a. schoolmeestersplak. —er (paam'ur), a. pelgrim; —worm, tramps. —etto (-met'to), s.dwerg-, pruimpalm. —iferous (-nairar-us), a. palmdragend. —iped (-mi-ped), a. met zwemvliezen; a. z w emvogel. —inter( min tur), s. handkij ker. —istry (-min-trih), a. handkijkerij. —y (paam'ih), a. palmrijk; bloeiend, voorspoedlg. Pulp (pelp'), a. voelhoren. —bly, ad. taatbaar, duiPalpa ble (pel'pibl), -bility (-pe-bil'it-tih), —bleness, a. testbaarheid. —ton (--pee'sjun), a. betasting. Palpita te (pel'pt-teen, v. n. kloppen. —tion (-tee'sjun), a. klapping. Palograve (paolegreev), s. paltsgraaf. Pals foal (paol'zikl), —led (-zid), a. door eene beroerte getroffen; verlamd. —y, s. beroerte; verlamtning. —, v. a. verlammen. Pal ter fplortur), v. n. onoprecht handelen, draaien, nit vlucb ten zoeken. —terer, s. arglistige, draaier. (-triness), s. armzaligheid, verachtelijkheid. —try (-trih), a. avn;zaltg, nietig. Pally (pee'lih), a. bleek. Pam (pem), a. klaveren-boar. Pamper (penepur), v. a. vetmesten; vertroetelen. —ed .(-purd), a. overvol; weelderig. —ing, s. 'weelderigheid. Pamphlet (pem'flitl, s. vlugsehrift, brochure. s. schrijver van vlugsehriften. —eer Pan (pen'), 8. pan. ash—,aschpot. —cake, pannehock. —cover, pandekael. —tile, dak-, nok-, gootpan. —, v. a, samenvoegen. Panacea (pen-e-si'e), a. algemeen geneeamiddel; krachtwortel. Panado (pe-nee'do), s. broodpap. Pancart (pen'kaart), s. toltarief. Pancratic , pen-kret'ik), a. uitmuntend in lichaamsoefeningen; vlug, stark. Pancreas (pen'kri-es), s. alvleeseh, zwezerik. —tic (.et'ik), a. den zwezerik betreffend. Pandects (pert'dekta). p1. pandecten. Pandetnic Ipen-dem'ikl, a. een geheel yolk betreffend, algemeen. v. a. kopPander (pen'dur), 8. koppelaar. pelen; v. b. voor koppelaar ospelen. —ism, a. koppelaarscbsp. Pandiculation (pen-dik-joe-lee'sjun), a. rekkerigbeid. Pane (peen'), a. glasruit, ruit. Pauegyr lc (pene-dzjir'ik), a. lofrede. —ie, —iced (-ikl), a. prijzend t lovend. —ist a. lofredenaar. —ice (pen'e-dzjir-ajz), v. a. prijzen, eene lofrede houden op. Panel (pen'il), 8. paneel; rooster (lbst) der gezworenen. —, v. a. met paneelen makers. Paneless (peen'less), a. zonder ruiten. Pang (peng), 8. faltering, benauwdheid. —, v. a. folteren, kwellen, benauwen. Panic (pen'ik), a. plotseling, paniach. —, a. pantache schrik. Panicle (pen'ikl), s. trosje,ristaar. Pannade (pen-need"), s. boogsprong. Pan n age (pen'niciaj), s.zwijnen-, boschvoer; meatrecht. Pannel (pen'nil), a. boerenzadel; krop van een , valk. Pannier (pen'jur), s. pak-, draagmand.

Is Binance sluiten om Amerikaanse burgers


SWO. —The. aenduidend; door kenteekenn. sterkste. —man, —amen (soordemen), krtjger, soldaat, —player, nchermer, vechter. —shell, Synagogue (aIn'e-gog), a. synagoge. Synchron al (aing'krun-e1)„ (-kron'ikl), steekblad. —stick, degenatok. —out, a. gelijktbdig. —ism, a. gelijktijdIgheid, Sworn (swoorn), a. betedlgd; gezworen; vet—ice, (-ajz ), v. n. gelijktijdlg zijn. trouwd. Sybaritic (nib.e-rieik), a. sybaritisch, wulpsch. Syucop ate, (sing'kup-eet). —ate, (ajz.)., v. a. Sycamore (sik'e•moor), s. plataanboom, wilde samentrekken. —e (-kup-ih), a. eamentrekking; flauwte. vijgeboorn. Sycophant (sik'o-fautl, a. vIeter, pluimetrtjker. Syndic (sin'dik), a. gemachtlgde; hootdman; Curator, syndikua. —ate, ( di-keet), v. a. veroor—it, (fent'll), a. vleiend, pluimstrtjtend. deelen; berispen. Gyliabite (11-leb-lk), —al, a. —ally, ad. letterSynod (aln'ud), a. kerkvergadering, synode. —al, grepig. —ic, ical (-od'ik-), a. k•inodal. a. 1ettergreep. --busye-bua), Synsx bie Synonym a (sin'o-nim), a. gelijkbeteekenend a. uittreksel, kort begrip. woord. (-on'i-majz), v. a. door synoniemen Syllog Ism (stinud-zjiem), a. aluttrede. —ist:ck, uitdrukken. —outs (•on'i-rcus), a. geltjkbeteeke—ital.?, a. —istically, ad. ( zjist'!k-), nend, aynonien, —y (-on'i-mih), a. geltjkhaid deck. —ire (-zjajz), v. n. sluitredenen maken van beteekenie. Sylph (silt'). a. luehtgeeet, nimt. —id, a. sylphide. Sylvan (eil'ven), a. hoechacht13; bosch•. a. Synop rtls (si nap'els), a. b ✓ knopt overzicht, kort begrip. —tical (Ala, a. aamengevat, een boachgod, eater; bosehbewoner. overzicht gevend. Symbol (atm"bul), a, kenteeken; nebeeld. --ie, —leaf, a. —leant+, ad. (-boi'lk-), zinnebeeldig. Synovy (sin-o'vih), a leawater. a- van de syntaxis (-ajz , , v. a. zinnebeeldig voorstellen; v. n. Sytet actical (tain-teetckl), of woordvoeging. —ado (aln'teks), a. syntax's, (in. with). overecheteknmen woordvoeging. Syaaanetr Ica1 (also-meerik1). a. trelijkmatig, —tic, Synthe Nis (sio'the-sic), a. samenstellIng. evenredig. —y, (aim-met'rik), o. gelijkmatIgheid, —tical a. —tically, ad. (-thet'tk..), eamenetellend, evenredigheid. verbindend. Sympathetic (taim-pa-thet'ik), a. —ally, ad. medegevoalend, deelnemend, in 't gehelm wer- SyrIng e, (eir'indzj), a. spuit. —e, v. a. spuiten„ inspulteu. —otoncy (-1ng•gut'um mih), s. kend. anode. S yan pat h Ire (sinfpe•thajz), v. n. medegevoelen, deelnemen, overeenetemmen. —y. a medegevoel, Syrup (air'up, s. airoop. stroop. System (sietim), a. ste)eel. —atic, —atical, a. dealnaming, verwantechap. —atically, ad. (-et'ik-) stelselmatig. —atist, Symphon lames Isim•fo'ni-ue), a. samenstem(-e-tilt —atiser (-e-taj• zur), a. steleelmaker. —atise mend, weiluidend. —y (aim'fun-ih), a. *amen(-e-tam.), v. a. tot een stelsel brengen, stelaeste mming, sy cn phonie. matig regelen. Symptom (eireturn), a verschijasel, kenteeken, ziektetecken. —atic, atical, a. —atically, ad. 298
Unea ily (un-ie'zt1-1110, ad. —y, a. ongemakke- Unfailing (un•feeneng), a. onfellbaar, zeker. :ijki ongerugt; gedwongen. —incas ( zi-nees), a. Unfair (un-feet'), a. —ly, ad. ieetijk; onhenach; ongemakkeltjtcheld; betwaar; ongeruatbaid. onbIllijk; onopreeht. —nese, a. onbIlltjkheid; onUnent able (un-let'Ibil, a. oneetbaar. —en (-iet'n), oprechtheid. a. ongegeten. Unfaithful (un- feeth'foel), a. --:y, ad. onstrouw; Unedtf led (un-ed't-fajd), a. ongeaticht. ongeloovig. —nest, a. engetronwheld; ..attlowlig (-faj-ieng), a. onattebtelijk. held. Uneducated tun-edloe•kee-tid), a. zonder op- Unfat lowed (nu-1%1'1°0d', a. enbaplorgd. voeding; onervaren. —sifted (-faol'at-fajd), a. onvervalacht. —tering Unelected (un-ef•fekt'id), a. onuitgevoerd. (-faoPtur-ieng), a, Wet wankelend, weifelend; Unel acted (un-e•lekeld), a. onverkoren. —igible atotterend. (-ei'i-dzjibl), a. onveIkies bear. Uurainitiar (tm-Se-miller), a. niet gemeenzaam; Unem barrassed (on ens-ber'rest), a. °libel' m- onbekend. (-fens-il-jer'it-tth) a. °ligamentmerd; stet verlegen; Met gEwikkeld in. zaamheid; onbekendheid. —p/oyed (-plojd'), a. ongebruikt; werkalooe. Uniashion able (un-fearun-ibll, a. —ably, ad. Unen cumber i(on-en-kum'bur), v. a. ontlaaten. onfataoenlijk; niet volgent de mode. —ableness, a. —datold (-daud'), a. niet begaafd (with). —gaged onfateoenlijkbetd; afwijking van de made. —ed (-geedajd"), a. nits vet bonden, vrij, niet bezig. (-feerund), a. ongefateoeneerd. —gagiag (-gee'dzjleng), a. Islet uitlokkend. — , toyed Unfasten (un-faaa'n), v. a. loamaken. (.clajojd'), a. ongenoten. —urged (-1aardzjd"). a. Unfathoin able (un-feth'um-ibl), a —ably, ad. onsergroot, —lightened (-lajt'ind), a. maser- or.peilbaar; ondoorgrondelkik. —ad (-feth'umd), —slaved (-steevd'), a. onafhankelijk, vrij. a ongepetld; ondoorgrond. —terAaining (-tur-teen'teng), a. niet onderhou- Unfatigued (un-fe-tfegd'), a. onvermoetd. houdend, very elend. — tAralled (-thraold'). a. Unfavor able (un-fee'vur-ibt), a. —ably,ad. onniet ono, 't juk gebraoht. —lambed (.toenvd'), a. gunattg ( for do). —ablenees, a. ongunotigheid. —ed onbegraven. —vied (-en'otd), a. onbantd. (-surd), a. onbegunatigd. U largo able (utt telovibl), a. ongelijk; ongeltik- Unfea red (on nerd'), a. ongemead. —Bible vormig. —al, a, —ally, ad. (-kwel.), ongelijk; aibt), a. ondoenlijk. —thered (-fetienrd), a. onpartijdig; (to) ouberekend voor. —ailed (-kwetd), gevederd. a. ongeevenaard. —alneas (-kwel-), a. on gelijkheid. United 1nn-fece ►, a. ongevoed, ongevocderd. Unequivccni (un-e-kwiv'o.kell, a. —1y, ad. on- Unfeeling (un-ttelleng), a. —ly, ad. ongevoelig. dub belzinnig, duideltk. —mess, a. ongevoellgiteid. Unerring (an-er'rleng), a. —1y, ad. onfeilbaar, Unfeigned (un.feend'). a. —ly (-feen'id.), ed. onether. geveined. —nese (-feen'id-), a. ongevelnadhetd. Uneasentlal (un-ea-sen'ajel), a. Diet wezenitjk. Unfellowed (un-fti'lood), a. ongepaard, niet Uneatablished (un-ea-tebniolt), a. ongeveattgd; bij elkander paaneud. stet vaetgesteld. Unfelt (un-felt'), a. ongxvoeld. Uneven (an-ie'vn), a. —ly, ad. uneven, oneffen, Unfenced (un-fenstl, a. onombeind, onbesebut. ongetijk. —nest a. oneffenheid, ongelijkheid. Unfermented (un-fur-ment'id), a. ongegtat. ' Unexam load (un-egz-em'ind), a. niet onder- Unfetter (un.fet'tur), v. a. (van boeien) bevrilden. anent. —pled (• ern' old), a. onvoorbeeldig. Unti Hal (un-fille1), a. onkinderlijk. Unexceptioneg ble(nn-eke-sep'sjan.ibl),a.-61y, Unfilled (an-fild'), a. ongesuld; onbezet. tip. onverwerpeltk„ onberlopelijk. Unfinished (un-fin'tgjt). a. onvoltoold. Unex cited (un-eki-aajzd'), a. vrij van ae- Unfit (un-fit'), a. —/y. ad. ongeachikt; ongepaat, CiOns. —eauted 1-ektee-kjoe.tid), a. onuitgevoerd. I for. —, v. a. ongesehlkt makes. —nese, a, on• —ercised (-eki.'ar-sajad), a. ongeoefend. —cried gtn.ehiktheid (for). —ting,a. onbetame (-egz-urt'id), a. ongebruikt; werkeloos. —haksted Unfit (un-flks'), v. a. loemaken; vioeibaer ma( - eAz-baabt'id), a. onuttgeput. —Went (-egz -tat% ken —ed (-11Letn, a. los; onbeatendig; onbepaatd; eat', a. niet boataand. —panded (.pend'(d), a. bealultelooe. —ednera (-1,1-), a. 'Wield; onbenlet nitgespreld. atendigheid; bealuttelooeheid. UnCALpeci.d (un.ekg.pekt,',A), a. —1y, ad. onver- Unfledged (un-fIedzjd'), a. nog niet vinge, kaal; wacht. —seas, a. onset. waehthetd. jong, onervaren. onafgerioht (van jachtUnex pensive (on-eka-peng'iv), a. niet verkwls• Unfleshed (a n-fleajn, tend; onkoatbaar. —persenced (-prri•enet), a. on- honden. ervaren. —pert, a. —pertly, ad. (-purt%), onbe- Unfolled (un-fojld'), a. niet tileurge•teld; ohbedrev'en. —pired (-pajrd'), a. niet versehenen. dwongen; onverzwakt. —pfainatfeepteenabikconverklaarblar.—plained Unfold (un-foold'), v. a. ontvouwen, ontploolen, (-pleend'), a. onverklaard. --plored (-ploord , ), a. ninspreiden; blootleggen, onthulten, verklaren. ondoorzcoht. —posed (.poozd'), a niet Moot- Unload (un-foel' ► , v. a. van dwaashaid genezen. geateld. —pressed (-preet'), a. onuttgedrukt. Unfor bidden (un-for-bid'dn6 a. ntet verbeden. —pressings (-pregalv). a. zauder uttdrukkIng. —eed (-foorat"). a. —cedly (-foora'ld-), ad. tinge—fended (.tend'id), a. 'Ant ultgeatrekt. —a nguished I dwongen. —cible (-fooreibl), a. krae.bteloos. (-ttnegaviejt), a. onuttgehtumcht. —tirpated( Aim , Unforeseen (un.foor-tden'(, a. onvaorsten. ee-tie), a. onuitgegroeid. Unfor felted (an-M.:lit-id). a °overboard. U nfnd ad (un-fee'did), a. onverwelkt. a.1 —giving (-gts'ieng), a. cnverzoenlijk• —Patten onverwelkelijk. ; (-got'tn), a. niet tergeten. —med (-formal'), a.

b fur •WOrea. —achtig, by. eoopery. --- en, by. copper, brass, brazen. —en, on. w. to copper. K oplo, v. copy, imitation, —beck, copy-hook. 'inspirer en, or. w. to copy, to transcribe. —geld, —loon, copy-money. —machine, copying-press. —week, copy-writing. Koos' 1st, m, copier, copying-clerk. Kopij, v. copy, manuscrtpt. —re,cht, copy-right. o. cup. KoPP. 1 , m• stri.g, leash; thong, strap, belt, o. couple. pair, brace. —aar, m, baldrick. —nuttier, v, pimp, pander, oswd, procurer, gobetween.—or(j.v. pimpirgo making up of matches. en— on. w. to couple, to match; to join; een gekoppeld huwelijk, a made-up watch. —teeken, hyphen. —woord, copula; conjunctien. v. coupling, matching. joining; copulation. Kemp on. w' to cup. —gins, cup, cuppingglass. —per, m. copper. Kipp pares...0/1g., rn. ;one Monday. Kopp4g, be. bw. heady (-lip, obstinate (-Iy), b born (-Iy). a. headineee, obstinacy, mtubbornness. Kopping, v. cupping. Horned, in. chorister. —meester, ehiot olager. Ke^ tresat.% u. bead. —, a. coral. —afloat, coral agate. —bank, —rif„coral- re,af.—boons,coral-tree.—krxiii, coral- -eort. —vieiehef, coral-river, -fisher. —viestherij, eora:41.hery. —achtig, be. coraltine. Ktivainess, be- coral, coralline. Kos, re, me. Koran. Korleroi-1, m. corbel. iherors4)1,er, rn. Conte:ter. Korr:irm,o cordon, line of troop,. Rowels, on. w. to retch, to beck, to vomit.. Ki:ororre, o. corn, grain. —oar, ear of corn. —akker, —veld, corn field. —bran,co,n-ex,hanice. —bijter, —bout, cora-weevil, celonder, —Mout, the like the corn flower, ,.labs blue. —Moon, core-flower, blue-bottle; (roods) c 'ern-rose. —brander, dietiller. distillCry. Orandcwijn, brand y.—rlorseder, throatier. —drafter. corn-porter. --gaffel, pinch-fort:. —g,rf, —cch6of, sheaf of corn —halm, cornorteilk. —handet, corn-trade. —liandelaar, —keeper, COI n-rntrehAut, .chandler. —harp, corn • dome. —hoop, heap of corn. —hula, —.hoot., granary. —hi4ze„ coat, chair, boil. —kre. grass-hopper. —land, corn- la, d, field. —lick • ter, corn-lighter. —mower, —reaps, —motat,cornmewsure. —rnagnrys, corn-magazine. —markt, corn-market. —meter, CO:a-MeasUrer; corn-meter. —waren, coreorniti. —000st, earn-harvest. —root, corn-roeo. —schwa, corn-balance. —whip, cornahlp, corn.shoyel. —sikkel, reaping-hook, scythe. —wan, wonnow. —wanizer, winnower. corn-weevil. —zak, corn-beg. —solder., carn-loft., granary. Wort', ra, biteket, hamper, dorrer, frail. Korte*Inie., m. wocd-cook, —hea, wood-hen. Koriarkder, in. coriander. Kortiol, v. pollen. Kornet, m. cornet, ensign, —, v. cornet, buglehorn. o. cornet. tioratfie, v. cornice, Karr nekike, v. dog berty,corneU an cherry. --town. cornal•tree, contelion tree.
a. bepaaldheid. —tion (niebjun), a. bepaling; v erkl firing. Definitive (de-ftn'i-tiv), a. —ly, ad. beslissend, bepaald. —, a. bepalingswoord. —neat, a. bestissendheid; bepaaldheid. Deflagra billty (def-le.gre-bil'it-tih), a, verbrandbaarheid. —ble (de-flee'gribli, A. verbrandboar. —te (derie•greet), v. A. in brand stekeu; v. n. in brand vlitgen. —tion (.gree'sjun),s. verbranding. Deflect (de-flekt'). v. a. doen afwijken; v. n. wijken. —ion (flek'sjun), a. afwijking, afwending. Deflexuee (de.fleks'joer), s. afwijking. Deliora te (de•flo'reet), a. tutgebloeid. —tion (def-lo-ree'sjun),s. maagdenschennis; bloemlezing. Deflour (de-flauwe), v. a. ontoieren; onteeren. —er, a. maagdenschender. Delia ous (de/4.-us), a. afvloetend. —xion (deIlakelun), a. afvloeiing; lazing. Defoedation Idef-e•dee'tlun , , a. bezoedeling. Defoliation (de-fo-li-ee'sjun), a. (l;at) afvallen der biaderen. Deforce (de-loon"), v. a. met geweld onthouden. —meet, e. gesvelddadige onthouding. Deform (de-form'), v, A. misvormen, schenden, — ation (def.ur-mee'ejun), s. mismaking. —ed. a. —edly, ad. miamaakt, wanstaltig, — ity, a. mismaaktheid; wanstaltigheid. Defraud (de-frond') v. a. bedriegen; berooven; ontfutaelen. — ation (lef-rao-dee'sjun), a. bedrog; berooving. —or, a. bedrieger; ontfutselaar. Defray (de-free"), v. a. bestrijden (kosten).—er, a. bekoatiger. —ment, e. bestrijcling (der koaten). Deft (deft'), a. —ly, ad. aardig; vlug: knap. Defunct (de-funkt'), a. overieden. —, a, over. ledene. Defy (defer), v. a. tarten; uitdagen. Degarnish (di-gaaentsj), v. a. ontsieren, ont. . blooten, ontdoen van hezetting. Deeper acy (de-dzjen'ur-e-sih), a. ontaarding, vw.bastering. —ate, a. — ately, ad. ontaard. —ate, v. n. ontaarden, verbaoteren. — ateneos, — ation ( - ee'sjun), s. ontaarding. — one, e. — ously, ad. verbasterd. Degluti nate (de-gloe'ti•neet), v. a. von de lijm ion makers; ontwarren. —lion (deg-loe-tie'ajun), s. inzweiging. Dcgrad ation (deg.re.dee'sjun), e. verlaging; ontaarding; verdorvenheid. —e (de-greed'), v. a. verlegen; vernederen. — ing, a. — ingly, ad. (degreed'ieng - 1, onteerend; vernederend. Degree (de-griel, a. grand; trap; rang. by —a, trapawijze. 4 to a —, in groote mate. Degustation (deg-us•tee'sjun), a. proeving. Dehisce (de-his'), v, n. —nee, s. opengaan,gapen (van planten). Dehorta tion (di-hor.ioe'sjun), a. afrading. —tory (de-hor'te-tur-rib), a. afradend. Del chic (dils-said), a. godsmoord; godsmoorder. —fication (if-fi.keesjun), a. vergoding. —fier (-if- fej- ur), a. vergoder. —fY (if-fail, a. a. vorgoden• Deign (deep), v. a. vergunnen; v. n. itch varwaardigen. De loon (di'izm), s. godisterij. —tot, a. godiat. — istic, — istical,a. (-is'tilt-), godistisch. —JO a, ,C;Odbeid.
Monopol 1st (mo-nop'o-list), —izer (-lajz'ur), droomerig, druiloorig bijziende. s. alleen-handelaar„ opkooper. (-lajz), v. a. I —ing, —ish, a. droomcrig, stomp. —ishness., a. opkoopen; aan zich trekken; v. n. alleenhandel j droomerigheid, druiloorigheid. drijven. —y, a. aileenhandel- Mop pet (mop'plt, —sey (-sib), R. pop, popje. Monosperntous (mon-o-sguemus), a. Unzadig.; norms (mo'pus), a. drailoor, droomer. Allossontich (mon'o-stik), s, 66nregelig vers. Moral (mor'el), a. zedeniter. —, a. —ly, ad. zeMontsaylItt bic (mon-o.sil-lch'ic), a.; delijk, deugdz.uam. —lit, s. zedenmtester. —ity
125 GRA.—G.RE. Gratis (grek,'ti9, ad. am niet, gratis. Gratitude (gret'i-tjeed), a. dankbaerheid. Gratuit ous ();re-tjoe'i-tuto, a. --eles/Y,ad. geschonken; ongegrond. —y, s. lige gift. Gratvila to (grerjoe•leet), v. a. geltskyrenschen. —tion (-lee'sjun), a. gelukwensching. —tory (-lctur.rih), a. gelukwenschend. Grave (greev'), n. graf. —clothes. doodskleederen. —digger, doodgraver. —stone, grafsteen. —yard, begraatplaats. —less. a. onbegraven. —, v. a. begraven, graveeren; kalefateren; v. a. graveeren. —r, a. grave.; graveerstift. ad. ernstig; deftig; stemGrave (greev'), a. mig; swear (van t oon), donkey (van kleur). —teas, a. ernstigheid; deftigheld, stemmigheid. Gravel (grev'il), a. gent zand, grint; graveel. —pit, gandpit. —walk, grintpad. —, v. a. sect kiezelzand hestroolen; verlegen maken. —ly, a. zandig, grintig. Gravid (grev'id), a. zwanger. —ity (gre-vid'it-Ch), a. z wangerheid. Gravimeter (re-viml-turl, e. zwaartemeter. Graving (greev'teng), s. snnwerk;indruk. —dock, droop dok, havendok• —tool, graveerstift. GravIt ate (grey% tart), v. n. zwaarte hebben ; near het middelpunt (van zvraartekracht) hellen. —alion (-tee'sjun). a. zwaaste, zwaartekracht. Gravity (grevit-tih), a. zwaarte, zwaartekraeht; ernstigheid; gewichtigheid.. specific —, soortelnk g ewicht. Gravy (gree'v1h). s. vleeschnat; jus. Gray (gree') s, grijs; grijs tiler (paard; das; a. grip, grauw. veal. —beard, grnattard. —brock, des. —eyed, met graze oogen. —fly, brews. —friar, kapucljner. —ilk, a. grauwachfig. —ling, a. amber (soort van zalos). a. grauwheid. Graze (greet'), v. a. welders, doen grazen; afweiden; strijkelings Taken; v, n. grazen; grasgeven; strijkelings raken. —r, a. grasetend then Grazier (gree'ejur), a. vetweider. Grease (griefs). a. smear, vet; mock. Groan e (griez"),,v. a. merest; omkoopen. —iness, , —y, a. vet, smeriga. omerigheid. —sty groot; gros. by the — in bet Great (greet';, groot, bij massa. — a. groet; aannenliji; swan grout, ger. drachtig, (with); vertrouwelnk, vriendschappelnk, (with), a — deal, veel. —born, van goede afkomet. —coat, °aerials. —grandfather, overgrootvader.—grandaon,achterkjeinzoon.—heerted„ hooghartig; onversehroliken. —horse, mandgepear& —seal, grootsegel. —ly, ad. grootelijks. —nese, a. grootheid, aanzieu. Greaten (greet'n), v. a. vergrooten; v. in grooter warden. Greaves (grlevz), s. beenschenen; drab van ge• smolten talk. Gee clan (gri'Oen), a. grieltse.h; a. Griek. —cism (-sizm), s. griekseh taaleigen. —cize (-salt), v. a. in het Griedkech vertalen; v. n. Griekech spreken. G ree (grie), s. welwiliendheld; gunst; trap, trede. Greed iness (gried'i•ness), a. gretigheId; guta, gretig, gni*. — gift, -ily, ad, s. slok-op.

Kan Blockchain bestaan ​​zonder Bitcoin


Tusk (tusk'), o. elagtand. —y, a. met slag. tandem. Tussle, Toilette (tua's1), s. gescharrel, woreteling. Tut (tut), int. Zie Tufa,. Tote! age (tjoe'te-lidzi), a. voogdtj. —ar, —cry, R. bosehermend; bescherrn, Tutor (tjoe'tur), a. voogd; leermeester; repetiteur; gou verneu r. —, v. a. onderri olden ; bort. p en. —age, a. vooletit; leermenstersehap. —ess, s. leermseeteree, gouvernante. —ial, (-to'ri-e)), a. van een' voogd 0 f let.rmeester. —ship, a. gouverneur; eektp. Tatty (tutitih), a. ovengalmel, sublimaat van rink. Twaddle (twod'd1)... & v. n. Zie Twattee. Twaiaa (tween), a. & a. twee, tweeen. Twang (tweng), a. ache! geluid; trilling.; gerekte uitspreak, neustoon. —, v. a. & n. (doea) trillen, anorren; door den news spreken. Twattle ftwot't1), a. gebazel, gekakel. v. n. bazalen, kakelen, kletsen. —r, a. bazelaar, kakelaar. Tweak (twieg), Tweak (twiek), a. kneep; verlegenheid, klein. —, v. a. kntjpen. Tweedie (twie'd1), v. a. each; behandelen; strealen, vleien; verleiden; fiedelen. kraesen. Twee' (twiel), a. & v. a. Zie Twill. Tweezers (twie'zerz), a. pl. haartangetje. Twelfth (twelfth'), a. twaaltda. —day, —lids, driekoningendag. —night, driekoningenavond. —ty, ad, ten twaaltde. Twelve (twelv') a. twaalf. —month, (ook: twer•)t j car. Twent t.th (twen'ti-ith), a. twintigete. —y, a. twintig. Twibil (twarbil), s. hellabaard; breektjzer. Twice (twaja), ad. tweemaal. Twifallow (twarfel-lo), v. a. your de tweede mast omploegen. Twig (twig') a. takje; roede. —, 7. a. met lijmroeden vangen; verechalken. —gy (-gill), a. vol takjes. Twilight (twarlajt), a. sehemerend. a, acheveering. Twill (twill), e. keper; peel, kloa. —, v. a. ke• perm Twin (twin'), a. & s. tweeltng. —born, tweelings- brother, tweelingebroeder. —sister, tweeling... ouster. —, v. n, tweeliveen barer; els tweelin• gen ter wereld 'omen; (front' rich seheiden van; (with) gepaard gaan met. Twine (t", ajn), a. getwijad garen; kronkeling; omhelzing. —, v. a. & n. twijnen, vlechten; (rich) ineen draaien; krovicelen; (etch) verbinden: oinetrengelen, omhelzen (about). Twinge (twiudzj), a. kneep, steak; kwelling. —, v. a. koUpen, steken; kwelien; v. n. sans stekende pija gevoelan. Twink (twtngkl, e. oogwenk, ommezien. Twink le (twing'kt), —hint; (twingknieng), a. oogwenk, ommezien; iiikkering. —le, v. n. kerma glineteren; knipoogen. Twin ling ' (twin'lleng), a. tweelingslam. —nor, s. vader (of neoeder) van tweelingen. —ter, a. tweejarig huiadier.
dicter. —drtiven, to thwart, to cross, to traverse, to %mingle, to cavil at —driirend, crone, untoward, —dri,yerv, —dr(tving, thwarting, chicane, cavilling, untowardness. —flute, german flute. —gang, cross-passage. —host. cross-bar. —hoer., oblique tailing. —hop, queer fellow, tie Devarecfrijver. —10n, —etreep, cross line, transversal line. —Wet, cross-piece —need. transverse enture, —over, across, airro,t opposite, over against. —past, crois.stsks; tie DwaredrUver. —pad, cross-path. —.chat, bulk-head. —siag,crosa stroke; back-stroke. —eloot, cress-ditch. —suede, trentverse section. —spar, binding piece. —ttraat, cross-street. —stroone, stream that crosses another, cro3ning atreara. —your, traverse furrow. —weg, eross-way, cross-road. —wind. wind that blows into a harbor, side-wind. —rating.. crosstrees. —zees %ellen, to tine easily upon the sea. —heid, v. crossness, thwartness, peevishness. DwaselUk, bw. foolishly, sillily. Dwerp acktig, by. & bw. fanatical ( - 1y). —aettigheid , v. fenaticainese. —*ter, v. Zie Dweper. — tiek, —zuehtig, by. fanatic (-al). —sucht, v. fanaticism. Dwell, v. floor-clout, swab, mop. —stok, swabstick. —en, ov. w. to clean with a clout, to swap, to mop. Dwel, en, on. w. to be fanatical, to bs enthusiastic (with(. —or, m. fanatic, bigot, enthusiast. — eriy, v. fanaticism, enthusiasm. Dwerg, m. dwarf, pigmy. —boom, dwarf-tree. —petard, pony. —aehtig, be. dwarfish. Dwiewelond, m. tyrant. --(i, v. tyranny. —orb, by tyrannical. DwIng en, ov. w. to oblige, to compel, to constrain. to 'force; on. w. to cry, to tease (for). --en., be. compttleative, cotetive, coercive. —er, m. —eter, v. compeller, torcer; tyrant; teaser. —trig, be. teasing, tormenting.

Wat was Bitcoin waard in 2012


(brenk), 8. boekweit. ." v. :i alii. 41 3n b:i°14:' 7; B (bresj), a. bracts, breekbaar. oondwer( dhrauukl ie au.; vb. unig. i z7c;h }b'ueigg'en— geel koper; onbeBowel (baaul), v. a. ontweien. —less, a. Greed,; Brass (braes), s. mesalag, sciaaamdheid. —band, orkeat van koperen instru-8, s. ingewanden; medelijden. v. n. menten. —color, koperkleur. —ore, kalamijnBoyeer (bau'ur), 8. prieel; boeganker. kopergieterij. —works, koperdraad. stem. —wire, won.. —y, a. belommerd. koperachtig. § Bowie - knife (bol-najf), a. long, breed mes. —ine88, s. koperachtigheid. —y, a. Brat (bret), s. kind, wtcht, nest. Bowl tbool), a. born, beker; bal. to play at balspelen.v. a. & n. werpen,kegelen, , Bravado (bre-vee'do), a. anoeverb. dapper. —, v. . -green, s. grasperk voor 'Brave (breev), a. —ly, ad. braaf; —jag, a. balspel ; a. trotseeren;' uitdagen; v. n. pochen. —ry, a. het balspel. Box (bobs), s. duos, kilt; loge; hoisje; koetabok;, moed, dapperheid; proukerij. oorveeg. —en, a. van bokaboomen- of paltnhout. Brawl (braowl), a. rumoer, getier. —, v. a. verdrijven; v. n. schreeuwen; kijven; tieren. boutijzer. —tree, boksboona; palm. —and in eerie duos slaiten; Brawn (braown), s. vleesch van een wild zwijn; needle, ktfruPas. a. gespierdheid. —y, a. vuistslagen geven; v. n. boksen. —cr. s.bokser. ; spierkracht. Boy (boj), s. knaap, joegen. —hood, jongensleef-1 gesifierdV. a. tijd. —ish, —like, a. jongensaChtig. —Wale. 8 Bray Ihree), 8. gebalk, geschreeuw. —,—er, 8. • filjnwrijven; v. n. balken, schreeuwen. k mderachtigheid. balker; stamper. lirabbie (breb'b1), s. gekibbel, krakeel. —, v. a. (breezy. v. a. soldeeren; oubeschaamd Braze krakeeien. —r, a. krakeeler. a. metalen; onbeschaamd. —afaced, Brace (brees), s. paar, koepel; haak ; band; make.. a. onbeschaamd. —nness, s. koperachtigheid; houvast. — 8, a. koeteveeren; bretels; haakjes; onbeschaamdbeid. —n, v. n. onbesehaamtt zijn. brassen. —, v. a. binden, rekken; opbrassen. (bree'zjur), s. koperslager; kolenpan, Brazier Bracelet (brees"lit), s. armband. komfoor. Brtsch (brek), K. beak. Braziel-hout. Brach), gragsher (bre•kiere.fur), s, snelschrij- Brazil (bre-ziel'), s. breuk; brem;inbreuk; onmiu. ver. —grophy, m. snelschrijven. —logy (-kil'ud- Breach (brietsj), s. Bread (bred), s. brood. to get one's —,Ajn brood s. kertheid in ultdrukkimr- verdienen. —chipder, bakkerskuecht. —basket, Brack (brek), s. barst, break, scheur; (bet) zilte. broodboom. —tree, —et, s. klarup; knie- of krornhout. —ets, s. broodmand. haakjes. —ish, a. brak, ziltig. —ishness, 8. Breadth (bredth), a, breedte; basin. Break (breek), 8. break; afbreking; rem. — of brakheid, ziitheid. day, krieken van den day. Brad (bred', s. spijker zonder kop. Brag (breg), s. geseoef, blefferi). — gadocio (0 - Break (breek), {broke, broken], v. a. breken; fnuisnnever, pocher. ken; oven.; voorsnijden; dresseeren, temmen; do'sji-o), —gart, (breegert , -, a. overtreden. (down) afbreken. (from, of) ontwen—gart, 8. —ging ly, ad, snoevend, pochend. nen, afbrengen van. (off afbreken, stake.. (up) v. n. pochen, anoeven. afdauken. —, v. n. aanbreken; bankroet gaan. Braid (breed), a. viecht; veterband; knoop. (away) verdwijnen. (forth) to vourschijn korneu. v. a. vlechten. (front) met geweld scheiden van. (in upon) losBrall (breel), v. a. geien. —8 (breelz), s. geitouwen. gaan op; mtoren. (into) overgaau tot. (out) nitBrain (bre.en), a. brein, bermenen; verstand. breken. (through) heenslaan door. (up) opbreken. ., a. de hersenen inslaan; verijdelen. --less, a, (with) breken met; veroan van. —able, a. breakherseupan. —sick, ijlhoofdig. hermenlooe. —er, ilrait (breet), s. ruwe diamant. baar. —age, a. breking; korting daarvoor. —.man, Brak e (breeki, a. varenkruid; braantbosebje; s. broker; breekijzer; branding; golf. vlablaraak; neuspranger; kneedtrog; rem. —e, temmer. Breakfast (brekIest), a. ontbijt. — . v. n. ontv. a. braken (hennep). —y, a. doornig, raw. bijten (upon, met). Bramble (brenehl), s. braanastruik. Breasts (briem). a. brasem. Brasilia (bra'min), s. indische priester. a. borst, bor,em. —, v. a. het Bran (bren), s. zernelen, gruis. —ny, a. zemelig. Breast (brest),—backslap, zijpardoen. —beam, hoofd Wed.. Branch (braant , j , 8. talc; armkandelaar. lijstbalk. —bone, borstbeen. —high, tot aan de v. a. in takken verdee!en; v. n. getakt zijn, burst. —hook, boegstuk. —knot , borststrik. uitloopen. —ed. a. getakt. —er, a. stamvader; —plough, boratharnas. —pin, borstspeld. takschieter; takkeling. —less, a. solider takken. turfschop. —rate, buikseising. —work, borst—y, a. getakt, vol takken. Brand (breed), s. brandhout; brandkjz er; wernag. v. Breath (broth), a. adem; windje. to take —, schaudvlek, brandinerk, zwaard; toorts. a. bra.ndruerken. —er, s. brandmerken. —goose, adem halen. —less, a.v.ademloos. a. inademen, uitademen; wilde ganm. —iron, brandijzer. —new, splinter- Breath e (brieth), —one's last, den geest geven; v. n. ademeu, meow. zuchten; (after) hakeu naar. —able, a. dat v. a. zwaaien, Brassdish (laren'disj)., s. zvvaai. s. ademhaling. ingeademd ban tiretndling (brendliengl, s. spoelworm. —any hole, luehtgat. Brandy (bree'dilik s. brandevvijn. Branyle (bren'g1). s. twist, krakeel. —, v. n. Bred (bred), part. well —, all —, wel, slecht opgevoed. krakeeleu. —r, s, krakeeler.
&rig, vraatzuehtig. —mane's, s. vraat-, roof. raepen. —story (-e. tur-24h), a. beendervUl. —er, zkeht. a. reaper; krabber. Raves (ree'vuT). s. razende; ijihcordigo. Haspbehirry (raasiber-rih), s. frambooc. Ravin (seen), z. Zie Raven, frarnbozeostruik. Ravine (re-ylen'), a. ravijn, holle weg. Rasura (ree'sjoer, -zjnr), s. Zie Razor°. Raving (ree'visng), a. razend; Wend. s. weanRat (ret'), a. rat; merlooper; pruldrukker; tegensin; het razen, Wen. stroomlng. to smell a —, lout ruiken. —catcher, Ravish (rveimj), v. a. verkrachten; reoven, ontrattenvauger. —'s-bane, rattenkrult. —trap, ratvoeren; yerrukken. —er, a. verkraonter; roover, -, v. n. overloopen, verlaten; tinder het ontvoerder; verrukker. —lag a. — inyty, ad. oarloon drukben. rukkelijk. —meat, a. verkraehting; roof, ontvoeRata bile (ree'tibli, a. echatbaar. —bly, ad near. ring; verrukking. evenredtgheid, near gelaeg. Raw (rao'), a. —ly, ad. rauw; onrijp; raw, onRsatalla (ret-o We), a. ratalia (likeur). bewerkt; ocervaren. boned, mager, vet over Ratan (ra-ten'), a. oost-indisch stet, rotting. bean. —head, builebak. —ish, a. ruw, guur. —nes:, Retch (retaj'). a. sehankel-, alograd, oplichter. a. rauwheid; ruwheld; onbedrevenheid. —et, a. spertand (in uurwerken). Ray (Teen, a. liehtstraal; glans; doe; rog; herik. Rate (rest'), e, prije, koere; maatstaf, verhouding; — of gold, goudblaadje. —fort, blauwe lane. rang; mauler. wijze; be , asting. at any —, in Al—grass, herik, havergras. —less, a. dot, zonder len gavel. first —, van den eersten rant.. — o stralen going, gang. -- of sailing, vaart, beze Ind • Raze (reez), v. a. lieht aanraken, sehaven; uitkrab—book, tol tarter; belastingregister. —, v. a. sehatben, doorhalen; sloopen; venvoesten, ultroelen. ten (at); belatten, aanelaan; bekijven labout.forl; Reran (re-zie'), a. gesloopt 'chip, sleet. v. n, een' rang Innemen; gerekend worden. — r, Razor (ree'zur), a. seheermes, alagtand. s. sehatter. Echeermetbsk (rogel). —cloth, seheerdoekle; wrijtRather (riethur), ad. liever, vealeer; eenigszins, lap. —fish, seheermearug (Yiseh ►. —shell, mesvrI), tarnellik. seheede (sehelpvisch). —strop, seheermesrlem. Until ication (ret-if-l- kee'sjun), a. bekrachti- Razaire (ree'zjoer), a. ulokrabbing, boorging. --ler (ret'l-faj-ur), a. bekraehtiger. —y (ret.'baling; uitgekrabde pleats. i-faj), v. a. bekractitigen. Reacceas (ri ek-sea'), a. hernieuwde toegang. Rating (reeitleng), a. actuating; bekkivIng. Reach (riots)), a. bereilt; vermogen; omvapg; nitRatio (ree'sji-o), a. varho'tdtng, reden. gestrektheid; afstand; bevatting; kunatgreep; doel. Ratiociaa to (resj-i-oal-neet), v. n. redeneeren, out of —, ontereikbaar. —, v. a. beretken; aan-, /insider). —lion (-nee's)un), e. redeneering, gevolgoverreikan; (forth. out) ultetrekken; v. n. reikon; tre toereiken; itch ultstrekken, (after. at) streven, Ration (sae's on), a. porde, ranteoen. traehten naar; (to) beretken. Rational (rearun- el), a. met redo begaafd, rede- React (ri-ekt'), v. n, terugwerken (en. upon). —ion lijk, ventandlg. —e (.1-un-ee'111), a. beredeneerd (-ek'sjun), s. terugwerking. verslag. —ism, a. redelijke godedienet. Read (tied') [read (red)), v. a. & n. lezen; radon. rationalto t. —Sty (-I-un- el'it- tih). —nets, a. redoerkennen; verstaan. (about) ona beurten lezen. ',Obeid; billiptheid. —ly, ad, redelijk. (over) doorlezen. (over again) herlezen. (to) noonRatlines (retnajn.), pl. weetiljnea. *beton. — (rod), a. belezen (in). —able, a. leesbaar. Batt an (rerten'), a. Zie Ratan. —een er, a. loner; lezeres; voorlezer. —erehip, r. yoors. ratiin (zekere atof). lezerschsp. Rattle (tet't1), s. ratel, rammelaar; geratel, ge- Readi ly (red'il-lih), ad. dadelijk, gereedelijk, cannel; dobbelbeker; hanekam. —headed, onbe!Mime; gemakkelijk. (-t-ness). a. heraldwilligheid; gereedheid; vaardIgheid. zonneu; wIspelturig. —snake, ratelslang. —, v. a. & n. (does) ratelen, rammelan; bektjven. —r, Reading (Tledgengi, a. het lezen; voor/ecIng; lezing; belezenheid. —desk, lezenaar. —tamp, stua. ratelaar; wagen. -a (Ton't11), a. keelziekte. deerlamp. —room, leeskamer, leeszaal. Rattling (reetlieng), a. geratel, gerammel. —e (-Item), pl. Zie Ratlines. Read mourn (ri-ed-zjurn), v. a. weder verdngen. Rime lty (rao'ait-tih), a. heesebheld. —out (-kne), —just(.1juat'),v.a.weder in orde brengen. —mission a. heeseh, sehor. a. wedertoelating. —mit (-man, v. a. wader toelaten. Ravage (Tev'idzji, a. earwoeattng, plundering. —, v. a. verwoesten, plat loopen. —r, e. var. Readorn (ri-e-dorn'), v. a. weder vereieren. Ready (red'ih), a. gereed; herald, bereidwillig; woester, plundeatar. Rave (rocky), v. n. razen, raaskallen, ijlen. 1 vaardtg, bit de band; gemakkelijk; content. Reaffirm Iri-of-furml, v. a. op nleuw bareetlgen. Ravel (real), v. a. verwikkelen, verwarren; rafelen (out); (over) viuchtig behandelen; v. n. in—fence, a. h•rden -ode betuiging. de war geraken; rafelen. Reagent (ri•ee'dzjent), a. oploasend middel. Ravelin (rerlin), a. ra•elijn. Real (ri'el), a. —ly, ad. wesenlijk, werkeltjki Raven (ree'va), s. raaf. —black, ravenzwart. inderdaad. —, a. react. —jot, a. realist. —ity —locks, raventwarte lokken. e. wezenlklkheld.—Isatioo(-1.zee'ejun), Raven (rev',,), e. proof; roof. —, v. a, & n> rooa. verwecenlijking; te-relde-making, —ire (-aJt), ven; verslinden. — er, a. veralinder; roover. —ing, 1 v. a. verwezenli)ktn; to gelds waken. —ty, a. gea. roof-, vraatzucht. —nue, a. —ously, ad. roof- , trouwheld; onroerend goad.

drtkparaten gelegd; dakpanvormig; uitgehold. —tion (-kee'sjun), s. dakpanvormige bedekk.ng; uithoiling. I mbr °RM. (im-broorjo), a. verwarring. Imbrown (im-braaun'), v. a. bruin maken; verduisteren. Imbrue (im-broe"), v. a. indoopen; weeken. Iraabrute (im-broet"), v. a. & n. verdierlijken. (im-bjoe'k, v. a. verven, doen doortrekken; 1 Mb doordringen, inprenten (with). motto ble (im'i-tibl), a. navolghaar. —bility(-tebil'it•tih), a. nevotgbaarbeid. —te (-teet), v. a. navolgen, nabootsen. —lion (-tee'sjun), a. navelging, nabootsing. —tire (•tee-tiv), a. navolgend; (of) nagebootat. —tor (-tee-tur), a. navolger, nabootser. ad. onbeImmaculate (im-mek'joe-let), a. vlekt. —netts, a. vlekkeloosheid. onameedbaar; onhaudelbaar. Intruanaele (im-men'ikI), v. boeien. Humane (tm-mean'), a. —ly, ad. monsterachtig. Imman epee (im'me-nens), a. inwr. ning. —ent, a. lnwonend, aanklevend. —ity (-men'it-tih), a. woeatheid, barbaarsehheid. Imeuartial (im-masesjel), a. onkrijgshaftig. Immask (im-maask'), v. a vermommen. 1 m atch able ( im-metsj'ibl), a. onvergelijkelijk. Immaterial (im-me-tt'ri-el), a. —/y. ad, onstoffelijk; onbelangrijk, onversehillig. —ity ( el'it-lib), —Ness, a. onstoffetijkheid; onbelangrijkheid. Immatur a (im-me•tjoeri, a. —ely, ad. onrijp; ontijdig. —emu, —ity, a. onrijpheid ;on t3j digheid. Immeasurft tile (im-meejoe-ribij, —bly, ad. onmeetbaar; onmetelijk. ImmeehanIcal (im-me-ken'ikl), a. onwerktuionwerktuigkundig. s. onmiddellijke 'moved' acy macht, zelfstandigheid. —ate, a. —ately, ad (-et.), onmiddellijk. —atenes (-et.), a. onmiddelltikheid. Immadlcable (im-med t-kibl), a. ongeneealijk. I m mem or able (-im-mem'ur-ribl), a. ongedenkwaardig. —ial, a. --Tally, ad. (-me-moil-el-), onheugeliik; Binds onheugelijke tijden. ad. onmetelijk. immens a (im-mens" ► , a. —ity, a. onmetelijkheid. —urability (-joe-re bill' it-tih), a. onmeetbaarbeid. —arable, a. —urably, ad. (-joe-ribl-), onrneetbaar. Immer ge (im-murdzy), —se (-murs'), v. a. in-, onderdompelen. —sed (-morsel, a. (in) verzonken, begraven. —sion (-mur'sjiin), s. indompeling; (het) verzonken zijn; overstelping. Immesh (im-meal'), v. a. Zie to Enmesh. Immethodical (Im-me-thod'ikl), a. —ly, ad. zonder plan, ongeregeld. —nets, a. ongeregeldheld, verwardheid, Immigr ant (im'migrent), a. landverhuizer. —ate (-greet), v. n. in een laud trekker, —ation (-gree' ejun), a. intrekking. Imanin ence (im'cni-nens), a. dreigend gevaar. —ent, a. dreigend, nakend. Immingle (im-ming'g1), v. a. inmengen. Imminution (im-mi-njoe'sjun), a. vertbindering. Immix elbIllly (im-mis-si-bil'it tib), a. onvermengbaarheid. —eible (•rnia'sibl), a. ouvermeng-
Dtjeen konien, on. W. to assemble, to meat. —hornet, v. assembly, conference, meeting. filicenpenntsen, ov. w. to place (to put) to. gather. H&j eenrapen, se. w. to rope in, to gather. illifeenenep en, ov. w. to call together, to convoke. —ing, v. convocation. BUeenetbrapese, no. w. to scrape together, to heap (to hoard) up, to rake and scrape foe Illkleentrekk ten, ov, w. to draw (to pull) together; to rally (tiorpohl; to concentrate. --ing, e. drawing (pull)ug) together; rallying; contraction, concentration. Iikjunweeet en, on. w. to unite, to join, to combine. — leg, v. junction, combination. 110nesseeverpen, ov, w. to throw together. 111jcenzinnee3eirt, ov. w. to gather, to collect. Illieerizettesa, o v. w. to place (to put) together IlUeetrazijo,, OP. NC.• to bz together. Itlijae.ztzekon, or. w. to reek (to Reatch) together. 13Ugneend, be. inclosed, annexed. BUgelegen, bo. adjoining, adjacent. b7. Z bw. superIlkHeeloeio t, o. tuperaltion. etitious (-1y). —vigheid., v. enperetittoneness. litUgertanzend lov. surnamed., 11111jgovall, hr. by chance, •erchance.

Lel au(egr al (in'te.g..'1), a. —ally, ad. geheel, volledig. —ant, a. aanvullend, tot het geheel behoorend. —ate (-greet), v. a. g.eheel maken. —ation (-gree'sjun), a. volledig-, geheelmaking. —ity (-tee'rit-tih), a. volledigheid, gehealheid; rechtochapenheid; zuiverheid; echtheid. Integument (:n-teg'joe-ment), s.bekleedsel, huleel; vlies, }raid. intellect (in-til-lekt'), a. veratand; verstandelijk vermogen. —ion (-lek'sjun), a. (het) verstaen. —ive, a. verstandelijk. —ual, a. —ually, ad. (-joe-el.), verstandelijk, denkbeeldig. —uals (-joe-etz), pl. verstandelijk vermogen. Intellig dice a. verstand, Inzicht; berieht, naricht; verstandhouding; —office, adreakantoor. —eneer, a. berichtgever; nieawsbled. —ant, a. —catty, ad. verstandig, ervaren. —ential (-zjen'sjel), a. ventandelijk, geestelijk. —zbility (-zji-bil'it-tih). —ibleness, s. verstaanbaarheid. —ible, a. —ibly„ ad. verstaanbaar. Intemper aliment ( in-tem'pur-e-ment), s. ongesteldheid. —ante, s. onmatigheid. —ate, a. —ately, ad. (-et- onmatig, overmatig (oak van het wader). —ateness (-et-), —ature (-e-tjoer), a. onmatigheid; overmatigheid (ook van het weder). Intenable (in-ten'ibl), a. onnoudbaar. Intend (in-tend'), v. a. beoogen, bedoelen, voorhebben: bestemmen (far). —, v. n. van plan zijn. —ant, a. opzichter. —edly, ad. voorbedachtelijk. —meat, a, voornemen, oogmerk. Intenera te (in-ten'ar-eet), v. a. verzichten; verteederea. —lion (-ee'sjuu), s, verzachting; verteedering. Intens a (in-tens'), a. —Ply, ad. gespannen, aterk, }wig; ingespannen. —eness, —ity, a. hevigheid; inspanning. —ion (-sjun), a. innerlijke kracht; spanning; hooge greed. —ive, a. —ively, ed. gespannen, werkzaam; ingespannen; versterkend. Intent (in-tent'), a. bedacht, geepannen, gretig. (on. upon). —, a. oogmerk, voornemen; to all —a and purposes, in alien deele. —ion ( -ten'sjun), a. bedoeling, oogmerk; inspanning- --ional, a, —ionally, ad. (-ten'sjun-el.), opzettelijk. —ive, a. —ivaly, ad. aandachtig, oplettend. —ness, s. icagespannenheid. Inter (in-tur'), v. a. begraven. inter. (in'tur) [in eamenst.j, tusschen. Waar, in de volgende sarnenstellingen, de uitepraak niet is aangewezen, daar heeft in den kleintoon. Interact, a. tusschenbedrijf. Intercala r (in-tur'ke-ler), —ry, a. ingelaacht. —te (-leet), v. a. inlasschen. —lion (-lee'sjun), s. inlasaching. Intercede (-sled'), v. n. tuaachenbeide komen, ‘oorspreken ((with for). •—nt, a. bemiddelend. —r, a. berniddelaar. Intercept (wept'), v. a. onderscheppen, afenijden. —ion (-sep'sjun , , a. onderachepping, afsnijding. Intereess lust (-seslun)', s. tusschenkomst, bemiddeling. —or (-sesisure. s. bemiddelaar, voorspraak. —ory (-mes'sur-rih), a. bemiddelend. Interchain (-tejeen'). v, a. aaneen schakelen. Interchange, s. ver-, afwieseling; railing; ruilhandel; verkeer,
D. Hand, v. dead, act, action. achievement. op hector betrappen, to take in the very act (deed). —cook, v. Zie Felt. Hangs, by. a day; on the day. des —, by day, by the day. — te voren, the day before. —daarna, the following day. Daagsackker, o. kedze-oucher. 'Meow/3h, by. doily, every-day.. Daagstsr, v. Zie Hager. Deal, v. pump-dale. [Molder, m. dollar, Dater, bw. there. vw. as, since, because, whereas. Dearaau, bw. at (on, to, about) :it, thereat, thereon, thereto. nonreader, bw. behind it, there bellnd. Demirel, be. of that, thereof. Doarbeueden, bw. down (below) there, beneath that, therebeneatb. Daarbenevena, by. betides (that). DaarbU,bw. thereat, thereto; isbr sides. DnerbInusn. bw . within there. Deerboven, bw. up (above) there. Daarbuiten, by. without (there); besides. Daardoor, bw. by (through) it, thereby. Daerenboven, bw. moreover, besides.
COU.—CRA. ring. .--seuffie, vechtpartij. —sense, tegenover4estelde beieekenis. —sign, a. wachtwoord; tegenonderteekening; v. a. tegen-onderteekenen. —signal, tegensein. —signature, mode onderteekoning. —stroke, terugslag. —taste, bijsmaak. —tenor, alt. --tide, tegentkj. —timber, wulfhout. —time, tegenstand, hinderpaal; tegenspoed; teleursteiling; mistily. —transom, dekworp. —turn, onverwachte wending, plotselinge omkeer. —rail, a. tegenwicht, vergoeding; gelijke waarde; v. a. in waarde (kracht) evenaren; bettionen, vergel. den; v. n. van gelijke waarde (kracht) zijn. —view, keerzijde; contrast. —work, tegenwerken, belemmeren. Countess (kaaunt'ess), e. gravin. Counting-house (kaaunt'ieng haus), s. bantoor. Countless (kaaunt'least, a. ontelbaar. Countrified (kun'trl fajd), a. boersch. Country (kun'trih), s. land; platteland; land. —, a. landeliik, plattelands . —dance,contredans. —house, landhuis. —life, (het) buitenleven. —man, landgenoot; buitenman. —seat, buitenplaats. —song, volkslied, —squire, landedel. man. —wake, boerenkermis. County (kaaun'tih), a. graafschap. —court, provineiaal gerechtshof. Couple (kup'pl), a. paar, koppel. —, v. a. samenvoegen, koppelen; v. n. zich vereenigen, paren. Couplet (kuplit), a. paar; couplet. Courage (kur'idzj), a. mood. —ous, a. —ously, ad. moedig, kloek. —ousness,s. dapperheid, kloekheld. Courant (koe rent'), s. nieuwahlad, brunt, zekere ♦lugge dans. Courb (koerb), v. n. zich bulges. Courd (koerd), a. pompoen; kalebas. Con-ter (coe'rier), a, renbode. Course (boors'), s. wedloop; loopbaan; gang; reeks; beurt; zeil; koers, richting; curette; gerecta; neiging; laag. — of exchange. wisselkoera. by —, beurtelings. of natuurlijk. — of life, levenswijs. to take a —, een' maatregel nemen, to follow the — of time, net den tijd medegaan. — 8 ( iz), a. maandstonden; onderzeilen. —, v. a. vervolgen, jagen; v. n. rennen, jagen. —er, s. renpaard; Jager. Court (koort), s. hof; plein; straatje, plichtpleging. — of guard, wacht. — of chancery, kanselarij. — of exchequer, algemeene rekenkamer. to make one's —, zkjn hof maken. —baron, leengerecht; burgerlijk gerechtshof. —breeding, hoof ache opvoeding. —chaplain, hofprediker. —day, rechtadag. —dress, gala bleeding. —hand, bureautichrtft. —lady, hofdame. —leet, adellijk leengerecht. —martial, krijgsraad. —plaster, engelach pleister. —yard, binnenplaata. Court (koort), v. a. zijn hof maken aan, vrijen naar. Courteous (kur'ti us, koort'jas), a. —ly, ad. beleefd., vvellevend. —ness, a. beleefdheid. Courtesan (bar ti zen'), a. boeleerster. Courtesy (kur'te zih), a. wellevendheid; beleefdheld. — (kurt'sih), s. nijging, buiging. —, v. n. eene nijging maken. Court ler (koortjar), a. hoveling. —like, a.

Kan ik cryptogeld door middel van TD Ameritrade


lead. —1(ist,—stuk, abacus,—mantel, cloak, mask, degnise, pretext. —riot, —stroo, hawm, thatch. — schild, wing-shell. --stem, ledger, coping-brick. —stet, woes- pillar, stanchion. —cart, body-color, opaque color. Mikan, v. blanket, qr lit, coverlet. —, ra dean; master. —achap, o, deanship, deanery. pek ken, ov. w. to cover; to clothe; to slate prat islet), to thatch (mat shoo), to tile (net pantsex), to shingle (met harden); to Wend, to protect; to shade teens teaming); to leap, to line; to answer (eon wised), to make good, to reimburse. de !apt - to lay the cloth. gedekt ace, to have security. —tar, in. coverer. —king, v. covering; security, reimbursement. —eel, u. cover, covering; lid; raiment; cloak. Del. v. dale. D•ltitof, v. mineral. —fel0k, by. mineral; HA, mineral kingdom. DeIg an, or. w. to eradicate; to pay, to sliek. —kg, v. eradication; payment, sinking; —.fonds, einking-fund. Delling,v. Pie Del. Doluw, bv. livid. Deli/ en, ov. w. to dig, to delve; Male de aarde —, to bury. —or, in. digger, delver. —big, v. digging, delving. Damp en, ov. w. to extinguish, to quench; to smother, to quell, to euppreso; to deaden (the sound ot); to fill up; to haul up (stn m. extinguisher, quencher; queller, suppteseor; mute. —ig, by. pursy, broken-winded. —20464 v. pursineee. —isg, v. extinguishment, extinction; suppression; filling up. Den,I. the; to the. Den, m. fir. fir-tree. —neboom,11r-tree. —nenboseh, forest of fir-trees. —nershost, sir-wood. —nen, by. of fir. Dank biter, by. imaginable, conceivable. bearacid, a. conceivableness. —el0k, by. probable; bw. probably, likely. — en, ov. & on. w. to think (of); (arm) to remember; to consider, to reflect, to muse, to ponder; to believe. to suppose, to imagine. to fancy ;• to judge, to intend, —beeld, idea, notion. teeldig, imaginary, ideal. —kraeht, —vernsogen, faculty of thinking, intellectual power. —mijse, manner of thinking; opinion.—end, by. thinking, rational. —er, m. —ster, v. thinker, reaeoner. speculator. Dior, 1. of the; to the. Deed*, by. third. —, m. third person, umpire. - v. tierce. o. third (part). —deer, third part. bv. two and a half. —ndaapsch, ha. tertian. Doren, or. w. to hurt, to injure, to harm, to ail; to give concern, to mike sorry. seal deert x ? what ails you? what is the matter with you? Dergeilik„bv. such, such like, similar. Derkelvo, bw. therefore, conaequently. Dermate, bw. is such a manner. so mush. Dorsi*, v. stratum of clay below the mud. Dart/en, tw. thirteen. —de, by. thirteeath. —dehalf, bw. twelve and a half. —tarsal, bw. thirteen times. —tai,o. (number ef) thirteen. Dertig, tw. thirty. —deep, by. of thirty days. 

Hoe bereken je cryptogeld winst


derivation. —ig, bv. native (of); sprung, descended, issued, derived, (from). Afkondlg en, or. w. to proclaim; to publish, to bid, (huweligsegeboden). —er, m. proclaimer, proclamatton. Afkoaaksel, o. decoction. Afkoop, nr. redemption; composition. —baar, redeemable. —en, ov. w. to boy from; to buy off, — out; to redeem, to ransom. --er, m. buyer; redeemer, ransomer. Afkoratan, ov. w. to take the crest off, to ship off. Alkorf en, or. w. to shorten, to make shorter; to abbreviate, to abridge; to abate, to deduct. —ing, Y. shortening; abbreviation, abridging; abatement, deduction, discount. Aft&rab hems, ay. w. to scrape (to scratch) of!. —Per, m. scraper, scratcher. —bgng, v. scraping, scratching. —eel, o. s-.1rapings. AfkrUgen, or. w. to get down, off, to take (to get) out; to get abated; to get done. Afkrulanelen.ov. & on. w. to crumble (off). Afkruipen, on w. to creep (to crawl) down. Afkunnen, or. w. to be able to do; to get off. Afkuseen, or w, to kiss, to reconcile (to make up) with a kiss; to kiss away. m. indulgence, remission., voile —, plenary indulgence. —brief. letter of indulgence. —hundel, selling of indulgences. —kraisser, vender (seller) of indulgence's. --penning, a hrove-money &find en, ov. w. to unload, to discharge; to Wad, to ship. —er, m. unloader, dtacharger; loader, freighter. —ing,v.unloading, diseharging,londing, shipping. Aflangen, ov. w. to retch down; to deliver. Attaten, ov. w to let down; on. w. to leave 0', to cease; (van) to desist from. Atha*es en, ov. w. to borrow (from). —er, m. borrower. v. borrowing. Aflneren, ov. w. to learn from; to •unlearn; to make (a. o ) forget. Aftegg en, ov. w. to lay (to put) down; to cast away; to throw off; to resign; to lay out (een link); to lay, to set; to do, to make, to perform, to walk ( to ride) over; to depart this life; bei(idenis —, to profess, to make a profession; een brooch —, to pay a visit; erne gelufte —, to make a vow; getuigenis —, to bear witness, to give testimony; rekensehap — to account I forl• —er, m. layer out; layer; old thing. Afield boar, by. inferable, deducible, derivable. —en, or. w. to lead aside, — down, off, to reanise; to tarn the course of to mislead; in divert; to infer, to deduce, to derive. —ende 'eaten, deferents. —er, m. conductor. —ing, v. leading aside, — down, — off; revulsion; diversion, inference, deduetion: derivation. — ingsbuis, —ingspijp, conduit-p!pe --ingegreppel, drain. itillelletas, on. w. to trickle down. Aflekiten, on, w. to drop (to drip) down. Afilever star, m. one that delivers. —en, or. w. to deliver, to send off, —ing, v. delivery; pert, number. Aflez fin, or, w. to gather, to collect; to pluck off; to call over; to proclaim. - er, m. gattserer; proclaimer, reciter. --ing, v. gathering, calling over; proelematien, recital.
444 legitimate (-ly). —e /ingot, an. & v. me. Zie telleden. —eloos, be illegitimate; unmarried, single; — kind, bastard ; leven, celibacy, single life, —en, ov. W. to legitimate. Eichler, vw. however, yet, nevertheless. Eclat held, v. genulneneos, pureness; legitimacy; authenticity; —ing, v. legitimation. Edel, be. & bw. noble (-bly), generous. (-1Yi; precious; excellent (-ly). exquisite (-1y). —aardig, be. & bw. generous (-1y), noble-mInded. —aardigheid. generosity. —achtbaar, honorable. —achtbaarkeid, honorableness. —geboren, of s noble family, noble, most honorable. —yesteente, ;melons taone, jewel. —knaap, page —man, nobleman, noble. —nwedig, be. & bw. generous (-1y), liberal (-ly). —moedigheid, generosity,liberality. —rnogend, noble and mighty. —vrouts, noblewoman. —en, m. me. de —, the nobility. —heid, v. nobleness; excellency, honor; Uwe —, your honor, you. Edits.. tn. vinegar. Edoeb, vw. Zie Mooch. doen (ojieggen), to take an Eed, m• oath. een oath. een afneaaen, to swear, to administer an oath to. onder —e, upon oath. —afiegeing, taking an oath, swearing. —afrieming, swearing. —breekIt er, —breker, perjurer. —break, perjury. —genoct. —verwant, confederate; conspirator. —getiootschap, —verwantschap , confederacy. —gesPas conspiracy. Eege, Eegade, in. & v. consort, spouse, better half. Eek, m. Zie Edik; oak. —, v. bark (of th, oak); tan. —hakker, bark-cutter. — handel, bark-trade. —Koren, squirrel. —schwa*, bark-shed. Eel, m. ale. Eelt. o. crillosity, callus. —oeeer, callous ulcer. —achtig, —ig, he. callous. —achtigheid,•v. callosity. Eon, I. a au. —, tw. one. het levant op — sit, it comes to the same thing. — your —, one by one. —, v. one, unit, ace. twee —en, deuce ace. Eend. v. —vcgel, duck. —ebout, leg (wine) of a duck, dusk. —enei,dvck egg. —engroen, —enkroos, duck-weed. —enjacht, duck-shooting. —enkooi, decoy far dunks, duck-yard. —eamossel, barnacle. —wisest, duck's neat. —enroer, duck-gun, fo wlingpiece. Eeisdracht, v. concord, harmony, union. —ig, be. 8r. by. unanimous ( ly), in harmony. —igheid, v. unanimity, concord. Eenetansale (te), bw. wholly, completely. to• tally, utterly. Earner handy, --lel, be. of the alma sort, the same, indifferent. Eeagreplic, be. Lie Eeniettergeopig. EenhandIg, be. ore-handed. Eenheo,rech monarc,,,--inet,v.monareby. Eenheld, v. uni ,.y, unit; unanimity; harmony. Eenhoentg, be. solinedons. Eenhooffdlg, be. monocephaiouv; monarchical. —e Teetering. monarchy. Eenlasiren, Steno m. unicorn. EenIg„ be. only; sore, single; solitary, lonely. —, tw. none, any. te —en doge, some day or other. - bw only, solely, merely. —erhande, —cries,
At rm.: iri VIE, on. ao moul , er away. rteteis ant, (it. W. to i , eor .d dlawit,e -may, linsit. purnert Aftat n trelt,„ ov. a', to ,,,,pavate Ly a wall. Afclattilt,n,ov xi , to fini.;.11. AInresn;rtor, Zie A fascnaer, w. to take di wrt, — off, —from,, Alele711 en, (iisimount; to shorten, to to pal. out off, to amputate; to cut tkaarten); to cheat (to ease) of, to ehargr, to force from; to free Ito deliver) from; to wipe off, to clean; to clear the table; to infer, to conclude, to guess. het ,auk —, to unyoke. den mom —,to skim (to cream)

Kun je geld verdienen kopen en verkopen van Bitcoin


Respite (rese'pit), a. uitstel; verpeozIng.—, v. a ting. —Aire zumliv), a. hernemend, hervatuitstellen, opachorten; laten ruaten. tend. eeplentien ce (re-splen'ders), —cy, a. glans. Resupina te (re-ajoe'pl-neet), onderste boron luister. —t, a. —tly, ad. schitterend, luisterrijk. gokeerd. —tion (-nee'sjun), a. achteroverligging; Respond (re.spond"), v. n. antwoorden; verant- omgekeerde stand. woordelijk zijn; (to) beantwoorden can. —ent, a. Demur ge (ri-surdsn, v. n. weder opstaan. —rec'to) beantwosrdend aan; a. antwoorder; verweer- tion (rez-ur-rek'sjun), s. opstanding. der, gedaagde. Resurvey (rinsur-vee'), v. a. weder overziera. Respond a (re-spans'), a . antwoord. —ibilitY Resuscitate (re sua'si-teet), v. a. opwekken,doen (-i- l'it-t ih), —ibleneas, a. eerantwoornelljkheld. herleven; v. n. opstaan, herleven. — tion(-tee'sjun), —able, a. verantwoordelijk. —tee, a. antwoordend, a. opwekking; herleving. beartwoordend. —ory, a, antwoordend; borg t- Retail (ri'teel), a. verkoop in het klein. —busbies', —trade. kleinhandel —dealer, kieinhandelaar. 13 (oesntd. (rest'), a. rust; Bleep; ruatpunt; ruetplaats; — (re- tier ), v. a. In 't klein verkoopen; in kleine overschot, rest. at —, ruatig. for the —, voorhet deelen splitsen; netnekeurig (ook: etukswijze) everige. to set up one's —, het uiterete wagon. verhaler. —er, a, winkeller, after. —harrow, oseenkruid. leenatok (bij achil- Retain (re-teen'), v. a. houden, behouden; terugeees). —, v. a. tot rust brengen; leggen; v. n. rue- houden; onthc.aden; in dlenst nemen; afburen; ten; alapen; sterven; overig zijn; blijcen; (on. sehoren. —able, a. terug (in) te houden. a„ pen) leunen, Mennen, berusten op. behouder; aanhanger; huurlakei; honorarium.) Restate (ri-ateot'), v. a. weder in orde brengen; Retake (ri-took') Dm], v. a. hernemen. op nieu ► verkIaren. Retails, te (re-tel i eat), v. a. &n. betsald zetten, Restnuraaon (ree.to-ree'ejun), a. Zia Rests- wedervergelden; met nelijke muntbetalen. —tion ration. (-ee'sjun), s. wedervergelding. —tive (-e.tiv), —torn Bentern (ri-etem'), v. a. tegen den etroom voort- (-e-tur-rih), a. wedervergeldend. stuwen. Retard (re-taard'(, v. a. belemmeren, vertragen. Restful (rest'foel), e. —ly, ad. rustig, stil. —anon (rot-er-dee'ejun), a. oponthoud, vertraging. Bestial' (reetif), a. tie Restive. —er, s. yertrager. Restinction (re-stingk'ajun), e. blussching. Retch (retsj), v. n. kokhalzen. Resting (restleng), a. rust. —place, reetplaats. Retecious (ri-tisrue), a. gevlochten. —stick, zie Beet-stick. Retell (ri-tell') [im], v. a. op niftier vertell en. Tteetitu te (res'ti-tjoet), v. a. teruggeven; herVel-- Retent lean (re-ten'sjun), a. bewaring, onthen. len. —tion (-tioa'ajuu.); a. teruggave, herstelling. ding, terughouding; ge'heugen: gevangenhouding; —tor, a. hersteller. verstopping. —ice, a. behoudend, onthoudend, Restive (res'tiv), a. —ly, ad. stag, koppig, weer- terughoudend. —irenees, a. behoudend (onthouepon-nig. —tiers, a. koppigheid, stugheid. dent) vermogen. Restless (rest' less), R. —ly, ad. rusteloos. —ness, Reticence (ret'i-sens), a. verzwilging. s. rusteloosheid. Reti rye (ret'iki), s. netje; reticule. —.lax (re. !Restos:. able (re-stoor'ibl), a. herstelbaar. —ation tik'joe-ler). —form, a. netvormig. —cute (-i.njoel), (eeeto-ree'sjun), a herstelling; teruggave. —afire o. werkzak, reticule. --ea (-1-ne), s. netvlies. (-e-tiv), a. & a. veesterkend (rniddel). —e, v. a. her Retinue (ret'i-njoe), a. gevolg, (stoat. etellen; teruggeven. —er, a. hersteller. Retire (re-teje). e. a. terugneinen; intrekken ; Restrain (rg-streen'), v. a. weerhouden (from); v. n. zich terugtrekken, — verwijderen(fron); afbedwingen, heteugelen; beperken. —able, a. be- treden; zich begeven (to). —d,a. teruggetrokken; dwingbaar. — edly, a t. met dwang; beperkt. —er, geheim; eenzaam. dnesa (-id-), a. teruggetroks. bedwinger, neteugelaar. —t, s. bedwang,beper- kenheid; afzondering, eenzaamheid. —meat, a. king, verband. terugtrek king; a fkonderIng, esnzaamheid. Restrict (re-strikti, v. a. beperken (to) —son Retort (re.tort'),,e. tegenbeackuldiging; krem(•strils'sjun), a. neperking. —ire, a. beperkend; hale, retort, —, v. a. terugwerpen, -steoten, eamentrekkend, —ively, ad. met beperking. -schuiven; tegenwerpen, antwoorden; v. n. (upon) Restring e (re-strindzj'), v. a. beperken; eamen- eene beschuldiging op den beschuldiger terugtrekken. —eery, a. samentrekkende kracht. —eat, warps). —er, s. tegenwerper, antwoorder. —ion a. & s. samentrekkend (middel.). (-tor'etun), a. temp, tegenwerping. Reety (resitih), a. Zie Restive. Retoss (ri-toe'), v. a. terugwerpen. Resubilme (ri-enb-lejm'), v. a. weder overha- Retouch (ri-tutsj'), v. a. weder aanraken; Yeelen. tijnen. Reendation (ri-sjee-dee'sjun), a. wederuitzwee• Retrace (ri-trees'), v. a. weder sehetsen; — be. ting. treden; — naeporen. Result (re-zult'), a. uitkomat, tilts:lag, gevolg; Retract (re-trekt'), v. a. & n. herroepen, intrek§ beellssing. —, v. n. (from) voortepruiten, voort. ken. —able, a. herroepbaar, in te trekken. —ation vloelen,„ vcelgen; (in) ultioopen op; § beslissen. (-ee'sjun), —ion teirek'sjun), a. herroeping, ina. ultvloeisel; gevolg. —art, a. vereende trekking. —ible, —ale ell), a. intrekbaar. kracht. Retreat (re-triet), a. terugtocht, aftocht; Own. Begun' able (re-zjoem'ibl), a, weder te nemen; dering; wtjkplaats; landgoed. v. n. terugtrekte hervatten. —e, v. a. hervatten; beknopt cameo- ken, wijken; de toevlucht nemen; zich aan to asvatten. —ption (•zum'sjun), a. herneming, hervat- ken onttrekken.

Wat is Dash crypto gebruikt voor


v. n. pralen; voorspoed hebben, bloeien; bloem(flit'), v. n. wegvliegen; verhuizen; fladderen. rijk spreken; zwaaien; krullen trekken; phanta—tiness, s. onbestendigheid. seeren, preludeeren; de .trornpet eteken. —er. Flitch (flitsj), s. zijde (spek). iemand, die voorspoed geniet. —ing, a. —ingly, 11, 114teranouse (flit'tur-maug), a. vleerniuis. ad. bloelend; praleud, weidacb. 11, 1111x (flubs), s. dons; bout; vlashaar. Float (flout"), s. dr)(cend voorwerp; vIrt; dobber; Flout (flout), a. beschimping, smaad. —, v. a. golf. —board, sehoffel (tan eon molenrad). —boat, besehimpen, Broaden; v. n. sehimpen, spotter. vlotschuit. —ground,elecItte ankergrond. —stone, —er. a. becpotter. —tingly, ad. hoonend. drijfatecn. —, v. a. under water zetten; v)ot ma- Flow (flu), s. vloed; stroom; overvloeiing; woorken; v. It. drij yen, dobberen. —age, s. schuim; wat denvloed. — v. a. overetroomen; v. n. vlieteu, op 't water drijft. —ages, a. zeedrift, wrakgoe- vloeien, stroomen; waesen; overvloedig (vol) zen; voortapruiten; loshangen, zwevey. dere.. —cr, a. vlottes•; zciler; dobberaar. —y, a. Flower (flauw'ur).e.bluem;bloesem;bloel;signet. dril vend slot. —de-luce (de-ljoes'), a. zwaardlelie —fence, pauFloating (flootleng), a. drijvend.—bridge. sehipbrug. —capital, vlottend (rouleerend) kapitaal. westaart. —gentle, duizendechoon. —inwoven a. (het) drijven; (•in-woov'n), gebloemd. —piece, bloemetuk. bereensehimrnen. —show, bloemententoonstelling. —stalk, bloemon derwaternetting. stengel. Fioccose (flok-koos'), a. wollig. —culent (flok' Flower (flauw'ur), v. a. met bloemen versieren; kjoe-lent), a. vlokkig; v. is, bloeien; mehuimen. —age, a. gebloemte. —et Flock (flea), a. troop, zwertn; kudde (klein veer; wolvlok; lok. v. n. toestroomen; —together, (-it), a. bloempje. —iness, s. bloeurtrijkheid. a, condor bloemen. —y, a. bloemrilk, gebioemd. sameneeholen. (floneng), a. —1y, ad. vloeiend, overFlowing Floe (floe), a. ijsgang, drijfije. vloedig. Flog( flog'), v. a. afrossen,geeselen. —ging, (gieng), Flowk (flock')) s. bot. —wort, navelkruld. 5. pak sla,ren. Flood (find'), s. vlocd, overatrooming, zondvloed. Fluctu ant (flukt'joe-ent), a. weifelend, dobbe—anchor, vloedanker. —gate, Hluis,verlsat.—mark., rend. —ate (-eel), v. n. golven; weifelen; dobbe. vloedteeken. —tide, wassend tij. —, v. a. over- ran. —ation (-ee'sjun), s. golving; dobbering; onzekerheid. stroomen. s. pijp, sehoorsteenpijp; dons, plots. Flue Flook (floekl, s. ankerklauw; but (nisch). Floor (floor'), a. vloer. verdieping, —cloth, vloer- Fluelin (floe-el'lln), 0. eereprijs (plant). bleed. —head, kim. —rider, vrang van een batten. Pilsen cy (lloe'en sib.), a. vloeiendbeid, welbespraakt'heid. —t, a. —tly, ad. vloeland. —t, s. vrang van een spent. ground—, spoor. —timber, gelijkvloers verdieping. thrashing —, dorsehvloer. vlietend water. —, v. a. bevloeren; op den grond werpen. —ing, Fluid (floe'ld), a. vloeibaar. a. vloeistof. —ity (-Id'it-tib), —ness, a. vioeibaarheid. a. bevloering. Fluke (flock). a. nnkertand; bot. Flop (flop), v. n. klapwieken. Flummery (flum•marih),a.meelbrt); laffe vlelerij. Floral (flo'rel), a. bloemen betreffend. Floren cc (flor'ens), —tine, (•tajn) s. florentijn- Flunkey (flun'kih). s. liverei bediende. Fluor (floe'or), a. vloeiende toestand; vioeispaat h. ache zijde (tat); florentijnsehe wtjn. Flurry (fluerib). a. windvlaag; verwarriug. —, Florescence (flo.rea'sens), a. bloei; bloeitijd. v. a. verontrusten. Floret (flo'rit). a bloempje. Florid (florld), a. —1y, ad. blozend; bloemrijk, Floats (flue)), a. frisch, bloeiend, krachtvol. versierd. —ity (flo-rld'it-tih), —ness, a. blozende overvloedig (in); mild (with); gelljk. —, R. toevloed; vervoering; blos; triller; euite (in 't kleur; bloemrijkheid. kaartspel). v. a. doer blazon, Doted' maFloriferous Illo-rirur-ruel. a. bloemdragend. kes,' (with). —, v. n. gutsen; komen aanstui• Florin (florn's), a. gulden, florijn. yen; blow; schitteren; een' trifler makers. —, Florist (flo'rist), a. bloemkweeker. ad. arms. Floscul e (floe'kjoel), a. bloempje. —ous, a• nit Fluster (flus'tur), a. opwe}ling; opgewonden. bloempjes bestaand. held. —. v. a. iverhItten; verwarren, oc erhaats. Floss (floss'), a. dons (op plauten). —silk, floretten; v. n. opgewonden zijn. (aloe-) Ode. Flut e (Soot'), s. Suit; groef, gleuf. —e, v. a. Flotagc (flolidzj), a. Zie Floatage. groeven; v. n. op de flail epelen. —er, —ist, s. Flote (Soot), v. a. afechuimen. fluitspeler. Flots um (flot'sem), —on (-sun), a. strandFlutter (flut'ter), a. trilling; (enelle en onregelvond. riatige) beweging; verwarring; verbtjstering. Flounce (flaauns), a. volant, strook. —.v. a. met —. v. a. opjagen; verwarren; verontrusten; v. n. strooken versieren; v. n. plonzen, plompen; sparfladderen, zweven, gejaagd zijn. —ing, a. Lie telen, woolen; opvliegen (in drift). Flutter. Flounder (flaaun'dur), a. bit. —man, botboer. Fluvia I ifioe'vi.e1), —tic (-et'ik), —ti/ (-e't11), —, v. n. spartelen. a. riviereu betreffend. Flour (flaur), s. meal, bloom —, v. a. tot meal Flux (fluke';, a. veranderlijk. a. vloeling; maken; met meet bestroolen. stroom; samenloop; uitwerpsel, buikloop; vloeiFlourish (flueisj ), v. n. pralerij; voorspoed, bloei; bearheid; smelting; ameltmiddel. bloody —, Tootle opelering; zwaat, krill; krulletter; voorspel; tromloop. --, v. a. tonelten; door bet tipeek , el ter• petgesehal. —, v. a. versieren; opsieren; ZWAftien; Flit
vocd,terkind. —dam, voed• zoogbroeder. titer, mln. —daughter, pleegdochter. —earth, kweekaarde. —father, voedstervader. --land, land tot onderhou.d. —ling, a. voedsterling. —mother, —nurse, voedstermoeder. zoogmuster. —son, pleegzoon. Fattier (foth'ur), s. gewicht van 2400 pond. —, v. a. een lek atoppen. Foul (faun, a. —1y, ad. vuil, morsig; ennuiver; leelijk, slecht; snood; grof; verward; onklear. to make — water, op den grond stooten. to run — of, aanzeilen. —paper, klatipapier. —play, bedriegelijke bandelwijze. —spoken, E. kwaadspreicend. — wind, tegenwind. —ness, a. vuilheid. Foul (faul), v. a. bevuilen, bemorsen, v. n. onMaar worden. Foainsart (fou'mert), s. bunsing. Found (faaund), v. a. gronden, stichten; gieten. —ation (-dee'sjun), s. grond; grondslag ; grandvesting, atiehthig. Founder (faaund'ur), a. gieter; stichter; bevangenheld (bij paarden). —, v. a. kreupel rijdsn; v. n. zinken; mislukken. —ass, a. grondelooe, gevaarlijk. —y, a. gletert. Foundling (fa aund'lieng), a. vondeling.—hospital, vondelingshuis. Foundress (faaund'ress), a. stichtster. Four taln (faaunt'in), s. fontein. bron; oaraprong. —head, hoofdbron, oorsprong. Four tfoor') s. vier. on all —a, op handen en voeten. —cornered, vierhoekig. —fold, viervoudig. —footed, viervoetig. —ling, a. vierling. —score, tachtig. -square, vierkant. —teen, a. veertien. —tecnth, a. veertiende. —th, a. vierde. —thly, ad. ten vierde. —wheeled, vierwielig. Fowl (faauP), a. vogel, govogelte. —, v. a. vogels schieter, —er, a. vogelaar. Fowling (faauPieng), a. vogeljacht. —piece, vogelroer. —shot, ganzenbagel. Vox (foils"), a. v.; eluwert. —es, a. foksjes. —case, vossevel. --chase, —hunt, —hunting, voesenjaeht —evil, vosaenkwaal. —glove, vingerhoedskruld. —hunter, vossenjager. —tail, vossestaart (plant). —trap, vossenval. —ink, —y, a. vosachtig; siw(v, ltstig. Foy (Poj), a, trouw; afscheidsfeest. Fract tfrekt), v. a. breken, schenden. Fraction (frek'sjun), a. bteking, breuk; gebroken getal. — al, —ary, a. eene breuk betreffend. Fractious (frek'sjus). a. —1y, ad. gemelijk, kribbig. —ness, s. kribbigheid. Fracture (frekt'joer), a. break; beenbrezIk. —, v. a. breken. Fragil e (fred'zjil), a. broos, —ity (fre'dzjil'ittih), s. broosheid. Fragiatent (freg'ment), a. atuk, brok, overbliljfact. a. uit brokstukken bestaand. Fragor (free'gor), a. gekraak. Fragran ce (free'gretas), —cy, s.geuriheid. —t, a. —tly, ad. welriekend. Frail (free!'), a, biezen korfje. —, a. broos; swak, onstandvastig. —races, —ty, a. broocheid; zwakheld. Fralse (freez), e. apekkoek ; spaansche miter, rij stormpalen.

Is Bitcoin juridische UK


291 STU —SUB. rend; t)verig in; bedacht op. to be —, zich be- Subalmoner (sub-a'mun-ur), a. onderaalmoeiiveren. —ly, ad. aandachtig; zormldig, zanier. —nese, a. leergierigheld; vlijt, tjver. Subaltern (sub'el-turn), a. ondergeachikt. —, a. ondergeschikte. —ate, a. —ately, ad. (-turn'et-), Study (stud'ih), a. studie; nadenken: studeerkabeurtelingsch; bettrtelings. —atm. (-ee'ajun), mer. in a brown —, in diep gepeins; droefgeestig. a. afwisseling; ondergeschiktheid. —, v. a. beetudeeren; navorechen; bepeinzen; v. Subaqueous (sub ee'kwi'us), a. cinder bet water. n. etudeeren• trachtea, zich bellveren. Stuff (stuff'),' f. etof; vulsel; menasel, artseni); Subastral (eub-es'trell, a. aardsch. prullen, vodden, tuig; smeer; gereedechap; hoofd- Pi...tile: ►unter (sub- atjaant'ur), a. ondervoor :anger.. saak. —, v. a. opvullen, volstoppen ((up); v. n. Subcommittee (sub-kom-mit'tie), a. subcomsick vole toppen. —ing, a. opvulling; opvttleel. missie. Stultify (stuPti-faj), v. a. gab dwaas maken. Stum (atom), a. most. —, v. a. laten gluten; ma- Subcutaneous) (sub-kjoe-tea'ni-u0, a. onder de huld aanwezig. velen. Subdeacon (sub-dritn), a. onderdiaken. —ry, Stambi a (etum-bi), a. atrulkeling. —e, v. a. doen atruikelen; belemmeren; aanstoot geven; v. n. —ship, a. onderdiakensehap. struikelen; (at) sich etoren tan, zich ergeren Subdean (sub•dien'), a. onderdeken. —ery, a. over; (upon) aantreffen, bij toeval vindeu. —er, waardIgheid (ambt van onderdeken. u. onderafgevaara. strutkelaar. —ing, a. strulkeling; --block, Subdeagate —stone, eteen des aanstoots; struikelblok. digd. —, a. onderafgevaardigde. (-geet), v. a. voor een ander, afvaardigeu. Stump (stomp'), a. stomp, stronk. —orator, volksredenaar. —, v. a. atknotten; verlegen Subdltitioua (sub-di•tisrus), a. ondergeseboven. maken; v. n. plump stappen; zwetsen. —a, pl. Saabdiversity (sub-cli-vnral-fajl, v. a. btj herhaling veranderen: vermenigvuldigen. beenen. —y, a. vol atronken; kort en dik. Subdivi de (sub-di-vajd'), v. a. & n. in olderat• Stun (stun), v. a. bedwelmen; verdooven. deelingen splitsen (geuplitat zijn). —sion (visj'• Stunt (stunt). v. a. in den groel belemmeren. un), a. onderafdeeling. Stupe (stjoep), a. betdoekja; betting. —, v. a. Subduable (sub-djoe,ibl), a. ten onder to brtnbetten. gen, to onderdrukken. Stupefact loss (etjoe-pe fek'ajuu), a. bedwel. ming, verdooving; Nerbazing; ontsteltenis. —ire, Subdue a (sub-djoes'), —t (-dukt'), v. a. wege nemen, onttrekken; attrekken. —tion (-duk'ejun),. a. bedwelmend, verdoovend; verbazend; a. bes. aft rekking. dwelmend middel. Shape( ler (stoe'pe•faj-ur), a. verdoover; ver- Subdue (sub-djoe'), v. a. tea Louder brengen, bazer; verdoovend middel. —y (-raj), v. a. ver- onderwerpen; bedwingen. —r, a. onderwerper; bedwingee, onderdrukker. douven. bedwelmen; verbazen. (-djoe'p(i-k3t), Stupendous (atjoe•pen'dus), a. —ly, ad. ver- Subdupl e, (sub'djoepl), a half. —e, e. helft. bazend. Stupid (stjoe'pid). a. —ly, ad. dam, but. lotep. Scriber ate (ejoe'bur et), a. karktuutsout. —ic (-ber'ik), a. kurkzuur. —ity (-pid'it-t1h), —nest, 0. domheid, botheid. Stupor (etjoe'per), a. verdooving, gevoelloos- Subhastation (sub-hes-tee'ejun), s. openbare (gerecbtelijke) verkooping. held; verbazing. Stupra to (atjoe'preet). v. a. verkrachten. —tion Subludication (sub-in-dl-kte'sjun), a. (-preetijun), 8. verkrachting. ding door teekens. Sturd ily (atuedil-lih), ad. —y, a. forach, ate- Subitaneous(aub-i-tea'nl-us), a. plotseling. vie; stout, driest; hardnekkig; onbeschaamd. Subjacent (en b. dzjee'sent), a. ouderliggend. —lases (-di-noes), a. forschheld; stoutheid, hard- Subject (sub'dzjekt), a. onderwerpen, onderdantg, onderhevig (to). —, a. onderdasn; ondernekkigheid; onbeschaamdheld. warp. — (-dsjekt"), v. a. onderwerpen, verpiichSturgeon (sturd'zjun), a. steur. ten, blootatellen, (to). —ion (-dajek'sjun). a. onStutter (stut'tur), a. geetotter. —, v. n. stotteren. —er, 0. stotteraar. derwerping. —ire, a. —ively, ad. (-dzjekteiv.), onderw cepa! ij k, subjectisf. Sty, Stye WO, a. varkenshok; zwijnenboel; atrontje aau het oog). —, v. a. in een varkens- Subjoin (sub'dzjojn', v. a. toe-, btjvoegen. Subjuga to (anb'dzjoe-gset). v. a. ten onder kot opsiulten. (onder bet jok) brengen. —Non (-see'sjun), r. Stygian (stid-zjl-en), a. helach. 13tyl a (stajr)., s. ett)1; trant; wijse; titel, benaonderwerping. ming; edit, griffel, natild; — of court. kanselartj- Subjunction (sub.dzjungk'ejun), a. blj-, aan. attli. —e, v. a. noemen, betitelen. —lab, a. pronvoeging. —tire, a. aangeaoegd, aanvoegend, a. aanvoegende wijs. kend, nieuwmodisch, fatterig. Styptic (stip'tikl, a. &s. bloedetelpend (middel). Sublation (sub-lee'ejun), e. wegneming. Sublet (sub-let'; [irr.], v. a. onderverburen. Suable lajoe'ibl), a. vervolgbaar in recbten. Sue elan (aweezjun), a. overreding. --sire (-ale), Sublevation (sub-le vee'ajun1, s. ophetling. Sublieutenant (sub-liv-ten'ent), s. onderint. —sort/ (-cur rib), a. overredend. Suavity (swev'it•tih), a. lielelijkheid. tenant. Sublina able (eub•lejleibl), a. sublimeerbaar. Subacid (sub-send), a. zuurachtig. —ate (ittb'11-met), a. geaublimeerd; a. sublimeet. Substation (sub-ek'eJon), a. (bet) ten onder bran—ate (eubli.meet), v. a. embltineeren; verheffen; gen; smelting.

Wat hash doet Bitcoin gebruik


Beal on, ov. w. to knock, to strike; to tirtow; to tease, to rex; on. w. to foil, to tumble. wet bruit het rail ? what is that to me ? final dean, begone ! —er, In. teaser, vexer. —erij, v. vexation, trouble. Brulk boor, bv. fit for use, serviceable. —beariteid, v. usefulness, serviceableness. —er, no. teo. loan. nant; farm. Bruitutt, v. _wedding, -feast. gond,* —; fiftieth anniversary of a marriage. silveren t wentyflfth anniversary of a marriage. —adag, weddingday. —sdiekt, nuptial poem. tch, —metal, wedding-meal. -OM, wedding-feast. —toast, wedding-guest. —shed, nuptial song, epithalamium. Bruin, by. brown; bay; sunburnt. —gee!, filernot. —kleurig, brown- colored. —Imo!, brown coal. —weir,. brown-eyed —rood, brown red, Indian red. —steam, manganese.—vieckporpoise.—acbtig, by. brownish. Brulneer der, en. burnisher. —en, ov. w, to burnish. —ijser, burnishing-iron —steal, burnishing-steel.—tand, tooth for burnishing,w oil'stooth'. —se?, o. burnishing-stuff. —ing, v. burnishing. Bruin en, ov. & on. w. to make (to grow) brown. —et, Y. brunette, brown girl. —held, v. brownnese. —hi, be. brownish. —igheid, v. brownishness. —tje, o. bay horse. Bruits, v. foam, froth. —en, on. w. to foam ;van, with); to low; to sail. *greaten, on w. to roar, to bellow. by. & bw. brusque, abrupt (-1y), blunt (-1y)„ gruff (-41, sudden (-1y). Brute's', by. & law. Zie Oubesehoft. Brutes, be. gross. Buffe ► ., tn. buffalo, buffie; boor, churl. —hoe, female buffalo. —.Amid, —aryl. buffalo-hide, buffskin. —steer. buff. —achtig, by. & bw. rude (-1y), churlish (.1y). —achtigheid, v. rudeness, churlfellness. Bulret, o. buffet; bar. —jvivrouto, bar-maid. —keeje, buffet. Elul, v. shower; At; freak, humor, cue. /ogee —, flying cloud. 66 —en, by fits. —achtig, be. Zie sg. Buldel, m. bag, scrip, pouch, parse. —rat, opossuin. Buten, on. w. to be unsettled weather, to rain, to storm. Bulg boar, b v. pliant, flexible; declinable.— boar. held, v. pliantness, flexibility. —en, ov. w. to bend, to bow; to decline; on. w. to bend; to yield, to submit, to stoop. plier. —spier, Rector. —tang, pliers. —er, m. bower. stonpar. —ing, v. bending; bow, courtesy; declination. sales, be. pliant, supple; docile. tractable, submiseive. saansheid, v. pliantness, suppleness; docility, traatableness, submissiveness. lilallg, by. showery, squally, unsettled. Bulk. m. belly, paunch, nave; bunt (ran ten sell); bulging (van ten muur). —band* —gordel, bellyband. —break, gastrocele. —dienaar, glutton. —doorboring —opening, patracentesis. —gerdinge, broils. —holte, abdominal cavity. —loop, flux, diarrhoea, loorenese.—loopig,loose.—tosing,eva c n&Owl. —raced, gastroraphy. —Ain, belly-ache.

Kunnen we verkopen Bitcoin op Zebpay


71 trekken. (from) afwijken, laten varon. (with atstand doen. —meat, a. gewest. departement; werkkring. —ure (-Joer), a. vertrek, area; overlijden; afatand; afwijking. Depasture (de-paast'joer), v. n. afweiden. Depauperate (de-pao'pur-eet), v. a. verarmen. Depend (de-pond';, v. n. afhangen (on); vertrottwen (on, upon). —ant, a. afhangeling. —core, —ency, a. betrekking; afhankelijkheid; vertronwen; ondergeschikten. —eat, a. neerhangend; afhankelijk. Deperditlon (dep-ur-die'sjun), a. verlies. Depict (de-pikt'), —ure (-joer), v. a. afmalen. Depll ate (dep'i-lest), v. a. ontharen. —ation (-lee'sjun), s, ontharing; uitvallen der heron. —atory (de-pire•tur-rik, a. het uitvallen der harem ibevorderend; a. middel om het hoar te doen uitvallen. —one, a. haarlooa. Deplantation (dep-len-tee'sjun), s. verplan• Deplor able
Litharge (lith'erdzj), a. gild. loodglid. — of gold, goudglid. — of silver, zilverglid. Lithe (lajth'), a. buigzaam, zacht, lenig. —, v. a. zacht (lenig) waken; verzaehten. —nose, s. buigzaamheid, lenigheid. —come, a. buigzaam. Eithic (lith'11), a. van den steen. —acid, blaassteenzuur. Lithograph (lith'e-gref), a. steendrukplaat. —, v. a. op steen sehrijven; steendrukken, —er, (li-thog're-fur), s. steendrukker. —ie (-grerik), R. steendruk. —y (li-thog're-tlh), a. ateendruickuna.,

a. heesterachtig. —et (-ret,), a. boompje. —ist (-rist), a. boomkweeker; boomkenner. Arbuscle (ear'bus1), a. heeater, struik. Arbute (aar'bjoet), a. aardbezieboom. Arcade (er-keed'), booggaanderij. Arcanum ler-kee'num), a. geheim. Arch (aartsj), a. boog; gewelf. —, v. a. welven. , a. —ly, ad. snaaksch, achalkach. —new, a. snaakschheid; sluwheid. —er, a. boogschutter. —ery, a. (het) boogschieten. —wise, a. boogswijze. In samenstellingen voornaamste, eerate. —angel (aark ern'dzjel), aartseneel. —bishop, aertabia. eche!, —bishopric, aartsbisdom. —deacon, aartsdeken. —duchess, aartshertogin. —duchy, aartshertogdom. —duke, aartshertog. —fiend, aortavijand. —heretic, aartsketter. —priest, aartspriester. --rogue, aartegebelm. Archaism (aar'ke-izm), a. verouderde spreekwijze. Archeoliog !cal (ear-hi o-lod'zjikl), a. oudheidkunde betreltend. —y (-ol'ud-zjih), a. oudheidheidkunde. Archetype (aar'ki-tajp), 8, oorspronkelijk modal. Archiepiscopal (aar-kje-pia'ko-pel), a. aartsbisschoppelijk. Archl pelago (aar-ki-pere-go), s. archipel. —tect (aar'ki-tekt), a. bouwkundige. —tectonic (-tek-ton'ik), a. bouwkunatig. —tecture (aar'kitek-tjoer), a. bouwkunde. —trove (aar'ki-treev), a. hoofdbalk. —yea (aar'kajvz), a. archieven. —vist (aaeki-vist), a. archivarius. Arctic (aark'tik), a. noordelijk. —pole. noordpool. Arcuat e (aar'kjoe-et), a. boo gvormig. —ion (-ee'sjun), a. bulging; kromte. Arden cy (aar'den-isih), a. hitte;1 bye, —t, a. —tly, ad. gloeiend; ijverig. Arders (aar-ders), a. braakgrond. Ardor laar-dur), a. hitte; ijver. Arduous (aar'djoe-us), a. eteil; moeielijk. —nes., 8. hoogte; moeielijkheid. Area (ee'ri-e), a. vlakte, opene ruimte; vlakteinhoud , Aref action (er-i-fek'sjun), a. droging. —y (er'ifaj), v. a. drogen. Arena (er-i'ne), a. atrljd- of renperk; vlakte. Aren nceous (er-i-nee'sjua), —ous (er'i-nus). a. zandig. Argent (aar'dzjent), a. zilveren; —ation 1-tee'sjun), a. verzilvering. —ine (- tajn), a. zilverkleurig; zilverkliukend. Argil (aar'dzjil), a. potaarde. —lout, a. leemen, van potaarde. Argu e taaegjoe), v. a. bewijie,n; betwisten; v. n. redekavelen. —er, a. bewijavoerdvr, wederlegger. § —fy (-fai), v. n. gewicht hehben; ten bewijze strekken. —went, 8. bewijsgrond; onderwerp. —mental (-ment'al) , —mentative (ment'e-tiv), a. betoogend. —mentation (-tee' ajun), a. bewijsvoering; gevolgtrekking. Argutc laar-gjoet'l, a. achrander, spItseondig. Aria (a'ri-e), a. aria, lied. Arid (er'id), a. droop, dor. —ity (e-rid'it.tih), —news, s. droogte; dorheid. Aries lee'ri-iez), a. ram (in den dierenriem). Aright (e-rajt'), ad. rechtop; terecht, in orde.

Waar is de beste plek om Bitcoins kopen


LIP.—LOM. Lip. v. lip; tenon. de — laten *angel', to pout, to look gruff, — sulky. —klieren, labial glands —kuilfje, dimple in the lip. —letter. labial (letter), —ouch, —vorstig, 'ablated. —penpo-nrade, —petite', lip-salve. 11.2s, v. loop. —koord, covd, twist, loop-lace. Lisob. o. flag, flower-de-luce. —bloom, flowerde-lute. —dodde, —*nap, bulbous root of the flag. —world, iris-root. Llepelen, on. & oa. w. to lisp. Lisp on, or. & on. w. to lisp. —tong, m. & v. —er, m. ]leper. —tag, v. lisping. —.tier, v. lisper. Liman, ov. w. to provide with loops. List, v. artifice, trick, device, craft, cunning; be. dt hw. cunning (•y), sly atratagem. (-ly), artful (-ly), crafty (-11y). —igheid, y. conWing, slyness, artfulness, craftiness. Litteeken, o. soar, cicatrice. Mere', a. livery. —bediende,—knetht,livelyman, lackey. —rok, livery-coat. Lob, v. ruff; cuff; lobe. —nor, shagged dog, ehag. —oorig, shagged, with' shaggy ears, hermit., inoffensive. —oorigheid, shaggedness; inoffenslyenese. "Jobber on, on. w. to wade, to splash. —ig, be. gelatinous. —igheid, v. gelatinous quality, being gelatinous. 1Lobbe.a, in. booby, silly fellow, harmless creature. good-natured fellow. bv. lobate, lobed. Loroanotief, v. locomotive. Lodder, on. lecher, rake. —en. on. w. to ogle, to ernicker to cast a sheep 'a eye —gesicht wanton look. ' —cog, m. & v. one that looks amorously, ogler; o. languishing eye. —oven, to look amorously, to ogle. —aoet, amorous, languishing. —ig, bv. & bw. amorous (-1y), wanton (-1y); drowsy. —igheid, y. amorousness, wanton. neve; drowsinese. Loot', v. loof, lufp, weether•gage. de — afwInnen lafka(ipen), to gain the loft. howlen, to keep the luff. temand de — afeteken, to ottdo (to surpass, to get the of art of) a. o. —balk, outrigger- —braesen, weather-braces. —gierig, griping, leeward. —balk, weather-clew, -tack. —howler, good wind-niter; gripe. —spent, loof-timbers, loof-frame. —otjde, weather ride. —waarte, bw. luffward; — aanhraseen, to brace so as to becalm the sails. Loelson, on. w. to low, to bellow, to roar. Looneeb, by. & bw. squinting (-1y), squint eyed. — kOken, —sin, to squint (at) . —held, v. squinteyedness. Coer, m. clown, doodle, dunce. —, v. spying, watching. op de — liggen, to lie upon the lurch, to be on the catch. de mand eene draftiest, to gull a. o. —en, ov. w. to cheat, to gull; on. w. to leer, to lurk; to be upon the watch; (op) to spy, to watch. —gut, peep-hole. —huiso, sentrybox. —inoorder, assassin. —oopen, to leer, to peep. —pi.uste, lurking-place. —vogel, falcon, hawk; lurking fellow. Loeres, m. doodle. Loevots, on. w. to loaf, to luff, to ply to windward, to go to the weather-aide. Loover, Loovert (to), bw. Lie Loofwaarti,
nl.e), w. Eugenia. Euphrates ijoe-f•ee'ties), g. Euphraat. Europe (joe'roop). g. Europa. —an (-ro-pi'en), a. europeeseh; I. Muropeaan. Eus•hlue (Joe-arid-us), in. Ensebins. Eustaee (joe'etes), m. Eustatius. Ewan• ( ;oeks'in), g. the de Zwarte see. Evans (isivnz, m. Evans. Eve (lee), w Eva. Everard (ev'ttr-urd), m. Everard. Exeter (eltal-turl,g. Exeter. Ezeehiel. Ezekiel 

In 2018 Coinbase launched their independant mobile wallet for iOS and Android. The wallet stores the private keys on the user’s device and only they have access to the funds. This brings Coinbase full circle as it started out as a wallet, transitioned to an exchange only (claiming that they are not a wallet) and now they are offering wallet services again.

Heeft u belasting betalen over cryptogeld


One issue discussed is if Erasmus is helping to generate more European solidarity. A study carried out by the European Commission in 2010, shows that participating to Erasmus strengthens tolerance. Another issue is whether Erasmus enables the mixing of Europeans.[32] For example, more than a quarter of Erasmus participants meet their life partner through it and participation in Erasmus encourages mobility between European countries.[33] Most young people had a strong European identity before participating in the Erasmus program. In fact, for these young people, the Erasmus experience makes them even more European, but the research showed no evidence that taking part in the Erasmus programme would lead to revolutionary changes in students' political views.[34] 

Heeft Ebay accepteren Bitcoins

×