Tod (tod') s. struikgewas; yea; stem (gewleht). (tod'd1), v. n. waggelen, strompelen. —dy, s. paimdrank; (snort van) punch. Toe (to), s. teen; voorhoef. Toffy (tern h), s. boretp/aae, suikergoed. Toft (tort), s. erf, loads, homebje. Tog sated (to'gee-tid), —ed (-gid), a. getabberd, in de toga Together (toe-geth'ur), ad. te zamen; aohterern. — with, benavens met. Toggle (toeg)), a. korvijnagel, knevel. Toil (toll') a. mare arbeld; tobberij; net, web. v. a. bewerken; afmatten; v. n. zwoegen. sloven. — and moil, ploeteren. —er, a. zwoegee, glover. Toilet (toj'llt), s. kaptafel, toilet. Toilsome (tojl'eum), a. —ly, ad. moelelidk, vet, moeielijkheid. tnoetend. Token (to'kn), e. teekeu, aandenken. —, v. a. teekenen; bekend oaken, annduiden. Tole (tool), v. a. trekken; lokken. Toledo (to-IPdo), s. spakneche king. Toler able (tol'ur-ibl), e. —ably, ad. drage)ijk, tamelijk. —ablenese, s. dragelijkheld, mtddehn. Hebei& —once, —ation (-re'sjen), a. (het) dulden, verdragen; toelatiag; verdraagzseraheid. —ant, a. verdrangeaant (to. towards). —ate (-eel), v. a. verdragen, toelaten, dulden. Toll (tool ► ), a. tol; aceljus, gelut. —bar, tolhek,, —collector. el agb oom. —booth, tolhuis; gevan —gatherer, —man, toloarder. —corn, sehepkoren (oh maalloon). —dish, —hop, aehepinaat. —free, tolvrli. —gate, tolhek. —house, tolhuis. —money, tolgeld. —, v. a. heffen; lulden, kleppen; lokken, verleiden; ophelYen, vernietigen; v. n. chetting) betalen of heften. lulden; tol(e To I qtation (tol-joe-tee'ejue), e. telgang. Tom (tom"), s. krankzinnige. —boy, wildzang; Wilde (eleahte) meld; Kerosene kerel. —eat. hater. —foot (-foel'), zotekap. —foolery (-foel'ur-lb), zotternij. —poker (-po'kur), bulls balk. —rig, sell d.ctug, wilde rr aid. —thumb, dwerg. --tit (-tit'),

Is cryptogeld beschouwd geld


mestbaar. —e (-njoer"), N. meat; v. a. bemesten, bebouwen. —enient, a. bemeeting, bebou wing. —er, a. beraester. 1Planuseript (men'joe-skript), a. in handschrift. —, a. handmehrift. menigeen. many (men'ih), a. rneuig, veel. — a one, —cornered, s. menigte. —colored, veelkleurig. veelhoektg. —headed, veelhoofdig. —sided, veelz'jdig. —times (-taj:n7), ad. dikwijla. Map (men,'), a. kaart, landkaart. —, v. a. in kaart bren gen.
Trithe ► sm (trarthi-ism), a. driegodendom; (het) Treowsera (trAu'zurz), a. pl. wijde broek. Troy 1, troY). a. —weight, trootech gewleht. geloof can drie goden. Triton (trej-tun), s. triton (zeegod); tritonsho- Tr ►tant (tros'entl, a. —ly, ad. Jai, leeg(oopertd. —, a. ledigganger, etraatelijper. to ploy the —, ren. —e (-toon)., s. dileklank. Tritura ble Oritloe-rib)), a. vergrufsbaer. —te etuklee draaien, epijbelen. --, v. n. leegloopen, etraatelijpen; equities draaien. —ship, a. ledtg(-rect), v. a. melon, vergruizen. —tion (ree'ejun), gang, luthetd. A. vermaling, vergrutztng. Triumph (trarumf), e. zegeprool, triomf; trod. Truce (troee'), a. wapenatilatand; verpoozing. —, v. n. triomfeeren (in); zegevieren (over). --at —lees, a. onverpooek (-amrel), a. zege-, triomf-; a. zegeteeken. —ant, Trackman (trotermen), a. tolk, a. —ant?y, ad. (-urarent-), zegevierend. —er, a. Trueldattors (troe•ei-dee'ejen), a. alaohting, moord. zegevlerder, overwfonear. Triumvir (traj-um'vir), e, drleman. —ate (-et), Truck (teuk'), a. ruil, ruilhandel; wial; kloot; a. driemanachap. h..andwagen; § hulaelijke behoeften; butaraidTrial,' a (trenoen), a. drieeenig. —is;) (-joenit- deltje. —carriage, blok-, rotwagen. —wan, voerman, karreman. —, v. a. ruilen, verrutlen; op tih), a. drteeenigheld. een' roiwagen vervoeren; v. n. rulthandel drijTrivet (trtv'lt), a. drievoct, treeft. van. —age, a. ruillng, ruilhandet; § vrachtioon. Trivial (trtv'1 , e1), a. — 1y, ad plot, alledeagech; —er, a. miler. onbeduidend, —ity (-el'it-tih), — mess, a. plat held, Truckle (truk'kl), a. rolletje. —bed, rolbed, —, alledaageehheid. v. n. zich onderwerpen, krulpen (to watt). Trost (troot I. v. n. sehreetiwen (vett herten). Tracer (tro'ker), a. trocar (werktutg om het Tructilets re (troeirjee-lens), e. wneatheid, wreedheid; verschrikkel ijk geztcht. — t, a. woeet, water at te tappen), wired; vereehrikkelijk. Trochee (tro'klo), a. trocheit, (-- ---). Trudge (trude)'), v. n. te voet gaan, strompelen, Troglodyte (teoglo-dajt), e. holbeoroner. etch voorteleepen; zich artobben, zwoegen, —max, Troll (trooll'), v. a. rollen, voortrollen, snot bewegen; (been rondgaan; (away) afroffelen; v. n. zie Truchnene, rondrollen f een' rondzang zing.n ; rondgean ; True (troe'), a. wear, eebt; oprecht (to); juist; getrouw (to). —blue, eerlijk, gotrouw, —born, echt. rondelenteren. near anoek hengelen ; (about) —bred, eat, wear; volbloed. —hearted, trouw har—madam, kutltjesepel. tig. —heartedness, a. trouvhartigheid. —lore, Trollop (trollop), a. stet, sioerte. Trombone (trore'boon), s. trombone, achuif- gellefde;wolfebes —love-knot, ltefdestrtk, -knoop. --penny, eerifjke s'el. —ness, a. oprechthetd, setrompet. trouwheid. Tromp (tromp), a. blaaspijp. Truffle (troere, truf'fl),e. truffel. Trtsmeter (tro-nee'tur). a. woleeger. Tramp (troep'), a. troop, drom, bende. —, a, n, Tang (trug), a. bak, kalkbak. troel. wijze gaan (about); (away. off) zich weg - Trulam (troe'flem), s. onrniekenbare waarheld. Trull (trail), a. stet.• et raat hoer. pakken. ---er, e, rotten Truly (troe'lth), ad. waarl ilk, inderdaad. Trope (troop), a. overdrachtelijke uitdrukking. Troph led (trolid), a. met zegeteekenen getoold. Trump (trump'), a. trompet; troef. —ace, troefaas. —, v. a. trocven; (op) verdichten, ameden; -y, a. zegeteeken. v. n. troef apelen. —ery, a. zottekiep, onztn; Tropic (troplk).... keerkring. —al, a. keerkringe-, prullen, vodden; ijdele praal. aroplach; lignunijk, overdrachtelijk. Tropolog left)) (trop-o-lod'zjikl), a. figuurlijk. Trumpet (trumplt), a. trompet; roeper; trompester. —, v. a. met trumpetgeachal bekend ma--Y (tro-poPud-zjth), a. leer der tropen; fignur- ken, rucbtbaar elaken, nitbazuluen (forth). —er, lijke nitdrukking. a. trompetter; uitbazutner. Trot (trot), a. deaf; end wilt. —, v. n. draven. Troth (troth'), a. trouvr. waarheid. —plight. Tresneet te (truneket), a. afgeknot. —te (-keet ' , v. a. verminkeni knotten, arkappen. —tie); (-kee'.. —less, a. trouwelooa. trouwbelofte, vett-loving. ejun), a. verminsing; knotting. efkapping. Trotter (tret'tur), a, Braver; echapepeot. Trouble (trub'l), a. onrunt; moeite. ongemak, Truncheon (trun'sjun), a. knuppet; kommandolane; verwarring; verlegenbeid; kweiling, ver- stet. —, v. a afrossen. --ear (-lea'), a. knuppetdrager. driet. —feast, epelbreker. —state, ruetvereto, der, onruetetoker. —, v. a. troebel maken; vet.. Trundle (trun'd1). a. rot; rolwagen. —beat, rolontrueten; lastig vallen; etoren; kwel!en, gr;even; bed. —tail, rondst hart; -stet. ,—., v. a. & n, rollen, bezommeren; verdrlet aandoen. --r, a. kweller, ronddraalen. verontrueter. —some, a. —comely, ad. laatig, Trunk (trengk'), a. romp; stem; kafer; Ws, koker; emit, blaer,pkj p. —breeches, p1. —hose, *noels/tilt; kwellend. ---,oneness; a. 1 gettie,beid. wijde broek —clips, pl. kofferbesiag. —maker, Trough (trot), a. frog koffermaker. Trout (troo)), v. a. & n. Z ► e to Troll. Trunnel (trun'nil), a. Zle Tree-na 11. Trounce (trattune), v. a. efroseen. Trunnion) (trun'jun), a tap (van seta kanon). Trousers, Zie Trowserx. Trusion (troe'ziun),e. dawiag, stoot. Trout (traut),e. fore; sul. Truss (truss'), a. breukband; bundel,boa;ateunder, Trove' (tro'vur), a. cinch tot teruggave. schooretuk; rak (eener ra). --tackle, rakketalie. Trow (tro), v. u. meenert.vertrouven. —, int, he, —, a. a. inpakken, ophinden, ophalen, upstrooTrowel (tran'11), s, troffel.
Maiden (mee'da), a. maagdeitjk, ongehuwd; rein, ongerept, viekkeloos; nieuw, ongebruikt. a. jonge dochter, meiaje, maagd, vrtlater; wenchkuip. —assize, vierachaar, die nog Been doodvonnie heeft gev.eld. —aunt, ongehuwde tante. —foritem, ongenomen vesting, —hair, vrouwenhaar, steenruit. —lip, kleefkruid. —pink, maagdenartjailer. renpaard, dat eersten prijs marrdenprnim. —sister, heeft gewennen.  

Wat is cryptogeld Wikipedia


SWE.—SWO. •97 tweeter. —iness (-i-ness), s. zweeterigheld. —ing, (-urn), p1. noodwant. —ing-line, zwiehting, e. het zweeten; —bath, zweetbad; —house, bad- zwiehtlijn, —nese, a, viugheld, enelheld; gez windetoot; —room. bedstoca; drocgplaate. —y, a, held. zweeterig, beg west. Swig (swig), a. groats nlok. —, v. a. & n. met Swamp (swisel, a, (het) reigns, veep, atreek; sleep; groote teugeu driuken. zwaai; omtrek, bong; awengel; naeleep; veruie- Swill (wwill), a. groote sink; spoeling. —, v. a. inzwelg , n (down), zalpen; dronken makers; v. n. ling; echoursteenveger; lavuar; echeopsrlem; visehtouw. —bar, zwattenhals (bij waeenmekere). nick bedriniken. —er., a. zulper. --inge, (•ienite). —net, werpnet. —stake, —stakes, prtjn; die alley Pl. spooling. wint. Swint (swim), a. zweinmen; Sweep (awiep') [swept), v. a. vegen, solioonve- —bladder. zwemblnas. gen; voorkiegon; buigea; tokleceen. — the stakes, Swims (swim') [swam. swum], v. a. overzweinmen; alley winnen. (away. off) we ,:vegen; wedazoalea; v. n. zwemtneu; drijven vacua; ziek baden; duiyerntelen. (up) opvegen, bijeen vegeu. —, v. n. zelig zljn. --naer, a. zwemmer. —ming, a. het voorbijeneilen, -eehleten; pronkend voorhijstap- zwemmen; duizellng; —jack, zweaibuis; pen, (along); wegnluipen; overdrtj en. (for) vas - zwemeehool. —.singly, ad, rear wallah, zanier echen near. (ever) overheen bezwattr, vlot. etrijkea. —er, e. veger. —lags (-lenge), pl. veegael. Swindl re (swin'd1) v. a. bezweudelen Izetten, Sweet (e.iet'), a. coed; soetheid; (het) liefelijice: oplichten. —er, a. zwendelaar, oplichtee, --ing, welriekendbeid; lietje. —, a. —ly, Ad. aver; a. zweadelarij. liefelijk; aaugenaatn; lisetallig; frisch; well'• Swine (awejn'), e. zw (In, varken. —, pl. z ,vijnen, 'rend. —bag, reukzakje. —boll, reukitalleje. varkeus. —,.read, varkenabrood. —case. —eras, baellieum. —4firch, zwarte beck, --bread, —sly, varkenekut. —grass, cluiaendknoop. —herd, kelfsawezerik —brier, egiantier. zwijnenboeder. —pipe, luster. —pox, ateen, beide kratd. --ease, —flag, —grass, —rush, kalmues, waterpokkeu. —atone, stinkateen. —cicely.—fern.spantasche kervel.—gale,—willians, Swing (swing'), s. achommeliter, matt'. stoat; baardanjeller. —.gloves, wthiekende hendeci.oe• eehornmel; epeling; vrije loop; melt/Lg. —bar, rasa. —guns, ntorax, (snort van) ahorn. --heart, —tree, zwengelhout. —bridge, drassibi 0- , —pate. neje. —hey5s, pl. keakenreoenteu. —lipped, glad valdeur. bangle mp. —plough .p ueg 'nonVon tong. —meat. eutkerwerk, confituren.—m9ute, der wielen. —wheel, drijrrad. —tooth, lekkerbek. —natured, zaelaaaraig. —oil, Swing (swing) [awanv], v. a. & n, eo ommelen, Lournolte. —orange, elnaasappel. alingeren, sweeten. weirie- kende wikke, —pot, reukpot. —potatoes, pi. ba- Swinge (swindkr), v. a. afroteee , geeselen, taten. —root, zoethout. —scented, —smelling, wei- —buckler, adoever, zwetser. —ing, a. ,rroot, ontriekend. —sounding„ itetelijk kliekend. —spoken, zaggelijk. —/ (swiu'dkill), a. awe t, el van sea' dorsehvlegel. atearnbloern.—toneued, welluldeni; met eene iluweslen tunic. —water, Swing er (swing'ur), J. die schoremelt; slingszoet water; (snort van; &tile, —weed, thee der rear. —lag, a. seholetnelicg . , a sealing. —sng Autillen . — willow , laurierwilg. —wood, iudiseh (swin'dzjieng), a. 'Me S witageling. Swing! ss (swinegl), s. —staff, viaarepel; —treeSvveetess, (swie'tn), v. a. zoeten. zoet maken; zwengelhout. —e,v. a. zwingelen, repelera. —ing„ verzoeteu, verfriesehen; verzaehren, bewimpelen; a. het zwingalen; —knife, —staff, wand, vinev. n, zoet (eargenartm) worden. —er, a. verzueter, repel. verzaehter; aanlokker. S wInlah (swanalmj), a. —1y, ad. zwijnaehtig. S wield hag, (ewleeteng), s. St. Jans-appei, liege. —ness, s. rwijnachtiebeld. —lab, a. zoetachtig. —ness, a. zoetheld; Ilefelijk- Swipe (ertajp), is. zweegel, uphaatetok; wlp. —s, pl. dun bier. held; aangenaamhaid; lieftelligheid; eribehheid; swipple (ewip'pl), a. Z1e Svell4vgel. geurigheid. Swell (ewoll), e. zwelling, uitzetting; payee); Switch (swit.j), a. teentje, roed,; beweagbare ieieing, branding; fat. rails (op spoorwegen). V. a. net cane garde S well (dwell') [swelled. swollen* (awoolu)] , v. a. of roede doer opblazen; vergrootee; trotseit Swivel (seiv'l), a. spit, wervel; vrartel; draitibas. mob-n; v n. zwelten, opawelleu, oploopert; dijen; —gun, draaibas. —hook, wartelhaak. toenemen, eaneroelen; opgeblazen (toornig) wor • S weebbevel,(swoh'burz), n. pl. ant, hose, vroaw en boor (in 't whistepell. den. —lag, a. zwelling, ult. tting; gezw el. Swot ter (swel'tur), v. a. & n. verschroelen; Swoon (swoen), e, bezwtimin , llauwte..—, v. n. in z,vijin vallen (cto..y). (doen)etihken, —verismachten. —try, a. etikkend, suel. Swoop (swoep), s. nedersch e.ting. at a —, its Swerve (ewurv), v u. zwerven ; afdwaleu eons —, v. n. nedereebieten (van roofvogels). (from). Swop (swop), s. rail, verrutlieg. —, v. a. ruilen, Swift (swift'), a. —ly, ad. anal, clog; vaardig verrulleu. (to). —footed, —heeled, mei ,' ostig. —sailing, sue- Sword (moord') a. zwaard, de,, en. —bayonet, eabeleajonet. —belt, —girdle, dal. ankoppel. —blade. zellenl. —winged, vlug ge wiekr. — s. stroom; deeenkling. —cutler, %wearily, ger. —fish, swaardretuurtwalaw; hags tin; garerthaeuel. —, v. a. bevestlgen, vastmakeu. —er, s. boom- ei vetch. —grass, heat. —kilt, ci;,. engetebt. —Mot, —era tonw, loopstaw, knoopspen, borg,sjorrisg. degenkwnst. —law, vaistreeht, set reeht van den

Kunt u verkoopt cryptogeld op Robinhood


In preparing this little work for the press I have contemplated the supplying a want sensibly felt by our young students of English, especially by those who have no daily opportunity of eon. suiting a master. It has been my design to adopt this hook not only to the use of beginners bet also to that at the higher schools in our country. By a judicious use of the scope allotted to me I have endeavored to render this Dictionary as comprehensive as possible, and have exerted myself to give the greatest quantity of useful matter in the most condensed form. Therefore I trust it will be found to contain more words, Anglicisms and prepositions than any Dictionary of equal compass. Muth care has been taken in exhibiting the pronunciation of the English part. To those who are no strangers to this department of literature I need scarcely observe that my task was rather difficult, the more so as there is much diversity with respect to the pronuncletionofmany words. For this part I have had recourse principally to the Dictionaries of Worcester and Webster. Respecting words of various or disputed pronunciation 1 have either indicated the different modes or given that which is in accordance with the best usage, as far as it is possible to know this from personal observation. Much attention has been bestowed on the insertion of numerous prepositions that govern. and pronouns. They have been carefully compiled and arranged from the newest and best Mstionaries, Grammars and Manuals and will be found to take up no small portion of the work; and as the verbs active and neuter are easefully distinguished this point may be deemed a material end valuable improvement and one well calculated to enhance the usefulness of this Dictionary. Though having bestowed upon this book a great deal of labor, research and care I am well aware that it is in various respects defective. Apologizing for the typographical errors which, despite every effort to be accurate, may no doubt be detected in it, I venture to hope that it will receive an equitable judgment. How far I have euceeeded I humbly leave to others to decide, but if to all that are engaged in acquiring or teaching the English language this Dictionary shall prove an acceptable and useful assistant, I shall not regret having devoted my leisure hours to its preparation. T . P.
Forme, v. fame; report; reputation. ter gveder swan en — ataan, to be in good repute, to have a good character. —roovend, —rooter, ale Ear. ronvend, Ferroover. —loos, by. inferno.. Fake], V. fable; story, tale, quib. —bock, hook of fables. —dicker —schrtver, fabulist, fabler. —kunde, —leer, mythology. —achlig, be. febulous. Fabriceeren„ ov. W. to manufacture, to make, to fabricate, to forge. Fabriek. v. manufactory; coining, invention.--, m. surveyor of ;iblick buildings.—arbeider,—werher, manufactory •rn an, workmail.—diatriet,mannfactoring district. —gebouw, manufactory. —goed, —werk, manufact )re. —opzichter, foreman. —prti., factory-price, prime cost. —.OM, manufacturing- taw, —weave, manufacturing industry, factory-aptem. —en, no. w. to make, to fabricate. Falerik ant, m. — ear, m. manufacturer. Factle, v. faction. Fasctoor, m. factor; agent. v. factory. Factureeren, ov. w. to invoice. Fesetuur. v. Invoice. —bock, invoice-book. -, bedrag, invoice-amount. —warsido, value as per invoice.

Hoe kan ik kopen Bitcoins


Torts ouo (rorrjoe-ttn), a. gekrnnkeld, gedraald. -osity -ousness, s.gedraatdheld, kronketing, krocamIng. Torture (torrjoer), 5. ',bulging. tottering. -, v. a. ptjnigen, folteren. -r, s. pijniger. Torvous (tor'vz, 4), a. bench, norseh. Tory (Willi), 5. Tory, koningsgezinde. Tose (too.), v. a. karnmen, kaarden. Toss (toss'), 5. warp, stout, ichndding. -pot, zuiplap. v. a. werpen, smijten., slingeren; solleu; verontresten; overleggen; (about) heel en weer alingeren; (off) leegdrinken; (up) in de boogte werpen; v. n. sich been en weer bewegen (op) opgooien. -el ( - ii), s. Zie Tassel. -er, a. werpen, slingeraar. -Sag, a. gealinger; schudding; gesol.

Wat bedoel je met Bitcoin

×