UN II. 323 Ungreeeful (an-greesloel), a. —ly, ad. cz6eval1ig. —seas, a. onbevalligheid. Ungracious (un-gree'sjus), a. — ly, ad. Wunsch, hatettjk; onaangsnaam; goddeloos. —nets, a. onheusrhheld; onaangenaamheid. Ungrafted (un•graafr ► d), a. ongetnt. Ungrammatical (un-grem-merikl), u. —1y, ad. strtjdig met de regeIe der rpraitkunat. Ungranied (un-graant'id), a. stet toegeetaala. Ungrateful (un-,ree r,oel), a. --ly, ad. ondaukboar; onaangea ,-. (to). —nese, e. ondankbaarheld; onaan4.- neamheid. Ungratla (un -greri-fajd), a. olbevredigd. Ungret.. (un-geries 1 ), v. a. van vet ?Outsell. Ung, vl -Aded (nn-graaund'id), a. ongegrond. Us (un grudzfleny), a. —ly, ad. gewiAig, sunder znorren. Unguarded (un-saard'Id), a. onbewaakt, onbeschermd; onbedsehtzaam. Unguent jung'gwent), a. fall. —eus (-gwenrua), a. zalfaehtig. Ungeeessed (un goat'), a. niet geraden,— gegist. Unguided (un-gaj'dtd), a. ongeletd. Unguilt Incas (uu-gini-nese), a. onszhuld. —y, a. onschuIdig Unhabit able (un-helei-tibi), a. ontewoonbaar, —sated (-he birjoe-ee tid), a. ongewend. Unpacked (un-hekr), a. ongehakt. Unhellow (un-hel'Io), v. a. ontheiligen. Unhand (un-bend'), v. a. loslaten. —inns, a. onhandigbeld. —led (-hen'old)„ a. onaiingerotrd. Unhandsome (un-hen'aurn), a. —1y, ad. onbeWHS. leelijk; onheuseh, onedel. —nese, a. onbeyallIgheld, leelijkheid; onbenachheid, onedelmoedi g held . Unhandy (un-hend'ih), a. onhandtg, linkach. Unhang (un-heng') v. a. utthangen, af. semen. .—ed ( - hellgd% R. ongehangen. Unhapp ily (un-herepil-Ith), ad. —y, a. ongelukkig. — tineii (-pi-nest), a. ongeluk. Unbar hoc (un-haarthur), v. a. storen, °pato°. ten. —bored (-burd), a. ontesehut, sender schuilpleats. —dened (-haard'nd), a. ongehard. —dy n, ongehard; vreentehtig, bedeesd. -.-med ( -ha armd'), a. ongedeerd. (-haartrefoel), a. onsehadelij•. —samosa (-her-mo'nt-us), a. onwelluidend. —sees, v. a. uttspannen; ontwapenen. Unfteep (us-haasp'), v. a, loshaken. Unhatched (un-hetajt'), a. ortuttgebroeid; verborgen. Unhazardsd (un-hez'ard-id), a. ongewaagd. Unbent able (an-hieribl), a. ongeneeelijk, onheeibaar. --ed (-Meld'), a. ongeheeid. Unhealtb Cul (un-helth'foel), —y, a. —fully, —ily, ad. orgezond. —fulness, —ineal (-1-nets), s. ongexondheid Unheard (un-hard'), a. — of. ongehoord. Unheated (un.lierld), a. niet aerhit. Unheed ed (un-hied'id), a. onopgemerkt, veronachtzaamd. fat, a. onopmerkzaam, onachtzaam. —ing, a. achteloos, zorgeloon. —y, a. enachtslam, onbezonnen; plotaelIng. Unhelp ed (un-helpt1 ), a, ongeholpen; huipeloos. —fat, a. onhnlpvaardig; slot batend. Unhesitating (un-hee'l-tee•tieog), a. —ly, ad. fonder *Melon, — drain, vast.

Cork (knack'), a. zorg, bekommering. —, v. n. zieb Cary a (kaarn, v. a. beeldanijden, graveeren; bekommeren. —sag care, knagende zorg. voorsnuden. —er, a. beeldaznjder; vooranijder. Carle (kaarl), s. kerel; soort van hennep. —ing, s. snijwerk. —ing-knife, voasnijmes. Canine (kaarlin), a. everdistel. Cascade (kes-keed), a. waterval. Castings (kaar'liengz), a. sluitklossen. i Case (kees'), a. dons; kart; last; koker; overtrek; Carmelite (kaar'inel-ait), a. karmeliet. geval, omstandigheid; naamval. v. a. in eene Cornsinative (ker-min'e-try), a. verwarmend; kilt of dons sluiten; arstroopen. —harden, windenverdrijvend. v. a. hardon. —knife, acheedemea. —shot, schroot. — worm, etrooworm. Carmine (kaar'main), a. karmozijn. Cairn age (kaarinidz) , , a. bloedbad. —al, a. —ally. Casemate (kees'meet), a, kazemat. ad . vleeschelijk. —alist. a. wellusteling. —ality Casement (keez'ment), a. draairaam. zinnelijkheid. —at ion (ker-nee" Caseous (Itee'si-us), a. kaasachtig. sjun), a. vleescbkleur; nnjelier. —eous (kaaent- Caserta (kee'surn), a. kazerne. us), —ous, a. vleescheliik. —ifieation (kaar-nif-i. Cash (kes)'), a. gerund geld, kas. v. a. tegen kee'sjun), a. vleeechwording. —ify (-ni-fai), v. n. specie verwisselen. —book, kasboek. —ier Ikevleeech worden. —iv/a (-ni-vel), a. karneval. ajler'), s. —keeper, kashouder, kaasier. —ivorous (ker-niv'o rues). a. vleeachetend. -salty Cashier (ke-sjier'j, v. a. afdanken. a. wild vleeach (in eene woad), Cashmere (kesfmiery, s. kazimier, Carob (ker'ub), a. St. .lanabrood. Casing (keea'ieng), a. foudraal, omkleedsel; Carol (keen!), a. lofzang. —, v. a. bezingen; koker. —paper, pakpapier. v. n. lofzingen. Cask (kaaak';, a. vat, ion. —, v. a. in vaten don'. Carotid (ke-rot'id), a, halsader. —et, a. kietje, kotfertje. Carol's sal (ke-rau'zel). s. zwelgpartij. —e (ke- Casio° (kesic), a. helm, stormhoed. rauz'), v. n. zwelgen, slempen. —er, a. zweiger. Caseation (kes-see'sjun), s. vernietiging; canCarp (kaarpn, a. karper. —, v. n. vitten, —er, a, satin. bediller, vitter. —ing, ia. scherp, hekelachtig. Cassia (kes'aji-e), a. cassia. Canteen ter (kaar'pen•tur), a. timmerman. —try Cassldony (kes'sid.dun-nih), s. lavendel. s. timmerwerk. Cassock tkes'suk1, s. priesterlijk onderkleed. Carpet (kaar'pit), s. vloerkleed. —, v. a, met ta- Cassowary (kes'so-wee-rih), s. kasuaris. pi(jten beleggen. —knight, saletionker. —ing, a. Cassweed tkes'ivied), s. herderstasch (plant). tap(jtwerk. Cast (kaast'), s. worp, slag; vorm; gedaante; Carriage (keeridzj), s. rijtuig; vervo,r; wagen- gietsel; bonding, uiterlijk; blik. —away, s.verstel; affuit; hooding; gedrag. worpeling. Carrier (ker'ri-ur), S. voerman; brcnger, bode. Cast )kaast) [cast], v. a. werpen, strooien; neder-, Carrion (ker'ri-un), a. ass, kreng. —, a. rottend, at-, uit-, ontwerpen; gieten; berekenen. afdan• stinkend, op kreng azend. ken; vcroordeelen. — (away) te gronde riehten. Carrot (ker'rut). s. gele wortel. —y, a.•roodach- (by) situ ggen; verwerpen. (down) ter neder slaan. tig; roodharig. (forth) verbreiden. (off) of-, verwerpen; loslaten; Carrow (ker'ro), a. rondreizende speler. vooruitsnellen. (out) wegjagen; uiten. (up) opCarry (keerih), v. a. dragen; brengen; vervoe- rekenen; opsiaan; braken. (upon) werpen op; run; vseren; erlangen; bewerken; bevatten; overlaten. —, v. n. (krom) trekken, werken; v. n. § dweepen, jubelen. —one's self, Melt gedra• overleggen. (about) zich ronddraalen; overleggen. gee. — the day, de zege behalen. — it, Ain doel Castanet (kes'te-net), s. klaphoutje. bereiken. — at high, eene hooge horst zetten. Casteil an (kesitel-len), a. slotvoogd. —any (-lenih), s. slotvoogdij —ated, a. kasteelachtig. -(away) wegvoeren. (forth) vertoonen. (off) ten grave alepen; behalen. (on) voortzetten; bevor- Caster (kaast'ur, a. werper; gieter; berekenaar; deren. (out) te berde brengen; tot stand brengen, rol; strooibus. (through) doorhelpeu; volvoeren. Casters (kaast'ers), a. Wit- en azijnatel, Carry-ail (keerib-aol), s. familiewagen. karaffen. Cart (knart'), a. kar, wagen. —, v. a. in eene Icon Castigat a Ikesiti-geet), v. a. kasttjden. —ion (-gee vervoeren. —grease, wagensmeer. —horse, kar- ejun), s. kastijding. paard. —house, wag,enschuur. - load, wagen- Casting (kaastleng),. s. gietsel. —house, ieterij. vracht. —rut, wagenspoor. —way, wagenweg. —net, werpnet. —voice, —vote, beslisseride stem. —wright, wagenmaker. —age, s. karloon. —or, Castle (kaasq), a. kasteel. — in the air,luehtkaas. voerman. tees. —, v. a. rokkeeren fin 't achaakspel). —d, Cartel (kaar-tel'), a. verdrag tot uitwisseIing van a. met kasteelen voorzien. —builder, plannengevangenen; uitclaging. maker. —ry, a. alotvoogd. Carthusian (ker-thjoe'zjen), a. karthuizer mon- Castling (kaastlieng), a. ontijdige vrucht. nil. Castor (kaas'tur). a, Lever; kaetoren hoed. —nut, Cartllag a (kaar'ti-lidzi), a. kraakbeen. —moue purgeernoot. —oil, rIcinus-olie. —cunt (kes-to'ri(-led'zii-nua), a. kraakbeenig. um, s. bevergeil. Cartoon (ker-toen'), s, schets voor muureehil- Castrat e )kes)treet), v. A. ontmannen, snUden dering, kaftan. (kes-tree'sjun), a. ontmanning. Cartouch (ker-toetsj'), a. kardoes. i Casual Ikez'joe-el), a. —ly, ad. toevallig. —ty, Cartridge (kaaetrldzj), a. patroon. toevalligheld. patroontasch. 1 Casuist (keejoe-ist), a. gewetenarechter. —ica


Origin brings an entire universe of gaming into a single, convenient application. Downloads are streamlined for quick and easy installation, and you can securely purchase and play your favorite games any time and any place you want. You can even chat with your friends right from the Origin application while you play. New features recently added to Origin include live streaming demos, free-to-play games, and a beta cloud storage feature. For gamers on the go, Origin services are also available on your mobile device!
One issue discussed is if Erasmus is helping to generate more European solidarity. A study carried out by the European Commission in 2010, shows that participating to Erasmus strengthens tolerance. Another issue is whether Erasmus enables the mixing of Europeans.[32] For example, more than a quarter of Erasmus participants meet their life partner through it and participation in Erasmus encourages mobility between European countries.[33] Most young people had a strong European identity before participating in the Erasmus program. In fact, for these young people, the Erasmus experience makes them even more European, but the research showed no evidence that taking part in the Erasmus programme would lead to revolutionary changes in students' political views.[34]

Heeft Ebay accepteren Bitcoins

×