Tusk (tusk'), o. elagtand. —y, a. met slag. tandem. Tussle, Toilette (tua's1), s. gescharrel, woreteling. Tut (tut), int. Zie Tufa,. Tote! age (tjoe'te-lidzi), a. voogdtj. —ar, —cry, R. bosehermend; bescherrn, Tutor (tjoe'tur), a. voogd; leermeester; repetiteur; gou verneu r. —, v. a. onderri olden ; bort. p en. —age, a. vooletit; leermenstersehap. —ess, s. leermseeteree, gouvernante. —ial, (-to'ri-e)), a. van een' voogd 0 f let.rmeester. —ship, a. gouverneur; eektp. Tatty (tutitih), a. ovengalmel, sublimaat van rink. Twaddle (twod'd1)... & v. n. Zie Twattee. Twaiaa (tween), a. & a. twee, tweeen. Twang (tweng), a. ache! geluid; trilling.; gerekte uitspreak, neustoon. —, v. a. & n. (doea) trillen, anorren; door den news spreken. Twattle ftwot't1), a. gebazel, gekakel. v. n. bazalen, kakelen, kletsen. —r, a. bazelaar, kakelaar. Tweak (twieg), Tweak (twiek), a. kneep; verlegenheid, klein. —, v. a. kntjpen. Tweedie (twie'd1), v. a. each; behandelen; strealen, vleien; verleiden; fiedelen. kraesen. Twee' (twiel), a. & v. a. Zie Twill. Tweezers (twie'zerz), a. pl. haartangetje. Twelfth (twelfth'), a. twaaltda. —day, —lids, driekoningendag. —night, driekoningenavond. —ty, ad, ten twaaltde. Twelve (twelv') a. twaalf. —month, (ook: twer•)t j car. Twent t.th (twen'ti-ith), a. twintigete. —y, a. twintig. Twibil (twarbil), s. hellabaard; breektjzer. Twice (twaja), ad. tweemaal. Twifallow (twarfel-lo), v. a. your de tweede mast omploegen. Twig (twig') a. takje; roede. —, 7. a. met lijmroeden vangen; verechalken. —gy (-gill), a. vol takjes. Twilight (twarlajt), a. sehemerend. a, acheveering. Twill (twill), e. keper; peel, kloa. —, v. a. ke• perm Twin (twin'), a. & s. tweeltng. —born, tweelings- brother, tweelingebroeder. —sister, tweeling... ouster. —, v. n, tweeliveen barer; els tweelin• gen ter wereld 'omen; (front' rich seheiden van; (with) gepaard gaan met. Twine (t", ajn), a. getwijad garen; kronkeling; omhelzing. —, v. a. & n. twijnen, vlechten; (rich) ineen draaien; krovicelen; (etch) verbinden: oinetrengelen, omhelzen (about). Twinge (twiudzj), a. kneep, steak; kwelling. —, v. a. koUpen, steken; kwelien; v. n. sans stekende pija gevoelan. Twink (twtngkl, e. oogwenk, ommezien. Twink le (twing'kt), —hint; (twingknieng), a. oogwenk, ommezien; iiikkering. —le, v. n. kerma glineteren; knipoogen. Twin ling ' (twin'lleng), a. tweelingslam. —nor, s. vader (of neoeder) van tweelingen. —ter, a. tweejarig huiadier.
SWE.—SWO. •97 tweeter. —iness (-i-ness), s. zweeterigheld. —ing, (-urn), p1. noodwant. —ing-line, zwiehting, e. het zweeten; —bath, zweetbad; —house, bad- zwiehtlijn, —nese, a, viugheld, enelheld; gez windetoot; —room. bedstoca; drocgplaate. —y, a, held. zweeterig, beg west. Swig (swig), a. groats nlok. —, v. a. & n. met Swamp (swisel, a, (het) reigns, veep, atreek; sleep; groote teugeu driuken. zwaai; omtrek, bong; awengel; naeleep; veruie- Swill (wwill), a. groote sink; spoeling. —, v. a. inzwelg , n (down), zalpen; dronken makers; v. n. ling; echoursteenveger; lavuar; echeopsrlem; visehtouw. —bar, zwattenhals (bij waeenmekere). nick bedriniken. —er., a. zulper. --inge, (•ienite). —net, werpnet. —stake, —stakes, prtjn; die alley Pl. spooling. wint. Swint (swim), a. zweinmen; Sweep (awiep') [swept), v. a. vegen, solioonve- —bladder. zwemblnas. gen; voorkiegon; buigea; tokleceen. — the stakes, Swims (swim') [swam. swum], v. a. overzweinmen; alley winnen. (away. off) we ,:vegen; wedazoalea; v. n. zwemtneu; drijven vacua; ziek baden; duiyerntelen. (up) opvegen, bijeen vegeu. —, v. n. zelig zljn. --naer, a. zwemmer. —ming, a. het voorbijeneilen, -eehleten; pronkend voorhijstap- zwemmen; duizellng; —jack, zweaibuis; pen, (along); wegnluipen; overdrtj en. (for) vas - zwemeehool. —.singly, ad, rear wallah, zanier echen near. (ever) overheen bezwattr, vlot. etrijkea. —er, e. veger. —lags (-lenge), pl. veegael. Swindl re (swin'd1) v. a. bezweudelen Izetten, Sweet (e.iet'), a. coed; soetheid; (het) liefelijice: oplichten. —er, a. zwendelaar, oplichtee, --ing, welriekendbeid; lietje. —, a. —ly, Ad. aver; a. zweadelarij. liefelijk; aaugenaatn; lisetallig; frisch; well'• Swine (awejn'), e. zw (In, varken. —, pl. z ,vijnen, 'rend. —bag, reukzakje. —boll, reukitalleje. varkeus. —,.read, varkenabrood. —case. —eras, baellieum. —4firch, zwarte beck, --bread, —sly, varkenekut. —grass, cluiaendknoop. —herd, kelfsawezerik —brier, egiantier. zwijnenboeder. —pipe, luster. —pox, ateen, beide kratd. --ease, —flag, —grass, —rush, kalmues, waterpokkeu. —atone, stinkateen. —cicely.—fern.spantasche kervel.—gale,—willians, Swing (swing'), s. achommeliter, matt'. stoat; baardanjeller. —.gloves, wthiekende hendeci.oe• eehornmel; epeling; vrije loop; melt/Lg. —bar, rasa. —guns, ntorax, (snort van) ahorn. --heart, —tree, zwengelhout. —bridge, drassibi 0- , —pate. neje. —hey5s, pl. keakenreoenteu. —lipped, glad valdeur. bangle mp. —plough .p ueg 'nonVon tong. —meat. eutkerwerk, confituren.—m9ute, der wielen. —wheel, drijrrad. —tooth, lekkerbek. —natured, zaelaaaraig. —oil, Swing (swing) [awanv], v. a. & n, eo ommelen, Lournolte. —orange, elnaasappel. alingeren, sweeten. weirie- kende wikke, —pot, reukpot. —potatoes, pi. ba- Swinge (swindkr), v. a. afroteee , geeselen, taten. —root, zoethout. —scented, —smelling, wei- —buckler, adoever, zwetser. —ing, a. ,rroot, ontriekend. —sounding„ itetelijk kliekend. —spoken, zaggelijk. —/ (swiu'dkill), a. awe t, el van sea' dorsehvlegel. atearnbloern.—toneued, welluldeni; met eene iluweslen tunic. —water, Swing er (swing'ur), J. die schoremelt; slingszoet water; (snort van; &tile, —weed, thee der rear. —lag, a. seholetnelicg . , a sealing. —sng Autillen . — willow , laurierwilg. —wood, iudiseh (swin'dzjieng), a. 'Me S witageling. Swing! ss (swinegl), s. —staff, viaarepel; —treeSvveetess, (swie'tn), v. a. zoeten. zoet maken; zwengelhout. —e,v. a. zwingelen, repelera. —ing„ verzoeteu, verfriesehen; verzaehren, bewimpelen; a. het zwingalen; —knife, —staff, wand, vinev. n, zoet (eargenartm) worden. —er, a. verzueter, repel. verzaehter; aanlokker. S wInlah (swanalmj), a. —1y, ad. zwijnaehtig. S wield hag, (ewleeteng), s. St. Jans-appei, liege. —ness, s. rwijnachtiebeld. —lab, a. zoetachtig. —ness, a. zoetheld; Ilefelijk- Swipe (ertajp), is. zweegel, uphaatetok; wlp. —s, pl. dun bier. held; aangenaamhaid; lieftelligheid; eribehheid; swipple (ewip'pl), a. Z1e Svell4vgel. geurigheid. Swell (ewoll), e. zwelling, uitzetting; payee); Switch (swit.j), a. teentje, roed,; beweagbare ieieing, branding; fat. rails (op spoorwegen). V. a. net cane garde S well (dwell') [swelled. swollen* (awoolu)] , v. a. of roede doer opblazen; vergrootee; trotseit Swivel (seiv'l), a. spit, wervel; vrartel; draitibas. mob-n; v n. zwelten, opawelleu, oploopert; dijen; —gun, draaibas. —hook, wartelhaak. toenemen, eaneroelen; opgeblazen (toornig) wor • S weebbevel,(swoh'burz), n. pl. ant, hose, vroaw en boor (in 't whistepell. den. —lag, a. zwelling, ult. tting; gezw el. Swot ter (swel'tur), v. a. & n. verschroelen; Swoon (swoen), e, bezwtimin , llauwte..—, v. n. in z,vijin vallen (cto..y). (doen)etihken, —verismachten. —try, a. etikkend, suel. Swoop (swoep), s. nedersch e.ting. at a —, its Swerve (ewurv), v u. zwerven ; afdwaleu eons —, v. n. nedereebieten (van roofvogels). (from). Swop (swop), s. rail, verrutlieg. —, v. a. ruilen, Swift (swift'), a. —ly, ad. anal, clog; vaardig verrulleu. (to). —footed, —heeled, mei ,' ostig. —sailing, sue- Sword (moord') a. zwaard, de,, en. —bayonet, eabeleajonet. —belt, —girdle, dal. ankoppel. —blade. zellenl. —winged, vlug ge wiekr. — s. stroom; deeenkling. —cutler, %wearily, ger. —fish, swaardretuurtwalaw; hags tin; garerthaeuel. —, v. a. bevestlgen, vastmakeu. —er, s. boom- ei vetch. —grass, heat. —kilt, ci;,. engetebt. —Mot, —era tonw, loopstaw, knoopspen, borg,sjorrisg. degenkwnst. —law, vaistreeht, set reeht van den
GES.—UES• 461 Gesnik, o.sobbing. Gesnipper, o. clipping, snipping. Geffinoef,o. boasting, bragging, boast. Gesnoel, o. lopping, pruning, clipping. Genie's, o. snooping, junketing. Gssnor, o. buzzing, whizzing. • Gesnork, o. snoring; boasting, bragging. G esnotter, o, snivelling. Gesnulfell, o. sniffing, snuffing, rummage. Gesorteord, a. assorted. G esp, m. buckle. —enmaker, buckle-maker. Gespalk, o.splinting. Gespan, o. team, net, span; beams and rafters of a roof; mate. G•spartel,o. struggling, sprawling. Geapeel, o. playing, dalliance. Geapeld, be. pinned. Gespelen, ri1. me. play-fellows. Gespen, o v. w. to buckle. Gesplerd, be. muscular, vigorous. —Acid, v. muscularity, strength. GespIkkeld, bv. spotted, speckled. hoopla, o. spinning; spun yarn. Gespook„ o. haunting; noise, ado. Gespoord, be, spurred. getaarad en —, booted and spurred. Gespost, bv. mockery. scoffing, railing. Geopr ► k, o. conversation, disc .urns. ern — aanknoopen, to enter into conversation. Act — eibreken, to drop the conversation. Geoprenkei, o. sprinkling. Geoprokkell, o gathering, picking up. Gespssis, o. bustle; rabble, scum. Gespuxw, o. spitting. Gest, v. yeast. Gostaaird, be. confirmed. Gestaaid, be. steeled. Goetftehlts,bv. yeasty. Gestadig, - 13v. & bw. steady (-ily), continual (-1y), constant ( ly), settled. —heid, v. steadiness, continuance, constancy, settleduess. Geste:He, —nts, v. figure, shape, form, size; stature. Gestamel, o. stammering. Gestensp, o. braying, stampii g. Genternpvoet, o stamping, trampling. G estrus d, bw. — doers, — OlOven, to keep. hesteen,o. groaning, moaning. Gesteente, o. precious stones, jewels; monument, tomb-stone. (iestel, o. structure, construction; triune, constitution. Geeteld, be. established; set, situated. — zijs op. to be fond of, to be bent on. —, vw. supposed.. —heid, v. situation, state, condition, nature. Gesteltesalis, v. Zie Gesteldheld. Gcsteand, bv. disposed. Zie Gestenipeld, be. stamped. Geste.), on. w. to ferment, to rise, to work. Gesternd, bv. etary, Gesternte, o. state, star, constellation. gelnisAig —, kind eonstellation, propitious star. hastens:, o. groaning, moaning Gest tette, o. edifice, building; establishnielit, institution; hospital, asylum. Gnat ig, be. yeasty. —ing, v. fermentation.
—ing, a. het pleiten. —info (-lento), pl. debatten. vorat. —atone, gipooteen. —work, pleisterwerk. —, v. a. pleisteren bepleisteren. —er, s. gipswer- Pleasant (plez'ent),a. —ly, ad. aangenaam (to), genoegelijk; opgeruimd, vroolijk. —nest, a. aanker; atukadoor. —tng, s. het pleisteren; pleistergenaamheid; vroolijkheid. —ry, a. vroolijkheid, werk. boert, kortse ijl. Piattic (ples'tik), a. beeldvormend. —eirtue,vormkracht. —e (-tin), a. beeldvorming, beeldende Plense (pliez'), v. a. behagen, believer; v. n.gelieven, goedvinden. to be —d, voldaan zijn; gekunst. lieven, zoo goed sijn; (`at)verheugd run over; Plastron (pies' trun), a. boert. stootlap. with) behagen acheppen in; (with) tevreden Plat (plet'), a. platte grond; atuk gronda; woeling; genomen) zija met. —man, —r, s, vlaler, pluimvlechtwerk. —band, rabat; rand. —, v. a. vlechstrijker. ten. Plate (pleet'), a. pleat; tafelbord; gerecht; tafel. Pleasing (pliezleng), a. —ly, ad. behagelkjk, genoegeltjk. —news, a. behagelijkheid, bekoorlijk. silver; inset. — basket, zilvermandje. —button, zilveren knoop. —cover, bordetolp. —fleet, silver- held. vloc.t. —ful, (een) bord-vol, —glass, apiegelglas.' Pleasurabi a ( lezrur-ibl), a. —y, ad. aaagenaam,genoegelij —eness, a, aangenaamheid, ge• —rail, platte rail (op epoorwegen). —shears, pl. noegelijkheid. pleat-, snoeischaar. —warmer, bordenwarmer. —wheel, uurrad. —, v. a. pletten; pautseren; ver- Pleasure (piezrur), a. vermaak, genoegen• yen, goeddunken. at —, near verkiezing. totake i zilveren. — in, behagen vinden in, —boat, speeljaeht. Plated (piee'tid), a. verzllverd; pleeten; schubbig. —ground, lusthof, park. —, v. a. genoegen doen, — ware, pleat. behagen. Platen (plet'n), a. druktafel, degel. s. Platform (plet'form), a, plat, teirmplattegrond; Plebeian (plc-bi'en), a. gering, gemeen. plebejer, lemand van geringen stand. plan, ontwerp, aanleg; bedding; overloop. —masPledge (plednr), a. pand, onderpand; borgtocht; ter, a. stationchef. gijzelaar; beecheid (bij het drinken. —, v. a. Plati na (plet'i-ne), a. platina. —tude (-tjoed), a. verpanden; borg etaan voor; bescheid doen. —e platheid, vlakheid. (. jai), a. paudhouder, -newer. —r,s. pandgever, Platon is (pie-ton'ilt), a. platonisch. —let (plee , borgstelier. to-niat), a. volgeling van Plato. —ism (plee'to• Pledget (pledzj'it), a. komprea. firm), a. platonische wijsbegeerte. Pleiades (pli'je-diez), pl. zevengesternte, Platoon (ple-toen'i, a. pelotun. Platt er (plet'txr), a. vlechter; platte schotel; Planar Incas (plen'e-ri-ness), a. volheid. —ity, ad. —y, a. geheel, volkomen. —faced, met een breed gelaat. —ing, a. het vlechPlenilunar (plen-i-ijoe'ner), —y, a. van do voile ten; vlechtstroo. vlechtwerk. moan. Plaudit (plao'diO, a. toejuiching. —ory, a. toePleuipoten ce (ple-nip'o-tens), a. volmacht. —t, juiehend. a.gevelneachtigd. —Nary (plen-i-po-ten'eje-rih),a. Pilaus' hie (plao'zibl), a. —bly, ad. aannemelijk gevolmachtlgd; gevojmachtigde. —bilily bll'it.tih), —bleness, a. aaunemelijkPlenitude (len'i-toed), a. volheid, overvloed. held. —ye a. toejuiehend, goedkeurend. Play (pies'), s. spel, tooneelstuk; schouwbur,c; Tient noun (pien'ti-us), —ifui. a. —coolly, —ifully, ad. overvloedlg. —Oases,, epeling, speelruimte; s alerts; verlustiging. foul —, a. overvloedigheid. —y, s. overvloed. valseh spel; bedrog. full of —, epeelsch, dartel. to bring in —, Rae den gang maken; ter apraak Pleonas uY (ple'o nem), s. overtolligheid, pleonaemus. —tic, —tical ( nes'tik ), a. overtollig, brengen. to have fair —, vrij spel hebben. —bill, pleonaetisch. ainche. —took, bundel tooneeletukken. —day, speeldag. —debt, speelechuld. —feilow, —mate, Plethor a (pleth'o-re), —y, a. volbloedigheid. —etic (-ret'ik), —ie (ook : ple-thor'ik), a. volkinderspel.—house,eubouw—game, apeelmakl'er. bloedig. tooneelspelburg. —things, speelved. —wright, Pleur a (pljoe're), a. boratvlies. —isy (-ri-sib), schrkjver. s. zijdewee. (-rit'ik), a. van het Zijdewee; Play (pleee), v. a. spelen; bespelen;latenspelen. tan zijdewee lijdend. — the fool, zieh als een gek aanstellen. (away) verspelen. (off) vartoonen; v. n. spelen (at,; achert- Piewin (plev'in), a. sekerheid, borgtocht. Fifa hie (plaribl), a. buigzaam. valsch sea. fair, eerltjk spel spelen. — foul, —blows, a. bulgzaambeid, apelen; oneerlijk handclen. — high, grofspelen. — upon words, woordspelingen maken. (far) ape- Pilau cy (plaren-sih), —tness, a. buigzaamheid. —t, a. buigzaam, handelbaar, gedwee. len on, (on. upon) spelen op; voor den gek houden. —er, s. speler; .tooneelspeler. -ful, —some, Plica (plarke), s. poolache haarvlecht. —te (-ket), —ted (-keet-id), a. gevlochten, geplooid. —non a. —fully, —comely, ad. speelziek, dartel. —flat—cure (plik'e-tjoer), s. vouwing; ness, —sameness, a. speelschheld, dartelheid. vouw. Plea (pli), a. rechtegeding; pleldooi; pleit; verwePiker (plajeur), s. daglooner; sehip, dat goad bij ring; verontschuldiging. den wind zeilt. —a (-urz), pl. huitgang; win Pleach (plietsj), v. a. over elkander slaan; kruieener brag. sen (de arinen). Plead (plied"), v. a . , bepleiten; bealissen; aanvoe Plight (plajt'), a. ataat, toestand;onderpand.—, v. a. verpanden. —er, a. verpander; waarborger; ren, voorwenden; v. n. pleiten. —able, a reehtsonderpand, geldig, bepleittaar. —er, s. pleiter; verded4er.
Impark (im-paare), v. a. afperken, omheinen. Imparlance-(im-paar'Iens), a. verlof tot sehikking; ultatel. Imparsonee (im-paar-sun-nie'), a. rrnehtgebruiker van kerkelijke goederen. Impart (im-paart1,7 v. a. mededeelen;yerleenen; toeataan, (to). —ial, a. —Tally, ad. (-paar'ajel-), onpartijdig. —iality paar-sji-erit-tih), I. onpartijdigheid. —ibility s. mededeelbaarheid; nndealbaarheid. —ible, a. mededeelbaar; ondeelbaar. —ment, a. mededeeling. Impassable (im-paaa'aibl), a. oubegaanbaar; onoverkomelijk. Impose Ible (im-pes'aibl), a. onvatbaar voor aandoening, ijalcoud. —ibility (-si-bil'it. tib),
ralerlijk. —ousness, a. verraderlijkbeid, —y, a. verraad. Treacle (trie'kI), s. *troop , boerenatroop. —mustard, boerentnosterd. Trotad (tred'), a. tred, achrede; trade, hanetred. tredmolen. Tread (tred') [trout, trodden], v. a. betreden; vet, treden; treden; (out) uittrappen; v. n. treden; paren; (en, upon) met voeten treden. —er, a. trader. Treadle (tredl), s. trede; pedaal; hanetred. Treason (trle'zn), a. verraad. high boogverread. —monger, verrader. --able, a. —ably, ad. v erraderlijk. Treasur a (tretroer,-ur), a. Rebid; —house, *chatkamer; —trove, gevonden adult. —e, v. t. opgaren, opzemelen (up); bewaren. —er. a. ethatmeester; penningmeester; —ship, e. schetmeeeterechap. —y, s.sehatkamer, sehatklat; —bill, —note, achatkistbiljet. v. a. behandelen; Treat (Well, a. onthaal. onthalen (with); v. n. onderhandelen; (of) hart deien aver. —able, a. handelbear, gedwee. (-to), a. verhans. onthaler; bebandelaar. deling. —ment, a. behandeling; onthaal. —y, a. onderhandeling; traktaat. 'frebl e (trebl'), a. —y, ad. drievoudig. —e, a. bovenstem; achel geluid; faint f Russel t, kupstem. —e, a. a. & n. (tick) verdrievoudieen. —ends*, a. drievoudigheid; hoogte. Tree Wien, t. boom. — of consanguinity, stemboon, —beetle, meikever. —box, boksboom. —creeper, boomkrnipertje. —culture, boomkweekerij. —peg, groene ktkvorse.h. —ivy, klIntop. —louse, bladlula. —moss, boommoe. —nail, houten seheepanagel. —sorrel, euriegboom. , Trefoil (tri'foj1), s. klaver. sweet —, zevengeti,jdekrutd. shrub—, kamperfoelle. Trellis (treigle), a. tralle-, latwerk. — ed a. getralied, tulle-. Trot:obi o (trem'Ol). v. n. haven, rillen (at. for. with). —er, a. bever, sidderaar. —lag, a. het haven, sidderen. —ing, a. —ingly, ad. bevend, aidderend. Tremendous (tre-rnen'dua), a. —1y, ad. Yumagedneht. —nee., a. vreeselijkheid. Tremor (tri-ixtur), a. siddering1 Tremulous (trem'joe Ins), a. —ly, ad. bevend, sidderend, trillend. —ness, a. (het) sidderen, trillen. Tren (tren), N. harpoen. Trench (treider), a. ps , nede; gracht; loopgraaf. —plough, greppelploeg. —, v. a. suijden, graven; versehaneen; v. n. (upon) inbreuk maken op. —ant, a. snijdend, schen.. —er. a. milder; houten bord of nap; tafel, dlech; eniOplank ; —friend, —mate, —squire, tafelschnimer, klaplooper. 'Freed (trend), a. riehting, nelging. —, v. a. scutveren (wol); v. n. zlch ultatrekken; stureti, koera zatten Treadle (tren'd1), a. rot, spil. Trennel (tren'n11), a. Zie Taco auwll. Trental (trent'el), a. dertig eielmtasen. Trepan (tre.penl, a. athedelboor. —, v. a. ire paneeren. —ner, a. 041pm:order.
Aehtergebanw, o. back-house, out-house: Aehtergevel, m. back , iront. Aehtergraeht, tr. back-canal, back-moat. Achtergrond, m. back-brounde deepening (in eene achilderi)); Bat scene (van het tooneell. Aehterbal sell, ov. w. to overtake, to reach, to Come op with; to discover, to catch; to overreach. —er,, m. overtaken —ing, v. overtaking; catching. Aehterls ale. tn. nape of the neck . Aehterkand, v. back of the bend; hind-quarters (van een petard); yonngeet hand (it, let kaartspel). Aebtarboeds, v, rear. Aehterboofd, o. occIput. Aehterboud en, ov. w. to keep back, to lay aside; to withhold; to conceal; to spare. —end, be. reserved, close. —endheid, v. reserve, resery. y. withholding, concealment. edne4e. Achterhuls,o. beck-house, out-house. iikehtorbut, a. stern•cabin. Aehtertjaer, o hind-elioe. Achterto,bw. behind. Aehterkabel., en. stern•cable. Achtorkasisor. a. back-room. Achterkasteell, o. stern, poop; bum.

In 2018 Coinbase launched their independant mobile wallet for iOS and Android. The wallet stores the private keys on the user’s device and only they have access to the funds. This brings Coinbase full circle as it started out as a wallet, transitioned to an exchange only (claiming that they are not a wallet) and now they are offering wallet services again.

Heeft u belasting betalen over cryptogeld


.1 —J US. 161 goochelaar. —cry, P. goechelarii. —tag, a. (hot, Jeirlettlet Icsits (dzjoe-ris-tiik'sjun), e. rechtsge• goochelen; bedriegerij. —ingly, ad. bedriegelijk. "hied. —ional, a. gerechteltjk. —ire, a. rechterltk. Jugula r (dzjoe'gjoe-ler), a. van de keel. s. keel- Juriapruden ce (dzjoe-ris-proe'dens), a. recta. ader. —tc (-lest), v. a. worgen. —floe (-leesjun), a. geleerdheid. —t, a. reehtsgeleerd. —tial (-den' ajel), worgiug. a. van (betreffende) de rechtsgeleerdheid. Juice (dzjoes'), s. sap. —cleat, a. sappeloos. —iness Jur let (dzjoe'rist), s. rechtsgeleerde. —or (-ur), (-1-ness), a. sappigheid. --y, a. sappig. s. gezworene. Jujube (dzjoe'dzjoeb), s, jujube, roode borstbes. Jury (dzjoe'rih), a. jury, rechtbank van gezwoJuke (dajoek), v. a. roesten (van vogets); toeknik- renen. —box, bank der gezworenen. —leg, houken. teu been. —man, gezworene. —mast, rit,o d. Ju lap (dzjoe'lep), —leg, s. koeldrank. mast. Julian (dzjoe'li- en.), a. jeliaanech. — account,ju- Just (dzjust), a. rechtvaardig, oprecht, billijk, Paansche tijdrekening. eerlijk, uauwkeurig. —, ad. joist, even. — by, July (dzjoe-lajn, s. Juli, booimaand. dicht bit. but, — pas. — note, aanstonds, no. —, Jilinart (dzjoe'maart), s. buipaard, -ezel. s. Zie Joust. Jumble (dzjunfb1), a. reengelutoes. —, v. a. door Justice (dzjutetis), a. gerechtigheid, rechtvaarelkander rrnijten; v. n. geschud worden. —meat, digheid, bitlijkheid; rechtspleging; rechter. chief s. Zie Jumble. —r. s. verwarder. —, opperrechter. — of the peace, vredereclater. Jump (drjume), a. sprong; kens; IR"fie. —, v. a. in —, van rechtewege. —meat, a. rechtspieging. op 't spel zetten, wages; overbeen spring.. —r, a. rechtsbedeeler. —ship, a. rechterschap. —, stapnen, overstaan; v. n. epringen, huppeleu; Justlela bits (dzjum-tisfi-ibl), a. veneer vane hotsen; ;at) gretig aangrij pen. —r, a. springer. rechterlijke kennIsneming. —ry (-e-rih), a. rechtaJuncate (dzjun'ket), s. kaaskoek; lekkernij. bedeeler. Juncous (dzjung'kus), a. vol biezen. Justif lable (dzjueti fsj-ibl), a. to rechtvaardiJuntt Ion (dzjungk'sjun), s. vereeniging. —ore gen. —iableneas, s. rechtvaardigbaarheid. —iubly, (-tjoer), 8. need, voeg, gewricht; vereeniging; ad. op cone wijze, die to rechtveardigen is. —icatijdagewricht, station. lion (41.-kee'sjun) a. rechtvaardiging. —icatire , June (clajben), a. Junt, zamermaand. —icatory (-tiri-ke-), a. rochtvaardigend, bewijJungle (tzjung'g1), s, dicht botch. mad. —icator (41-kee-tur), —jer (-faj-ur), s. recbt Junior (dzjoen'jur), a. ouder. —, a. oudere. vaardiger, verdediger. —y (-raj), v. a. rechtvtterJuniper (dzjoe'ni.eur), a. jeneverboom. —berry, digen, verdedigen; rechtvaardig makes. jerteverbes. --tree, jeneverboorn. Justle (dzjua's1), s. echok, bottling. —, v. a. Junk (djungk'), s. jonk; slapping. —axe, mastbijl. stooten, duwen; v. n. schokken, botsen; strij-bottle , g ► azen ttesch. den (for). Junket (d,jungk'it), a. gebok; lekkernij, snoe- Just iy (dzjuseliW, ad. met goed recht; rechtvaa•perij. —, v. n. smullen, snoepert. —ing, a. smt-,1- ,, dig; nauw4e urig. —nest, a. rechtvaardigheid, partij. ! billijkheid; juistheld, nauwkeurigheid. Junto (dzjun'to), .. vergadering; partij; eedge ;Jut (dzjuti, s. uitstek. —window, uitspringend span. ream. —, v. n. ultspringen, overhangen. —ty, a. Jurist (dij.e're.t), a. gczworene, schepen. --ory, a. I uitstek; havendam, -Itoofd; v. n. Zie.to Jut. onder cede. ,Juveibll e (dzjoe've-nil), a. jeugdig, —ity (•nil'Juridical (dzjoe-rid'ikl), a. —1y, ad. gerechtellik. ! it-tih), a. jeugdigheid. Jurlaconsult (dzjoe-ria-kon'sult), a. rechtsge; Juxtaposition (dzjuks-teepo-zisj'un), s, naast• leerde. • elkander-plaateing.
Weal (wiel), a. welzijn. welvaitrt; striern, atreep. I nvre-it'h''')!Inat.erVkbdeil; welvaart. —ily. ad. Wealth o acltro —y, a. rift, vermogend. —mess (-1-neal), a, Welgesteldbeid. Wean (mien'), C. a. spenen; afwennen. —el (-id), —nag, a. geepeend kind; — dier. Weapon (wep'n), a. wapen. —ed (-and), a. gewalkend. —less, a. ongewepend, weerl000. Wear (weer), a. (bet) dragen, dracht; alk)tinX, (wier), dam, bade, waterkeering; elljtaadje. vischfaik. — and tear, het verelijten; rampen an wederwaardighoden. Wear (weer') [wore, worn, (woorn)]. v. a. dragen, aanhebben; afdragen, afalljten; verteren; efenattan; gewennen. (away) veislijten. (of. out) atellkjten, afdragan. (out) uttputten: ten elide brengen. —, v. n. zleh houden (In het dragen ► , duren. (away. off) verslijten; vervallen (on) verstrijken. (out) afelijten; &firemen. —aide, a_ dranbehr. —er, as. drager; verelijter. —ing, s. bet dragen! —app, b(w leteedArde17 .11. vermoeid. —!new(.1-11e.S), reraineldhatd; verveling. —isms, a. —isomely, ad. (-1-sum.), vermosiend; lastig ; vervelend. —isomeness (-i.aurn-)„ a. lautlglield; verveling. --y, ave. rvpasol-la. (of) ; (of) nat. —y, v. a. venmoelan; Wectaand (wle'ind), a. luehtpkip. Wencel (wi'zl). a. wezel. —fared, sthrad van aslaat. —gutted, mager. Weathe., (wetteur), a. wader. stress of swain. wear. —beaten, door etormen getetaterd ; errweerd; bevaren. —bit, slag van het alikertonw om den boy van het braadapil. —board, loefzii de; waterbord. —bound, door het wader opgehouden. —braces, pl. loefbrassen. —rock, wearitaau. - coal, v. a. onder het bij!eggen over ern' anderen boeg wenden. —driven, door den storm gedresen. —gage, wterwilzer ; loot —pieces , wearglee. —headed, ongeatadig, wirpelturtg. —leech, lostlijk, —line. windsteek. —moot, dtcht wader den wind liggend. —proof, legen het wader beatand. —quarter, windviering op de loafzijde. —sail, geteerd reit, presenning. —sheet, loefachoot. —shore, loef-, opperwal. —shrouds, pl. loetw ant . —side, loefzij de. —spy, wetrprofeet. —tack, loefhalo webrkundig. Weather (weth'ur), v. a. eau de lucht bloat stellen. luchtee; te loevert (te borer ► ) zetlen; met moeite omzetlen; uttetaan, detonation, te boven komen (out). —1y, a. te )never; eh1P, eehip, dot gord hij den wind zellt.
grumous. —en, on. w. to clot —ighoid, v. clottines*, grumousness. Kiont Ig, by. cloddy, lumpy. —le, o. lump. Kioof, v. cleft, gap, chasm, crevice; chink. — by1, cleaving-axe, —hamar. mallet, wedge. —heat, wood to be cleft. —kin, dimpled chin. —meg, cleaver. je,o. dimple; as Kiocaf. Klooster, o. monastery, cloister, convent, nunnery. —breeder, monk, friar, lay-brother. —ca., cell. —piing, cloister-alley. —garen, nun's thread. —pelof le, monastic vow. —geschtedenie, monastic history. —pewaad, monastic dress; veil. —geed, estate (goods) belonging to a monastery. — yuffor, nun. —kerk, monastery-church, cloister. chapel. —lattin, monk latin. —loves, monastic life. —meeder, —voogdee, prioress. abbess. —orde, monastic order. —repel, monastic rule. —twist, monastic discipline. —coder, —voopd, prior, abbot. —roogd(j, priorship. —wet monastic law. —ouster. nun, lay-sister. —aehtig, be. nionaetle, cloisteral. —en, ov. w. to cloister (up). —ing, v. cloistering (tip). —1(ilc, by. cloisteral, monaetie, conventual. —tiny, m. monk; v. nun. Kloot, na. ball; globe, sphere; testicle; truck. —hoop, cross-bow. —rend, —vormig, globular, spherical. —xak, scrotum. —aektig by. spherical-ye., o. little ball, —globe; —svolk,rabble, mob. —itch, by. spherical. m. Kloov con, or, w. to cleave, to split. cleaver, splitter. —ing, v. cleaving, splitting. Mop, on. knock, stroke, rap; stamp. — krijgen, to be beaten soundly, to be drubbed. —geest, rapping spirit. —geeatertj, spirit-rapping — homer, mallet. —henget, stallion. —hoot, beetle; planer. —jacht, track, hattue. —sckeen, etoorked shin; smoothing-stick; kit, small violin. —steam, stone to beat upon. —see, head-sea. Klop, v. —je, o. begulu. Klopp en, ov. & on. w. to knock, to tap ; to beat; to palpitate ; to fight ; to drub, to trash. m. knocker. —lap, v. knocking, tapping; palpitation, pulsation. Moe, m. bobbin, spindle ; log; chock ; bowl. —baan. bowling-green. —beitel, bat, club. --bengel, —poort, —ring, iron ring, — hoop. —koord, looplase —ten, ov. w . to twist with (to wind upon) bobbins; on. w. to make bobbins ; to play at howls. Klots en, on. w. to beat, to stamp, to dash, — log, v. dashing. Kincht, v. farce, joke. —maker, buffoon, merryAndrew. —epel, farce; —dichter, author of a farce. — epee, comic actor. —ig, by. & bw. comical ( - ty), droll (-inglyi, farcical (-1y), odd (-1yi. — iyheid, v. comicalness, drollery, oddness, oddit y. Klein, v. crevice, chink ; ward, perish. —hear, warden. —predikant, parson of a parish. —work, mast of several pieces. Muir, m. Zoe Mottle. —, v. claw, clutch, talon, pounce; gossip. —fok, fore-sprit-sail. —heist, jibboom. — je, o. bone to pick. —star, • . picker. Kloit, v. hermitage, cell ; vault; hawser. —got, hawse-hole. —bout, hawse-piece. —prop, hawseping. Moister, v. fetter, shackle. —en, ov. w. to fet • ter, to shackle.

Kan gestolen Bitcoins worden getraceerd


a. bitterkoekje; fat, kwast. Macaw (me-kao')„ a. indiaausche papegaai. —tree wnaierpalmboom. Mace (mees'), s. foelie; ataf; knots. —ale, krui erbier. —bearer, stafdrager. —oil, muskaat-olie. —reed, kolfriet. —r, a. pedel, bode; gerechtsdianaar. Macerate (ines'ur-eet), v. a. vermageren; kastijden; werken. —tion (-ee'sjun), a. vermagering; kaatijding; weeking. Machlave' Ian (mek-i-e-vellen), a. machiavelIlatisch, aluw, liatig; a. rnachiavalist. —ism (.'nek'i-e-vel-ittn), 8. mathiavellismus. Machina 1 (mekl-uel), a. werktuigePjlt• —te (-neat', v. a. sazeden, ontwerpen. —ti -n (-nee , ejuni, a. bekuiping; kunstgreep. —tor (-nee-tur), a. t,meder, beramer. Machin e (me-alien"), a. werktuig, machine. —cry, a• machinerte; werktuigkundc. a. machineamaker, machinist. Mackerel (mek'ur-e1), a. makreel; hoerenwaard. —boat, makreelbout. —gals, scherpe wind. —gu.l, lachmeeuw. —line, makreelliju. —mint, vrouwemunt. —sky, blauw an wit gestrePpte lucht. Macro corm (mee'kro-kozm), a. wereld, heelal. —logy (me-kratld-sjih),...wijdloopigheid. —meter (me-krom'i-tur), a. wart van) afstandameter. Mactation (mek-tee'sjun), a. offerelachting. !Uncut a (mek'joe-le), a. vlek. —ate (-let), a. bevlekt. —ate (-lea), v. a. bevlekken. —ation (-lee'sjun), a. bevlekking; smet. —atm res p1. mladruk. —0 ( joel), a. vlek, met. Mad (wed'), a. —ly, ad, gek, dol, uittinnig (with, van); vertoornd (against. at); krankzinnig; verzot (after. for. of. upon). —apple, dol appel. —brain, gek, kranktinnige. —brained, dolzinnig. —butter, harde boter. —cap, dolleman. —fit, vlsag van krankzinnigheid. —flower, steenbloem. —head, dolkop. —headed, dolzinnig. —house, delimits. —man, dolleman, gek. —wort, steenkruid. —, razend maken v. a. & n. dol Madam (med'ern), a. tnevroaw; juffrouvv. razond maMadden (men'dn), v. a. & n. dol

cryptogeld toepassingen


Minaret (tein'e-ret), s. minaret. klnatory (min'e-tur-rih), a. dreigend. Mine e (mina'), v. a, klein hakken; verzaasten, verbloemen; v. n. trippelen; gemaakt apreken. --ed-meat, gehakt. —e-pie, vleeschpaetei. —ingly, a. bij Mane gedeelten;gemaokt. Mind (mejnd'), a. gemoed; geeet; verstand, gehettgen; neigittg; lust; massing, gevoelen. out of —, onlieugelijk. to cull to herinneren. to change one's mind, van gedachte veranderen. to have a —, lust (zin) hebben. to ;nuke up one's —, besluiten. to pat in —, indachtig maken. —stricken,a. bewogen, aangedaan. Mind (majnd'), v. a. letten op; denken om; bcdenken; in ache nemen; behartsgen; etch sloven aan; v. n. geneigd ztjn. —ed, a. gezind. —edness,..gezindheid.—ful, a. fully, ad. in dacht ig,oplettend „ —fulness, a. oplettendheid. —less, a. onoplettend, gedachteloos. Mine (mails), pr. he (bet) mijae, a friend of eon mijner vrienden. Mine (majn'), a. mijn. —digger, —man, mijnwerker. —pit, mijngroef. —v. a. ondermijnen; v. n. mijnwerk verrichten. —r, a. mijnwerlor, ineur. Mineral (min'ur-el), a. delfstoffelijk. s. delfstof. —ist, a, kenner van delfetoffen. —izsation (-i-zee'sjun), a, verandering iii eene delfatof.—iee (-ajz), a. a, in eene delfstof veranderen. — apical (-e-lod'zjikl), a. delfstofkundig. —split a, delfstelkundige• —ogy (•el'ud-zjih), a. delfstofkunde, Minever (min'e-vur), a. Zie Meniver. Mingle (ming'gl), s. mengsel. --, v. a. tit n. (zich vermengen. —mangle, z. nnengelmoes. —r, a. mengee, vermenger. Miniard (min'jurd), a. zacht, teeder, lief. —ize I chkjz), a. a. vertroetelen. C (min'i-eet), v. a. rood verven, menien. —ure (-i-e-tjoer), a. verkleind, op kleine schsal; s. ieiniatuur. Manikin (min'i-kin), a. klein, lief, —, a. speldje; dreume,je, lieveling. Minim (roin'im), s. dwerg; minderbroeder; klein gedicht; kleine letter; halve coot; grondeling. —um (-i-mum), I. (het) minste; minste grand. Mining (maj'nieng), s. bergbouw, mijnarbeid. Minion (min'jun), a. lieveliug, gunsteling; kolouci (drukletter), menie. —like,—ly, ad. lief, aardig, gemaakt. —ship, a. liefkoozing, ataat van gunsteling. Miasisaurc (mious), a. menie - road. (min'i.j), v. a. verminderen, Minist er (min'is-tur), a. minister, ataatsdienanr; gezah-t; predikant; werktulg. —, v. a. geven, verBehaden; v. n. oppassen, medicijnen geven; benulezaam zijn; dienst doers. —erial, a. —erially, ad. (-teri-el-1, ministerieel; ondereeschilt. —rant, a. dienstdeenci, bedienend. —ration (-tree'sjun), a. di,enst; bediening. —ry (-trih), a. minieterie; enlist; ambabediening; kerkelijke dieust. Minium (min'ium), menie. § Mink (mink), s, ((sort van) wezel. Minnow (inin'no), a. grondeltje, atekelbaarsje. Minor (maynur), a. minder. gernager; jaeger, unnderjarig. --, a. mindeejarigeLtweede stelling

Hoe koop ik Bitcoins bij een geldautomaat


LOG - LOH. I oglioek. —glass, loggias. —house, blokhuis. —dinal (-tjoe'di nel), a. lengte-; naar do leugte —line, loglijn. —man, houtdrager. —reel, logrol. berekend. —rolling, het atrolien van gevelde boomstam- Longsome (long'sum), a. langdradig, vervelend. men. —wood, eamptehe-hout. —tail, a. —wits, ad. Zie onder Long. !Logarithm (log'e-rithm), s. logarithmus. Loo (toe), a. beest (zeker kaartspel). —, int. pak —icai (-rith'mik.), a. logarithmi.eh . aan ! —, v. a. attroeven, beest malten. Loggata (loegete). pl. (snort van) kegelapel. Loob y (loe'bih), a. lummehlomperd. —ily, ad. Loggerhead 1".og'gur - hed), e. botterik; teerpan, lummelachtig. to fall (go) to —a, haudgemeen worden, pluk- 1Loof (loef', s. loef, windzijde. —frame, loefhermit. —duck, dikkop (eend). —turtle, zeeschild- spent. —hook, halatalie. —hook rope, bulletouw. pad. —ed, a. dom, bet. —pieces,jagers. —tackle, derde hand (take'. —,v.n. Logic (lodzyik), a. redgrunde, logica. —al, a, loeven, bij den wind opsteken; (up) oploeven. —ally, ad. (-M.), redekunstig, logisch. —ian Look (leek), s. blik; voorkomen, uitzicht. —, int. (lo-dzjisj'en), s. redekundige. kijk! —, v. a. & n. zien, kijken; er uitzien. —big. Logo grliph (log'o•grif), a. woord- letterraad- eene hooge borst zetten. — black, zuur zien. (about) eel. —machy rondzien; op zijne hoede On. (after) zien near; e a. woordenzifterij. IL °flock (lo'hok), s. likpotje. acht geven op. (at) aanzien; beschouwen. (back Loin (lojn), n, !endestak. —s, pl. lendenen. upon) overwepen. (for) zoeken; uitzien naart - to Loiter (loj'tur), v. n. lenteren. talmen; (away) gemoet zien. Iinupon) aanloopenbij. (into) uitzien verleuteren. —er, a. leuteraar. op; onderzoeken. (on. upon) aanzien• houden, beLoll (101), 8. mother's —, moeders kindje. sehouwen. (oat) uitzien. (out for) uitzien v. a. ' naar. uttsteken (de tong); v. n. leunen; hanger, zich (over) doorloopen, nazien. (to) acht geven op, zoruitrekken; uithangen (van de tong). — eared, met gen voor. (up to) opzieu tot. , aren. —lard (-lord), 0. aanhanger van Look er (loek'ur), s.kijker.—er.on, s. toeschouhango o. p cTliclki /piff we, —ing-glass, spiegel. —man, man op den ult. suikergebak. kijk. —out, . ultkijk. (loPlop)„ v. n. Zie to Loll. Loom (loem'), a. zaoht. — ga/e,labberkoelte. —, Lotohard (lom'burd), a. geldschteter, wisselaar; s. •eefgetouw; huisraad; meerkoet;handvat(eener bank van leenalg. roeispaan). v. n. zichtbaar worden, schirnen, Low') (lump), s. kogelvisch. opdoemeu.—ing, s. voorkomen lode verte,schijn, Lone (loon'), a. eenzaam, enkel, alleenstaand. opdoeming. -line., a. eenzaamheid; zucht tot eenzaamheid. Loon (loon), a. schurk, sehavuit; duiker. —1y, a. eenzaam; de eenzaamheid beminnend. Loop (loop'), a. lus, strik. —hole, kijkgat, sehiet-nese, —saneness, s. eenzaamheid. —some, a. eon- gat; uitvlucht. —lace, passement. —ed (loept), a. zaam, treurig. vol lumen. hang (long'), a. lang; langzaarn, langdradig. in 'Goose (lees'), a. loeheid; vrijheid. a, —ly. ad. the — run, op den lan,gen dour. —, ad. lang. los, slap; onachtzaam; onsamenhangend;loslijvi,g; all night —, den geheelen naeht door. — ago, losbandig. —gown, slaapjapon. vlug, onlang geleden. since, sedert lang. —boat, sloep. gedwongen. —strife, wederik. middelsteeg. —headed, chow. —lease, Loose (lose'), v. a. losmaken; slaken; vieren; onter fpacht. —legged, langbeenig. —lived (lajvd), Mean; bevrijden. —ground, van grond afraken. langlevend. — necked, lang van bait. —pepper, — sound, geen grand meer pollen. — , v. n. het lenge peper, staartpeper. —primer. garmond- anker lichten. —nests, S. losheid, slapheid; loslijletter. —shanked langbeertig. —sighted, ver-ziend. vigheld; losbandigheid. —span, gerekt, langdradig. —sufferance, lank- 'Loosen (loes'n), v. a. losmaken; open lijf maken; moedigheid. —suffering. a. lanktnoedig; e. lank bevrijden; v. n, losgaan, loaraken. moedigheid. —tail, Jartgataart; cut and —, allerlei Loover (loev'ur), s. luik, dakvenster, slag van menschen. —tongued, babbelachtig. luchtgat. —toothed, met lenge tendon. —waisted, lang van Lop (lop'), a snoeisel. snoeihout; vloo. —, v. a. lijr. —ways, —wise, ad. in de lengte. —winded, sneelen, toppen; laten vallen. -per, a. boomiang van adem; langdradig. —wort, engelwortel. snoeier. —pangs (-piengz), p1. snoeisel, snocihout. Long (long), v. n. verlangen (after. for), Loquacl oils Ilo-kwee'sjua), a. praatachtig. Longonimity (long-ge-nim'it-tili), s, lankmoe- —ousness, —ty (-kwes'it.tih), a. praatachtigheid. Lord (lord'), s. vorat, heereacr, heer; opperste, Longe (lundzj), e. uitval. meester; Opperwezen; gernaal, echtgenoot; lord, ILangev al (lun-dzji'vel), --our, a. lang levend. pair, baron. — of the manor, ambachtsheer. — of ( dzjev'it-tih), s. long leven, hooge ou- the year, regeerende planeet. —'s-day, dug des derdom. Heeren. day:of the —, jongete gericht. —, v. a. tot Lang' mantis (lun:dzjim'e-null" a. langhandig. lord verheffen; v. n. heerschen, den beer spelen. —nietry (•e-trib), s. Iengtemeting. —ly, a. lordach-tig, voornaam,gebiedend, Longing (longieng), a. —ly, ad. verlangend (for). trotseh. —liners (-li-ness), a. voornaarnheid, def-, s. verlangen, vuriFe begeerte. tigheid, trots. —ling, a. heertje. —ship, a. lordIlatmletnepaity (lun•dzjink'wit-tih), a. groote af- echap; beerlultheld; gebied. stolid; langdurigheid. Lore floor), s. kennis, kuude, onderricht. 11.ongirill ;lot:Wisp, a. langachtig; langwerpig. Lurid s. suburb, schavuit. l.ongita de (lon'dzji -tjoed), s. (noorder-) breedte. Lori cate (lorl-keet), v. a. pantseren; overtrelt-

Zijn alle cryptogeld gedecentraliseerd

×