523 Lot, tn. praise, commendation. tot — vats, in praise of. God —, thank God. — &mein, —trotspet, trumpet of praise. —dieht, —redo, panegyric. eulogy. —dichter,—redenaar, panegyrist. —gterig, greedy of praise, ambitious. —gieripheid, love of praise, ambition. —Aunkeren, to be greedy of praise. —lied, —tang, hymn, anthem, offertory; panegyric. —emaies,centicie,bymn —epraak, prate. --bitten, to praise, to sound forth the praise of. —hater, flattering prairoar, panegyrist. —tuiter(i, flattering, glosing. —tutting, flattery, praise. —waardip, by. & bw. praise-worthy (-21y), laudable (-Illy). — waardigheid, praise-worthiness, leuda Witty. Lao lijk, by. & bw. praise-worthy ( -11)0,1 ;rude ble ( . —held, v. praise- worth'ness, laudablenese. Log, be. & bw. heavy (-11y) slow (-1y), doll (-y); unwieldy. —gat, bad seller. Log, V. log, —book, log-book. —paten, limberholes. —glas, log-glsee. —lijn, log-line. —plankje, log-plank. —rot, log•wheel. —tafel, log-board. Logarithms., v. logarithm. Logo,r. box; lodge. Logeereo, on. w. Olive, to lodge. Leegesnent, o. hotel, inn. —header, hotel-keeper, inn-keeper. Logen, v. Lie Leugesa. —straffen, to give the lie to, to belle. Loggen ,ov. w. to heave the log. Logger. m. lugger. —seil, lug-sail. Logbeld, v, heaviness, slowness, dullness; unwieldinees. Lsaglea, o. dwelling, lodging. Ledge!), be. logical, discriminating. Lok. v. lock, tress, curl. Lok ken, ov. w. to bait, to decay, to allure; to attract; to entice, to inveigle. —aae, — .144 bait,• decoy. —risen, to bait, to decoy. —brood, bait, paste used as 11, belt..—dust, decoy-pigeon. bird-call, cat-cell. —eend, decoy•duck. —geld, —gift. bribe. —mere, decoy-titmouse. —nsiddel, enticement. --rink, decoy-finch. —vogel, decoy-bird —woord, fawning word, enticing word. —fiend, hi, . alluring, enticing. —her. na. decoy-bird; allurer, enticer, Inveigler. Loki, fg, be. looked, curled in locks. kt.ok king, a, alluring, allurement, enticing, enticement, inveigling. —eel, o decoy, lure, enticement. —stir, v. allures, enticer, inveigler. 1,01, v. fun, frolic, clout, rag. 1,911 cae, on. w. to wawl, to caterwaul, to bray, to brawl; to warm one 's veil on a fire pot. —epot,ltre. pot, warming pan.—er,m.—eter.v.brayer.brawier. Lomburd, Luniberd, m. Lie Lommerd. Lommer, v. eh ade, —r(gc, shady, shadowy. —rijk. held, shadiness. — achtig, bv. shady. Lanimerd, m. lombard, loan-office, pawn-broki peatabliehment. in de--, at the pawn- broker's. —briejje, pawn. broker's duplicate, ticket. —hou• der, pawn-broker. —vrouw, female pawn-broker. —en, on. w. to mire. Lommer en, on. w. to lie (to sit) in the shade. —ig, by. shady, shadowy. Lomp, be. & bw. clumsy ( ily). awkward (-1y), dull (-7); unmannerly, impolite(-!y); big, gross. Lomp, v. rag, tatter; lump-sugar, — ingaarder,
'67 'tering. —ship, echip aan lij. —shore, la)5crwal. —side, lijbotard. —tackle, ziggijn. —tide, tij order den wind. —way, wreak, availing. L.zech (lleter), a. bloedraiger; arts; zeilli)k; zie Leach. —craft, heelkunde. —line, noklordiee. —tining, stootlap . —owl, schuifuit. —rope, e tea nd lijk. —worm, bloedzaiger. Leek (liet), E. look. Leer (lier), a. look, glaring. —, v. a. toelc.nken; v. n. lonken, gluren (on, upon). Lees (lies), pl. droasem, moer, grondsop. • (liet'), a. ondergereehtshof. —, —day, melts dig. Leeward (lielwurd), e,. & ad. aan lij, to lijwaart. Left (left'), a. linkerzijde. —, a. linkseh, linker-. —handed, a. linksch, onhandig.. Leg (leg), a. been; poot; boutje; bulging. Legacy (leg'e-eih), a. legaat. —hunting, a. (hen vleien in de hoop op een legaat. Legal (lrgel), a. —ly, ad. wettelijk, wetttfc.—ity (le gerit-tih), —ness, a. wettigheid. (-ajc), v. a. wettigen, bekrachtigen. Legat ary (leg'e-te-rih), —ea (- lie'), s. legataris, —e (-etl, s. gezant; afgezaut van den haul, legaat. —eship (-et.), a. legaatsehap. —ins (-tajn), a. vets, een' legaat of gezant. —ion (le-gee'ejun), e. gezantschap. —or (le• gee'tur), e. erflater. Legend rt. legende, eprookje; otn-, randsehrift. —ory (led'zjin.de.rih), a. fabeiachtig; a. legendeuboek; -verteller, L eger (ledzeur), a. blijvend, vast. —, e. grantbook; legger. grootboek. —demean (-demeen'), a. goochelarij. —ity (le-dzjer'it•tih), a. vlugheid, behendigheid. Legg ed (le, ,a1), a, met beenen of ponies. —ing (leg'gieng) s. beenlakleeding. Lag! Isle (ledzjnbl), ' a. —bly, ad. leeebaar. —bility (-i-bil'it-tih), —bleness,s.leesbaarheid. Legion (li'dzjun), a. legioen. —ary, a. van een legioen; talrljk; a. legioenasoldaat. Leglsla te (ledzria-leet), v, n. wetter ;;even. —lion (-lee'sjun), s. wetgeving. —tire, so. wetga'vend. —tor, s. wetgever. —lure (-liver), a. wetgevende macht. LegItImft cy a. wettigheid, echtheid. —te, a. —tely, ad.(-met-), wettig,cebt. —te (-meet), v. a. wettigen, eehten. —lion (-wee , sjun), s, wettiging, echting. Legunt a (lerjoem), a. peulvrucht. —ittous gjoe'mi-nu. ․ ), a. peulendragend, van peulvruchten. Leisure (li'zjoer, a, ledige tijd. at —, op zijn gemak. —hours., sdpperuren. —ly, a. & ad. betlaard (langzaam) verricht; op zijn gemak. Leman (li'men), s. liefste, beminde. Lemming (lem'miengl, s. sabeldier. Lemon (lem'un), R. citroen; citroenboom. --peel, citroenschll. —squeezers, citroenpers. —tree, citroenhoom. —adc (.eed'), s. limonade. Lend (lend') [lent], v. a. leer en; verleenen. —able, a. leenbasr; Nerleenhaar, --er, s leeeer; uitleener; verleener. Length (lengths'), a. lettere; afetAnd. full —, levensgrootte. at —, eindelkjk. in — e!f time, met der tijd. --en, v, a. verlengen; v, t,. lenge, omen.

Waarom kopen mensen Bitcoin


UN II. 323 Ungreeeful (an-greesloel), a. —ly, ad. cz6eval1ig. —seas, a. onbevalligheid. Ungracious (un-gree'sjus), a. — ly, ad. Wunsch, hatettjk; onaangsnaam; goddeloos. —nets, a. onheusrhheld; onaangenaamheid. Ungrafted (un•graafr ► d), a. ongetnt. Ungrammatical (un-grem-merikl), u. —1y, ad. strtjdig met de regeIe der rpraitkunat. Ungranied (un-graant'id), a. stet toegeetaala. Ungrateful (un-,ree r,oel), a. --ly, ad. ondaukboar; onaangea ,-. (to). —nese, e. ondankbaarheld; onaan4.- neamheid. Ungratla (un -greri-fajd), a. olbevredigd. Ungret.. (un-geries 1 ), v. a. van vet ?Outsell. Ung, vl -Aded (nn-graaund'id), a. ongegrond. Us (un grudzfleny), a. —ly, ad. gewiAig, sunder znorren. Unguarded (un-saard'Id), a. onbewaakt, onbeschermd; onbedsehtzaam. Unguent jung'gwent), a. fall. —eus (-gwenrua), a. zalfaehtig. Ungeeessed (un goat'), a. niet geraden,— gegist. Unguided (un-gaj'dtd), a. ongeletd. Unguilt Incas (uu-gini-nese), a. onszhuld. —y, a. onschuIdig Unhabit able (un-helei-tibi), a. ontewoonbaar, —sated (-he birjoe-ee tid), a. ongewend. Unpacked (un-hekr), a. ongehakt. Unhellow (un-hel'Io), v. a. ontheiligen. Unhand (un-bend'), v. a. loslaten. —inns, a. onhandigbeld. —led (-hen'old)„ a. onaiingerotrd. Unhandsome (un-hen'aurn), a. —1y, ad. onbeWHS. leelijk; onheuseh, onedel. —nese, a. onbeyallIgheld, leelijkheid; onbenachheid, onedelmoedi g held . Unhandy (un-hend'ih), a. onhandtg, linkach. Unhang (un-heng') v. a. utthangen, af. semen. .—ed ( - hellgd% R. ongehangen. Unhapp ily (un-herepil-Ith), ad. —y, a. ongelukkig. — tineii (-pi-nest), a. ongeluk. Unbar hoc (un-haarthur), v. a. storen, °pato°. ten. —bored (-burd), a. ontesehut, sender schuilpleats. —dened (-haard'nd), a. ongehard. —dy n, ongehard; vreentehtig, bedeesd. -.-med ( -ha armd'), a. ongedeerd. (-haartrefoel), a. onsehadelij•. —samosa (-her-mo'nt-us), a. onwelluidend. —sees, v. a. uttspannen; ontwapenen. Unfteep (us-haasp'), v. a, loshaken. Unhatched (un-hetajt'), a. ortuttgebroeid; verborgen. Unhazardsd (un-hez'ard-id), a. ongewaagd. Unbent able (an-hieribl), a. ongeneeelijk, onheeibaar. --ed (-Meld'), a. ongeheeid. Unhealtb Cul (un-helth'foel), —y, a. —fully, —ily, ad. orgezond. —fulness, —ineal (-1-nets), s. ongexondheid Unheard (un-hard'), a. — of. ongehoord. Unheated (un.lierld), a. niet aerhit. Unheed ed (un-hied'id), a. onopgemerkt, veronachtzaamd. fat, a. onopmerkzaam, onachtzaam. —ing, a. achteloos, zorgeloon. —y, a. enachtslam, onbezonnen; plotaelIng. Unhelp ed (un-helpt1 ), a, ongeholpen; huipeloos. —fat, a. onhnlpvaardig; slot batend. Unhesitating (un-hee'l-tee•tieog), a. —ly, ad. fonder *Melon, — drain, vast.
Bereftle (be-reet1), v. a. overechreeuwen, bekijven. Bereave (be-riev'( [bereft '], v. a. beruoven (of). —meat, s. berooving. Bergamot (buege-mot), s. bergamotpeer. Berbyme (be-rajm'), v. a. berijmen. Berlin (bur-lien'), a. berllne (rijtuig). Berm (burm), a. berm teener borstwering). Berob (be-rob'), v. a. bestelen. Berry (beer1h), s. bezie, bes. Berth (burth), a. hut, kooi; ankerplaats. Beryl (beeil), s. berthiteen. Bescatter (be-skeeter), v. a. bestroolen. Bescratch ibe-skretsP, v. a. bekrabben. Bescrawl (be-skraowl"), v. a. bekladden. Beseech (be•sietsj") [besought (be-soot')], v. a. verzoeken, smeeken. Beseem (be-siem'), v. a. betamen, passen. —ing, —ly, a. voegiaam. —ing, s. welvoegelAjkheid. Beset (be-set') [beset], v. a. insluiten, omsingelen; verontrusten. Beshrew (be-siroel, v. a. verwenschen. Beside (be-saidl, Besides (-Beide), ad. dearenboyen, buitendien. prp. naabt; buiten, behalve. to be — one's self, radeloos zijn. Besiege (be-siedzji, v. a. belegeren. (-ur), 8. belegeraar. Beslubber (be-slub'bur), v. a. bemorsen. Besmear (be-smiee), v. a. besmeren. Besmirch (be-smurtsj'), v. a. bekladden. Besmoke (be-emookl„ v. a. berooken. liteemut (be-smut'), v. a. met roet bernorse.n. Besom (brzum), a. bezem. Besot (be-not'), v. a. verdwaasd (verzot) maken. —tedty, ad. dwaselijk. —tedness, a. verdwaasdheld, verzotbeid. Bespangle (be-spen'g1), v. a. metloovertjes versieren. Bespatter (be-spet'tur), v. a. bespatten. Bespeak (be-spiele) [bespoke. bespoken], v. a. bespreken, bestellen; toespreken; voorbeduiden. Bespeckle (be-spek'kl), v. a. bespikkelen. Bespew (be-spjoe'), v. a. bespuwen. Bespice (be-epajs'), v. a. kruiden. Bespit (be-spit') [bespit, bespat. bespitten, beapit], v. a. bespuwen. Bespot (be-spot'), v. a. bevlekken. Bespread (be-spred') [bespread], v. a. bestrooien. Besprinkle (be-eprin'kl), v. a. besprenkelen. Besputter (be-spuetnr), v. a. bespuiten. Best (best), a. & ad. beat. at —, hooptens. —, a. best. to do one's —, zijn best doen. Bestain (be-eteen'), v. a. bevlekken. Bestial (besejel), a. —ly, ad. dierlijk. —ity ( -tjel' it-tib), e. beeetachtigheid. —ire (-ajz), v. a. doerlijk maken. Bestick (be-stik') [bestuck], v. a. besteken. Bestl.r (be-etue), v. a. opruien. Bestow (be-stn'), v. a. gev en, schenken, verleenen, (on. upon), —al, 8. schenking; tilt. Bestrew (be-stroe', be.stro') [bestrewed. be*Ireton 0 ], v. a. beatrooien. Bestride (be-strajd') [bes 'rode, bestrid. bestridden, bestrid], v. a. schrijlings gaan zitten op. Bestud (be-stud'), v. a. bezaaien. v. a. & a. wedden. Bet (bet), e. weddenechap,
EXO.•-EXP. den. -te (-eel), v. a. bueten, verzoeuen, *wetter Env...MAE (ekt,Thr-rill), a. verbiddelijk. -nees, s. goed maken. -tion (ee'sjun). a. boeting, ververbiddelijkheid. buiten- zoening. -tory (-e-tur• rill), a. boetedoende, booExorbitan cc (egz-orthi-tens), tend, -aa,rifice, zoenoffer. sporigheid, verregaandhehi. -1, a. -fly. ad . butExpilation, (eks-pi-lee'sjun), a. plundering; vertenaporig, Nerregaand, sehreenwend. waarloazing van den eigendo:n van ininderjartgen. Exorc lee (eks'or-sajz), v. a. bezweren, nitbann en . -jet, a. duivelbanner. a. gees- Expla' action (eks-pi-ree'sjun), a. uttademing; lactate ademtoeht,overlijden;nitwasemtng;affoop, tenbezwering. elude; vervaltijd. -e (-pair'), v. a. uitademen; nitExordit at (egz-or'di-e1). a. inleidend, aanhef , wasemen; v. n. ten etude loopen, vervallen; den inleiding, aanbef. -urn. a. fend. geese geven. Exottive (egz•or'civ), a. opgaand, oostelijk. Explain (eks-pleen"), a. a. verklaren, uttleggen. Exosseoun (eaz-os'st-us), a. beenderloos. -able, a. verklaarbaar. -er, a. verklaarder, toeExostosis leks-os-to's(s), a. beenuitwas. Lxotcr lc (eks.o-ter'ik), a. openbaar. -y liehter. Explanat Ion (eks-ple-nee'sjun), a. verilaring, s. duidelijke (algerneene) zaak. ieks , nitlegging. -ory (-plen'e-tur•rib), a. verklarend, Exotic (C1,7.-ot'ik), a. uitheemsch nitheeraseh ophelderend. gewas. Expao al (cks-pond'), v. a. uitzetten; uitspreiden; Explei lye (ektip(e tin), -ory, a. aanvullend. nithreidem v. n, zwellen; zich opene ► . -se (-pens'), -eve a. nanvallend woord, etopwoorci. m.uitgestrektheid; -ofhearen, nitsp.sel. -aitility Explica bin (eks'plt-kibl), a. vcrklaarbaar. --to (-beet), v. a. ont ,:ouwen, uttleggen, verklaren. s. nitzetbaarheid. -aiole (-pen' -tion (-kee'sjun).,s. entvouwing, uttlegging, vernib)), a. nitcetbaar. -aeon (-pen'sjun), a. uitzetting,nitspreiding; ultgebreidbeid. -sive (•pen's ►v), klaring. -tine (-kee•tiv), -tory (kee-tur-rih), a. verklarend. -tor (kee'tur), a. uttlegger. a. nitzettend; uitspreidend. Expatiate (eks-pee'sji•eet), v. u. rondwandelen; Explicit (.10 - nlieit), a, -ly, ad. dutdelijk, holduidelijkheid,bepnaidheid. der, bepaald. inn. upon) uitweideri over. e (eka-plood'), v. a. uttdrijven,doen nitExpatria te (eks•peetri•eet), v. a. verbannen. Explod baraten; Wide atkenren; uitjouwen; v. n. -lion (-ee'sjun), a. verbanning; ultwijkinK. barateu, ontploffen. Expect' (eks-pekt . ), v. a. verwaaten.§veronder• (eke-plait:), a. bedrijlc heldendt ad. stel3en, meenen. -able, a. to verwachten. --ante, Exploit a. onderzoe--anry, a. verwa, chting, hoop. -ant, a. verwaelt- Explor ation (eks'plur-reesjun), king, navoraching. -ator (eks'pltYr-ree-tur), a. ontend, s. verwachter. -ation (-tee'sjun), a. varderzoeker, navorseher. -atory (-plor'e-tur-rth), wachtiug, -er, a. verwachter. Expeetora nt (aka-pek'tur-rent), a. oplossend, R. onderzoekend, -e (-ploor'), v. a. onderzoeken, navorschen, nasporen. opgevend; slijmoplossend rniddei. -te (-reet), Explo aloe (eks•plo'zjun), a. uitbarating, ontv. a. ophoesten, opgeven; v. n. alijm opgeven. plofting. -sive (-sin) a. ontploffend, uttbarstend. -lion (-ree'sjun), s. aphoesting, opgeving. -tine Exponent (eka-po'nent), a. machtswijzer, expo(-se eiv), u. opgeving, bevorderend. nent. -ial (-nen'ejel), a. exponenten betrefExpedien ce (eks-pi'di-ens), -cy,s.geschiktheid, fend. dienstigheid, doelmatigheid; spoed. -t, a. -tly, Export (ekepoort), a. uitvoer; uttvoer-artikel. ad. geschikt, passend, dienstig; raadzaam. -t, Export (eks-poort'), v. a. uitvoeren. -able. a. a. nitwewttulpmiddel. dat uitgevoerd kau worden. -ation (-par-tee' Exped It e(eks'pe-dajt), a. -ely, ad. anti, vaardig, sjun), s. uitvoer. a. uitvoerder. vlug, g.makkelijk. -c, v. a. bespoedigen; bevor (term afienden. -ion (-disrun), s. snelheid, Expos a (eks-pooz 1 ), v. a. blootleggen; blootmpoed; afzending; zending,tucht.-iona,a. -loudly, etellen; to koon zetten (for sale); can de kaak Ptellen. -ition (-ztayurt), a. blootlegging; verad. ,,,tisj'us-), *lug, vaardig, suel. Expel (eks-pen,v. a. uitdrijven, vitwerpen. -ler, klariug; tentoonstelling. -itive, -itory, a. blootleggend, verklarend. -itor(pnz't. ), a. verdrijv tr. s. ver. klaarder, uitlegger, Expend eks-pend'), v. a. uitgeven, beateden; verExpostulft te (ekes-post'joe-het), v. n. vertu°. k*visten. (-di-tjoer), s. uitgaaf; kosten. gen doen (upon); zich vrijmoedig beklagen (for --es, Expeos e leks•pens'), s3, nitgaaf, with). -lion (-lee'sjun), a. vertoog, erriattge beonkostcn. -ire, a. kostbaar, &Inv; verkwistend. apreking beklag. -tor, a. redetwister, klager. -inept, ad. verkwistend. -ivenees, s. kostbaar-tory (-1e-tar-), a. eerie klacht...(een vertoog) be• held; helzend. Experience (eks-pi'ri-ens). a. ervaring, ondervinding; proet. -, v. a. ondervinden; beproeven. Exposure (eks-po'zjoer), r,. blootstelling; ten(-cur), s. pruefnemer. toonstelling, blootgesteldbeld. ervaren, bedreven. d, a. Experiment (eks•per'i-ment), s. prod, proefne- Expound (eIN-paarnd'). v. a. outvouwen, ver- er, a. utelegger, verklaarder. klaren. ming. -, v. a. beproeven, onderzoehen; onder- (elia-pres'), a. -Rj., ad. joist gelijkend; vinden; v. n. proeven nemen. --al. a. -ally, ad, Express ultdrukkelijk, bepaald; dutdeltik. -, a. tjthode; (-men'tel-),proefondervindelijk.-alist (-men'tel-), v, a. nitdrukken. -11.1e, a. uitboodschap. --er, s. proefnemer. -ion (preaj'un), a. uitdrukking. -inc. Expert (eks-port'), a. -iy, ad. ervaren,bedreven., drukleaar. a. -ively, ad. ultdrukkeltjk. -iventss, a. nadruk, a. bedrevenheid. A. pelmet kunneude wor- , klem. • Vxpitt hie (eits'pi
Gas (ges'), a. g. a. —holder, gaKketel. —meter, maken (worden). —one (dzje-let'i•nus), a. geleigaameter. —works, gasfabriek. achtig. Goecoatade (gcs-kun-eed'), s. gepoch. a, n. Geld (geld), s. schatting; veegoeding. poehen. Geld (geld') [pelts], v. a. lubben; verminken. ► Gaseous (gezn-us , a. gasachtig. —er, s. enijder. --any, S. ruin. (dzje-lid'it-tih), Gash (gesh, a. snede, jaap. —, v. a. diep suijden. Gelid (dzjel'id), a. ijskoud. —Jul, a. afzichteiijk. —nen. s. groote koude. Gasket (ges'kit), s. seizing. Gem TrIzjem), a. juweel; knopje. —, v. a. met Gaskins (ges'kinz), 8. wijd.e broek. juweelen versierent v. n. botten. Gaeonteter (ge-zom'i-tur), s. geometer, Gemel (dzjent'll), s. pear. —ring, gespleten ring. Gasp (gaasp), a. snik. v. a. met moeite ade- Gernin ate IdzjemTneet), v. a. verdubbelen. (-naj), men; v. n. hijgen, sns.kken. to — for life, net —ation (nee'sjan), 8. vardubbeling. den dood woearelen. s. (de) Tweelingen. —ous (-nus), a. duhbel. Gastric (ees"trik), a. den bulk betreffend. Gernm 'try (dzjem'me-rah), /3. juweeldoonje. —y, a. juweelachtig. Gastillo foist (ges-tril'o-kwiet), s. builespre—eous (-mi-us). 8. huil.spraak. ker. —quy Gender (dzjen'dar), s. geslecht. —, v. a. telen; Gastronom 1st (gea tron'o mist), a. lekkerbek. veroorzaken; v. n. pares. Genealogical (dzjen-i-e-lod'zjikl), a. geslacht—y, a. kunst (zucht) ors lekker te eten. Gastrotoiny (ges-trot'o naih) s. kelzersuede. reltenkundig. Gate (geet'), s, poort; ingaeg; boom; heft. sea- Genealcg 1st (dzjen•i-el'ud-zji.81,), a. geslac htstroomkeutering. —way, poortrekenkundige. —y (-ud-zjih), 8. geslachtsrekengolfval. kunde; geslachtarekening. wag, poort. Gather (getleur), s. kleine plooien; kalfsom- Generable (dzjen'ur-ibl), a. teeihaar. loop. —, v. a. bneengaren, inzamelen; plooien. General (dzjen'ur-e1), a. aigerneen. —, a. algea. tfrom) afleideu. (up) opdoekeu; opnemen. —, mean; geheci; generaal. —mint° s. algemeenbeid; v. n. etch vergkren. zich ophoopen; etteren. veldheer —ity —able, a. of te leiden. —er, a. ;teenier, inza- grootate gedeelte. —ization (-i•zee'ejun), a. algameenmaking. —ice (-ajz), v. a. algerneen melaar; anijtand. —ing, 8. verzameling; inza meling; ettergezwel. —/y. ad. gewoonliik. —ship, s. generaalachap; Gaud (gaod'), 8. sieraad, beuzelarij. —ery, a, vc' heerstalent. nt (deien' ur.ent). a. voortbrengend verkleerenpronk, opsel.k. —*nen, a. opzichtigheid, zwierigheid. —i/y, ad. — y, a. zwierig, opzichtig. mogen. --te (-eel), v. a. telen; voortbrengen; Gang a (geedz.j. 'i s. peilstok, standaard. —e, veroorzaken. —lion ( ee'sjun), a. voortteling; gev. a. pollen, liken, --cc, 8. virtnroeicr; liter.' elacht„ —tire (-e-tiv), a. voortbrengend; vrucht-ing-rod, peilstok. baar. —toe (-ee-tur), a. baler; voorthrengend verGaunt (gaant'), a. —ly, ad. mager, schraal. mogen; 8toomketel. Generic (fizje-ner'ik), —al, a. —ally, ad, het Gauntlet (gaaut'lit), a. pantserhanilschoen. Gaon a ;gaoz'), s. gaas. —p, a. gaasachtig. gealacht betreffend. (gev'il), a. grand. —kind, gelijke erf-, Generosity (dzjen-ur-os'it-tih), s. edelmoedigverdeeling order de kinderen. —work, vroen-I heid; mildheid. dienat. ',Generous (dzjen'ur-us), a. —ly, ad. edel; edelGavot (gev'ut), a. gavot (zekere dans). I moedig; mild; krachtig; moedig. , (dzjen'e•sis), a. Genesis (eersteboek van Gaw - k 'gash'', s. koekoek; zotskap. —y, a. on-Genesis handig., , lomp; a. lomperd. Mozee). Gay (gee'), a. --ly, ad. vroolijk, luchtig; zwierig, Genet (dzjen'it), a. spaansche hit. leveftdig. —ety (-e•tih), —news, a. vroolkjkheid; Genethliacs (dzje-neth'li-eks), a. (het) boreszwierigheid; levendigheid. I kooptrekkeu. *:are (geoz'), 8. starende built. —hound, windhond. Geneva (dzje•ni've), a. jenever. —, V. n. staren. (at. on. upon) aanstaren. —ful, Genial idzjil-nell, a. —ly, ad. voortbrengend; a. stapend. —r, 8. aanstaarder, beschouwer. I bezielend; vroolijk; aangeboren, genteel. Gazelle (ge-zeP), a. wilde geit. jGenlcults te (dgje•nik'joe-let), a, knievormig, Gazette (ge-zet'), a. otlieieel nieuwsblad. —, v. knoestig. —lion 1-lee'sjun), a. knoestigheid, a. in het staatablad plaatsen. —er (gez-it-tler'), Genit al (dzjen'i-tel), a. van de voortteling. s. echriiver (uirgever) van hat nieuweblad; aard- —als (-telz), a. teeldeelen. —ire, a. telend; rijkskundig„,woordenboek. genitivus (tweede naamval). —or, a. teler; Gazing (geezieng), a. (het) aanstaren. —stock. vader. ronderding; iemand, die nagewezen wordt. Genius (dzjrni-us), s. genie; bescheringeest, a. (graszode. Gazcn schutsengel. Gear (glee') e. kleediox, gewaad; tuig, gareel; Genteel (dzjen-tiel'), a. —ly, ad. wellevend; inkardeel. --eapsteee, cake; spil. pump—, pomp- nemend; lieftallig; wel geklted. —seas, a. weltoestel. —, v. i. optuigen. levendheid: bevalligheid. v. a. bedotten. ' Gentian (dzjen'sjenl, a. gentiaauwortei. (deck (gab), s. bedrogane. Geese (glee), s. pl. van GooLie. ,Gentil a (dzjen'tajl), a. heidenseh; tot; ieetti:volk Getable (dz eribl), a. bovrieshaar. behoorend; a. heiden. —lam GtiLizrn),I,s. heldes, Gelatin (dzjel'e-tin), a. geleiachtig. —, a. gelei- dom. —itious (411-Was), a. aen eau .volk (gen. tot geld' elacht) elgen; erfelijk. —ity, (•tillt-tik1 ► , sta. —ale (dzje.tet•ueet), v. a.
sioned by drinking too freely. --intik, trap-door. —meecter, butler. —roam, —venster, cellar-window. —rat, cellar-rat; excise-man. —trap, cellarstairs. —verdieping. eellarage. crane. --en, ov. w. to lay up in a cellar. —lie, o. bottle rose. ov. w. to kill, to cat the throat or. m. cup, glees, chalice; calyx. —dark, pu , rificatory. comrennton-wine. —achtig, hv. —vormig, like in the shape of) a cub-, — calyx Kernel, m. camel. —spares, —shaver, —Mares, mohair. Kternplinnn, an. fighting-cock, game-cock, curlew; quarreller. Kenbear, bv, to be known, knowable, recognizable, manifest. — Timken, to niche known. --held, a. belt recognizable, evidence. KeRen, otn . w. to chop, to split ; to shoot ; to begin, to dawn, to bant forte'. Kenikik, Kentrelkjk, by. known, knowable,
Coinbase is not just a “wallet” for digital money, it is an entire platform that makes it is possible to store, transfer, buy and sell it. The process of signing up is similar to any other website. After logging in, it is possible to choose any national currency in the settings to show the relative rate of Bitcoin. In order to transfer money, it is necessary to add some to the account and then submit the information about the receiver. The latest news concerning Coinbase is that access to its system is now available for 24 countries. Coinbase offers two-factor authentication, exchange on stock markets where all operations are possible without leaving the account, instant confirmation of transfers, and partnership programs which gives users $10 for inviting friends to join the platform.
a. & n. kosten. s, zekere appelsoort; kop. monger, fruttventer. Costive (kos'tiv), a. hardlijvig; verstoppend. —ness, a. berdlijvigheid. Costmary (koseme rib), s. reinvaren, wormvaren. Cot, t u me (kus-ljoem'), s. kleederdracht, gewatul. Cot (kot'), s. hut; kot; vingerling: hangmat; wieg; Mettle boot. —land, land WO eene hut. —quean, Jan hen. —'s wold (-would), sehaaps• —

ISED.— BedrInken,' or. w, to fuddle, to make tipcy• rich t. w. to toddle, to get tipsy, — drunk. Bedreastd, bv. & bw. afflicted, said (-1y), sorry (-fly), sorrowful (At ►, pitiful (-ly). het is —, it is a pity. —hid, v. afiliction, sadness, grief, nor. towfulnese, Bedroew en, ov. w. to afflict, to grieve; rich —, to grieve (for), to be grieved (at). —ing, v. grieving, dejecting. Bedrog, o. cheat, deceit, fraud, trick. Bedruppalen, C.V. W. to bedrop. alederAlo, en, ov. w. to drip upon, (met boterj to baste; sick kennen ,to have a competency. —ing, v. dripping; basting. llotirukketa, ov. w. to otiut upon. Bedrukt, by. dejected low-spirited. —Arid, v. lejectednems, dejection. 113f:duellit, by. afraid, apprehensive. —held, v. fear, apprehensiou. ildieduld en, or. w. to moan, to signify, to imply; to explain; to show, to betoken, to porteudi het heeft niets to never mind, it is uu natter. —esti,. v. meaning, significatioo. —ing, v. explication. Beduluael en, or wo to thumb. —lag, v. thurebiug. BeduIvel en, or. W. to confound, to perplex. —ing, v. perplexing. Bedunkese, o. opinion, luting --a, in my opinion, Beduur. tn. b-sharp. —aleutel, b sharp-chff. Bedwang, o. restraint, subjection. Bedwelni d, by. stunned, benumbed. —Wield, giddiness, numbueso. —en, ov. w. to stun, to benumb. -- tog, v. benumbneent, tainting, numbnese. BedwIng Wilier, by. w. restrainable. —en, or. w. to constrain, to restrain, to subdue; to check, to curb. --er, m. —ger, v. constrainer, subduer. Baaedlg d, by. sworn; upon an oath. —en, ov. w. to swear, to put to an oath; to swear to, to confirm by oath. —mg, v. swearing, confirming by oath. Reiernak so. torpedo, cramp-fish. Beek. v. brook, rill, rivulet. —je, o brooklet. Be.id, o. image, figure, statue; type; vision; metaphor; beauty. --vieter„ etatue-founder. —houteen, or. w. to sculpture, to carve. --houwer, Kcal: tor, statuary, —Aonwerie, ecolpture; statuary 'is workshop. —houtalcuttet, sculpture. —hautetverk, sculpture. —rijk, flowery. —roikheid, flowerloose. —echoon, most beautiful. —schrift, hieroglyphics. snijder, carver. —spraak. metaphorical style, figurative lengrage. —eprakig, teetspborical, —stormier, iconoclast. —stornier(i, imagebreaking. —tverk, Imagery. —endienaar, worshipper of idols, iconolater. —endienst, image-worship, iconolatry. —enetorm, image-breakiug, —elUlc, hr. & bw. figurative (-1y). metaphorical ( iy). —en, or. w. to form, to ohape, to fashion —rotor, m. draught, representation. —end, hr. imitative, plastic. —erig, —ig, bye beautiful (-1y), nit*, (-4). —jeskoop. seller of statues. BamItonli i v. image, effigi, portrait. mead, lea, field. skin and Beals, o. bone; leg; shank, eel over bone. gent — tinden in, not to scruple at, op de

to put one's nose out of joint. -ina, V. building upon, framing. Beting, v. bit. -hop, bit-head. -tap, doubling of the bits. -slag, bitter. Bet Italian, ov. W. to eutitle. to style. Betogen, by. covered, cloudy. !Ketones., on. w. to accent. Betonn en, ov. w. to net up beacons along. -sing en Wakening, buoys and beacons. Betook, o. demonstration. -vend, argument. -tsar, le• demonstrable. -Oaarheid, n. demonstrability. -en, oe, w. to demonetrate, to prove. -ing, v. demonstration. B.toore loiter, be, reetrainable. -en, on. w. Zit Beteugetek, -er, to, bridles. ; checker, restrei net. -ing, v Zie Beteugel Ing. Below's, o. Zie - en, on. W. to shoe -ieg„ v, show, showing; token, mark. Beto,,wer sew, in. -uarater, v. enchanter, enchantress, bewitches., charmer; -en, ov. w. to enchant, to charm, to bewitch; to fascinate. -end, be. en bw. bewitching; charming (-ly), fascinating (-Iy). -ing, v. charming; enchaotment, spell, fascinationBete. wet), ov. w. to rig, to provide with rigging- . Botovergroot inowder, v. great-great-grandmother. -radar, m. great-;treat-grandfather. Betreend, b e. (ail) to tears, tearful. Betracht an, ov. w. to perform, to fulfil, to accomplish, to discharge; to practise. -er, to. performer. -ing, v. perforinaoce, accomplish• anent. ov. W. to grate (up). BetrrDpen, ov. w. to trample upon: to catch. to surprise, take (np. in). op heater dead -, to take in the very act. Betted..., ov. w. to tread (to walk) upon, to enter. to net foot upon OW. Betretren. us. w. to concern, to regard seat betrete, zie Botrtffende. -de, vz. as to,as for, concerning Betrekk etUk, by. bw. relative (-1y); vz. concerning. -en, on. W. to go into, to occupy, to take possession of; to involve; to Mlle; to draw upon; to trick, to cheat, to gull; ou• w. to grow cloudy; - dull. -lag, v. relation; condittoo; lietm, en np, to be re)attve to; wet - tot, with regard (let:peal to Betreur tier, M. WIWI/ter, mourner. -en, on. to IsEhent, to becalm, to deplore, to regret, to mourn at. -enauzardig, by deplorable--into, v, lamenting, deploring. -ster,v. Zie Betreurder. Betrokkeu., by. cloudy; dull, sad; concerned (in). -e, on It v. drawee. Betrouwen, ov. on. to trustoointrudtwIth, to confide; to get, (to acquire) by marriage. Bett en, on. w. to betioe. -ing, v. bathing. BetttIn en, or. w. to declare, to iteeure, to pioteet, to attest, to testify, to chow; dank -, to pay to return) thanks -ing, v. declaration, assurauee, protestation. Bet tveter, m. wlee-acre, pedant. -ij, v. pedantry. Betwkitelesa, on. Yr, to doubt, to question.
4118 KAK —KitN. —, dandruff- comb. —borate!, comb-brush. —dock, combing-cloth. —hsiaje, comb-case. ...morsel, pectinal —red, cock-wheel, notched wheel. —menmaker, comb maker. m. camel. --driiver, camel-driver. —shear, camel's hair, mohair. —crag, camel's bunch. Kanseleon, o eameleon. Kamelot, o. camlet. Kasten, on. w. to grow mouldy. Kamenler, v. lady's maid, chamber-maid. —es, ov. w. to dress. Kamer, v. room, chamber; court-office; cavity, breech. —behanger, paper-hanger. —behooved, hangings, tapestry. —beuraarder. door-keeper, usher. —besets, hair-broom. —deer. chamberdoor. —dienaar, footman. —dock, cambric, lawn. —gasp, stool. —gereeht, imperial hail, —• court. —geared, undress —beer, chamberlain. —hour, chamber-rent. —juffer„rhanabe ...maid. —kat, kept mistress. —maagd sic Kamenler. —pot, chamber-put. —role, night-gown, ntorning-gown. —steel, close-stool. —stale, swivel-gun, pederero; painting representing a room. Kamera/441,m. comrade, companion. Kanter en, ov. w. to keep (in a room). —ling, in. chamberlain. Kavnfor, v. camphor, camphire. —boom, camphor-tree. —olie, camphor-oil. —poster, pulverized camphire. —sour, be. & o. camphoric (acid). —acktig, be. camphoric. Kantlipc, be. mouldy. r. camomile. Kamtzoul, o. waistcoat, Guernsey shirt. Kantinelling, v. short wool combed out. Kamm en, ov. w. to comb; to card. —er, m. comber; carder. IKentoesleer, o. shammy. Kamp, m. combat, fight, struggle; field, piece of ground. enclosure. —, —op, even, quits. —ge. vecht, —strijd, combat, light; duel, single combat. —plaats, place of combat, field of battle. —vechter, prize-fighter, gladiator; champion. kampauje, v. campaign; poop. Kenspentent, o. encampment. Kamp en, on. W. to fight, to combat, to struggle. -er, m fighter., combatant, struggler. champion. Kamperfoello„ v. honey suckle, woodbine. Kampernoelle, v. mushroom. Kampereteur, m. hard-boiled eggs with a mustard-sauce. Kantploett, tn. champion. K ampetenr. e. Zie Kemper. Karnster, v. Zie Kammer. Kantula leer, o. shammy. —seas, m. fiat note. Ken, v. pot, can, mug, tankard; (nederlaxdaehe) litre —negeluk, what remains in a pot or tankard, pot-luck. —nefid, lid of a pot. —newel/ocher, bottle-brush. Kimmel, co. channel, canal. sit een geed —, from (a) good authority. Kanalje,o, rabble ,Itag-rag, rift-raft; rogue. Kanarle, in canary ( -bird). —si, canary-egg. —kooi,onnary-cage. --sek, canary (•sack) —etdker, canary-sugar. —rolucht, breeding-cage (aviary) for canaries. —toga, canary-bird. —wijs, canary (-wine). —card, can try-seed.
to give notice of; to advertise. —er,rn. —star, v. Berrie, v. barrow, hand-barrow. Here., m. burst, crack, chap, fissure. —en, on. informer, informant. w to burst, to crack, to chap, to chink, to split; Berleken, ov. w. to smell at. lachen, to split one's sides with laughBerijd boar, by. manageable; practicable. —en, rich to ov. w. to manage, to ride; to pass, to make use ter; darn —, to burst. of. —er, m rider, horseman; riding-master. Berucht, ha. famous, noted, notorious. —held, v. famousness, notoriousness. —ster, v. rider. Harikari en, or. w. to rhyme, to versify, to pat Berulken, ov. w. to emelt at. into verse. --er, m. rhymer, versifier. —ing, v. Bernet en, on w. to be committed to the care (of), to be deposited (with); to leave (off); (op) versifying; rhymed version. to rent, (to depend, to rely, to be incumbent) Berle, m. & o. beryl. upon; (in) to acquieece in (to), to submit to. Benin, v. she-beer. —ing, v. care ; acquiescence, submiselon. Beritagen. on. ev, to ring. iinrisee efljk, by. & bw. blamable (.bly), cen- Bps, v. berry; crone, granny. —seboom, curranttree- Voor de verdere samenstellingen aid Antisurable, —elijkheid, v. blamable... —en, ov. bes. to blame, to eeneure, to reprove, to rebuke, —er, rn. blamer, ceesurer, censor, reprover. Beschnsaftt by. & bw. polite 1-ly), civilized, civilly, well-bred. —Acid, v. politeness. —ing, v. censure, reproof, rebuke. Berk, m. birch, —eboom, birch-tree. —emeier, Heseltantud, by. ashamed (of), abashed (at), large drinking-glass. —enfold, birch-wood. —en- shame-faced, —heid, v. bashfulness, abashment, shamefacedness. wim, birch-wine. Boseiradig en, or. W. to damage, to hurt, to Berkoen, m. supporter, prop. Impair. —er, m. —ster, v. Zie Berendeeler. Beritinachebleauw, o. fruseian blue. —ing, v. damaging; damage, average, Berm, m. berme. nor seem d, be. lemons, renonned, celebrated. BeSchiCitel2W en, ov. w. to shade, to overehtdow, to inurnbrate. —ing, v. shading, —dheid, v. tame, renown, celebrity. —en (rich), t. w. (op) to boast to torte) of, to pride one's Beacham en, ov. w. to shame, to abash, to self in (on), to glory in. —er, to boaster, brag. confound; to put to the blush, to outdo, —er, tn. confounder. —leg, v. confounding. —ing. v. boestine, vain-glory. o. vocation; nomination; appeal; trade, BelehanSen, ov. W. to intrench, to fortify. busineas, calling, profession. van —, by proton- Beschav en, or. w. to plane; to revise, to cor%ion. eon — darn op, to appeal to, —Eberjvheid, rect; to pollah, to civilize. —er, m. polisher, —ing, v. revision, correction, polishing; business, function. —shatve, ad. by virtue of civilisation. one 'a prolesaton. —splicht, professional duty. —bal,r, be. appointeble. —en, ov. W. to call; to Beneheld, o. intelligence, advice; record, docudoes, to pledge a. o. — within to —, ment; reply. itnnanal convoke; to appoint, to nominate; rerden, to send word. kteaad geven, to answer call; zich t. w. (op) to appeal (to Teter) to. rudely. —en, ov. w. to appoint; to allot (to). —er, m. appealer, appcalant; conyoker; appoin—ing, a. appointment. ter, nominator. —ing, v. calling; convocation; Bescheldess, by. & bw. discreet (-ly), modest vocation. (-Iy). —held, v. discretion, modesty. Berner el, by. & bw. apoplectic; pitiful (-ly), miserable (-bly). —der, m. disturber, perturbator. Beschenk en, ov. w. to fuddle; to present with, to bestow upon, —er, in. donor, present—dheid, v. apoplexy; pitifulness. —.en, or. w. to er, —ing, v. donation. touch; to trouble. to disturb„ to stir, to alarm. —ing„ v. disturbing; trouble, disturbance, com- BeeeberPn, ov. w. to shave, to shear; to idiot, to grant (to). motion. —te, v. apoplexy, palsy; trouble, stir, Beseheren sling, m. & v. client, protected, tumult, dieturbance. —en, ov. w. to screen, to shelter; to shield, to Berneat en, on. w. so rust, to gaiher rust, to protect. —eagel, guardian (tutelar) angni, —Pent, grow rusty. —ing, v. growing rusty. fierokken tsar, an —aarster, v. cause, author, tutelar genius. —god, teteler god. —godin, tutelar goddess. —beer, patron, protector. —heilige, —en. on. W. to canoe, to create, to brew, to rn, & 7. patron, patroness, tutelar saint. --vroure, hatch. —tag, v. remain. patroness, protectress. —er, m. Zia BeschernsHeron&ter, v. Zie Pereoover. flee, —log, v. protection. —ate?, v. Zie BeHeronid, be. poor, indigent, needy, wretched; schertovrouvv• empty; desperate, at a nonplus. —Mid, v. inBesehiet en, ov• w. to fire at (upon), to candigence, wretebeeness; deseerateness. nco ode; to try (ern geweer); to hit; to astute ; Ilierook era, ov. w. to smoke, to seloke-dry, to to wainscot, to overlay ; on. w. to go on, to fumigate. —ing, v. smoking, fumigation. advance ; to grow dim, — drowsy. —ing, v. Herotaw en, ov. Yr. to bereave —, to deprive tiring, cannonade; wain , coting. to kill. to rob (of), to plunder; ran het feces —er, m. depeiver, robber, depredator. —ing, v. Besehtinen, or. w. to shine upon. Besehlk, o. Zie Beatchixking. —at m. & v. privation, robbing, depredation. busy-body. —tsar, bv. disposable. —baeraeid, lieronw, a. repentance, regret, penitence. — being disposable. —ken, ov. w. to procure; to hebben, to repent (of;. —iebbend, repentant, repentmanage, to arrange; on. w. (over) to dispose of. ing. —en, ov. w. to repent, to regret, to grieve m. —rter, v, procurer; manager, arranger; I repent of it, (to repine) at fief, b , rfrumt mi.?.

held. onbuigzaamheid. Stubby (etub'bih), a. vol stronken• tie Stubbed. Stucco (stuk'ko), a. stukadoorskalk. —, a. a. stukadoren. Stuckle Isturk1), a. hoop schooven. Stud (stud'), s. post, still; knopje; hemdtknoopje; stocterij. —book, register van volbloed paarden. —groom, pikeur. —horse, henget. —, v. a. met knopjes heslaart of versieren. —ding, a. bet be-
—atioue (-tee'sjus), —ative (-pjeele-tiv), a. twistziek; redetwiatend. Dispute (dis-pjoet), s. woordenwiseeling; twist. —, v. a. betwisten; v. n. tt, igen. —lest, a. onbetwistbaar. —r, s. twistredenaar. Disqualif ication (dis-kw01-if-ti-kee'sjun), a. onbevoegdheid. —y (-kwori-faj), v. a. onbevoegd waken. Disquiet (dia-kwarit), a. onrust. —, a. —1y, ad. rusteloos; ongerust. —, v. a. verontrusten; kwellen. —er, a. verontruster. —neat, —ude (-tjoed), e. onrust, ongeruetheid. Disquisition (dis-kwi-zierun), a. onderzoek, navorsching. Disregard (die-re-gaardl, a. minachting. —, v. a. minachten, veronachtzamen. —ful, a. —fully, ad. minachtend, veronachtzamend. Disrelish (thz-rel'isj), s. P.fkeer, waig. —, v. a. niet lusten- afkeer hebben van. Disreput able (dis.reploe-tibl), a. —ably, ad. berueht onfatsoenlijk. —ation (tee'sjun) , —e 1-re-pjoet'), a. kwade naam; schande; oneer. Disrespect (die-re-speet'), a. oneerbiedigheid —, v. a. oneerbiedig behandelen. —ful, a. —fully, ad. oneerbiedig. Disrobe (diz-roob'), v. a. ontkleeden; ontblooten. Disruption (die-rup'sjun), a. vaneenscheuren. Dissatist action (dis-set-ie-fek'sjun), a. ontevredenheid, onvoldaanheid. —aetory, a. onvoldoend. —y (-set'is-faj), v. a. onbevredigd laten, niet vcldoen. Dissect (die.s-ekt'), v. a. ontleden. —ible, a. ontleedbaar. —ion (-sek'sjun), a. ontleding. —or, e. ontleder. Disseiz e (die-siez' t, v. a. nit het bezit etooten. —ee s. die nit het bezit geatooten is. . —in, a. wederreebtelijite berooving. —or, a. die iemand ult het bezit stoot. Disseanbl ance (din-sem'blena), a. verschil. —e (-sem'b1), v. a. veinan, vertrclen; v. n. huichelen. —er (-sem'blur), s. veinzer. —ing, a. —inglY ad. huiehelachtig. Dif,sen.ina te (dis-semi-neet), v. a. verspreiden. —tion (-nee'sjun), s. veropreiding. —tor, a. verapreider. Dissensi on (dis-een'sjun), a. oneenigheid, verdeldheid. —out I-ejus), a. twistziek. Dissent Idis-sent'), a. verschil van gevoelen; arscheiding. —, v. n. in meaning verschillen; zich atscheiden. —aneout (-tee'ni-us), a. afwijkend, tegenetrijdig. —er, s. andersgezinde; algescheidene. —tent (-sen'sjent), a. verechilland. Dissertation (din-sur-tee'sjunl, a. verhandeling. Disserve (die-surv'), v, a. ondienst doer; benadeelen. Disservice (dis-sur'vis), a. ondienat, nadeel. —able, a. ondienstig. Dissever (die-eev'ur), v. a. vaneen acheiden —ance, a. echeiding. Dissiden ce (dis'81-dens► , a. oneenigheid. —t, a. oneenig. Dissillent (die-mil'jent), a vaneen eprIngend. Ulssimll ar (die-rsim'i-ler), a. ougeltjk. —arity 1-ler'it-tih)„ —itude (411-tjoed), a. ongeltilcheld. Dlaelmislation (die-slm-joe-lee'sjun), a. veinzert,
Apparent, (eP•peer'ent), a. —/y, ad, blijkbaar; minx; bevatting; vrees (for. of); verdenleng. oogenschijnlijk; waarschijnlijk. —sive, a. bevattelijk; beducht (of). —.lively, ad. Apparit ion (ep.pe.rnesjun), s. verschijning; met schroom. —siveness, s. bevattelijkhetd; bespook. —or (ep-per'i-tur), a. pedel, bode. duchtheid. Appeal (sp-ptel'), a. hooger beroep; heschuldi- Apprentice (ep-pren'tia), a. leerjongen. —, v. a. ging (against). —to arms, toevlucht tot de wape- in de leer doen. —hood, —ship, a. leertijd. nen. —, v. n, zieh beroepen op (to). Apprise (ep-prajzi, v, a. (of) bericht ;;even. Appear (ep-pier'), v, n. verschijnen; achijnen, Apprise lep-prajz'), v. a. Zie Appraise. blijken. —acre, s. verschijning; schijn, voor- Approach (ep-prootsj'), a. nadering, toegang. komen. lines of—, loopgraven. —es, a. belegeringswerken. Appease able lep-pieznit11, a. bevredigbaar. —, v. a. naderbrengen (of); v. n. naderen. —able, —ableness, e. handelbaarheid. —e, v. a. bevredi- a. genaakbaar. —less, a. ongenaakbaar. —ment, gen. aussen. —ement, a. bevrediging. a. nadering. Appell ant (ep•pellent), a. appellant. —ation Approba tion (ep-pro-bee'sjun), a. goedkeuring. (-lee'sjunl. a. benaming. —atory (-e-tur-rih), R. —tire len' pro-bee-tiv), —tory (ep'pro-bee-tor rih), een hooger beroep inhoudende. —ee, goedkenrend. a. gedaagde. —or, a. eischer. Appropri able (ep-pro'pri-ibl), a. toeeigenbaar; Append (ep-pend"), v. R. aanhangen. —age (-didzj), aanwendhaar. —ate (-et, a. eigensardig, aanhangsel. —ant (-dent), a. bijgevoegd. —ant, stig. —ate (-eet), v. a. toeeigenen; bestemmen —ence, —ix, a. aanhanpel. (for. to); aanwenden (to). —ation (ee'sjun), a. toeAppertain iep•pur-teen'), v. n. toebehooren. eigening; beatemming; aanwending. ' Appet ence (ep'pi tens), —ency, a. zinnelijke Approv able (ep-proev'ibl, ), a. goedkeurenalust; vurige hegeerte. —ent, R. hakend, vurig waardig. —al, a. goedkeuring. —e, v. a. goedkeubegeerend. —ibility (-Oh il'it•tih), a. begeerlijk- r. (of); verbeteren; toonen. —meat, s. goedheid. —ible, a. begeerlijk. —ite, (-tajt), a. vurige keuring. —er, a. goedkeurder; verklikker. begeerte; eetlust. Approxitna te (ep-prokel-met), a. nabij, na Ran Appian d (ep-Aland'), a. R. toejuichen. (to). — (-meet), •. a. nabij brengen; v. n. nabij (ep- komen. —tion (-mee'sjun), a. benadering. —tire plans'), s. toejuiching. —sive (-plao-sir), a. toe- jutchend, (-me-tiv). a. nabijkomend. Apple (ep'pl), a. appel. —paring, appelschil.—man- Appuls e (ep-pule'), a. botaing, raking. —ire, a. ger, appelen-venter. —pie, —tart, appeltaart. botsend; aandrijvend. —sauce, appelmoea. —tree, appelboom. —yard, Appurtenance (ell- puete-nenal, a. toebehooren, appelboomgaard. —t, a. bijbehoorend. Appli able lep-plaribl,)a,thepasselijk (to).—ance, Apri cation tep-ri- kee'sjunl, s. blootatelling aan a. toepasaing. --cability (ep-pli•ke-bant-tih), a. de zon. —city (e-prialt.tih), a. zonnewarmte. toepanselijkheid. —cot (ee'pri-kot), a. abrikoos. Applica ble lep'pli-kibl), a. toepasselijk. —ble- April (ee'pril), a. april; graamaand. nes* a. toepasselijkheid. —nt, a. die aanzoe'g Apron (ee'purnl., a. schort; achootavel. —hold, duet; § vlijtig student. —tion (-kee'sjun), a. toe- vrouwenleen. —man, ambachtsman. passing: aanzoek; vlijt. —tory (-ke-tur-rib), a. Apt (ept), a. —ly, ad bekwaam, geschikt; getoepassend; nanzoekend. neigd. —, v. a. geschikt maken. —itude (ep'tiApply (ep-plaj.), v. a. toepaasen, aanwenden; v. n. tjoed, —neat, a. geachiktheid, aanleg. (to) van toepassing zijn; zich wenden tot; a.- Aqua rius (e-kwee'ri-us), s. waterman (in den tack do. out (for). dlerenriem), —tic (e-kwet'it), a. in bet water levend; a. waterplant. —tic-bird, watervogel. Appoint (op-pojnt'), v. a. b.palen, beatemmen; asnatellen; ultrusten. § —able, a, benoembaar; Ague duct (ek'wi-dukt), a. waterleiding. —out geschikt um aangesteld te warden. —ee (ep-pojn- (ee'kwi-us), a. waterig. tie'), a. aangestelde. —er, a. die aanatelt, be- Aquiline (elewi-lin), a. arendachtig. —nose,hapaalt, enz. —meat, a. bepaling; aanstelling; viksnen, Aquo se (ee'kwoos), a. waterig. —lily (ee-kwos' rusting: jaarwedde. Apportion (ep-poor'sjun), v. a. gelijkmatig it-tih), a. watcrigheid. verdeelen. —er, a. verdeeler. —ment, a. verdeeling. Arabesque (ere•besk), a. loorwerk. Apposite (ep'po-zit), a. —ly, ad. gepast, dienstig. Arable (er'ibl), R. beploegbaar. —nets, a. geachiktheid. Araneous (e•ree'ni-us), a. apinnewebachtig. Aration (er-ee'sjun), a. landbebouwizrg, ontApposition (ep-po-zis'ojun), a. tomeging- ginning. Appraise (ep-preee), v. a. waardeeren; achat- ten. —ment, a. waardeering; schatting. —r, a Arbalist (aar'be-list). s. kruisboog. —er,s.kruishoogschntter. schatter. Apprecia isle (ep-pia'sji-ibll, a. achatbaar, Arbt ter :aar"bi-tur), s. acheidsman. —trable, a. taxeerbaar. —te, v. a. waarschatten; op prija willekeurig; bealisbaar. —trary. a. —traray, ad. willekeurig. —trariness,a,willekeurigheid.—trate stellen; v. n. § in waarde atijgen. —lion (-ee' v. a. besliasen; v. n. uitspraak doen. —tration sjun), a. waarschatting; waardeering; § duur- der wording. (-tree'ajun), a. schaidarechterlijke uitspraak. Appreben d (ep-pri-bend'), v. a. gevangen ne- —trator. a. scheidarechter. (-hen'sibl), a. Arbor (aar'bur), a. prieel, bosachage. —coats (acemen; hegrijpen; duchten. begrt ipelijk. --slots (-hen'sjun), a. gevangenne- bo'ri-ua), a. b oomachtig. —went (-reesent),
Infinitive. to Blow to Bear (harem). , (dwen). to Bull to Bind to Breed to Break to Bring to Build to Burn to Burst to Come to Cast to Catch to Chide to Choose to Clothe to Cleave to Climb to Cleave to Cling to Come to Cant Can to Creep to Crow to Cut to Deal to Do to Dip to Do to Drink to Draw to Dream to Draw to Drive to Drink to Dig to Ding to Dare (duxven ). to Dwell to Eat to Fall to Feed to Fall to Feel to Flee to Fly to Fling to Forbid If
crumble) down; to rush in upon; to relapse, I esvlecht en, ov. w. to interlace, to intertwine. Invliegen, on. w. to fly in, — into. —ing, v. crumbling down; downfall; relapse. lnWilatten, on. w. to flow in, — into. Instonwen, ov. w. to stow to, — into. 'natalMen, or. w. to stroke in, — into; on. w. InvlUen, ov. w. to arrange in. Invioed,m. influence; credit, interest. to sneak into. Insilco,' em, on. w. to flow in, — into; Wes —, Iostrnolon, ov. w. to strew in. to mention, to insert. —ing, v. flowing in, influx. Inetroomen, on. w. to stream in. Invluebten, on. w. to flee in, — into. Instructle, v. instruction, direction. Instrument, o. instrument, tool, engine; writ, Invoego, vw. so that. Invoeg en, ov. w. to add, to insert, to interwriting, deed. —maker, instrument-maker. calate. —leg, v. insertion, intercalation. —eel, Instulven, on. w. to rush (to fly, to bounce) in, o. addition, insertion; clause. — into. linvozr, m. importation, import. —kande!, imInsturen, on„ & on. w. to steer in, — into, port-trade. —recht, import-dury. —der, m. imInettswen, on. w, Zielnstemween. porter; introducer. —en, ov. w. to; import; to Insullen, on. v. to side in.— into. introduce. —ing, v. importation; introduction. Intend en, ov. & on. w. to indent: to catch, Invoig en, ov. w. to follow, to comply with, to tooth (in), —ing, v. indentation; catching. to gratify. —log, v compliance, indulgence. Intappen, or. w, to draw (to pour) in. Inteeken mar, m. —minter, v. subscriber. —en, Invorder ear, m. claimer, dunner. —Dna, by. on. w. to subscribe (op, to). — IVO, list of sub- due, claimable. — en, or. w. to demand, to claim; to gather, to collect. v. demanding. scription. —prije, price of subscription. —ing. a. subscription. Incv laoirnuiw nganco, lolevc. twio.% fold in — inward. Integendoel, vw. on the contrary . Interen, on. w. to spend, to love; on. w. to fret, luvret en. on w. to corrode, to fret, to eat in. — log, v. corrosion. to waste away, to be consumed, to diminish; to Invuli en, or. w. to fill up ; to insert, —tag, v. be in a declining; way in one 's affairs. Interest, m. interest. op — eetten, to put out at filling up ; insertion ; —slap, intercalary day. Inwaaien, ov. & on. w. to blow In, — into. interest. — op—, interest upon interest. Inwsturts, bw. inward, inwardly. —eh, hr. Intougel en , ov. w. die Nato omen. Inward. IntUds,bw. in (due) titre, timely. Inursteha en, ov. w. to welt for, to expect. Intillen, ov. w. to lift in, — into. —ing, v. waiting (for), expectation. Into/Alit, m. entrance, entry. Intoom an. on. w. to bridle, curb, to restrain. Inwarm, bv. very warm. Inwes3en, on. w. to grow in. —leg, v. bridling, curbing-, restraining Iv:waiter en, on. w. to be penetrated by water. Intotweren, or. w. to get in by witchcraft. to soak (to leak) through. --fog, v. soaking Intrappen, or. w. to break by treading (tram(leaking) through. pling) upon, Hatred a, v. entrance, entry; beginning. —en, Inweelksi, o. woof ; parenthesis. ov. w. to break by treading upon; on. w. to lnweeken, ov„ w. to soak. In wendlg, by. & bw. interior (-1y)„ internal (-Iy), enter; to begin. 'nitres', v. die Intrede. —Oiljef,—kaartje, ticket. inward (-Iy). —e, o, interior. Inswentei en, ov. w. to roll in, into, to involve. —prOs, entrance-money. lntrek, m. muching in; lodging. zijn semen, —ing, v. rolling in, involution. to put up (at). —ken, ov. w. to draw (to pun) InweTK en, on. w. to get (to work) in, — into. —lag, v. working in ; influence. in, — into; to involve (in); to Imbibe; to contract, to narrow; to revoke, to retract, to Inwerp en, or. w. to throw (to cast) in. — into; to break by throwing against ; to object. —kg, repeal, on. w. to march in, — Into, to enter; v. throwing in;• breaking; objection. —eel, 0. to shrink. —king, v. pulling in; imbibition; revwhat is thrown in; objection. ocation, retractation. Invitee, en, ov. w. to weave in, to interweave; Intulsorelen, on. w. to tumble in, — into. to insert. —ing, v. interweaving ; insertion. Intuesehen, hv. meanwhile. Inwkid en, ov. w. to inaugurate, to consecrate; Inveart, v. entrance. Invel. in. falling in, fall; irruption, inroad, to initiate. —ing. v. inauguration, consecration; Initiation ; —srede, inaugural epineh. invasion; thought, sally of wit, fancy, conceit. —fen, on. w. to fat! in; to rush in, to invade, Inwkik, v. inlet, creek, hithe, bay. —en, on, w. to bend inward ; to take shelter in. —lag, V. to make an inroad; to crumble down; to join; bending inward; retreating inwards. to fade, to rink, to occur to one 'a mind. Inveren, ov. w. to overtake; on. w. to sail in, Inwikkel en, on. w. to wrap up ; to involve; to entangle. --ing. v. wrapping up ; Involution, — into, to enter. involving ; entangling. Invaten, on. w. die Inkutpon, Inwfillig en, ov. w. to consent to, to acquiesce Invetten, on. w. to set, to enthuse. is ; to indulge with ; to grant. —ing, v. consent, Invegen, ov. w. to sweep in, — into. acquiescence, indulgence. Inventerls, m. inventory, list. —eeren, or. & Inwind en or. w. to wind (to wrap) up, to on. w. to inventory; to take an inventory. envelop. —leg, v. winding (wrapping) np, envelInvijlen, on. w. to file iu. opment. —eel, o. cover, envelope. Inviammen, ov. w. to damask, to damaskeen.
Ordnance (ord'nens), a. grof geschut. piece of —, stub (geschut). master of the —, directeur-generaal der artilierie. —ship, oorlogschip. —yard, a rtilleriepark. Ordonnance lor'dun-nens), s. schikking. Ordure (ord'joer), s. vuiluis, drek. Ore (our), s. erts. Orsaei (o'ri-ed), s. hergnimf., Orfrays (oefeeez), s. goudgalon, Orgol (or'vel), s. wi,;nsteen. Organ (or'gen), a. orgaan, werktuig; orgel. —builder, orgelmaker.—case.orgelkast.—grinder, orgeldraaier. —loft, orgelplaats. —pipe, orgelpij p —.ic, —ical (-gen'ik-), a. bewerktuigd.—ieally (-gen'ikl-), ad. door bewerktuiging. —calness (-gen'ikl-), s. bewerktulgdheid. —tern, a. bewerktuiging. —iet, a. organist. —ization ( - 1 - .WOUR), a. he w erktuneing, inwendig samenstel. —ixe (-aj z), v. a, bewerktuigen; inrichten, ordenen. Orgasm (or'gezm), s. onstuimige beweging, opbrunaing. Orgeat (or'zjet), s. orgeade. Orgies (or'dzjiez),p1. bacehanalien, drinkgelegen, slemppartijen. Orgues (orgy), pl. storratralien; orgelbattegij. Oriebale (or'i-kelk i , s. geel hoper. Orli& (o'ri-e1), s, vertrekje naast de voorzaal. — window, uitspringend venster. Oriency (o'ri-en-sih), s. kieurenpraeht. Orient (o'ri-ent), opgaand; oostelijk; schitterend, prachtig se, oosten. —al (-en'tel), a. oostelijk; oostersch, s. oomter3 ing. (-en'. a. oostersch taaleigen. —alist (•en'teiist), s. kenner der oostersche talon. On flee (or'i-fis), s. opening, mond. —ilamb (- item) s. standaard der nude franache koningen. —gen (-gen), a. wilde martolein. Origin (ar'i dzjin), a. oorsprong, afkomst. Origtua 1 (o-rid'zji-nel), s. origineel, oorepronkelijk stub; oorsprong. —I, a. —lly, ad. —ry ( • ne-rih), a. norepronkelijk. —/ sin,erfzonde.—lity —lness, a. oorspronkeltjkheid; eigeneardigbeid, eahtheid. —te (-neetj, v. a. voortbrengen; v. n. ontstaan. —lion (-nee'sjun), a. entstaan, neraprong, afkomst. Orilion to-rirlup), a. ronde hook. Oriole (o'ri-ool), Fs. goudmeerl. Orion (o-raj'un), a. Orion (eterrebeeld). Orison (or'izun), s. gebed. Orlop (or'ittp), e koebrug. —beams, koebrugsbalker, Ormolu (or-mo-loo'), geenailleerd koper, mo zalek good. Ornament (er'ne•ment), s. sieraed, versiersel. —, v. a. versieren. —al (-ment'el), a. versierend. Ornate (or'neet), a. versierd, getooid. —ly, ad. met sieradeo, sierlijk. —nests, a, veraierdheid. Ornithol ite, or nith'o-lajt), a. versteende vogel. —spiel (ni-thol'ud-zjist), a. vogelkenner. —ogy (ni-thoPud-zjik, s. vogelkunde. O rograpby (o-rog're-fih), s, bergbeschrijeing. Orolog !cal (o-ro-lod'zjiki), a. bergkundig. —y (o-roPud-z3111), s. bergkunde. Orphan (or'fen), a. ouderloos. s. wees. —age, —ism, s. ouderloosheid. —ed (-fend), a. onderloos. Orpiment (or'pl-ment), s. oprement.

Zijn Bitcoins Money


Koeta, v. coach, carriage; couch, bed. —hula, coach-house. —paard, coac•-horse. —poort, great gate, gate-way. —alede, covered sledge. —stoel, place of the coacher. —wages., travelling-coach. —en, on. & on. w. to couch. —er, m. toucher. —ier, so, coachman. Usti., v. —achip, a. two-masted voesel. Kotler, sea. coffer. trunk. —ranker, trunk-maker. —en., or, w. to coffer. —tje, o. email coffer; closestool. Koflie, v. coffee. sterke —, strong coffee. elappe —. weak (dilute) coffee. —boat, bale of coffee —boon, colas tree. —boon . , coffee-beau, -berry —bulk, lover of coffee. —brander, coffee-roaster. —hue, —trammel, coffee-canister. —dik, grounds of coffee. —goed, coffee-things. —hale, coffeehonse; —houder, coffee house-keeper; —kneeht, waiter in a coffee-house. —kamer, coffee-room; green-room. --ban, coffee-pot, •biggln. —betel, coffee-kettle. —kleur, coffee-color. —kilning, coffee-colored. —basket, coffee-pot. —kopje, coffee-cup. —machine, coffee-kitchen. —stolen, sof. see-mill, --plantage, toff to-plantation. —pot, coffee-pot. —water,w ater for coffee, Kog, Koggt., v. a. EnerchAntman. nu. bail. bullet, shot —bak, chest for bullets; shot-locker. —gieter, bullet-maker., caster of balls. —gieterij, place where bullets are made. —rob, shut-rak, -garland. —regen, shower of bullets. —rood, --vornsiy, globnar. —tang, forceps, crow's-bill. —trekker, bullet-drawer; worm; croNt'e-bill. —rem, ' ,spherical form, sphericity, bullet-mould. —en, at, w. to throw stones at; on. w. to fire with bails or bullets. Kok. m. cook. —rjongen, scullion, --ernaat, cook's mate. —*pomp, bar-pump. Kokarde, v. cockade. !Kok en, ov tts on. W. to boil, to cook, to dress; to seethe; to dicers, —er, us. boiler K3litssr, m. case, sheato; colysr. —ntaker„sheathmaker. —mof, (a kind of muff —en, ov. w. to sheath; to gull. Koker!j. v, rookery. Koksorseskul o». w. to grin, to sneer, Kokhsslzeas, on. w. to be almost choked. Kokisag, y. boiliroc, cooking; digestion. K.okirdle, v. sitear-harley. Kokket seats, m. cluck,. —en, ott. w, to cluck. Kokos boom., ro. cocoa-tree. ---noot,osess-nos Kol. m knock et the head. —, v. witch, sorceress; broom-stick (of a witch); blaze, white spot; horse with a blaze. —riper, sorcerer. —riAster, sorceress, witch, holder, m, short leather jacket, jerkin, buff-coat! staggers;, rage, madneea; k.te. —gat, whip-staff hole. --atok whip-staff. —en, on. w. to have the staggers; to be mad. --ig, tali. afflicted with the staggers; mad. Kolen, v, my, coal, coals. —dab, scuttle, coal-hod. —brander, charcoal-burner, forester, —branderij , charcoal-kiln charring-furnace. —dolt!, steam (vapor) of burning coals,. —gruis, coal-dust, small coals. —halide!, coal-trade, colliery. —hob, coed-hole.. coal-cellar. —kooper, coalmerchant, collier. —May, bed of coals. —mast, caaistriessmare. —rnagazijn, —palchuis, coal-house,
Unmentioned (un-men'ajund), a. onvermel Unmer chuntable (un- muetajent-i bl), a. onverkoopbaar. ad. onUnmerciful (un-mur'ai-feel), a. barmbartig. —nese, a. onbermhartigheld. Unisnoplted (un-raer'it-id), a. onverdtend. —neat, a. onverdiendheid, Unmighty (un- majelh), a. ono ,chtlg. Unmild (un-majld'), a. niet zachtaardtg. Ut► mintary (un-mill-to-rih), a. een' krijgaman niet betamend. Unranked (un.milkan, a. ongemoiken. Unwind ed (an-majud'id), a. onbehartIgd„ niet opgemerkt. —fel, a. sehteloos (of). —fastness, b. achteloosheld. Unmingied (un-ming'gld), a. ongemengd. Unnalstak able (nn-unie-tee'kibl), a. onmiekenLear. —en ( -tee'kn), a. niet mitkend. Unmitiga ble (un-mit't-gibl), a. Met to versed, ten. —ted (-gee-tid), a. onverzacht, ongetemperd. Unmixed (un-mtket"), a, onvertnengd. Unmoaned (un-moond'), a. onbetreurd. Usimodif labia (un-mod'i-taj-ibl), a. niet vatboar veer wijsiging. —ied (-raid), a. ongewijzigd. Unmodish (an-mo'dirj). a. niet near de mode. Unmoistenrd (un-moje"nd), a. onberoehtigd. Unmolested (un.rno-lest'id), a. ongekweld, on getetoord. Unmoor Inn-ntoer'), v. a. ontmeeren, Iosmaken. Unmort gaged (un-moegidzjd), a. vnbezwaard. —{Pied(-ti-fejd), a. onverswakt; onvernederd. Unanotherly (un-mnflh'ur-litt), a. onmoederlijk.
1' hN. —PER. a. vijfregelig geditht. —style (-etajl,, a. gebouw met vi,lf zutlenrijen. —teach. (-tjoek), a. (de) vie boast: van Mazes. Pentecost (pen'tekost), a. pinksterfeest. —al (-;;oat'el), a. van het pinksterfeest. of Pent house (pent'haue). —ice (-tie), a. dak, luifel. Pentlie (pen'tajl), a. dakpan. (-rul'ti-met), s. voorPenult (pi'nult), s. —imate laatate lettergreep. Penumbra (pe-num'bre), a. halve sehadaw. P..•nurions (pe-nioe'ri-us;, a. —1y, ad. zuinig, karig, vrakkig, behoeftir. —nest', a. vrekkigheid; behoeftiheid. Penury penloe -rib), a. gebrek, armoede. Peon (Won), a. voetaoldaat; pion (in 't sebaskspel. —y, a. jteht-, pioen-roos. People (pi'pl), a. volk; lieden, pereonen; men. — say so, men zegt het. —, v. a bevolken. Pepper ( ep'pur), a. paper. —box, —caster, paper. bus. —cake, peperkoek. —corn, peperkorrel; beuzeling. --grass, pillevaren. —mint, peper caunt. —p/ant, —vine, peperboom. —wort, peperkruid. — , v. a. peperen; afroasen, Peptic (pepitik), a. de sptjavertering bevorderend. Per (pur), prp. per. — cent, ten honderd. as —, volgens. Peradventure (per-ed-ven'tjoer), ad. bij toeval, raissebien. Peragration (per- e-gree'sjun), s. (het; doorreizen. Perambuia te (pur-em' bjoe-leet), v. a. doorloopen; beziehtigen. —tion (-lee'ejun), a. doortrekking; beziehtiging. —tor, s. doortrekker; wegmeter. Perceiv able (pur-siev'ibl), a. —ably, ad. be merkbaar, bespeurbaar. —, v. n. bemerkea, bespeureu, ontwarsn. Percentage (put.- sen'tidzj), a. eijfer (reeht, cornmissie) ten honderd Percepti ble (par-sep'tibl), a. —bly, ad. bemerkbaar, hevattelijk. —baity a. bemerkbaarheid, bevattelijkheid. —on (-sjun),a gewaarwording; begrip. —ve (-tiv), a. gewaarwordead; bogrijpend. ( -tiv'it-tih), a. w aarttemingsvermo gen. Perch (porte)'), a. roade, rek, roest; bears. —, v. a. nzerzetten; v. n. zitten, roesten (on). —er,s. roe.ter (vogel); attaarkaara. Perchance (pur-tajaans'), ad. bij toeval, eellieLt. Perciplen ce (our-sip'i-ena), a. Zte Perception. —t, a. gewaarwordend, waarnemend; a. beseffer, denkend wezen. Percola te (pueko-leet), v. a. & n. doorzijgen. —tion (-lee'sjun), a. doorzij ;lug. Percuss (pur-kus'), v. a. stootenosehokken. —ion (-kusrun),.. slag, stoat, achok —cap, slaghoedje; —gun, pereuseie-geweer. —ive, a. Zie Pereut lent. Pereutlent (pur-kjoe'ajent), a. schokkend, stootend. Perdition (pur.disrun), a. ondergang, verderf, verdoemenia. Perdu, Perduc (pur-djoe'), ad. in hinderlaag.
N, Nab (neb). f. voor Abigail. Nal (eel), f. voor Eleanor; Leentje. Nam (Item), f. roar Araltrosius. Namur (no-rnner'), g. Namen. N*In (nen% rY.•ny, f. voor Ann; Naatje. Nangasski (nen-ge-sa'ki), g. Nagasaki, Napier (nee'pi-ur), m. Napier. Naples (nee' ph). g Napela. Napoleon ,ne-nr:'11-ort), m. Napoleon. Nat (net), f. your Nathaniel. Nathan (nee'then),m. Nathan. —Lel (ne•then'1•1), m. Nathaniel. Nava•re (ne-vear'). g. Navatre. Nazareth (neee•reth), g. Nazareth. Neagh (rtie, ni'e), g. Neagh. Neapolitan (ni-e-poin-ten), a. Napalitaanech; 1. Napolitaan. Nebuchadnezzar (neb-jae ked nez'zur), rxt. Nebukadnezar. f. voor Edu,rd. Ned (nee), Negroland (rit'gro•)enti), g Nehemiah (ni- he-mare), m. Nehemia. Neil (sell'), —y, 1', vane Eleanor 4. Helen. Nelson (-nel'sn), ra. Nelson. Nemeals (nem'e.sis), my. Nemesis. Neptune (ncp'tjoeni, my. Nepturtus. Nerelds (nt'rt-idz), MT, Nertiden. Nestor (nee'tur), in. Nestor. —iant {-to'ri-enz) r. Nestorlaneu.
This method of voting was not accepted by some of the opposing Member States, who challenged the adoption of the decision before the European Court of Justice. Although the Court held that the adoption was procedurally flawed, it maintained the substance of the decision; a further decision, adapted in the light of the jurisprudence, was rapidly adopted by the Council of Ministers.

be very ill; to behave lilt aria -, to impoverish. beseitaamd -, to put to the blush, to confound. to explain. granter -, to enlarge. dusdelijk rersehillende blamer -, to lessen; ace reader by. hoe maakt pit het ? he w are you? Male er, or. maker, author. -icy, v. making. illiklare Id. v. tameness, gent/rue.. MakkellUk, be. & bw. Zie Gwmakkellik. Makker, in. comrade, companion, mate. Makevel, na. mackerel. Makrol, v. bawd. M. model, mould; caliber. Mal, by. & bw. foolish (-1yo, silly ( ily); by. fond, indulgent; puzzling. -zoet, Intetona. -zoetheid, lusciousness o. a corn-onea3ure. Malden. oa. Zie Mak en, oy. w. to grind; (droog) to drain; to paint, to limn, to draw; on w. to turn, to wriggle; to tease, to t.otber; to rave, to dote, to grumble. - er, mi. grinder, miller; painter, limner; raver, doter, grumbler. -er(j, v. painting, limning; caving, doting !lliu lileid,v. fooliehnebs, Matte, v. mesh, ring; tack; mall. -bun, mail. -head, coat of mall. -hula, inn belonging to a mall. -ktik.hanile of a mall, -half, mall, malletic on. w. to play at mall. -kolder,m. Coat of Mali.
Maiden (mee'da), a. maagdeitjk, ongehuwd; rein, ongerept, viekkeloos; nieuw, ongebruikt. a. jonge dochter, meiaje, maagd, vrtlater; wenchkuip. —assize, vierachaar, die nog Been doodvonnie heeft gev.eld. —aunt, ongehuwde tante. —foritem, ongenomen vesting, —hair, vrouwenhaar, steenruit. —lip, kleefkruid. —pink, maagdenartjailer. renpaard, dat eersten prijs marrdenprnim. —sister, heeft gewennen.

Is cryptogeld een actief

×