Bereftle (be-reet1), v. a. overechreeuwen, bekijven. Bereave (be-riev'( [bereft '], v. a. beruoven (of). —meat, s. berooving. Bergamot (buege-mot), s. bergamotpeer. Berbyme (be-rajm'), v. a. berijmen. Berlin (bur-lien'), a. berllne (rijtuig). Berm (burm), a. berm teener borstwering). Berob (be-rob'), v. a. bestelen. Berry (beer1h), s. bezie, bes. Berth (burth), a. hut, kooi; ankerplaats. Beryl (beeil), s. berthiteen. Bescatter (be-skeeter), v. a. bestroolen. Bescratch ibe-skretsP, v. a. bekrabben. Bescrawl (be-skraowl"), v. a. bekladden. Beseech (be•sietsj") [besought (be-soot')], v. a. verzoeken, smeeken. Beseem (be-siem'), v. a. betamen, passen. —ing, —ly, a. voegiaam. —ing, s. welvoegelAjkheid. Beset (be-set') [beset], v. a. insluiten, omsingelen; verontrusten. Beshrew (be-siroel, v. a. verwenschen. Beside (be-saidl, Besides (-Beide), ad. dearenboyen, buitendien. prp. naabt; buiten, behalve. to be — one's self, radeloos zijn. Besiege (be-siedzji, v. a. belegeren. (-ur), 8. belegeraar. Beslubber (be-slub'bur), v. a. bemorsen. Besmear (be-smiee), v. a. besmeren. Besmirch (be-smurtsj'), v. a. bekladden. Besmoke (be-emookl„ v. a. berooken. liteemut (be-smut'), v. a. met roet bernorse.n. Besom (brzum), a. bezem. Besot (be-not'), v. a. verdwaasd (verzot) maken. —tedty, ad. dwaselijk. —tedness, a. verdwaasdheld, verzotbeid. Bespangle (be-spen'g1), v. a. metloovertjes versieren. Bespatter (be-spet'tur), v. a. bespatten. Bespeak (be-spiele) [bespoke. bespoken], v. a. bespreken, bestellen; toespreken; voorbeduiden. Bespeckle (be-spek'kl), v. a. bespikkelen. Bespew (be-spjoe'), v. a. bespuwen. Bespice (be-epajs'), v. a. kruiden. Bespit (be-spit') [bespit, bespat. bespitten, beapit], v. a. bespuwen. Bespot (be-spot'), v. a. bevlekken. Bespread (be-spred') [bespread], v. a. bestrooien. Besprinkle (be-eprin'kl), v. a. besprenkelen. Besputter (be-spuetnr), v. a. bespuiten. Best (best), a. & ad. beat. at —, hooptens. —, a. best. to do one's —, zijn best doen. Bestain (be-eteen'), v. a. bevlekken. Bestial (besejel), a. —ly, ad. dierlijk. —ity ( -tjel' it-tib), e. beeetachtigheid. —ire (-ajz), v. a. doerlijk maken. Bestick (be-stik') [bestuck], v. a. besteken. Bestl.r (be-etue), v. a. opruien. Bestow (be-stn'), v. a. gev en, schenken, verleenen, (on. upon), —al, 8. schenking; tilt. Bestrew (be-stroe', be.stro') [bestrewed. be*Ireton 0 ], v. a. beatrooien. Bestride (be-strajd') [bes 'rode, bestrid. bestridden, bestrid], v. a. schrijlings gaan zitten op. Bestud (be-stud'), v. a. bezaaien. v. a. & a. wedden. Bet (bet), e. weddenechap,  

gen z cryptogeld


Aveganr, m. auger, nimble. Avorechts, bw. wrong, the wrong way, preposterous/y. Averecilitseb, by. wrong, sinister, preposterous. Averke, v. average, damage. Averult, v. a brotanum, southern wood. Avond, in. evening, eve, night. van —,thla evening. ginteren —, last night. 's in the evening, at night. —brad, evening-paper. —eten, supper. —gebed, evening-prayers, completory. —kers, evening- eervice. —Mole, evening-ball, curfew. —lied, evening-hymn, -song. —lutist, evening-air. —maal, supper; Lord 'a tripper, Communion. —nsitalaganger. communicant. —muriek, nightmusic, serenade. —parte:We, evening-party. —acheerring, evening-twilight. —nth iol,evening school. —sten, evening-star. —stond, erecting. Avont mares, ov. w. to hazard, no risk, to venture. —crier, m. —uriereter, adventurer, fortunehunter. —cur, o. adventure, hazard. —curl jjk, by. & bw. adventurous (-ly), casual (-I y). Aran, on. w. to feed to prey (upon); (op) to oovet. itait)a, tn. vinegar. —puts, vinegar-bottle, crust. —maker, vinegar-man. —maker(j , vinegar-house. —moss, vinegar dregs. —race, 5. acetic acid; by. acetic; —rout, acetate. —aehtig, by. acetone. —en, or. w. to sen,on with vinegar. fazing, v. l'eding, preying; coveting. Amaral", by, azure, snored, sky-colored. A . cuur, m. lapis lazuli, azure-stone, o. anueeolor, sky- blue.

Waar kan ik gebruik maken van de digitale portemonnee


UNP H. 327 —Val/Y, ad. (4-toel.), —yiag (-1-leng), a. Diet Unprlz able (un.prargb1), a. onschatbs,. zuedelt dend, onbarrnhartig. —ad ( - pi:dn. a. ongeschat; Diet geweardeard. Unplaced (an-pleeetn, a. ongeplaatst. Unpro aimed (an-pro•kleenad'). a. onafge• Unplaguad (un-pleegdn, a ongek weld (with). kondigd. —ductive ( dukt'iv), n. onvrusbtbaar. Unplass nett (un-gland'), a. onontworpen. —ted —fatted (-fsendn, a. ntet ontheiligd. (-plentid), a. ongeplant; onbeplant. Unprotlta ble (un-protl.t1131), a. —bsy, Unplausible (un•plao'zIbl), R. onwaarmehOnlijk. voordeettg. —Menace, s. onvourdeellgheld. ad. on. —we (-My), a. mint goadkeurend. Uupro Whited (un-pro-bib'it-td), a nlet verboUnpleasant (un•plez'ant), a. —ly, ad. °mange- den. —jected (•dijekt'id). c.. niet ontworren. —/ific naani, onbehagelijk. --near, e. onamagenaamheid, (-lit ik), a. onvruchtbaar. (-propelsonhehagel(i kheid. Ieng), a. well,* belovend. Unpleas eel (un-pltezd)) ) a. mlantiegd. —lag, a. Unprompted (un-proutt'id), a. nieCingegeven. --ugly, ad. (•pltezneng-), onaaugensam, onbeha- ongedreven. gelkjk --ingmaa (-plieeieng-), a. onaangenaam- Unpronounce able (un-pro•ulattusiibl).a. inlet held, onbehagelt kheid. nit to spreken. —d (nitaunstl, a. onuitgesprokeu. Unpiedged (an-pled:IC, a. ourierpand. Unprop fun-prep"), v. a. van stutten berooven. Unpli able (uu-pla)'ibl), a. onbuigbaar. —ant. —stk.* (-prop•plq'us), a. ongunatig. a. —antly, ad. onbuigzaain. —antaeas, a. onbuig- Unproportion able (un-uro-poor'sjun-lb1), zaamheld. —ate (-at),—ed ( ajond), a. —ably, ad. oneveuredig. Unploughed (nn-plaud'), a. onbeptoegd. Un prop osed (un pro-poo:dn,n. niet vcorgeateld. Unplume (un-piton'), v. a. plukken; vernede• Unpropped (un-propt'), a. oiet [mint, ran. Unprosperous (an.pros'pur-us), a. —ly act. Unnoetleal (un-po-et'lltl), a. — ly, ad. ondlchter- onvoorapeedig. ltfk. Unprotected (un-pro-tekt'id), a. on.beseherind. Unpainted (un- pojnt'id), a. ongepunt. Unprov ed (un pr,:evit'), a. onbewezen; onbeUnpolished (an-pol'iajt), a. ongepolti at; oube- proefd. —ided (-pro-vardid), a. onverzorgd; islet schaafd. voorzien. Unpolite (un-po-lajt'), a. —/y, ad. nnbeleefd. Unprovok ed (un-pro-vooktn, a. ongete:gd; — aces. a. onbeleefdheld. niet uitgedasgd. —lag ( -roglieng), a. Met teeUnpolluted (un-pol-ljoe'tid), a. onboolekt. gend; geene aanieiding gevdnd. Unpopular (un-poejoe-ler), a. niet cony het Unpruned (un-proen0), a. ongesnosid. volt geachikt; niet bij het yolk gotten. —ity Unpublished (um-publimjt) a. onuitgegeven. (-ler'it-tih)., a. volksongunst; nugeachlktheid cony Unpunished (un-puu'lsjt), a. ongeetratt. hat yolk. Unpur ehased (un-puetsieet), a. ongekocht. Unportable (un-poort'ibl), a. ondraagba.tr . —ged (-purdzjd'), —ified(-pjoe'ri.fajd), a. ongezulthapossess ed (uu-pus zest'), a. onbezeten. —ing verd; ongelouterd. —posed ( past), a. onvoerbe(-zes'10.0, a. nietg bezittend. dacht. —sued (-sjocd'), a. onvervolgd. Unpractised (un-prertist), a. onervaren (1.). Unquallf led (un-kwoll-raja), a. ongeaehlkt; Unpralsed lun-preezd'), a. ongeprezen. onbevoegd, (for). —iednase, a. ongeschikthei► ; Unpre reiterated (un-pres'e-dent-id), a. noolt onbevoegrtheld. —y (-faj), v. a. ongeschikt (ongehoord, zonder voorbeeld. (erred (-pre-ford'), bevoegd) waken. a. nlet voorgetrokken; ntet bevorderci. —judieate Unqueen (tzu-kwien'), v. a. onttroonen (eene (-pre-dr) oe'di-ket). —judieed (-pred'zjoe- dist), a. kontnyln). onbevooroordeeld. —meditated (-pre-inedil-tee• Unquelled (an kweld') a. mist onderdrukt, lid), a. on voorbedacht. onbedw onrn. Unprepared (un-pre-peerdn, a. —ly (-pee'rid•), Unqueneis sable (nn-kwenteribl), a. —ably, ad. ad. onvoorbereid. —nen (-pee'rld-), a. onvoor- ontiabluschbaar; onleaohloaar. — ableness, a. bereldhaid, onultbluschbaarheld; onleachbas Meld. —ed Unprepossesised (an-pri-pux-zest'), a. Wet 1-kwentsW) a. ongebluscht; ongeleseht. Tooringenomen. Unquestton able (un-kwast'jun-ibl), a. —ably, Unprepeed (un prest"), a. ongeperat; ntet ge- ad. ontwOfelbaar. —ableness, a. ontwljtelbaardwongen. held. —ed (-jand), a. ongevraagd; ongetwijfeld. Unpresumptucitis (un-pre-zum'tjoe•us), a. —ly, Unquick (un- kw ile), a. islet "mg, — levendla; ad. islet verwaand, beacheiden. levenloon, —ened (-kind), a. onbeztetd. Unpretand rd (un-pre•tend'Id)., a, Rift conga- Unquiet (un•kiverit), a. —ly, ad. ongernat. wend; ntet aangematigd (to). —kg, a. niet aan- onrn —ness, a. ongeruatheld. ovirnatfghtad. matlgend. —.ingness, a. beseheideuheld. Unriseked (un-rekt'), a. ongeklaard. Unpre walling (nn-pre-veerieng), a. machteloos, Unraked (un-reekt'), a. ongeharkt; islet tigersnutteloom. —vented Oman d), a. islet verhoed. Unpriest (un- prittat'), v, a. van he prleaterlUke Unr ke nci aaa. sacked (un-ren'nekt), a. ongeplunderd. weardigheld berooven. —ly, a. onprtesterlAjk. —coned (-aumd), a, ntet vrtigekscht. Unprine ely (un-prIno'llh), a. onvoratelijk. Unmated (un-ree't1d), a. ougesehat; onbelast. —ipled ( -ipid), a. beginselloos. Unravel (un-rev'1), v. a. & n. los-, ultrafe)en; UnprInted (an-print'id), a ongedrukt. ontwarren; opheldaren; (zieb) ontwikkalen. Unprlsoned (un-prls'und), a. vitgelaten. Unreached 11..onberaikt. Ueprivilleged(un-priv i l-ledsld),a.onbevootr•cht. Unread (un-red'), a. ongelesen, onbelezen. —ily,
(-1y). —livid, v. faithfulness, fidelity, loyalty, trustiness; exactness, accuracy. Getufple, m. & v. witness, evidence. —nverhoor, hearing of witnesses. Getuig en, ov. & on. W. to testify, to witness, to bear witness, to give evidence. —schrift, certificate, testimonial. —etas, v. & o. testimony, evidence. character; — dragen van, to bear evidence to. G etulanel, o. tumbling. G etut t, o. tingling. Get sal band, hr. turbaned. Getwejfel, o. doubting. Gaul. v. trench,, oily. Geur, m. scent, sweet smell, odor, flavor, perfume, fragrance. —ig, hr. sweet-scented, odorirerons, fragrant. —igheid, v. sweet smell, fit. vorednees, fragrance. G etre, m. beggar, Protestant; jack. --etch, jackstaff. G eentar, o. navigation; dengee, peril, risk, hazard. —eat, perilous, haettielous. loopen, to run the risk. in — brengee, to endanger. —Wit, be. & bw. dangerous (-iy). perilous (-1y). —10 heid, v. daugeroneneas, perilousness. Gevnarte, o. colossus, monster, huge pile. G evader, m. godfather. epousor. —schap, 0. comp eternity, sponsorship. Getvfti, o. case, chance, eccident, adventure. in at all events, at any rate. alien —le, in elk —len, o. pleasure, liking. —len. on. w. to please; rich oaten —, to content one's serif with, to put up with. —lig, hr. & bw. casual (-Iy), accidental (-1y), fortuitous (-1y); by chance. —Upheld. v, casualty, aceidentelneee. G everegen, bv. caught, arrested, captive. —bewarrder, jailer. —geven (sielt) to surrender one's self a prieener; to surrender, to submit. —ne'nen, to take prisoner, to arrest, to apprehend. —nea.ing, arrestation. —.lien, to imprison. —titten, to be imprisoned. —e, m. & v. prisoner, captive. —le, v. prison, jail. —scrap, v. captivity. G evrenkellej k, by. captive, as a prisoner. G 'vet, Irv, quick, clever, smart. — op, prepared for. —held, v. quickness, cleverness, smartness. Gevecht, o. fight, combat, action, engagement. Gewederd, by. feathered. tee eyeing, o. dissembling, dissimulation. Geveintsd, be. dissembling, hypocritical; feigned, false. —, 113W. hypocritically. —e, m. & v. dissembler, hypocrite. —held, v. dissimulation, hyposrivy. Gevel, ni. front. --Wet, frame of the front, —top, gable. —rormig, formed like a gatie. G It5V en, ov. W. to give, to hand, to teach, to deliver, to afford, to procure; to grant, to bestow upon; to produce, to yield; to let go (koopwear); to deal (kaarten). er niet oni —, not to care for it. God peer, would to Gad. —er, m. giver. Gravest, o. hilt. G (regard. he. celebrated. te Wind, by. finned, finny. G evingerd, by. fingered. Goya, o. cavil, cavilling, carping. G eviasnd, by, marbled, watered, undulated.
Starch tstaartsri, a. atkjisel. —, v. a. stijven. beeldengroep; beeldhouvver. —ed (staftrtajo), a. gesteven; stijf, gemaakt. Statue s. beeld, atandbeeld. — er, s. ettjver; stijfster. — 1y_ ad. stijf, gemaskt. Stature (sti-Vjoer), s. gestalte, — d, a. volwassen. --arena, s. ctijtheld, gemaaktheid. —y, a. sti(jf- Status ethie (steVjoe-tibl), a. — ably, ad. wettielachtig• teiijk, ov , reenkomstig de statutes. —e t•joet), Star., (steer'), s. atarentle built; oprecuw. v. s. wet, verordening, kear, statuut; — labor, R. n. etanstaren; stares; (at) aanstaren. —r, heeren-. vroundienst. — law, landovvet. — ory, a. s. aitentaarder, aangaper.
BYE—CAL. wer. —street, achteratraat. —view, bijoogmerk. opjager lin eene veiling.). —dist, tusschengereeht. —way, geheime weg. —wipe, steek onder water. —end, bijo3gmesk. —gains, buitenkaneje; vernal. —word, spreekwijze. —gone, verleden. tear. —name, bijnaam. —path, bijpad. —place, eenzame pleats. —road, Bye ibaj), good —, gaeden dog; vaarwel. (Oorspronkel.: good of Gcd be with ye.) btweg. —room, aciaterkamer. —stander, toeschou-
Fuse atIon (fus-keeNjun), a. verdonkering. -011,8 (fus')us), a. donker, dof. Fuse (fjoez), v. a. & n. smelten. Fusee (fjoe-ate'), a. kettingspil; Omer (van Rene bom); vuurroer. Fos' bility (fjoe-zi-bil'it-tih), a. emeltbaarlicid. (fjoe'zibl), a. smeltbaar. Fusil (fjoe'zil), a. emeltbear; vloeiend. —ier, a. (-tier'), fueelier. snaphaan. Fusion (fjoe'zjun), a. smelting; gesmoltenheid. Fuss (fuss), a. opechudding, rumoer. Faust (fast), a. schacht (eener null); dun reuk. —, v. n. duf rieken (smaken). Fustian (fust'jen), a. bombazljnen; hoogdravend. --, a. bumbailjn; bombast. Fustic (fuetik), a. geelhoue. Fustiga to (fuett.geet), v. a. afrossen. —tion (-gee'sjun), a. afrossing. Vast mesa (fus'tt-ness), a. duf held; be - chimnteldheid. —y, a. duf riekend; beschimmeld. Foul{ e (fjoe'til), a. beuzelaeht1g. —ity a. beuzelachtigiteid. Futtock (fut'tuk) t s. buikstuk, rib, titter, opbanger. — of the ',dere, oplanger van een battenspoor. —hook, puttinghaak. —line, verticale doorsnede. —plate, mareputting. —shrouds, puttingtouwen. —staff, sprijbout. —timbers, oplangers. Future (fjoeijoer), a. toekomend; a. toekomst. —ition (-risrun), a, toekometige staat. —ity (-tjoe' rit-tih), a. toekomatieheid. Fuzz (fun'), 8. vezeltjes, pluisjes. —, a. n. ultrafelen, veneer* stuiven. —ball, wo1faveest (pleat). 'Puzzle (Neal), v„ a. dronken maker. (Lie to Fuddle)., la. ruw, gepinkt. Fuzzy fnz'aiii). n Fy (faj), i t. foal!
Mutual (mjoa'tjoc el), a. —ly, ad. wederkeerlg; onderling. —sty s. wederkeerigheld. Muzzle (muz'zl), a. snoet, snuit, bek; muilband; trompatuk; opening, mond. —, v. a, muilbanden; v. n. ruiken. anuffelen. —r,s. slag op de bovenlip (in het boksen). Muzzy (muz'zils ► , a. beneveld, verstrootd. My (map, pr. mijn, mijne, mijnen. Mynheer (min-Kier'), s. Hollander. Myo graphy (maj-og're.fib), s. spierbeschrAlving. —logy (-ol'ud•zjih) s. leer der spieren. Myop e (maj'oop), —8 (-ups), e. bijziende. —y (-up-pih), a. bijziendheid. Myriad (rair'i-ed), a. tienduizendtal; groote menigte. Myrmidon (mur'sni- don), a. ruwe vlegel; dwerg. Myropolist (m!-rop'o-list), a, koopman in reukwaren. Myrrh (mur), a. mirre. • Myrtiform (mueti-form), a. mirtvormig. Myrtle (mur'tl), a. mirt. —tree, mirtestruik,

—ing, a. het pleiten. —info (-lento), pl. debatten. vorat. —atone, gipooteen. —work, pleisterwerk. —, v. a. pleisteren bepleisteren. —er, s. gipswer- Pleasant (plez'ent),a. —ly, ad. aangenaam (to), genoegelijk; opgeruimd, vroolijk. —nest, a. aanker; atukadoor. —tng, s. het pleisteren; pleistergenaamheid; vroolijkheid. —ry, a. vroolijkheid, werk. boert, kortse ijl. Piattic (ples'tik), a. beeldvormend. —eirtue,vormkracht. —e (-tin), a. beeldvorming, beeldende Plense (pliez'), v. a. behagen, believer; v. n.gelieven, goedvinden. to be —d, voldaan zijn; gekunst. lieven, zoo goed sijn; (`at)verheugd run over; Plastron (pies' trun), a. boert. stootlap. with) behagen acheppen in; (with) tevreden Plat (plet'), a. platte grond; atuk gronda; woeling; genomen) zija met. —man, —r, s, vlaler, pluimvlechtwerk. —band, rabat; rand. —, v. a. vlechstrijker. ten. Plate (pleet'), a. pleat; tafelbord; gerecht; tafel. Pleasing (pliezleng), a. —ly, ad. behagelkjk, genoegeltjk. —news, a. behagelijkheid, bekoorlijk. silver; inset. — basket, zilvermandje. —button, zilveren knoop. —cover, bordetolp. —fleet, silver- held. vloc.t. —ful, (een) bord-vol, —glass, apiegelglas.' Pleasurabi a ( lezrur-ibl), a. —y, ad. aaagenaam,genoegelij —eness, a, aangenaamheid, ge• —rail, platte rail (op epoorwegen). —shears, pl. noegelijkheid. pleat-, snoeischaar. —warmer, bordenwarmer. —wheel, uurrad. —, v. a. pletten; pautseren; ver- Pleasure (piezrur), a. vermaak, genoegen• yen, goeddunken. at —, near verkiezing. totake i zilveren. — in, behagen vinden in, —boat, speeljaeht. Plated (piee'tid), a. verzllverd; pleeten; schubbig. —ground, lusthof, park. —, v. a. genoegen doen, — ware, pleat. behagen. Platen (plet'n), a. druktafel, degel. s. Platform (plet'form), a, plat, teirmplattegrond; Plebeian (plc-bi'en), a. gering, gemeen. plebejer, lemand van geringen stand. plan, ontwerp, aanleg; bedding; overloop. —masPledge (plednr), a. pand, onderpand; borgtocht; ter, a. stationchef. gijzelaar; beecheid (bij het drinken. —, v. a. Plati na (plet'i-ne), a. platina. —tude (-tjoed), a. verpanden; borg etaan voor; bescheid doen. —e platheid, vlakheid. (. jai), a. paudhouder, -newer. —r,s. pandgever, Platon is (pie-ton'ilt), a. platonisch. —let (plee , borgstelier. to-niat), a. volgeling van Plato. —ism (plee'to• Pledget (pledzj'it), a. komprea. firm), a. platonische wijsbegeerte. Pleiades (pli'je-diez), pl. zevengesternte, Platoon (ple-toen'i, a. pelotun. Platt er (plet'txr), a. vlechter; platte schotel; Planar Incas (plen'e-ri-ness), a. volheid. —ity, ad. —y, a. geheel, volkomen. —faced, met een breed gelaat. —ing, a. het vlechPlenilunar (plen-i-ijoe'ner), —y, a. van do voile ten; vlechtstroo. vlechtwerk. moan. Plaudit (plao'diO, a. toejuiching. —ory, a. toePleuipoten ce (ple-nip'o-tens), a. volmacht. —t, juiehend. a.gevelneachtigd. —Nary (plen-i-po-ten'eje-rih),a. Pilaus' hie (plao'zibl), a. —bly, ad. aannemelijk gevolmachtlgd; gevojmachtigde. —bilily bll'it.tih), —bleness, a. aaunemelijkPlenitude (len'i-toed), a. volheid, overvloed. held. —ye a. toejuiehend, goedkeurend. Play (pies'), s. spel, tooneelstuk; schouwbur,c; Tient noun (pien'ti-us), —ifui. a. —coolly, —ifully, ad. overvloedlg. —Oases,, epeling, speelruimte; s alerts; verlustiging. foul —, a. overvloedigheid. —y, s. overvloed. valseh spel; bedrog. full of —, epeelsch, dartel. to bring in —, Rae den gang maken; ter apraak Pleonas uY (ple'o nem), s. overtolligheid, pleonaemus. —tic, —tical ( nes'tik ), a. overtollig, brengen. to have fair —, vrij spel hebben. —bill, pleonaetisch. ainche. —took, bundel tooneeletukken. —day, speeldag. —debt, speelechuld. —feilow, —mate, Plethor a (pleth'o-re), —y, a. volbloedigheid. —etic (-ret'ik), —ie (ook : ple-thor'ik), a. volkinderspel.—house,eubouw—game, apeelmakl'er. bloedig. tooneelspelburg. —things, speelved. —wright, Pleur a (pljoe're), a. boratvlies. —isy (-ri-sib), schrkjver. s. zijdewee. (-rit'ik), a. van het Zijdewee; Play (pleee), v. a. spelen; bespelen;latenspelen. tan zijdewee lijdend. — the fool, zieh als een gek aanstellen. (away) verspelen. (off) vartoonen; v. n. spelen (at,; achert- Piewin (plev'in), a. sekerheid, borgtocht. Fifa hie (plaribl), a. buigzaam. valsch sea. fair, eerltjk spel spelen. — foul, —blows, a. bulgzaambeid, apelen; oneerlijk handclen. — high, grofspelen. — upon words, woordspelingen maken. (far) ape- Pilau cy (plaren-sih), —tness, a. buigzaamheid. —t, a. buigzaam, handelbaar, gedwee. len on, (on. upon) spelen op; voor den gek houden. —er, s. speler; .tooneelspeler. -ful, —some, Plica (plarke), s. poolache haarvlecht. —te (-ket), —ted (-keet-id), a. gevlochten, geplooid. —non a. —fully, —comely, ad. speelziek, dartel. —flat—cure (plik'e-tjoer), s. vouwing; ness, —sameness, a. speelschheld, dartelheid. vouw. Plea (pli), a. rechtegeding; pleldooi; pleit; verwePiker (plajeur), s. daglooner; sehip, dat goad bij ring; verontschuldiging. den wind zeilt. —a (-urz), pl. huitgang; win Pleach (plietsj), v. a. over elkander slaan; kruieener brag. sen (de arinen). Plead (plied"), v. a . , bepleiten; bealissen; aanvoe Plight (plajt'), a. ataat, toestand;onderpand.—, v. a. verpanden. —er, a. verpander; waarborger; ren, voorwenden; v. n. pleiten. —able, a reehtsonderpand, geldig, bepleittaar. —er, s. pleiter; verded4er.
sjeni.), a. schil, dop; leiaarda. Shalt 'glair) [shuidd NO2d.], V. n. zullen; moe- Shave (sjeevi [shaved, shaven.], v. a, eatteren; achanen; dun enijden; nitmergelen. —grass, ten, behooren. schaafstroo. —ling„ a. geschorene; monntk. —r, Shall000 (ajelloen 1 ), a. soot. (-lot'), P.SP110t.. „ a. scheerder; uitzufger; hedneger. slue!). Shall op (sjel-lup), Shallow (sjel'lnl, s. °neap; oppervlakkig, zip- Shaving (ejee'vteng), a. het seheren. — basin,
—, v. a. & n. lovers, Hymn (him'), s. lofzingen. —ic (-nik), a. lofzangen betretTend. Ilyp (hip), s. zwaftrinoedigheid. --. v. a. zwaarmoedig maken. Hyper bolo (hai-pur'bo-le), s.hyperbool. —bole. (-1111), a. overdrijving. —bolie,—bolieal. a. —Wisely, ad. (-per•bol'llt-). overdraven, overdrkjvend, —bolize (-lajz). v. a. overdrijven; v. a. bij vergrooting apreken. —borean (-per-bo'ri-en), a. van het hooge Noorden; streng koud . —critic (-per-krit'ik). a. streng km,strechter, letterzifter. —critic, —ethical (-per-kriVik-), a. overdreven atreng, bedilzuchtig, Hyphen (haffin), s.. koppelteeken. Hypnotic (hip-not'ik), s. slaapmiddel. Hypochondria (hip-o-kou'dri•e), a. miltzucht, zwaarmoedigheid, hypochondria. —c, —cal (-dray'. a. miltzuchtig, zwasrmoedig. a. huichelarij, ge• ilypascri sy veinsdheid. —te (hip'o-krit), a. huiehel Aar, sebtinheilige. —tic, —tical. a. —tically, ad, (hiphuiehelachtig, schijnbeilie. Ilyposta sis (haj-pmete-sis), s. zelfstandig wezen, persoonlijkheid; nrine , bezinkmel. —tecal (•1,0-qteVikl), R. wezenlijk, persoonlijk. iiypothe cute (haj-pottei-keet), v. a. verpanden. —cation ( kee'sjun), a, verpanding. — sic, a- voorouderstelling, stelling. —tic, —gee, a. —tically, ad. (-po-thet'ik-), vooronderstellend. Hyssop (hiz'zup), a. hijaop. Hysteric (his-ter'ik), — al, a. van de moederkwaal; met zenuwthevallen beh,bt. —8, pl. moederkwaal; zenuwtoevallen. Ilysterotomy (hia - te-roeuni - mth)„ a. keizersuede.

Wat is 0x relayer


illisistest, v. barrier. Hamel, rn. wetter. Eirenteve.r, Rs. hammer, mallet, pick. —bUt, battleaxe. —4:40?e, hammering-mill. — slag, stroke (blow) of a hammer ; scales, dross of iron. —We!, handle of a hammer. —en, no. & on. w. to hammer. Hand, v. hand. — aan — goon, to go hand to hand, — side by side. —over —, more and more, iemand de — bourn let /loofa /louden, to mapeort, to patronize. de — oftrekken von, to withdraw one 'a protection from, de -- greet, to shake hands with. de — in hot spa hebben, to hove a hand in it. de — itclv'en met, to hatoreer (to bungle) op. de leg/yen aan to slue the tintehing stroke loaf ate to. de —en oan het tverk staan, to put the band to -work. de —on cute sieh zelven mean, to lay VIO• teat hands open (to make away with) one 'a self. ann does (omen), to furni,h, to enggest, to intimate. aan de tvinnew de — zijn, to be in to thriving way, to prosper. bij de —, at hand; stirring, visilAe; nemen, to take in hand, to unclever, not to be dertake; — zipt, to be quick, played the fool with. in (le — rotten, to exceed tone's expevt,t , on. ova hebben, to hove to do, under —en hebben, to be at, to be busy with antler

Kan Bitcoins worden gehackt


During this initial registration phase, you will be able to sign up for a Binance.US account and select the tier of verification required to achieve your desired withdrawal limits. Once verified, you will be able to make deposits across the initial selection of digital assets. Shortly after registration opens, we will provide an update detailing when trading will go live for specific pairs.

crying. —enact, ascension; Meria —s4onel, sherpherd's dog. —that, shepherd's cot. Assumption (-day); —sdag, Holy-Thursday, Ascension—skriaap, shepherd's boy. —about, pastoral diaday. —varier, heavenly loather, —vreugd, joy of logue. —eleven, pastoral life. —shied, pastoral Heaven, heavenly blies. —Wawa, sky-blue. score. song. — lefty', crook; crosier. —stases, pouch, —.tweed, immense —sbreedte, latitude. scrip; shepher d 's-puree. —auurtje, happy (critical) —abroad, manna. —egezind, heavenly-minded. hour, I overre hour. —evolk, pastoral tribe. —szang, —egezindheid, heavenly•mindedneas. —eteeken, pastoral song. sign of the zodiac. —en, on. w. to ascend to Ilerdoen, or. w. to do over again. heaven; to die. —ivy, m. & v. inhabitant of lIerdoop, m. rebaptization. —en, on. w. rebaptize. —er, m. rebaptizer, anabaptist. —ing, v. Heeven, celestial, celestial, heavenly. —watts, bw. heavenwa• d, towards Heaven. rebaptizatlon. Hemmen, ov. & on. w. to hem (After). Het drank, m. reimpresaion; new edition, reprint. Hen, v. hen. —nebezie, raspberry. —negat, helm—ken, or. w. to reprint. —king, v. reprinting. port. —nekleed, shroud, pall. —netaster, zie Ai- II ereenig en, ov. w. to reunite. —er, m. reuniter. befit!. —nenei, heu's egg. --lag, v. reuniting, reunion. lien, vow, them. HereeriEjk en, or. w. to rehabilitate. — ing, v. rehabilitation. bw. Zie IJien. Hang, v. hinge. Herelseh en, ov. w. to redemand, to reclaim. )binge), m. angling-rod; handle. —korf, —mand, —er„ m. reclaimer. —tog, v, redemanding, reclahand-basket. —roede, —etok, angling- rod. —vnoer, mation. —etoof, zie lIengselmtoul. —aar, lifferrenzint, s. anachoret, recluse, hermit. m. anger. —en, on. w. to angle (near, for); to Itl ereent en, ov. w. to regraft, to inoculate Again. —lag, v. regretting. hover;" to sail to and fro leaning on the wind, —ing, v. angling. lierfet, m. autumn. —day, day of autumn. —deaden, gossamier. —hooi. after-math. —lucid, anHengeell, o. hinge; handle. —kart, — mand, hand. tumnai air. —mactnd. September. —naehtevening, basket. —stoat, foot-tetore with a handle. m. stallion, stone• horse, eteee. —rbron, autumnal equinox. —t(jd, harvest time. —vrucht, Hippocrene. —ig, by. lubric, salacious. autumnal fruit, —weer, autumnal weather. —wind, II enker, m. hangman, Jack-Ketch; deuce. autumnal wind. —eon, autumnal tun. —aehtig Itennep, rn. hemp. --abler, hump-field. --broth, by. autumnal. hemp-brake.—braker,hemp- broker, —eraren,hemp- Ilergann, ov. w. to go (to walk) back again, to yarn. —bode, hemp-sernl-rake, —the, hemp-seedretrace. oil. —stok, hemp-stalk. —.ot, hemp-reed- —en, Hergeven, or. w. to give bock, to restore; on. by. (of) hemp. w. to give (to deal) again. Ilex, bw. hence. van ouch Hergleten, ov. w. to refound, to recast. of ola, Il•rndena en, on. w. to breathe again, to re- Itergioelen, ov. w. to neal again, to anneal. spire. — ivy, v. respiration. Hergoolen, ov. w. to recast, to throw again. Illernitt.m herald. Ilergrneen, or. w. to dig again. II erbakken, ov. w. to rebake. Ilergrkjpen, ov. w. to Leila again, to take op Herbaren, ov. w. to regenerate. again, to rename. Herberg, v. inn, ta7ern, public house, hotel. liergroe.leen, on. w. to grow ag —en, ov. & on. w. to lodge, to harbor. —ier, linrgrueneti, on. w. to become green again. m. innkeeper, host. —ierater, v. 'unless. —ins, Illergronden, ov. w. to ground again. v. lodging, halboring. be. hospitable. lierhaniater, v. Zie Herlinter. —aavonheid, v. hospitableness, hospitality. Herbal en, ov. w. to repeat, to reiterate. —er, Illerbinden, or. w. to bind (over) again. m, repeater, —ing, v. repetition, reiteration; Ilerbilaken„ on, w. to !shine again. tautology; bij —, repeatedly. Ilerbloet en, on. w. to flourish again. —ing, v. lierhuren, ov. w. to hire again. flonrishing again. Ilerhuwen, or. w. to remarry. Ilerboren„ be. regenerate. warden, to be new- liertik, no. second astoze, gauging (stamping) born, to be regenerated, to revive. again. —en, or. w, to assize (to gauge, to stamp) Ilerbotten, on. w, to rebud. again. v. Zie Ilerbouw, an. rebuilding. —en, on. w. to re- lien-inner en, Or. W. to remember, to call to build. —er, m. rebui;der. —jay, v. rebuilding. mind (tan) to remind of ; itch w. to reIlierbrongen,ov. w. to bring again. member, to recollect. —ing, v. rememloance, Herbuig en, or. vv. to rebend. — ing, a. rerecollection; —evermogen, memory. bending. Herknuw en, ov. w. to ruminate, to chew the Ilerdngen, ov. w. to summon again; on. w. to cad. --end, by. ruminant; — dier, ruminant. —er, dawn again. m. ruminator. —inr, v. rumination. Hardee' en, or. w. to redistribute. —ing, v. Herken bane, by. recognizable. —nen, ov.w. to redistribution. recognize. —ning, v. recognition; —steeken, mark Herdekken, on, w. to cover again. of recognition, badge. Illeordenk en, ov. w. to remember, to recall to lierkette en, or. w. to reexamine. — ing, v. reexmind. —ing, v. remembrance. amination. Herder, no. shepherd, herdsman; pastor. —Belicht, nitrides/mar, bv. reeligible. hid. v. reelfgipastoral, idyl. —Oat, shepherd's reed, — pipe. bility.

ALG.— BAH. Algerl a (el dzjrri-e), g. Algerie• —an, i. Alga. rijn. —ne (el'dzje-rajn), a. Algerijnsch. Algiers (el-dzjierz'), g. Algiers. Al ice (el'in), w. Alice, ElPje. —ick, f. vow. Alexander; Alex, Sander. —icon ( i-sun), w. Eleje. Ails ghany (el-le-gee'n11), g. Allegheny, —stannic (-men'n1111, a. Allemannisch, Afoot (e.lost'), g. Aalst. Alps (elps), g. the—, de Alpen. Alumna (el-zee'sji-e), g. de Eine. —n (-ejen),
-seroeder,, (wife 's) brother-in-law. -Shand, man 's hand. - shemd, shirt. -shoog, high as a lull grown man. -skoagte, tallness of a man. -sklred, man 'a coat. -skleeding, man 's dress, male apparel. -ekracht, man 's force. -slengte, ma.l'a length, -. size. -smoeder, (wife 'a) motherin-law. -air. male issue. - soar. colts-foot, asarum, -epersoon, man, male. -mit, man 'a coot. --evader, (wife 'e) father-in law. -exacter, (wife 'a) slater-in-law. - aektig, be. mannish„ manlike, strong-featured, masculine. bv. marriageable, nubile. -held, v. rearrtageableneee, puberty. Mond, v. basket, hamper. door de -rattles, i o confess, to avow. -vol, I seketful. -ewagen, basket-eurringe. -emetic, wicker - work. -ewerker, basket-maker. -enact/cm -enmakerV, basket. making. -otmaker, basket-maker. -enwinkel, basket chop. -en, or. w. to basket. Itinudnat, o. mandate. Inatodei•kruld, o. germander. o. little `racket. ---skoop„ basket-seller. Masses, v. mu. mane.

451 Flti0e•Ir en. ov. W. to curl. —Ozer, curling-pin. rvistor, m. hair-dresser. Frommelen, ov. w. to arum*. to fumble. Fro', v. —es, v. frown. wrinkle. —en, on. w. to frown, to wrinkle, to knit (one 'a brows). —61 9, v. frowning. Front, o. front. — makes, to face. to make face. Fruit, v. & o. fruit. —ben, —.mend, fruit-basket. —kandel , fruit-trade. —hider, fruit-cellar. —trooper, —koopeter,, fruiterer, ft ult-monger. —mum', fruit-market. —rijk, fruitful, —schwa, fruit dish. —sadder, fruit-painter. —stuk, fruitpiece. —rroure fruit-woman. —wicket, fruit-shop, fruiter y. Fruit an, ov. w. to fry. —pan, frying-pan. Eulk, v. weel, bow-net. in de — loopen, to fall into the !snare. o. velvet. —en, by. velvet, velvety. m. rogue, rascal, scoundrel. Veenctle, v. function. Fundament, o. Zie Fondement. Fungterrn, qn. w. to officiate. Fast, v. fudge, fiddle-fuddle. —, taw. fudge fiddle. ,stick I Futsell car, in —aareter, v. trifle, idler. —artj, v. trifling, fiddle.faddle. —en, en, w. to trifle, to fiddle-faddle. —werk, tie Futselarkl.


Origin brings an entire universe of gaming into a single, convenient application. Downloads are streamlined for quick and easy installation, and you can securely purchase and play your favorite games any time and any place you want. You can even chat with your friends right from the Origin application while you play. New features recently added to Origin include live streaming demos, free-to-play games, and a beta cloud storage feature. For gamers on the go, Origin services are also available on your mobile device!
klank; tegenstrthlig ► eid. a. wanluideuil;;Inculcft te (iu-kuPkeet), v. a. inpreuten (o?, tegenatrijdtg. upon). —lion (-kee'sjun), a. inprenting. Inconspicuous (tn-kun-spik'joe-us), a. onmerk- Inculpa ble (in-kuPp151), a. —lily, ad. onsehulbear; onasnsienlijk. dig, onberlspelijk. —Meness, s. onberispelijklteid. lnconstan cy (in-kon'sten-sih), a. onstandvas—te (-peet), v. n. betichten, berispen. —lion tigheid. —t, a. —try, ad. onstandvastig; onbe• (-pee'sjun), s. hetichting, berisping. —tory (-pastendig. tur.rih), a. betichtend, berispemi. Inconsumable (in-kun-sjoem'ibl), a. °nye, Inc/anthem, cy (in-kum'ben-sth), s. (het) ltF;gen teerbaar. op lets; verplichting; bezit (yen een ambt, een Inconsonttnate (in-kun-mun'inet ), a. onvoltooid. kerkeitjk goed,; —f, a. o!)liggend, rustend; Ye, plichtend, opgelegd (on. •pon), a. bezitter van Incont est', hie (in•kun. tes'tibl), a.—bly, ad. on een kerkelijk coed. betwistbaar. Incontignons (in•kun-tig'joe-us), a. niet aan- Incur (in-kur'), v. a. beloopen, zich op den halo Wen. . grenzend, niet belendend. Inconitnen ce (in-kon'ti-nene), —ey, u. onto- Uncut' able (in.kjoe'ribn, a. —ably, ad. onge• neeelkjk. —able, a. nngeneeslijke. —ability (-regetogenheid; onkuirschheid. --t, a. —tly, ad. oningetogen; onkuisch. -ableness, s. ongeneeslijitheid. Incontrov ► rti blc(in-kon-tro,urt'ibl), a.—bly, a. —tautly, ad. onoplettend, achteloos. —iousness, ad. onbetwistbaar. s. onoplettendbeid, achteloosheid. Incouvenlen ce (In-kun.vienlens), incursion ('n-kur'sjun), s. inval. genheid, ongemak. a. a. lastig vallen, on- Incury ate (in-knevet), a. ingebogen, gekromd. gelegenileid veroorzaken. --t, a. —tly, ad. on. —ate (.vert), —c.v. a. buigen, krommen. —ation gelegen, lastig. (-vee'ajun), a. inbuiging; gebogenheid. —ity, a. Inconversable (in-kun-vurs'ibl), a. ongezeIltg. kromte, hocht. Inconverttble (in.kun-vutt'ibl), a. onveran- Indegftt ion (in-de-gee'sjuft), a, ultvoraching. derlijk, onverwisselbaar. —or tingde-gee.tur), s. uttvorscher. Incontinsi ble (in-kurt-vitesibl), a. —bly, ad. Indart (in-daart'), v, a. Inwerpen, intmbieten. onovertuigbaar. Indebted (in-derld), a. echuldig; verpl'cht; verIncorpor ate fin.kor'po-ret), a. ingelijfd; verschuldigd (to). —neon, s. (het) verschuldtgd zijn, bonden. (re,t), v. a. /i6 n. (zich) inlOven; verplichting. verbinien, vereenigen (tot Oen lichaam). —ation Indecen cy s. onw,lvoeglijk(..ree'sjun), a. inlljving; vereeniging. —eat, a. heid, —t, a. —tly, ad. onwelvoegelijk. —eallg, ad. (-po'ri-e1-1, onfichamelijk, onstoffe- Indeciduous tin-do-sid'Joe-:is}, a. nict afval lijk. —city (ri'it-tih), s. onlichameltjkbeid, onlend, altijd groan. stoffelijkheid. Indecianable (in-des'i-mibl), a. tiendvt, . Incorrect Iin.kur-rekt'), a. —1y, ad. onnauw- Indecia ion (in-de-sizyttn), a. besluitel , ..tsheid. keurig, onjuist. —nese, a. onnauwkeurigheid, —ive, a. —ivtly, ad. (-sarmiv-), hesluitel-os. onjuistheid. --iteness a. besluiteloosheld. Incorrigl ble (in-kor'rid-zjbl), a. —bly, ad. on- Indeclinable (In -de-klajn'ibl)) a. onver) utgbaat. verbeterlijk. —bleness. a. ortverbeteriWthel•). Indecor ours (in-de-ko'rus), a. —nasty, ad, onIncorrodible (in-kor.rcod'ibl), a. °nye' teerbetamelijk, onvoegzaam. —oneness, —uw, a. onbaar. betamelijkheid, ongemanierdheid. Incorrupt (in-kor-rupr), —ed, a. onbedorven. Indeed (in-died'), ad. inderdaad, werkelijk. (-i-bWit-tib), —ibleness, a. onbederfe- Indefatfga ble (In-de-fet'i•gibl), a. —Oly, ad. lijkheid; onomkoophaarheid. —ible, —ive, a. onvermoetbaar; ouvermoeid. —bleness, s. waveronbederfbaar; onomkoopbaar. —ion (-rup'sjun), moeibaarheid; onverm oeid bet J. Indefensible (in-de-ti'zib1), a. onherroepelijk. —nevi, s. onbedorvenheld. (in-kres'seet), v. a. & n. verdikken. Indefecti ble (in-de-fek'tibl), a. onbederfeltjk; Incrassa te —lien (-see'sjan), e. verdraking. onvergankelijk. —bility a. onbea. verdlkkend. derfelijkbetd; onvergankelijkheid. —re, a. ongeIncrease (in.kries'), a. ranw aa, toeneming, verschonden, vodledig. meerderitv. —, v. a. vermeerderen, vergrooten; Indefensl ble an-de-fenleibl), a. onverdedigbasr. v. n. aanwassen, toenemen. —r, a. vermeerde—ve, a. onverdedigd, c ► besehut. rear, vergrooter. Indeticten cy (in-de-flaren-aih), s, volkomertIncreat-e C,, zekri-eet), —d, a. ongeschapen. held. a. volkoneen, Incred ible ((n-kred'ibl), a. —ibly, ad. ongeloo- Indefin able (In•de.fajn'tb t), a. ouverkiaarbaar. felijk. —ibility --ibleocas, a. ongea. —itely, ad. (.deri-nit.), onbepaald, on. loorelijkheid.—n/ity(-kre-djoe'lit-tiit),—nlonsneas, begrensd. —itenees (-deli-nit-), a. cnbepaaldheid, a. ongeloovigheid. —lavas (-joe-lus), a. ongeonbegrensdheid. loovia. Indellberate (in-de-lileur-et)„ a. —/y, ad. onIncrement (in'kre-ment), s. aanwaa, toenemtng. voorbedacht. Increscent (in-kres'sent), a. toenemend.. Indell ble (in-del'ibl), a. —51p, ad. onuttwischIncrust (in-kruse), --ate, v. a. overkorsten; be- bear onvernietighaar. (-i-hil'it-tih), a. plehteren. —ation (-tee'sjun), a. overkorating. onuitwischbaaTheid. Jacub ate (!n'kjoe-beet), v. n. broeiing. —ation Indellett cy (in-deli-Ite.sih), a. onkieFehhetd. (-bee'ajun), a. uitbroeiting. —us, a. nachtmerrie. —te, a. —tely, ad. (-ket-), onkiesett.
Panoply (pen'o-plih), a. volledige wapenrusting. Pnracen teals (per.e-sen-ti'sia), s. buiksteek (ter aftapping van het water). —tric ( sen"trik), a. Panorama (pen-o ree'me), a panorama. van het middelpunt afwijkend. Pansy (pen'zill., a. driekleurig viooltje. Pant (paant'), s. hartklvpping. --, v. n. kloppen. Parachronisin (pe rek'ro-nizm), a. misalag in de tijdrekening. beven, hij pen; (after. for) hunkeren, verlangen Parachute (per- e-sjoet.'), a. valscherm. near. Pantaloon (pen.te.loen'), a. hansworst. — 8 Paraclete (per'e-kliet), a. trooater. Parade (ee-reedn, s. praalvertoon, pronk; afwe{-loenz"), pl. (lenge) brook. Pant ar (paant'ur). a. hijger; net. —ess, a. kort- ring; parade; paradeplaats. —, v. a. pronkea met; ademigheid (van valken). parade laten oaken; afweren; v. rt. vertoon maPantile lam (pen'thi-ism ►, F. pan theismus. —ist, ken; optrekken; parade maken. a. pantheist. -on (-thi'un), 8. pantheon, goden. Paradigm tper'e-dim), a. voorbeeld. the fool'. —, Paradis a (per'e-daja), s. paradijs; tempel. Luilekkerland. —kcal (-di-saj'ikl), a. paradijsPanther (pm'thur), a. panter. Pantile (pen'taajl), a. dakpan. Paradox (per'e-doka), s. wonderspreut. —teal, Pantie". (pent'lur). s. hof-, broodmeester. a. —ically, ad. (-doks'ikl.),wonderepreuhig. —ical?mitotic (pen-toefl'), a. pantoffel. Panto graph (pen'to-gref),s.teekenaap. —graphy nets (-dokeikl-), a. achijastr‘jdigheid. s. het gebra iten van den teekenaap. Paradrome (per'e-droorn), a. onovardekte gang. (-tog're —meter (-torn'i-tur), a. almeter. —mime (.Thajg), $, Pa•age (per' sclzj), a. geltj kheid. gebarenspel, pantomime; pantomimist. —mimic Paragog e (per-e-goodzj'), s. woordverlenging. —teal (-god' zjik-), a. woordverlengend. (-mim'ik), a. pantomirnisch Paragon n per'e-gunl, a. model, voorbeeld; matPantom (pen'tun), a. —shoe. pantoffelijzer. ter. —, v. a. vergelijken. evenaren; v. n. wedijvePantry (pen'trilt), a. provisiekamer, -kast. ren. Panurgy (pen'nr-dzjiW, a. bekwaamheid in alles. Paragram (per'e-grem), a. woordspeling. Pap (pep'), s. tepel; pap; vleesch cyan vruehten). Paragraph (per'e•grefi, a, parairraaf; -teeken. —, v. a. met pap voeden —ic, —teal, a. —ically, ad. (-grerik-)., in (bij' paPapa (pe-pa'), a. p , pa, Pap acy (pee'pe-sih), a. patiqdc.m ; psusschap. —a/ rag', fen of afdeelingen. Paraliellon (per-e. Wit un).. a, bijzen. (-Pei), a. pauselijk. Farall poetic (per-el-lek'tik), a. parallactisch. us), R. papavera chug. Papaverouc (pe-pev'ur —ax (per'el-leks , , vorschilzicht (in den stand Papaw (pe pan'), a. meloenhoom; meloen. doe aterren), parallax. Paper (peep), a. pans. a, a. pa- Paraliei (per'et. lel), a. evenwildig, gelijk. Paper (pee'pur), s. papier; nieuvablad. evenwijdice ltjn; gelijkbeid; vergelijking. —, v. a. Pleren; licht, dun. —blurrer, papterverknoeier. evenwtjdig waken; overeenetemmen; vergelijken. book, schrijfboek. —credit, —board, natplank. —ism, a. evenwijdigheid; gelijkbeid. —ogram apier-, wisselkrediet. —currency, omloop van s. parallelogram. —opiped (-o-pay ' andelapapier. —faced, met era, dondsbleek ge- (.1el'o-grem), parallelepipedum. laat. —hanger, hebanger. — hangings, pl. karnerbe. Paralog lam, (p•rel'ud-zjizm), a. drogrede, valvlieger. —knifesvouw. banged!. —kite, (papieren) been. —maker, papier. , ker. —man, koopman in ache sluttrede. —ite(-zjajz), v. n. valsche gevolgtrekiiingen makes. schrijfbehoeften. —manufactory, pa pierfabriek.Parlay slit (pe-rel'i-sis), a. verlamming. —tic, paplermolen; archief van King ' s bench. —tical (per-e-litik.), R. verlamd. --se(per'e-laJ , ), —money, papieren geld. —office, staate-archief. op papier geatoken. —scull. dom. v. a. verlammen. —pins, spelden drukker (verkooper) van g'ekleurd Paramount (per'e-maauut), a. hoogst, opperat. top. —stainer, lord —, opperste leenpapier. —weights, brievendekker. --, v. a. in papier —, a• opperhoofd; leenheer. pakten; bebangen (met papier). hoer. moor (per'e-moeri, a. minnaar. boel; minvlinder. —naceous (-nee , Para Papal() nitres. —nymph (-nimf), a. bruidsjonker; verdedisjus). a vlinderachtlg. gee. —pet (-pet), a. ty.rrativering. PnpIllnry (pep'il-le-riW, a. tepelachtig. ravage. Poraph (per'ef n, 8. naamtrek, naamteeken. —t, (pee'pizrn), a. pausdom. Papis pau'geeind. —try Paraphernalia (per-e-fur-nee'li-e), pl. goetieren, a. zinde. —tical die uttalnitend aan de vrouw toebehooren. (-pie-trih), a. pausdom, paperij. a. pap- Paraphras e (per'e-freez), 8. omschrijving. —e, —y, (pep'pus), a. harig,wollig. OUB Pa pp v. a. omsebrijven; v. n. paraphrasen maken. —t aehtig; week, vieht. —tied (-freetik), a. Papul sac (peploe-li), pl. puistjes, huiduitslag. : (-frest), s. onischrijver. omschrijvend. —ass, a. puistig. Paraaang (per'e-seug), a. perzische mijl. Par (pear), a. gelijke waarde, part to beat (upon a) Paraselene (per-e-se-Iten'), a. bijmaan. gelijlz staan. Paraalt a (per'e-sajt), a. tafelsehuitner; weekerParable (per'ibl), a. gelijkenis. Pnraboll a (pe-reb'n-le), a. kegelanede. —ic, —teal plant. —Sc, ica/ (-sit'ilt.), a. tafelschuimend; — (per-e-bol'it), a. van eene geltkenis; van de plant, wilikernlant. door ge- Parasol (per'e-sol), s, sonnescberm, parasol. tegelanede. —ically (per-e•borik1-), ad.verhalev Paravall (per-e-vee1 1 ), a. achterleenrnertg , tenant B. likjkentesen; ale eene kegelsnede. aehterleenman. van gelijkenissen.

Litholug 1st (ii thol'ud-zjist), a. sieenkenner.1 loopen, struaitsikpeo. 4 —er, a, lindleoper, a treatelijper. —y, a. steenkunde. 1Lithotom 1st (!t-thot'um-ist), e. steensnijder Gonna (loom'), a. leem, kleiaarde. —, v. a. met learn of kis! bestrijken. —y, a. leemachtig. (arta). —y, e, het anijden van den steen. Litiga nt (lit'i-gent), a, procedeerend; s. prove- Lean (loon'), a. leenIng. —office, leenkantoor. voerder. —te (-geet), v. a. betwisten; v. n. prose- b — v. a. leenen. deeren. tion (-gee'sjun), s. rechtsgeding, prom. !Loath (loath'), a. afkeerig, wars, ongenegen (to). — ly, a. walgelijk, stuitend; ad. met tegenzin. Litigious (11-tidzyus), a. —)y, ad. pleitziek, —nese, a. tegenzin, afkeer. betwistbaar; in gesehil. —nesa, a. pleitzueht. Loath e (loath'), v. a. walgen van, verfoeleu; 'Minos, Litmus (lit'muis). s. lakmoes. v. n. walgen. —er, a. walger, verfoeier. —ful, Litter (lit'tur), a. draagbaar; stroo; istroomat! warping (van dieren); broedeel, dracht; wanorde. a. walgelijk, verafechuwd; hatcnd. —ing, a. rommel. —, v. a. werpen, jongen; overhoop walging, aikeer. —imply, ad. Diet: afkeer. —ly, werpen, van strooing voorzien; v. n. van stroei- a. & ad. —nest, a. Zie onder Loath. —seine, ing voorzien zun. a. walgeluk. —somenets. s. walgalijkheid. L ittle (litql), a. kleia, weinio, goring. —, —one, Lob (lob'), a, lummel, vlegel; regenworm. —coo , lummel. —lolly, a. mengelmoes; gerdtenat, waa. weinigje. —, ad. we!. kleintje, kind,;e. nig. —nese, s. kleinheid, geringheid. I terpap. —lollyb6y, doctorajongen. —aided, overhangend. —'a-pound, bedelaarsgevangenia. —, v. Littoral (lit'to-ral), a. van den oever, never-. a. laten vallen. Llturg lc (11-tur'dzjik), —ical, a. van de kerk- orde, liturgisch. —y (lit'ur-dzjih), s. kerkarde, Lobate (lo'bet), a. lellig, met lobben. liturgie. Lobby (lob'bih). a. portaal, voorzaal, wash, L ive (lis'), v. n. levee (on, van); bestaan (by,l kamer. van); wonen; (out) overleven; (up to) levee over- Lobe (1001V), a. kwab, lel, lob. —d (-id),. a ;lie eankomatig. —long, n. lang, langdurig, ver-1 Lobate. —let (-lit), a. lellet;e, kwabbetje. LobsteF (lob'stur), a- zeekreeft. velend. Live (lajv') a. levend, levendig; ongebluscht. Lobule (lob'joel), 8. lelletje, kwabbetje; zaci-stock, veestapel. —lihood (-1I-hoed), s. levens- ' buisje. onderhoud, kostwinning. —lineal (-11-ness), a. Local (lo'kel), a. —ly, ad. planteelijk. —ity (•kel'it-tIh), plPatselijae gesteldheid. loiendigheid, vroolijkheid. —1y, a. levendig, Lora te (I o'keat), v. a. plaatsen. —tion (-kee'sjun ), vroolijk. Liver (liv'ur), a. levende; lever. the longest —, I a. plaataing. de langatlevende. —color, leverkleur. —colored. Loch ask), a. meet.. leverkleurig. —freckle, levervlekje,sproet.—grown, Lock (lok'), z. slot; alotplaat; beugel; lok; vlok; met eene groote lever. —pyrites,leverkies. —ctone, I schutal nit!, —chain, spanketting. —gate, slutsleversteen. —wort, leverkruid. —ed, a. eene' deur. —keeper, aluiswachter. —paddle, (Nike , lever hebbend; white—, lot; gemeen; hot—, op-1 --ram, zeker grof !Innen. —silt, aluiadrempel. vliegend. —ing, s. leverworst. , —smith, slotenmaker. —weir (-wier). sluisweer. Livery (liv'ur-ih), 8. overgifte; inhezitstelling; Lock (lok'), v. a. aluiten, op-, toesluiten. (in) onderhoud van een paard; gild; livrei. to keep' inaluiten, omvatten. (out) batten Outten. (up) horses at —, huurpaarden hcuden. to stand at —, wegsluiten; stremmen. —, v. n. slulten. —aye, a. sluisgeld, sluiewerk. —er, a. laadje, 'castle; in een' huuratal staan. —coach, huurkoets. bak. —et (-it;, a. alootje; medallion. —horse, huurpaard. —man, livereibediende; glide- Locomot ion (lo-ko-mo'sjun),. beweegkracht, hroeder. —stable, huurstal. voortstuwend vermogen; plaatsverandering. —rye Livid (llv'id), a. loodkleurig. —ity (II-vid . - (-ay), a. voortetuwend, van pleats veranderend; —neas, a. loodkleur. a. atoomwagen, locomotief, Living (liv'ieng), a. beyond, levendig. —,s. host- winning, bestaan; predikantsplaats. —ly, ad. in Loculament (10Vjoe-le-ment), a. zaadhuieje. Locust (lo'kust), s. sprinkhaan. —tree, ameri!even. kaansche acacia. Livre (laj'vur), a. livre (fransche munt). I.Ixivi al (like-Ivq-el), --ma, a. loogachtig, van Locutions (lo-kjoe'aitin), a. epreekwijze. loog. —ate (-set), v. a. loogen, uitloogen. —ation Lode (lood), z. Zie Loatii. (-eesjun), s. uitlooging. —um, 0. loog. Lodge (lodzP, s. loge; huisje; optrekje; vertrelife; Lizard (liz'urd), s. hagedis. —fish, hagedisviech. hol. —, v. a herbergen, huievesten; bewaren; (lesser) —flower, stinkend standelkruid. —atone. neerleggen, plaatsen; beleggen (geld); v. n. wohagedissteen. —tail, liagedisraart• nen; gaan liggen. —ment, a. plaatsing; "'going; Lo (in), int. ale! kijk ophooping; verschansing. —r, a. inwoaer; karstCoach (loots)), a. grondel. ganger; !ogee, Bast. load (load', a. lading, vracht, last; mijnader. Lodging (lodzrieng),a.huievesting,logies.—house, gang. —mark, mark van den diepgang. —star, koethuis. —room, logeerkamer. pool-, noordstar; leidstar. —stone, zeiiateen. Loft (loft'), a. verdieping; zolder. cock—, vileLoad load') [loaded. loadce, laden!, v. a. laden, ring. —iness (-imess), s. hoogte; verhevenheid; bevraehten; overladen; bezwaren; vervalschen trotschheid. —i/y, ad. —y, a. hang; verheven; (dobbelatee ►en). —er, a. leder, bevrachter. trotech. Loaf (loot'), 0. (een) brood. — of sugar, sulker- Log (log'), s. blok; log. to heave the —, logger' brood. —sugar, broodsuiker. 4 —, v. n. land- met bet log melee. —board, logtatel, —book
STA. net. —ing-horse, schietraard. --y, a. bard ale een els. stengel; stokkerig. ment (ate-bil'i-rnent),s.bevegtiging,vast.. Stall (staol Pa, a. stal, kriln etalletje, pothuis, held. —ty (.it-tih), vaetheid, hestendigheid. kraam; koorstoel; bank. —boat, kleiee boot. —fed, Staple (stee.b1), a. beotendig, duurzaam, vast. op stal gemeet. —feed, op stal mesten. —keeper, —mess, s. beatendigheid, ditur,aamheid, vast- stalletjesrnan. —money, s,anrgeld. —worth, ale held. Stalwart. —, v. a. stollen, op stet zetten; v. n. Stehle (stee'hl), a. stet .-boy, steltongen.—kee. op stal Intim; wonen. —age, a. atalgeld; ostaen-, marlitgeld. per, stnlhouder. —man, stalkuecht. —yard, ;nest- s. springhPnTst. werf. —, v. a. stollen; v. n. op stal staan. Staccado (etek-Iree'do), a: panlaerk, stake/eel. Stalwart (staorwurt), x. kloek, dapper. Stack tstek), a. hoop, stelae!, schetr; rij. -ewood, Stamina I eteml-ne), a pl. grondstof; ' ,mete be-
4118 KAK —KitN. —, dandruff- comb. —borate!, comb-brush. —dock, combing-cloth. —hsiaje, comb-case. ...morsel, pectinal —red, cock-wheel, notched wheel. —menmaker, comb maker. m. camel. --driiver, camel-driver. —shear, camel's hair, mohair. —crag, camel's bunch. Kanseleon, o eameleon. Kamelot, o. camlet. Kasten, on. w. to grow mouldy. Kamenler, v. lady's maid, chamber-maid. —es, ov. w. to dress. Kamer, v. room, chamber; court-office; cavity, breech. —behanger, paper-hanger. —behooved, hangings, tapestry. —beuraarder. door-keeper, usher. —besets, hair-broom. —deer. chamberdoor. —dienaar, footman. —dock, cambric, lawn. —gasp, stool. —gereeht, imperial hail, —• court. —geared, undress —beer, chamberlain. —hour, chamber-rent. —juffer„rhanabe ...maid. —kat, kept mistress. —maagd sic Kamenler. —pot, chamber-put. —role, night-gown, ntorning-gown. —steel, close-stool. —stale, swivel-gun, pederero; painting representing a room. Kamera/441,m. comrade, companion. Kanter en, ov. w. to keep (in a room). —ling, in. chamberlain. Kavnfor, v. camphor, camphire. —boom, camphor-tree. —olie, camphor-oil. —poster, pulverized camphire. —sour, be. & o. camphoric (acid). —acktig, be. camphoric. Kantlipc, be. mouldy. r. camomile. Kamtzoul, o. waistcoat, Guernsey shirt. Kantinelling, v. short wool combed out. Kamm en, ov. w. to comb; to card. —er, m. comber; carder. IKentoesleer, o. shammy. Kamp, m. combat, fight, struggle; field, piece of ground. enclosure. —, —op, even, quits. —ge. vecht, —strijd, combat, light; duel, single combat. —plaats, place of combat, field of battle. —vechter, prize-fighter, gladiator; champion. kampauje, v. campaign; poop. Kenspentent, o. encampment. Kamp en, on. W. to fight, to combat, to struggle. -er, m fighter., combatant, struggler. champion. Kamperfoello„ v. honey suckle, woodbine. Kampernoelle, v. mushroom. Kampereteur, m. hard-boiled eggs with a mustard-sauce. Kantploett, tn. champion. K ampetenr. e. Zie Kemper. Karnster, v. Zie Kammer. Kantula leer, o. shammy. —seas, m. fiat note. Ken, v. pot, can, mug, tankard; (nederlaxdaehe) litre —negeluk, what remains in a pot or tankard, pot-luck. —nefid, lid of a pot. —newel/ocher, bottle-brush. Kimmel, co. channel, canal. sit een geed —, from (a) good authority. Kanalje,o, rabble ,Itag-rag, rift-raft; rogue. Kanarle, in canary ( -bird). —si, canary-egg. —kooi,onnary-cage. --sek, canary (•sack) —etdker, canary-sugar. —rolucht, breeding-cage (aviary) for canaries. —toga, canary-bird. —wijs, canary (-wine). —card, can try-seed.
lead. —1(ist,—stuk, abacus,—mantel, cloak, mask, degnise, pretext. —riot, —stroo, hawm, thatch. — schild, wing-shell. --stem, ledger, coping-brick. —stet, woes- pillar, stanchion. —cart, body-color, opaque color. Mikan, v. blanket, qr lit, coverlet. —, ra dean; master. —achap, o, deanship, deanery. pek ken, ov. w. to cover; to clothe; to slate prat islet), to thatch (mat shoo), to tile (net pantsex), to shingle (met harden); to Wend, to protect; to shade teens teaming); to leap, to line; to answer (eon wised), to make good, to reimburse. de !apt - to lay the cloth. gedekt ace, to have security. —tar, in. coverer. —king, v. covering; security, reimbursement. —eel, u. cover, covering; lid; raiment; cloak. Del. v. dale. D•ltitof, v. mineral. —fel0k, by. mineral; HA, mineral kingdom. DeIg an, or. w. to eradicate; to pay, to sliek. —kg, v. eradication; payment, sinking; —.fonds, einking-fund. Delling,v. Pie Del. Doluw, bv. livid. Deli/ en, ov. w. to dig, to delve; Male de aarde —, to bury. —or, in. digger, delver. —big, v. digging, delving. Damp en, ov. w. to extinguish, to quench; to smother, to quell, to euppreso; to deaden (the sound ot); to fill up; to haul up (stn m. extinguisher, quencher; queller, suppteseor; mute. —ig, by. pursy, broken-winded. —20464 v. pursineee. —isg, v. extinguishment, extinction; suppression; filling up. Den,I. the; to the. Den, m. fir. fir-tree. —neboom,11r-tree. —nenboseh, forest of fir-trees. —nershost, sir-wood. —nen, by. of fir. Dank biter, by. imaginable, conceivable. bearacid, a. conceivableness. —el0k, by. probable; bw. probably, likely. — en, ov. & on. w. to think (of); (arm) to remember; to consider, to reflect, to muse, to ponder; to believe. to suppose, to imagine. to fancy ;• to judge, to intend, —beeld, idea, notion. teeldig, imaginary, ideal. —kraeht, —vernsogen, faculty of thinking, intellectual power. —mijse, manner of thinking; opinion.—end, by. thinking, rational. —er, m. —ster, v. thinker, reaeoner. speculator. Dior, 1. of the; to the. Deed*, by. third. —, m. third person, umpire. - v. tierce. o. third (part). —deer, third part. bv. two and a half. —ndaapsch, ha. tertian. Doren, or. w. to hurt, to injure, to harm, to ail; to give concern, to mike sorry. seal deert x ? what ails you? what is the matter with you? Dergeilik„bv. such, such like, similar. Derkelvo, bw. therefore, conaequently. Dermate, bw. is such a manner. so mush. Dorsi*, v. stratum of clay below the mud. Dart/en, tw. thirteen. —de, by. thirteeath. —dehalf, bw. twelve and a half. —tarsal, bw. thirteen times. —tai,o. (number ef) thirteen. Dertig, tw. thirty. —deep, by. of thirty days.
sterkte; vesting. zonderlingheid, we.nderlijkheid, grilligheid. FesWasy(fen't , -sih),s.inbeelding;vesbeelding,gril. Fastidious (fes-tid'i-us), a. -'ly, ad. minach. tend; trotsch; kieskeurig; waigelijk. —ness, a. ad. ver. afaelegen; aanmerkelijk, Far (fear'', a. veel. by —, op verre na. — and near, naar alle minachting, trotachheid; kieskeurigheid. hasten. — and wide, wijd en zijd. —about, ad. Fastiginted (fes-ti-dzji-eet'id), a. spits, puntig. tangs ee,' osnweg; a. omweg; wijdloopigheid. Fastnous (fest'joe-us). a. trotseh; hoovaardig. —fetch, kunstgreep. —fetched, vergezocht. — in Fat (fee), s. vet: vleezig; dik, vruehtbaar. —brained. years, op j men. — off, ver-af. —most, a. verst. —witted, dom. —, v. a. vetmesten; v. u. vet wordon. a. vat, Itaip. -neon, a. verte, afgelegenheid. Fare c (Nara), s. klueht; kluchtspel; v. a. op- Fatal (tee'tel), a. —ly, ad. onvermijdelijh; nooda. lottig. —sisters; schikgodinnen. vullen, stoppen. —ical, a. —ically, ad, (-ikla), leer des noodlots. —lot, a. voorstander dier leer. kiaehtig, grappig. —y, s. paardenschurft. --itY (fe-terit-tils), —ness, a. noodlottigheid, Vard (faard), v. a. hl :nketten. onvermijdelijkheid. Fordell (faar'dil), a. bundeltje, pakje. Fare (feer), s. vraebt. voerloon; spija, host. bill Fate (feet'), a. noodlot; verderf, dood. —s, a. (de) echikgodinnen. —d, (-id), a. voorbesebikt. spijsdijst. —, v. n. varen, gran, reizen; of schoonva. Father (fallour), a. vader. etas, zich voeden; gebenren; zich bevisiden. vaderland. der. —hood, s. vaderachap. VoweaveGI (feer'well). s. afscheid, vaarwel. —lather, zaeschorpioen. —less, a. vaderloosto bid —, afscheid siemens. —, irt. vaarwel! Farinaceous (fer-inee'sjus), a. meelachtig. —lineas. a. vaderlijkheid. —ly, a. & ad. vader—, v. a. als kind aannemen, (on upon) toeFesimm (fawns"), a. beerderij; pao,hthoeve. —dog, boerensvoning —, v. a. schrijven ann. boerenhoad. verpsahten, pachten; bebouwen. —able. R. pacht- Fathom (feth'um), s. vadem; berelk; begrip. —, pochter. —ery, a. hoer- v. L. omvademen; pellen; doorgronden. —able, )car, bouwhaar. —er, a. peilbaar; doorgrondelijk. —er, s. pellet. —less, Jeri). •-ing, s. landbouw, akkerbouw. a.. grondeloos. VarratCh80;114 (fesared'zji-nus), a. gemergd. Fatielleal (fe-tid'ikl), a. voorzeggend, voorspelFarrago (fer-reeigo), a. nsengelmoes. Farrier, (fer'ri-ur), s. haefsmid; paardenarts. lend. s.beroep van hoef,sid; paardenart,seniikunst. Fattferous (fe•tit'ur-us), a. doodelijk. Fars wav (fer*ro), s. jeng varken; worp bigger. Fatigable (fet'i-gib!), a. vermoeibaar. Fatigue (fe•tieg'), a. vermoeidheid; moeite ;arn. higgan, —, v. a. held. —, v. a. vermocien, afmatten. Fart (fnart), o. wind. -, v. n. arinden laten.
teas, ticklishness. —tonoig, delicate. —ig, be. Kireitdinatee, v. cuetrm. m. sound; accent; noise; reputation. — ticklish. —igheid, v. ticklishness. Wittig, be. spruce, smart, brisk. —heid,v. spruce- &vex, to mound, to resound. —bard, sound-board. —mast, prosody, rhythm, meesure.—naboottend, net., emartnees, briskness. Klangeschtleg, be. plaintive, lamentable, quern—wooed —.bootaing, onomatopoeia, —When, Recent. —eerdoover, sardine, mute. ions. —held, v. plaintiveness, queralousness. Kiang hula, o. houteofmourntrg. —lied,—rang, KInut, m. customer; boon companion, chap, mourning song, dirge, lamentation, monody. blade, —psalm, penetentiary psaloa. —cede, complaint, Map, m. blow; stroke, elan, snap; idle talk, lamentation. —schrift, complaint, remonstrance. chat; clapper; tie Klep. op den — loopen, to —stem, plaintive voice. —tours, lamenting (plain- go a-spooning. —beentjes, —hostjee, castenete. —bee, goose berry. —brug, draw•beidge. —geld, tire) tone. —vroute, mourner. Kiang Mk, be. & bw. plaintive (-1y)., larnan. watchman's chattei. —hek, gate that shuts of itself. —host, gave.. —looper, smell-feast, spun• table (-bly). —tier, v. Zee Wager. Klanr, bv. clear, plain, evident, manifest; ready. ger. —mute, riding-cap; Nailer '13 cap; corner in - bw. clearly, evidently. —blUkel(jk, bv. & bw. a draw beat. —ore, clap, venereal tumor. —race, wild poppy, corn -peppy. —ape., mill-clack; evident (-ly), obvious (-1y). dense, obviouesees. —leggen, —makes, to set (to informer, tell-tale. —stok e farater's calendar. put) in rename., •to make ready, to prepare. —tofel, folding table. —tour°. whip-cord. —rites, —steer, to be ready. —sehilnend, bright, shining, valve, tractile. —waker, watchman. —wicket., to luminous. —eieade,eleas-eightea.—heid,v.ei6ar- clap the wings, to flap. —acktig, be. talkative, garrulous, nese, evideece. K lappet, v. gossip. —en, on. W. to gossip. Klee*, tn. ninny, dolt; w ooden mug. Kleelst, v. complaint. lamentation; commitoion Kteppen, so. & on. w. to clap, to smack; to to hear complaints. eene — inbrengen tegers, chatter, to prattle, to prate; to blob (out), to to complain of, to lodge a complaint against. conies.; to inform, to peach, to impeach. in de —ig, be. complaining; — rotten over, ti, sum- handen —, to clap the hands. Ktnpper, m. clapper; tattler, prattler, blabber; plain of. Kind, v. stain, spot, blot; roagh-draught, sketch, informer, tell-tale, peacher. —boom, asp, aspenminute; calumny, espersion; dirty slut. de — tree; cocoa-nut-tree. —.tan, watchman. —soot, trenyen in, to undersell, to depress the market cocoa-not. —olie,poppy-trii,coeoa -nut-oil. —tanof to bring down the value of. bij de —den den, does —, to make one 'al teeth chatter. AU krifgele, to get by the ears. —den, ov. & on. w. klappertandt, his teeth chatter. —en, on. w, to to 'stain, to spot, to blot, to coil; to scribble, rattle, to chatter. —ing, v. rattling, chattering. to scrawl; to undersell. --bock, waste-book, —4, v. chitchat, babbling. memorandum. —papier, blotting-paper. —schil- Klerers, ov. w. to clear; to settle, to wind up; der, dauber, scrawler. —schilderes, to daub, to bring about, to manage. to scrawl. —schilderil, daub. coarse painting, Klerigheld, v. readiness, preparations. —. makes, —seArkiver, scribbler. —schnld, driblet, petty to get ready, to prepare. debt. —werk, dawning. —debater, spoiled butter; Kleirinet, v. clarinet. Marling, v. clearing; clarifying, clarification. slut. Kladder, in. dauber, screwier; underseller. —ip, Kinroeni,v.clarion. be. Zie Kieaddtg. —0, v. daubing, scrawling; Kinsale, v. clam Kiefer, v. rattle. —en, on. w. to rattle, to clatundersallivg. Iiteddig, be. stained, blotted; nasty, sluttish; ter. Ktatergottd, o. tinsel, Dutch gold. dirty. —hid, v. nastiness, dirtiness. lli.losater sear, m. climber, clamberer. —en, on. Kindster, v. Zie Madder. King en, ov. & od. w. to complain (of); to la• w. to climb, to clamber. —Taal, combing pole. : o discover —lag, v.1011mbing, clambering'. meat; to sue at law; sign pond one 's distress, — one 's heart. —end, be. corn- Klanw, M. clew, clutch; pew, pounce, talon; planting, plrinti te. —es, me complainer; lamenter; hook (vane. ariker), weeding-hook; scratch. —en, ov. w. to claw, to scratch, —er, m. chimer, yeatntiff. scratcher.—lag, v. clawing, seratching. Kink, v. spot; crack; opera-but. —kebue, cracker, pog eun. —kelooa, be. & bw. oudden (-iy), unex- Kleivantobnerter, in. calking-hammer. pettedly; week (-1y), coward (-1y); witeout h itittveetros .seal, v. —bel, v. harpsichord. sufficient reason. —ken, ov. & on. w. to spot, to Klawcer, v. clover, trefoil; clubs. —tied, cloverleaf; trio; card of clubs. —dock, canvaes. —Aooi, blot, to dirty; to grove dirty; to crack. dried clover. —jaelen, to roll in the grass. IK.teloro, be. clammy, moist, Kinmafti, m. horsing-lion, calking-iron. en, clovered. —veld, —weide, clover-field. —sand, clover-seed. ov. w. to calk. Rhine &tattle', be. rather clammy, — moist. Kinsmress, v. me. clubs. —zeven, seven of clubs. —held, v. ellitriglille361, --ate. ace of clubs. —Goer, knave ofclubs.—Aeer, K le rep, m. clamp; cleat; heap. —en, ow. W. to king of clube. —vrouw, queen of clubs. —, on. w. clamp; on. w. to cleave, to 'stick; non beord —, to clamber; to grate in clover. to grapple and board, to fall foul upon; to Kiervierig,bv. elovered, cloeery. Klnyleg, o key-board; harpsichord, piano. accost.
ship. —er, m. loader; gunner; charger. —kg, Y. loading; lading, charging, chipping; load, charge, cargo, freight. Laf, by. & bw. fiat (-Iv), tasteless, insipid (.1y); dal (-71, silly (-ily), cowardly. —tek, beardless boy, greenhorn, jack-an-apes. —hartig, by. & bw. coward (-1y), pusillanimous (-1y). —hartigheid, v. cowardice, pusillanimity. —card, ut. coward, poltroon. —herd,' v. dittoes., unsavoriness, iffilipidityi dullness, silliness, pusillanimity. Larger, by. lower, inferior. —hand left hand, left. —h uffs, house of Uommons. —teal, lee-shore, Lak, m, blemish, stain. o. sealing-wse, lee. —noes, lamas, litmus, turnsol, Dutch blue. —work, laquered work, japan , japanned goods. Label, m. lackey, footman, donkey. Laken, o. cloth; &beet. —bee-eider, cloth-dresser. —fabrisk, cloth manufactory. —labriekant, clothier. —handel, cloth-trade. —Aandelaar, --trooper, draper, sloth-merchant, —copper, mapper. —pens, cloth-press. —roam, cloth-frame. —serge, clothserge. —.cheer, cloth-shears —seheerder, shearman. —veneer, cloth-dyer. —voider, fuller. —teeter, cloth-weaver. —toeverii, cloth-weaving. —winkel, draper 's shop. Laken, ov. w. to blame. —swaardrg, by. & bw. blamable (-bly). Eakensch, by. (of) sloth. Lak er, m. blamer. —dug, v. blaming. Lakk en, or w. to lacquer, to lacker, to Japan to seal. —er, m. japanner; sealer. lbakool, v. stock•frilly-Bower. Leics.)), o. Zie Lakurerk. I. by. lame, paralytic. Lana, o. lamb. —sbeoldje, &gnus Del. —Moat, leg of mutton, —tgebraad, roasted lamb. ...stet, lamb's fat. —avleeech, lamb —stool, lamb's wool. CambrIxeering., v. wainscot. Carafes', m. mourning-hat-band, crape. Lambeld, v. lameness. Lausnastkera, o. lambkin. —soon, orval. Cammaran, on. w. to yean, to lamb. ilaam ►er en, o. my. lambs. —pier, lamb's vulture, gritfon,---etarkt, iamb-market. —soot, as meek as a lamb. —tjesbaai, soft baize. —tjespap, porridge of wheat-flour and milk. Lananaartsnoot, v. filbert. Lammleteid,y. 1 Aramaean, palsy. Lawmen, o. ZielLensoseu. Lamp, v. lamp. —light, Iamp light, —olie, lampoil. —eglee, lamp-glass. —chap, glass-shade. —ekleedje, lamp-rug, lamp-stand. —ekousje, —epic, wick. —estoart, lamp-black. —enfabriek, lamp. manufactory. —enkatoen, candlewick. — enaraker, lamp-maker. —enopsteker, lamp-lighter. Canapet, o. ewer, 1s7er. —lean, ewer. —host, wash-hand-basin, bowl. Laseproll, v. lamprey. —, o. young rabbit. Lancet, o. lancet. —hiker, lancet-case.

(-keet-id), a. .gaffelvorFtiren to (fur'ket), mig. —tion (-kee'sjun), s. gevorkthe!d. Furfur (furlor), a. sehim, schilfer (op het hoofd). —aceous (-fjoe-ree'sjus), a. sehilferend. Furious (fjoe'ri-u9, a. —ly, ad. woedend; weanzinnig; onstuimig. —ness, a. verwoedheid, razernij. Furl (furl'), v. a. (a sail) beslaan. —ing-lines, beslaglijuen. Furlong (furlung), s. 1j8 engelsche mij1 (220 yards). Furlough (fur'lo), a. verlof. —, v. a. verlof geven
s. wan- Farther (faarlisur), a. ttr ail. veruer. Fartriest (faar'thest), a. & ad. verrt. Her; wain. (faar'khieng), a. penning, oortje, een Fanatic (fe-net'ik), --al, a. —ally, ad. dwees- Varna geen dolt waard. s. dweller, gee.stdrijver. j vierde penny. not worth a ziek, gecstdrijveni. greetFftrthingale (faar'thin-Keel), s. hoepelrok. —vine., —ism (-i-sizm), s. dweepzuclit. Fasces (fes'slez), a. bijbelbundel. drljverii. venster (la:en eene dem). —ner
If you don’t have the Store Item(s)/Expansion or Stuff Pack(s) mentioned in this item installed on your system, the item will download from the Exchange and can still be installed. Upon download of the content, you will see a warning icon in the status section in The Sims 3 Launcher notifying that you are missing content. In place of the missing content you will receive a similar default item in its place, or, no item at all.
s. wan- Farther (faarlisur), a. ttr ail. veruer. Fartriest (faar'thest), a. & ad. verrt. Her; wain. (faar'khieng), a. penning, oortje, een Fanatic (fe-net'ik), --al, a. —ally, ad. dwees- Varna geen dolt waard. s. dweller, gee.stdrijver. j vierde penny. not worth a ziek, gecstdrijveni. greetFftrthingale (faar'thin-Keel), s. hoepelrok. —vine., —ism (-i-sizm), s. dweepzuclit. Fasces (fes'slez), a. bijbelbundel. drljverii. venster (la:en eene dem). —ner

FRC.. GAD. Freak, v. dress-coat. Frnmboon. v. raspberry. Frambose boom, tri. —straik, raspberry-bush. —npelei, raspberry-jelly. —nstroop, rasp- berrysyrup. Francisk scan, tn. franciscan. —aver monnik, franciscan, gray friar. Framed, be. & bw. free, paid, post. paid. Franie, v. fringe. met —a, fringed. dat zijn maar —a, that is nothing to the purpose. —maker, —maakster, fringe-maker. Frank, tn. Frank; franc. Fraiskeeir eft, or. W. to pay the postage (carriage) of, to prepay, to send postpaid. —ing, v. payment of postage (carriage), pr.tpayment. Freneklie, o. parchment. Frateten, v. mv. pranks, frolics, tricks, whtme. —maker, —maakster, buffoon, wag, fancy-monger. Frog/se, o. frigate. Fret, v. ferret; mumble, gimlet. —boor, wirnble. —ten, on. w. to ferret. Firculo, v. miss; the honorable miss. Fries, v. film, frize. Friokknelel, v. pellet of forced meat, veal-ball. Frisch, be. fresh, refreshing, cool; florid, heal thy, hearty, well. —, bw. freshly, heartily, soundly, well. —heid, v. freshness, floridness,
Geen inmenging in het interne beheer en de klantenrelatie : Veel bedrijfsleiders willen hun klantenrekening veiligstellen en tegelijk de controle behouden over hun commerciële beheer en hun risico van niet-betaling autonoom blijven beheren, zoals ze dat gewoon zijn: zonder extern opgelegde kredietlimieten en zonder externe inmenging in hun relatie met de klanten. tc-re.com
113ekijk, o. reel —8 hebtSen. to be much looked (gaped) at, —en. ov. w. to look (to gaze) at, to vie, -or, tri. --*ter, v looker At illekijv en, on. w. to chtite, to eeold. —er, chlder, scoNier. --leg, v. chiding, scolding. Bekje, o. 7ie lick; buns, Liss, con lief —, a sweet (ptetty)giri. mijn —, my love I my derilog brein; pelvis; cymbal. in het Bekken, pew, to offer far sale. to sell by auction. —stager, cymbal-player, cymbalist. lliekkene ,ei, o. skull. —berg, (Mount) Calvary. —nand, suture. —thee, pericranium. bv. de& v. defendant. liteklteng ate, p(ovible, lamentable, woful, pitiful, —lijkheid, deplorablenees, pitifulnese. --sloe, v. 'tie Be•• kta/er. Ilekincita en, ov. w. to beideub, to besmear, to beecribble, to eully; to defame, to slander. —er, re. dauber, ecrittbier; defamer, slanderer. —lap, v. stsining;derainAtion,s1Ander. Baliling, 0 commieeration; eomplaint. In — rojet, to be pitied. —en. ov. Iv, to deplote,tolament, to pity, to commiserate; ode Anskingen; sick t. w. to complain lover, of); het sick —, to repent. of. —enroaardig, ho, lamentable, fcommliterable, 'worthy of compaerlion, —er, m, pitler, condoler; plaintiff. —leg, v. pitylog, lamenting. Beklant, by accuetotned, having custom. een good —e minket, a shop much in request. a shop with a good custom. B eklespp en, ov. w. tobetray. —er, m. betrayer te I I- tale. —ing, v. betrayal. 11.kituateren, or. w. to clamber upon. 114,kileed en. ov. w. to clothe, to attire; to apwire', to array; to wainscot, to line; to shoe teen alike.); to serve (een babel); to sheathe (een schiP); to give a good turn; to invest (with); to Ail, to
Foote (foot), m. Foute. Foreland (foor'lend), g. Voorland. Forth (North), g. the de Forth. Fortuna (for- tjoe'ne), my. Fortuna. France (fraane), g. Frankrijk. Isle of —, Mauritius. Fran cos (fren'siez), w. Francisca. —cis (-sin), m. Francisens. Franconia (fren-ko'ni-e), g. F ran kenland. Frank (frank'), f. soor Francis; Frank, Frans; i. Frank. —fort (-retort), g. Frankfort, —lie (-lin), m. Franklin. Fret (fret). g. the—, de Euphraat. Fred ((red"), —dy, f. voor Frederik; Freek, Frits. —crick (-ur-ik), rn. Frederik. de Fran French (frentsj'), a. Franech; 1, the sr hen. —man,i. Frans,hmen. Frihurg (fri'burg), g. Freiburg. Friesland (frlez'lend), g. Friesland, —er, s. Friel. Fuld (told), (foerds), g. Fulda. Fuller (fui'lor), tn. Fuller. Fallon (fooPtun), g. Fulton. Funen (foe'nin), g. Funen.
NI A It . Marebpane (maarts l'peen), a. n.arsepein. Mareld (thaer'sid), a. mager, vervallen, uitterend. —ity (mer. sid'it- tih), a. reagerheid. Mare (meer'1,s. inerrie. —colt, merrievule -b. Margnr In (maar-ger'ik), a. — acid, parelzuur. —ite (maar'ke-rajt), a. parch. v. a. Margin (maar"dzjin), s. rand, kart, oever. op den rand sehrOven; random. —al, a. op den kant —ated (-eet-id), a. met een' rand of leant. kant. Margrav a (maar'greev), a. markgraaf. —i ate (me, gree'vt-et), a. markgraafachap. —ine (-pyre-vien), a. markrravin. Marigold (mern-g,00ld),..goudsbloem.— window, road kerkraam. Marinate (merq-rieet), v. a. inzouten. Marine (me-rien"), a. marine, zeewozon; zeesoldaat. —, a. van het zeewezan; zee-. — insurance. zee-assurantie„ — law. zeerecht. — officer, zeeotlacier. —r (mer'i-nur), a. zeeman. Marit al (rneet-tal). a. echtelijk; van een yehuwd man. —ime (-tim). a. aan zee gelegen; van bet zeewezen; zee.; — power, zeemogendheid. Marjoram Imaar dzjo'rem), s. marjolein. Mark (maark'), s. meek, kenteeken , sternpel ; blijk, bowitik; duel; mark. letter of —. kaperbrief. —, v. a. merken, teekenen, atempelen; opmcrken; aenduiden; v. v. opletten, atht geven. —et, a. meeker, markeur. Market (nutar'kitl, s. markt: prije. —hell, marktklok. marktdag. —folks, marktbezaekers. —house , verkoophuis. —maa. inkocper. —place, rnarktpla ats. —price, marktprbs. —tows, marktstad. —woman, markt-, koopvrouw. a• verkoopen; v. n. her markt arum. —able, a. verkoopbaar, gangbaar, gezocht. Marking (inaark'ieng). a. het merken. —ink. merkinkt. —iron, merkijzer. Marksman Irraarks'men), c. seherpschutter. Marl (maarl'), s, mergel. —pit, mergelgroef, v, a. taco mergel bemesten; marten.
Danewort (de,n'aurt), a. wilds vlier. Danger (deen'dzjur), a. gevaar. —less, a. zonder gevaar. —ous, a. —ously, ad. gevaarlijk. —ousness, a. gevaarlijkheid. Dane e (deng'g1), v. n. alingeren, bungelen; zweveh. (about) omzweven, geatadig volgen. —er, a. lanterfanter; vronwengek. —ing-knot, kwast. Dank (dergk'), a. dompig, vochtig. —, a. vochttgheld. —ish, a. vochtig, —ishnest a. vochtigheid. Dap (dep) Dupe (deep), v. n. zachtjes in het water zinken. Dapifer !depii-fur), a, voorsnijder. Dapper (dep'pur), a. klein en vlug; aardig. —ling, s. dreumes. Dapple (dep'pl), a. gespikkeld, bout. —, v. a. apikkelen, schakeeren. —bay, a. epiegelbruin. —black, a. donkerbruin gevlakt. —gray, a. appalgrauw. —gray, —gray horse, a. achimmel. Dar (dear), a. witvisch, blei. Dare (deer'), a. uitdaging, tasting. —ful, a. driest, stout. —, v. a. tarten; uitdagen; bang maken. to — larks, leeuwerikken vaugen (door middel van een' spiegel). —, v. n. [durst. dared], dnrven. —r, a. uittarter. Daring (deerneng), a. —4/, ad. koen, onveraaagd; vermetel. —glass, sviegel (ma leeuwerikken to vangen). —ness, a. koenheid, etoutmoedigheid. Dark (dagrki, a. —ly, ad. donkey, duister; onwetend; heimelijk; verdrietig; snood. as — as pitch, pikdonker. —house, gekkenhuia. —lcntern, dievenlantaarn. —sighted, zwak van gezight. —, a. donkerbeid, duisternis; verborgenheid; onzekerheid. —en (daark'n), v. a. verdonkeren; verwarren; bezwalken; v. n. donker wooden. —ish, a. eenigazins duister. —ling, a. in het (blister ztjnde. —ness, a. donkerbeid. —some, a. duister. Darling Idaarnieng), a. gelled. —, a. lieveling. Darn (daarre), a. atop, atopnaad. —, v. a. stoppen (kouaen, enz). —ing-needle, stopnaald.—ing-yarn, stopgaren. Darnel I daar'n11), a. dolik, herik. Dart (dstart'), a. werpapies, achicht, pijl. —stick, degenatok. v. a. echieteu, werpen; v. n. toeschieten; loastormen. —er, a. pijlechieter. —ingly, ad. pijisne.l. Dash ides)'), a. botaing, slag, stoot; mengeel; scheutje; spat; gedachtestreen (—), at one —, in eens. —, v. a. Mean, aansmijten; verbrijzelen; begieten, beapatten; schudden, kletaen; verward maken; uit het veld slaan; verijdelen. to —into pieces, aaa stukken slaan, werpen. (out) ontwerpen; uitwitsschen. (over) uitdoen, doorhalen. (with) vertnengen; overdekken, overstelpen. —, v. n. var. pletterd worden; klotsen; overatroomen; voortstuiven (on).to — through thick and thin, door ilk en dun loopen. —, int. klets ! —board,—er, s. spathood (aan rijtuigen). —ed (deajt), a. verlegen. wind—ing, a. haaatig; trotech. maker, losbol. —ing-leather, spatieder (aan rijtuigen). Dastard (daas'turd), a., bloodaard. —ize (-ajz), v. a. bang maken, —linen, a. lafhartigheid. —ly, a. laf hartig. Date (deer'), s. dadel; datum, dagteekening, out —, ouderwetsch, nit de mode. —5ook, dagboek. —less, a, yonder dagteekening. —tree, da-

Is Zebpay portemonnee veilig


s. eatEsculent (es'kjoe-lent), a. eetbaar. bare waar. Escutcheon (es-kut'sjun), a. wapenschild. Esoteric (es o-ter4k), a. geheim. Espalier (es-pel'jur), a. leiboom. Especial (es-pesj'el), a. bijzonder. —ly, ad. inzonderheid,voornaroell)k. —fleece. bijzonderheid. Espi al (es-par.11), s. bespleding. —er, a. bespieder. Espionage (es'pl•un-needzj), s. bespieding. Esplanade (es-ple-need'), a. esplanade; grasperk. Espous at (es-patezel), a. eene verloving betreffend. —ale, a. verloving; t'ouwbeloften; trouwplechtigheid. —e, v. a huwen; verloven (to); nithuwen (to. with); voorstaan, verdedigen. —er, a. verlover; huwer; verdediger. Espy (es-par), v. a. bespieden, afloeren; v. n. verapteden. Esquire (es-kwalr'), s. schildknaap; zekere titel (op brieven). —, v. a. ala schildkneap dienen. Essay (es'see), s, proeve; proefneming. —ist ook: es-see'ist), s. schrtver van proeven. Essay (es-see), v. a. beproeven; eseayeeren.—er, a. beproever. Essence (ea'senn(, a. 'wenn, kraeht; grondbestanddeel; beste gedeeite; reukwerk; geur. v. a, weiriekend maken. Essenti al (es-sen'sjel), a. wezenlijk, hoofdzakelijk; gezuiverd. —al, a. (bet) wezeultke; card; a. wesenitk; onbeginael; hoofdpunt. a. vezenlijkheld; misbaar, —ality hoofdzaak. Essoin (es-eojn'), s. ,wettige reden (neon nietverschtning. Establish (es-teblisj), v. s. vastatellen; vestigen; oprichten. —er, a. vestiger; insteller. —ment, s. vaststelling; veatiging; opriehting; instelling; gesticht; inkomen; handelahuis. Eatafet (es-te-fet - ), a. renbode. Estate (es-teet"), s. staat; rang; vermogen; bezitting; landgoed. —man's —, manneliike ptren. real —, grondeigendom. personal —, roerende goederen. Esteem (es-tient"), a. achting; waardeering. v. a. achten; oordee1en, meenen; waardeeren; (of) waarde hechten aan. —er, a. hoogachter. Esthetic (es- thet'ik), a. eathetiach. —a, a. sehoonheidsleer. Estima ble (ea'ti-mibl), a. achtenawasrdig. fleas, a. achtenswaardigheid. —te (-met), a. schatting, berekeniog, begrooting. —te (-meet), v. a. schatten. —lion, (-mee'sjun), s. schatting, weardeering, begrooting. —live (-mee-tIv), a. schattend; ingebceld. —tor (-mee-tar), a. sehatter, begranter. Estivas 1 (es'ti-vel), a. zomersch. —te (-vest), v. n. den zomer doorbrengen. —lion (-vee'ejun), a. doorbrenging van den some, Estop (es-top'), v. a. verhinderen. —pel,a.akte, weike een prores belet. Estovers (es-to'vurz), a. levensmiddelen; wettelijk onderhoud. Estrade (es•traad'), a. optrede, estrade. Estrange (es.treend7r), v. a. vervreemden. --meat, a. vervreemding.

cryptogeld xvg


v. a. met Urn (kalk) bestrijken; verstrikken. —r, a. speurhond. Limit s. guns. —, v. a. begrenzen; beperken (to). —able, a. begrensbaar; te beperken. —ary, a. aan de grenzen gelegen;s. grensplaats. —anon (-tee'sjun), a. beperking, bepaling. —less, a. grenzenlooe,onbeperkt. Lime. (Jim',, v. a. teekenen, kleuren, schilderen, portretleeren. —er (-our), -a. schilder, portretschilder.' —iny (-nieng), a. hetLschilderen met waterverf. Limous (laj'mus), a. reodderig. Lamp (limp'), a. zacht, lenig, slap. —, a. hompeling, gehink. —, v. n. hompelen, hieken, mank gaan. e. homrelaar, mauke. —inyly, ad. hinkend, mank. Limpet (lim'pit), a. morsel. Limpid (lim'pid), a. klaar. helder. —ity(-pid'-ittih), —nes*, s. helderheid. Linty ilaj'rnih), a. kleverig; kalkachtig. Linftment (lin'e-ment), a. wiek, verband.

Kan Bitcoin gehackt


PrOfetnatton (prof-e-nee'sjun), s. ontb.eiliging, Project (pro-di:jag% v. a. werpen; ontwerpen, ontwijding. beramen; v. n. uitsteken. —ile (-11), a. voortge. Profan e (pro-teen"), a. —ely, ad. ontheiligend, dreams; s. werptuig. —ion (-dzjek'ejun), a. nitontwijdend; onrein; wereldech, ongewtjd. —e, werping; ontwerping, plan, ontwerp; nitstek. v. a. ontheiligen; miabruiken. —owe, —ity —or, a. ontwerper; planmaker. —are (-joer), a (-fen'it•tih), s, goddeloosheid; ongewijdheid. —er, uitstek. s. ontheiiiger, achender. Prolapse (pro-laps% v. u. tzitsteken, vooroverProfection (pro-fek'sjun), a. voortgang. vallen. Profert (pro'furt), a. overlegeing. Prom:, te (pro'leet), a. plat, vlak. —te (-feet'), *. Profess (pro-fees'), v. a. belijden, betuigen; uit- a. uitspreken, uiten. —tion (-lee'ajun), a. tilting, oefenen, drijven; openitlk leeren; v. n. eene be- voordracht; uitatel, vertraaing• lijdenis afleggen. —ed (-feat'), a. —edly (-id-), ad. Prolegomena (prol-e-gorn'i-ne), pl. voorafgaande (inleidende) beechouwingen. openitik, openbaar. —ion (-teej'em),.. belijdenis, getuigenis; beroep; stand. —ional (-fee•un-), a. Prolep at (pro-1ep'sis), s. oppering en beant• beroepg-, ambte-. —or, a. beltie woording van tegenwerpingen. —tical (-tilt!), a. leeraar, hoop- leeraar. —orial (-so'ri-e1), a. profeesorani; — chair, voorloopig, voorkomend. leeretoel. —orship, a. hoogleeraarschap. Proletar Ian' (prol.e-tee'ri•en), a. gemeen, p• Proffer (prorfur), a. aanbod; paging. —, v. a- ring, laag. —ian, —y (prore-te-rih), a. goring aanbieden; beproeven. —er, a. aanbieder; beproe- menseh, gemeene rnan. ver. Prolif erous (pro-lirur-ual, —ic, —teal, a. Proficlen ce (pro-fispens), —cy, a. vordering. —t, —wally, ad. vruchtbeer. —ieation (-i-kee'sjun), a. verge vorderde. a. vruchtbaarmaking. —tenets, a. vruchtbaarheid. Profile (pro-tier,pro'fle1), e. gecicht van ter zij de, Prolix (pro-liks'), a. —1y, ad. wijdloopig, langdradig. —ity, —nest, a. wijdloopigheid, langdraprobe!, —, v. a, in profiel teekenen. Protl (profit), a. winst, voordeel. to leave a —, digheid. winst afwerpen. —, v. a. bevoardeelen, bevor- Prolocutor (prol'o-kjoe-tur), a. woordvoerder. damn; v. n. wiunen, voordeel trekken (by). —able, Prologue (prol'og), a. voorrede, inleiding. a. —ably, ad. voordeeiig (to). —ablenest, voor- Prolong (pro-long'), v. a. verlengen; verschuiven. deeligheid. —less, a. onvoordeelig. —ation (-lun-gee'tsjun), a. verlenging; verschuiProffign cy (prorli-ge.sib), a. luebandigheid, v(ng. —er (-gur), a, verlenger, uitsteller; profijsnoodheid. —te, a. —tely, ad. (-get-),losbandig; tertje, sehuifkandelaar. laaggezonken. —te (-get), a. lichtmia, zedeloos Proluelon (pro-ljoe'zjun), a. voorspel. raensch. —tenets s. Zie Potligacy. Promenade (prom-e-naad'),s. wandeling; wanPrOtielell ee (profloe-ens), a. voortgarg, loop delplaats. —, v. n. waudelen. —t, a. voortvloeiend. Pronsinen ce (prom'i-none), —cy a. uitsteking; Profound (pro-faaund'), a. —ly, ad. diep; diep- nitatekendheid. —t, a. —tly, ad. uitstekend. slunig, verborgen; grondig; listig; nederig. P1,91121180.101181 (pro-mis'kjoe-us), a. --iy,ad.gediepte, zee; afgrond. —nest, s. diepte; diepzinnig- meeigd, door elkander. —nests, a. gemeugdheid. held, verborgenheld; grondigheid. Promis e (prom'is), a. belofte, toezegging; verProfundity (pro-fun'dit-tih), s. Zie Profound- WRchting; —breaeh,woordbreuk; —breaker,woordfleas. beaker. —e, v. a. beloven, toezeggen. —ee (-1e'), Profus e (pro fjoes'), a. —ely, ad, kwistig, ver- —er. —or (-ur), a. belover, toezegger. —ing, a. kwistend; overvloedig. --eness, - ion (-fjoe'zjun), veelbelovend. —sorily, ad. —tory, a. (-cur-rih-), a. kwietizheid, verkwisting, overvloed. belovend; — note, promesse• Prog (prop), a. gebedelde kost; !eettoeht. v. n Promontory (prom'un-tur-rih), R. voorgebergte. bedelen (for); den kost opsehommelen. Promot e (pro-moot'), v. a. bevorderen. —er, a. Progen itor (pr•dzjenitur), a. voorzaat. —y beeorderaar. —ion (-mo'sjun), 8. bevordering. (prod'zje-nih), a. krooat, nagegaeht. —ire, a. bevorderend. Prognostic (prug-noe'tik), a. voorspellend. —, Prompt (pronit'), a. —ly, ad. rap, vlig, vaardig, a. voorteeken; voorspelling. —able, a. v'oorzeg- spoedig, gereed; content. —, v. a. aansporen; vO6rbear. —ate (-oat), v. a. voorspellea. —ation zeggen, inblezen. —cr, a. aanspoorder; v66rzeg(-ee'ejun), s. voorspelling. --ator, a. voorapeller. ger, aouffleur. —Uncle (-ti-tjoed), —nese, a. veerProgram, (pro'grem), —ma (-grem'me), a. pro- digheid; atiptheid. —nary (-joe-e-rih), a. magazijn. gramma, hekoudmaking. ---ore (Joey), a. amnsporing; inblazing. Progress (prog'ress), a. vooruitgang; vordering; Protnalg ate fpro-mul'geet), —e (-muldzi), v. a. afkondigen; bekend waken. —ation, (prom-ul's. (pro-gress'), v. n. voortgaan. —ton -gee'ajun), a. afkondiging. —at)r (prom'ul-geePrreogress (-grearun), a. voortgang, opkIlnaming; reeks. tar), —er (-dzjnr), s. afkondiger; openbaar onder-tonal (-gresrun), a. voortgaand, opktimmend. wijzer. —ive, a. voortgaand, toenemend. —ively, ad. Prone (proon'), a. vooroverliggend; overhellfmd; trapswijze. —iveness, a. voortgang, toeneming, geneigd (to). — to anger, opvliegend. —1y, ad. opklimming. voorover. —nest, a. (bet) voorover liggen; overholProhibit (pro-hib'it), v. a. verbieden; beletten. ling, neiging. —er, a. verbieder. —ion (-111-bisj'an), s. verbod. Prong (prone), a. gaffel; tend. —hoe, tulnkrabber, —ire, —ory, a. verbiedend. houweel. Project (prod'ejekt), a. ontwerp, plan. Pro nominal (pro-noml-nel), a. —nominally, ad
DEJ.—DEM. o Deject (de-dzjekt'), v. a. neerslachtlg maken; be- Deluge (del'joedzj), a. zondvloed; overstrooming. —edly, ad.neerslachtig, bedrukt. —, v. a. everatroomen. droeven. —ednets, —ion (-dzjek'sjun), a. bedruktheid; stool- Dein/ sion (de-ljoezjun),1 a. begoocheling; begang. —ory, a. stoelgang bevorderend. —ure drog. —sive, —sort', a. misleidend, bedriegelijk; hersenschimmig. s. uitwerpsel. Delve (delv), v. a. & n. delven, graven; uitvorschen. Dclapse (de-leps',„ v. n. afvallen; afglijden. Delat e (de-leer'), v. A. aanklagen, verklikken. Demagogue (dem'e-gog), a. volksmenner. —ion 1-lee'sjun), a. aanl:lacht,aanbrenglng. —or, Demain (de•meenl, a. domein, vast goad. Demand (de-maand'), a. each; vraag, on —, op a. verklikker. —ory, a. aanllagend. vertoon. —, v. a. eiochen; vragen. —able, a. Delay (ee-lee'), a. uitstel; oponthoud. —, v. a. eischbaar. —ant, a. eischer. —er, a. vrager; mauitstellen; ophouden; verhinderen; v. n. dralen, nor. talmen. —er, s. uitsteller. Dennarcatton (di-mer-keo'sjun(, a. grenslijn. Debbie (deribl)., a uitwischbaar. Delecta e Ide-ickt'ibl), a. —lily, ad. aange- Demean, Demesne (de-mien'), s. Zie Demain. nem, verukkelijk. —biene8s,s. verrukkelijkheid. Demean (de-mien'), v. a vernederen, verlegen. —tion (del-ek-tee'sjun), s. genot. — one's self, zich gedragen. —or, a. houding; Delega to (del'e-geet).. a. afgevaardigd. —, a. gedrag. argevaardigde. —, v. a. evaardigen; opdragen. Demen cy (di'men-sih), a. krankzinnigheid; —tion Igee'sjun), a. afvaardtging; lastgeving; waanzin. —tate (de-men'tet), —ted, a. waanzinoverdracht; (de) afgevaardigden. nig. —tate (de-men'teet), v. a. kraukzinnig maDele to (de-liet"), v. a uitwieschen. —terious keu. —tation (-tee'sjun), a. krankzinnigmaking. (del-e-Wri-us), a. vernielend; doodelijk. —tins Demerit (de-mer'it)., s. (het) laakbare, °flyerdienstelijke. —, v. u. Jeta laakbaars doen. (lt'sjan). B. uitwitoching; doorkaling. Demi, (dem'ih) [in samenst.), a.; half. —cannonDell (delft, s. oteengroef; aardewerk. Delibern te (de lib'ur-et), a. —tely. ad . be- lowest, 30ponder. —cannon-ordinary, 32ponder; hoedzaam; vastberaden. (-eat), v. a. over- —cannon of de greatest size, 86ponder. —culverin, wegen; v. n. beraadsiagen (on); besluiteloos halve veldLlang; lOponder. —devil, halve duivel. :Ain. —Jewess, a. bedaehtzaantheid; vastberaden- —ditone, kleine tarts. —god, halfgod. —john, heid; overlegging. —lion (-ee'sjunl, s. overwe- veldflesch. —/ance,lichte lane. —/une,halve mean. ging. beraadslaging. —tire, a. —tively, ad. over- —quaver, een 16e noot. —semi-quaver een leggend; beraadalagend. —tar, a. beraadslager. noot. —rep, vronw van verdachte levenswijze. Dellea cy (del'i-ke-sih), a. lekkerheid; lekkernij; wolfahond. kiesehheid: k eurIgheid; teederheid; netheid. —te, Demise (de-majz'), a. overlijden, vcracheiden; overdracht (bij uitereten wil). —, v. a. vermaa. —tely, ad. (-Vet.), lekker; kieseh; keurig; tee- ken; in erfpacht geven. der; net. —tenets, a. teederheid; tijnheid; lekker- Hernias ton (de-mis'sjun), s. ontslas; afdan. held. Delicious (de-lis'sjus), a. —ly, ad. heerlijk, king. —ive, a. —ive/y, ad. onderdanig, gedwee. Democra cy (de.mok're-sih), a. volksregeering. verrukkelijk. - nets, aangenaambeid; genot. —t (dern'o-kret), a. democraat. —tic, —neat. (del-i-gee'sjun), a. verbinding. a. (dem-o-kret'ik.), demoeratisch. Delight (de-Isjt'), R. vermaak; geneugte; verruk- king. —, v. a, verheugen; bekoren; v. n. beha- Desnol ish (de-mol'isj), v. a. afbreken, goo,-en seheppen, genot vinden t iv) .—ful, a. —fully, pen. —isher, a. afbreker, alooper. —ition (demolls'sjun), a. afbreking, stooping. gPnotvol. —fulness, a. vermake- Itikheid; bekoorlijkheid. —some, a. aangenaam. Demon (di'mun), a. booze geest, duivel. Delinen te (de-lin'i-eet), v. a. sehetseu; ant- Demon lac (de-mo'ni-ek), a. bezetene. —Jac, —iacal (dem-un-naj'ikl), —ian, a. duivelach. werpen. —tion (ee'sjun), s. afmaling, schetsing; —ology (di-mun-ol'ud-zjih), a. leer der booze oehetn. —tor, s. sehetser. Deliaquen cy (de-line'kweu-sih), a. vergrijp. geesten. Demonstr able (de-mon'stribl), a. bovijsbaar, —t, a. rehuldig; a. overtreder. leelf.ques ce (del-i-kwes", v. n. smelten; ver- betoogbear. —ably, ad. klaarblijkelijk. —ate (-street), v. a. bewijzen, betoogen. —atson (demvliegen. —cence 1-kwes'sens),s.smelting.vervlie- un-stree'sjun), a. bewijs, betoog. -stive, a. ging. —cent (-kwea'sent), n, smeltend; vervliegend. —ative/y, ad. (-stre- ay.), aanwljzend; betoogend ; Delicate ,, e-larreetl, v. n. Wen, raaskallen. Delhi oars (de-liei-ne), a. ijlhoofdig. —ousneas, klaarblijkelijk. —ator (oak: dem'un-atree-tur), a. betooger; bewijsvoerder. —atory, a. bewij—um, a. ijIhoofdigheid, cond. Deliteseence (del-i-teet'sens), a. teruggetrok- Demoral isation (de•mor-el-i-zeesjun), a. zekenheid. denbederf. —ize (-mor'el-ajz). v. a. zedelocs Deliver, (de liv'ur), v. a. bevriiden; verlossen;

held. onbuigzaamheid. Stubby (etub'bih), a. vol stronken• tie Stubbed. Stucco (stuk'ko), a. stukadoorskalk. —, a. a. stukadoren. Stuckle Isturk1), a. hoop schooven. Stud (stud'), s. post, still; knopje; hemdtknoopje; stocterij. —book, register van volbloed paarden. —groom, pikeur. —horse, henget. —, v. a. met knopjes heslaart of versieren. —ding, a. bet be-

Wie ontwikkelde Bitcoin


PRO.- PSY. 237 beschutting; betaling (van een' wheel). -ire. Provision (pro-vizrun), a. vooraiening, voorzorg, maatregel; bepaling; voortaad; mondbea. beechermend. -or, a. beschermer, beschermhoeften, proviand; proviste. -, v. a. van mondhear; protector. -orate ( ur-et), -orship, a. be behoeften voorzien. -al, a. -ally, ad. voorkooanhermheerachap, protectoraat. -oral (-or-e1), a ttideigk. --ary, a. vooraf zorgend; yourvan sea' protector. -cress, s. baschermater. tpig. oo Pretend (pro- tend'), v. a. ultateken, uitotrekken. Protest (prot'eat, prolest), a. verklaring, var. Provis 0 (pro- varzo), a. betting, voorbehoud. -or (-nun), a. bezorger; voorloopig benoemde zet, protest, - (pro-test'), v. a. tot getuige roe opvolger. -cry, a. voorwaardeli.jk. pen; proteateeren; v. n. betuigen, plechtig verklaren, zich verzetten, (against). -ant, a. protee- Provocat Ion (prov.o-kee'sjun), a. uitdaging; terging; uttlokking. -lee tpro-vole-tiv), a. nit tantach; a. protestant. -antism, s.protestantsche dagend; tergerid; uitlokkend; s. prikkelend (opleer. -align (-tee'sjun), a. plechtige tegenverklawekkend) middel. -iveneas (pro-vo'ke-tiv.), a. ring, verzet. -or (pro teseur), a. die protesteert, opwekkende hoedanigheid. betuigt. Prothonotary (pro-thon'o to-rih), a. opper- Provok e (pro-vook'), v. a. uitdagen; tergen, verbitteren; uitlokken; aanzetten, ophitsen, 'to). schrgver, griffier. , -er,.. uttdager; terger; uitlokker; ophitaer. -ing, Preto col (pro'to-kol), a. protocol, kladopstel. a. verbitterend, ergerijk. -colist, a. prot000llist, kierk. -martyr (-maar'tir), a. eerste martelaar. -plast (-plest),s.voor- Provout (prov'ust), a. vooraitter, hoofd; provooat. -ship, e. provoostschap. (tejp), a. eerate model. beeld, origineel. -type Protract (pro-trekt'), v. a. veriengen; vertchui- Prow (prau'), a. voorsteven; prauw. -, a. dapper, kloek. -es., a. dapperheid; kloek bedrijf. yen; op de -lunge baan schuiven. -er, a. rekker, uitsteller. -ion (-trek'sjun), s. verlenging; ver- Prowl (praaur), a. strooptocht. -, v. a. doorkruisen (om buit to vinden); v. n. rondawerven, traging, rekking. -ire, a. rekkend, vertragend. stroopen. -er, a. strooper. -ings (-iengz), pl. -or, s. hoekmeter. Protru de (pro-troed'), v. a. voortduwen. -stoo- stroopergen. ten; v. n. voortdringen; ultateken; -sion(-troe'- Proxim ate (prokel-met), a. -ately, ad. naast, eerstvolgend, onnatddellgk. -ity e. ajun), a. voortetooting. -sive (-troe's1v), a. voortnabgheid. stootend Protuber once (pro.tjoe'bur- ens), s. uitsprong; Proxy (proks'ih), a, volmacht; waarneming, gemachtigde. uitwas. -ant, a. ultspningend, uitpuilend; gozwollen. -ate (-eet), v. n. uitsteken, uttpuilen, Pruce (proea), a. pruialach leder. zwellen. -alien (- ee'ejun), a. ultsteking, tritput- Prude (proed), a. nuf, preutsch meisje. Pruden ce (proe'dens), a. vooratchtigheid. -t, ling, availing. -tly, ad. voorziehttg,verstandig. -tial, a.-tially, Proud (praud'), a. -ly, ad. hoogmoedig, trotach, tier verwaand (of); prachtig; tochtig, loopsch. ad. (-deresjel.), door de vooratchtlgheld voorgeschreven, wile. -tiais (-den'ajelz), pl. grondre- flesh, wild yleesch. gelen van voorzlchtigheid; verstandige beginselen. Prow able (proev'ibl), a. bewijsbaar. v. a. bewgzen; beproeven; ondervinden, ondergaan; Prud cry (proe'dur-rih),s. preutschheid. -isk, preutsch. v. n. blgken; worden, uitvallen; slagen. tur), s. leverancier, pro. Prun e (proen'), a. pruim. -e, v. a. snoelen; Proveditor (pro vediopschikken; v. n. itch opschikken. viand-meester. a. wollen mantelstof; aleepruim. -er, anoeier. Provender (prov'in-dur), a. beeatenvoeder. -ijerous (.niPur-rus), a. prulmdragend. -ing, a. Prover (proev'ur), a. bee gsvoerder. het anoeten. -hook, -knife, anoeimes. Proverb (prov'urb), a. epreekwoord, apreuk. a. -lolly, ad. (pro-vuebt-e1),spreekwoor- Pruri ence (proe'ri.ens), a. jeuking; sterk verlangen. -ent. a, jeukend; sterk verlangend (for). deltlk. -ginous (.rid'zji-nue), a. jeukerig. Provide (pro•vajdn, v. a. verschaffen, berorgen, voorzien (with); - one's self, op ague hoede zi.jn; Pruss into (prusri-et), a. blauwzuor zout. -ic acid, blanwauw. v. n; (against) maatregelen nemen; (for) zorgen. Pry (pran, v n. giuren, looren; (into) den. near -d, conj. mits4 steken in. -ing, a. -ingly, ad. nieuwsperrg, inProviden ce (prov't dens) a. voorzienIgheid; dringend. eoorziening, voorzorg, zuintgbeid. -t, a. -tly, ad.vooruit zorgend,vooretchtig;spaaraatm.-tiat, Psalm (saam'), s. psalm. -ist (ook: set'mist), a. psalmdichter. -odiat (sel'mud-diet), a. psalma. -Holly, ad. (-den'sjel.), van (door)de goddezinger. -ody (sel'mud-d1h), a. psalmgezang. lgke voorzienigheid. Provider (pro-vaj , dur), s. verschaffer, becorger. Psalter (eaortur), a. psalmboek. -y, s. psalterium (soort van harp). Province (prov'ins), 8. provincie, wingewest; Pseudo- (sjoe'do.) [in samenst.], valech, onecht, landechap; gebied, ambt, vak. schgn-. -graphy (-doere tilt). a. valsch geschrift. Provincial (pro-vin'sjel), a. provineiaal, gewea- logy (-dol'ud-zjih), a. valsehe leer. -nymous e. provinciaal; plattetelgk, plattelands, (-don'-t-mus), onder een' verdichten naam. land-bewoner. a. gewestelgke epreektrant ofuitdrukking. -ity ;sji. el'it -Oh), s. gewestelgke Pshaw (ajao), int. bah! foci! Psychology is (saj-ko-lod'ajik), -ical, a. steteigenaardIgh4d. kundtg. -ist (-koeud-zjist), s. zielkundige. -y Provine (pro-vajn'), a. stek.v. n. stekken of ateliers (van w gristokken) poten. (-kol'ud-zjih), a. zielkunde.
MOP.- MON. Tied crat In (mod'ur-et), a. —tely, ad. gem atigd, Monach al (mon'e-kel), a, monniks-; kloosterlkjk; eenzaam. —ism (-kizm), s. rnonnikenwezen; kloosmatig, middelmatig. —re (-eat), v. a. matigen, terleven. temperen, does bedaren; v. n. bedaren. —tenets t-et-1, a. gernatigdheid; middelmatigheid. —lion Monad (mon'etl), a. ondeelbaar lets, monade. i-ee'sjun), R. gematigdheid; hetlaa7 dheitl. --for, Monarch (mon'erk), a. al leenhearscher, monarch. -rat, (mo-naark'el), —ic, —icel Ono- naarklk- j, a. (-en- tar), s. tnattger; vredernalrer; voorzit'er. alleenheerachend; vorstelijk. —ist, a. voorstander oderii (mod'urn). a. nieuw, nieuwerwetsch; der monarchic. —ice (-ajz), v. a. ale monarch bes. hedendaagache, tijdgenoot. hedendaagsch. —ism, a. nieuwigheid. —ize (ajz), v. a. nieuwer-1 heerschen; v. n. den monarch spelen. —y, a.alleenheerschappij; monarchie. wetach maken. —nest, a. nieuwemtachheid. Modest (ruod'tst), a. —ig, ad, hescheiden; zedig; Monaster ial (mon-ea-ti'rt-e1), a. kloosterlijk. —y (mon'es. ter-ih),a. kleoster. ingetog,en, Perim?. —y, s. zedigheid, Ingetogenheld, eerbaariteid; —piece, kanten hoezernstrookje. 171onastle (nao-nes'tik,, s. kloosterling —, —al, a, —ally, ad. (-tikl-), klooaterlijk. —ism (-ti-sizm), Modicum (mod'i-kum), a. weintgjs. a. kloosterlaven. Modifiable (mod'i-faj-ibil, a. vatbaar voor wij—ication ;41- kee'sjun), s. wijziging. —y, Monday (mun'dee), s. maandag. to make a saint ci - masndag houden. V. R. wijzigen; verzachten; — upon a matter, een Monde (mond), a. wergild; rijksappel. onder•erp uitputten. Modish (rno'disj), a. —1y, ad, modiech, naar de Monetary (mon'e-te-rih), R. gelsleiijk, geld-. Money (mua'ih), a. geld. ready —, in hand, mode. —rem a. moderucht. gereed geld. to make —, geld verdlenen. to make Modal ate (mod'joe-leet)„ v. a. , de stem) buigen, — of, is gelde maken. —bag, geldzak. —balance, rooduleeren. —ation (-lee'sjun), a. stembuiging, geldschaal. onderstands bill. —box, spaarmodulatie. —ator, a. mtembuiger. —e (-joel), 3. not. —broker, gellhandelaar. —changer, wissemodel, monster. filar. —lender, geldschieter. —making, geldwinModwall Imod'vcaol), a. bijenspeeht. nine:. —matter, geldzaak. —proof, onomkoopbaer. Mogul (mo'gul),s. Mogul. —serivener.geldmakelaar.—'8-tvorth,geldswaarde. Mohair (rno'heer),a, kernelshaar. k (mo'haok), s. straatroorer. —wort, penningkruid. —ed (-id), a. rijk,berniddeld. Mob Molder (mol'dnr), v. a. verbluffen,verlegen waken. —er, a. witselaan.mtinter. —less, a. zouder geld. Monger (mung'gur). s. koopman, kramer. ed, a. vermorseld, fijn gewreven. Mongrel (mung'gril), a. van gemengd rat, Moiety (morit-tik,), e.belft. bastaard. s. bastaard. MiLoti !me))), v. R. be& ijken; lawellen, afmatten; Monied (mun'id), a. rijk. bemiddeld. v. n. zwoegen„ sick sf'looven. Moist (rnojat,')., a. vochtig. —en (nnola'n), v. a. be- rtionish (morilaj), v. a. vermanen, waarschuwen. vochtigen. (moja'n-nr), a. bevoch tiger. --er, R. vermaner, waarschuwer. Monition (mo.nisPun), a. aantnaning, wenk. —nese, —ore (-joer), e. vochtigheld. —ory, A. vermanend , Monit lye Moke (mock), a. mast. net •erk. Moky (mo'itill), a. don kPr, somber. nars,huwend. —or, a. vermaner, waarschuwer. Molar (rno'ler), a. fijomalend, moat-. - tooth, —cry, s. vermaning, waargchuwing. Monk (mungk'), a. mon•ik; vlek (hi) drukkeral. MR3,1tR11(1., kies. —fish. zeeengel. —sheet, vet miadruk. —'s-head, Mol aarven lmo-les'siz), a. suikerstroop. Mole (moor), ps. tool; dam, havendam; moedervlek. papenkruid. —'s-hood, monnikakap. —"a-rhubarb, monniks-rhabarber. —cry, a, monnikenwezeu, -le--bat, ven. —hood,a.monnikachap.—iah,a.monnikachtig. mollenvanger. —cricket, veentuol. —eyed, met seer kleine oogen. —track, moilengang. —trap, Monkey (mung'kih), a. Rap. —flower, guichheil. —"e-bread, apenbrood (plant). mollenval. —warp, mol. —, v. n. molshoopen opMono chord (mon'o-kord), a. eenanarig apeelruimen. Molecule (mol'e- kjoel), s. stofdeeltje. trig, —chrome 1.1croom), a. eenkleurtg schilderMolerit (mo-lest'), v. a. overlast aondoen, kwellen. stub. —chromatic (-kro-met'ik), a. eenkleurig. —Winn (mol-ea-tee'ajun), a. overlast, Wed. —er, Monocut ar (mo-nok'joe.ler), —out, a. eenoogig. T►llonodon (mon-o'don), a. zeeeenhoren. a, verontruster,kweller. Moll! eat (molli-ent), a. verzacht,d. —feeble Monody ;rnon'a-dth), 8. alleenzang. ( faj-ibl), a. verzachtbear. —,fication (-fl kee'sjun), Monogstm 1st (mn-nog'e-mist), a. vijand van a. verzachting. —fler (-faj-ur),s. verzschter. het bertrouwen; die dêne vrouw heeft• a. huwelijk met 6ene vrouw. (•faj), v. a. verzachten,'Ienigen. Mono grant (raon'o-grem), a. naameiger; SAMollusk (11110P1i100, R. weather. mengestelde letter, ldnregelige rspreuk. —graph Molt. Zie Moult. (-grei') s, beschrijving van eene enkele zaak. Molten (mool'tn), a. gesmolten. Moly (molih), a. wild knoflook. —PraPbY (mo-nog're-fih), a. lijnteekening; Monograph. — UM (-11th), e. gedenkzuil nit Mollybdena (mol-ib di'ne), a. waterlood. a. alleenapraak. 6dn stern. —logue lone (moom) ; a. totskop, domoor. Moment (mo'mint), a. oogenblik; gewicht,belang. Monomachy (mo-norn'e-kih), s. tweegevecht. Monomania (mon-o-mee'nI-e). a. monemanie —orgy, ad teder oogenblik. --ary, a. vluchtig, voorbjjgaand, kortstoadig. —out (-ment'us), a. Mononne (mon'om), a eenvoudige groothetd. gewichtig, van belting. —um (-men'tnm).s.beweeg- Monopnthy (mo-nop'e.tik), e. alleen•laden. Mr,nopetaloos (mon-o-pere Ins), a. tlenbladig. kracht, sandrijvingakraeht; toppunt.

45S tle el Cep , G el 'spell, tn. Hoping. Gelling, v. fimble-hemp. o lowing, bellowing, roaring. ge (done, v. vow, promise. eerie, — doers ; to make is vow. o, caterwaul. G o. ogling. le eloof, o. belief ; trust, credit ; faith ; creed. — Aechten (clean) eon, to attach (to give) credit to. —eartihel, —spurt, utak, article of faith. —sbe • lijdenis, confession of faith. —sbrieven, credentials. —sdwang, intolerance, constraint in religious opinions. —egenoot, —±verwant, fellow-belteyer. —atwist, controverey. —eheld„ champion of faith. --sliver, religious seal. —steer, doctrine of faith. —"lease creed, belief. —sonderwij zer, catechist. —sonderzoeker„ inquisitor. —sregel, rule of faith. --eves rake,- inquisitor. —verseking, apostasy. —irorkiheid, religious liberty. —mak, matter of faith, —boar, —efiek, by. credible. —baarheid, elijk held, v. crediblenese, credibility. —waardig, hr. credible, trustworthy. —woordigheid, v. cred • iblenees, credibility, trustworthiness. eadrit,tap, o running. Golocre en, or. & on. w. to believe, to have (to put) faith in, to give credit to ; to think, to be of ',pinion. —ig, by. believing, faithful. —igen., m. & v. my. believers, faithful. --igheid, v. faithfulnese. Galt, by. sterile, barren. —rarken, boar. —esnoek, reale pike. (1 elul, o. tolling, peal or bells. G 'laid, o. sound; noise. --broker, mute, sordet, sardine. (•aluie r , o. idling, lounging. Geluintd, be. humored. G oink, o. fortune; happiness, felicity; good fortune, luck, good luck. bij fortunately, luckily. op goed at a venture, at random. chit is sneer - dan retisheid, fortune favors fools. —wensch, —wentaing, congratulation, felicitation. —wenschen, to congratulate (With) (met, upon), to wish (to give) )0y (met, of). — ea/ig, all-happy, blessed. —zatigheid, happiness, blessedness, bliss, felicity. —sucker, adventurer, fortune-hunter. —sbode, messenger of good tidings, —rgodin, Fortune. —epoederen gifts of fortune , riches. —skied, —srogel, favorite of fortune, upstart. —soon, propitious star. —je, o, lucky chance, piece of good fortune. eleluhlk en, on. w. to succeed. —ig, hr. & bw. fortunate (-ly), ham, (-1y), lucky (-ly), successful (-ly). cafe (-13). pesternte, propitious star. —igerwUs, bw. fortunately, happily. eiolterk, o. sucking. onp.w. to please, to suit. to like. Gentaialet, by. affected. —Acid, v. affectation. Getman!, al. consort, husband. o. grinding; vexation, trouble; tax upon meal. (Aeneas., o. dunning. o. gentian., privy parts. Goereatelst lade, m. & T. mandatory, deputy, delegate. proxy, agent. Giornale, o ease, leisure; comfort, convenience, room. op um, —, at your leisure. seem ow pit down. geheim —, privy, water-closet.

384 ACH..—ADE. back. —krabben, on. w. to retract. —slum, ten. Aebterkiel, V. stern-keel. w. to kink, to wince, to grow wild. —teres, on. Acisteerk5eip, in. slander, back-biting. —pen, ov. & on. W. to slander, to back- bite. —per, in. —star, w. Zie Interest. —varen, —seiten, on. W. to make stern-way. v. slanderer, back biter. Achterweettel,o. bind-quarter. Aelliterklinttv, m. bind-claw. Achterkieln dcsehter, v. great- granddeughter. &Otters ertrek, o. back room. v. mizzen-flag. —kind, o. great-grandchild. —coon, m. great- Aehte•wlels, Aehtervoeg en, or. w. to add behind, to affix, to grandson. postilx, suffix, —iny, v. adding behind. —set, a. &enter-aeon/4g, by. enspicione. —heid, v. suspiaffix, posttlx, suffix. ciousness. Achtervollg en, ov. w. to follow, to pursue; to Achterkwartler, o. back-quarter; bunt. Actaterlap, m. beel-places, heel. —pen, or. W. to observe; to continue. —ens, bw. successlyelY, consecutively; vz. in pursuance of, conformably heel-piece, to heel. Achterlase, m. cargo at the stern. — hebben, to to. —iny, v. pursuit, prosecution; observance; enceeesiou. want to go to stool (to the privy). As:sheer/Int on, or. W. to leave behind; to omit. Achterweerts, Inv. backwards. Achterwaertsch,bv. backward. —tog, v. leaving behind; omission. Aehterw nicht, T. stern-watch. Atettertederr, o. heel-piece. Achtertssen, o mesue-tenure. —heer,mesue lord. Aehterweg,m. bank-w ay, back-road. blijren to Achtorevese, bw. aside, away. — —wan, under-feudatory, under•tettent. stay away, not to appear, to remain behind. — Achteerlot, by. of eight sorts, eight kinds of. Achterliggen, on, w. to lie behind; to be disre- houffen, to conceal. Aehterwerk, o. back-work; stern-frame; bum. garded. — tie, to be inferior to. Achtersviel, o, hind-wheel. Achtsrl l o. hind-part, back-side. Achterlejk, hr. backward. —ketd, v. backward- AchterwInkel,m, back-shop; recess. Achterzak, m. hind-pocket. nest. Achterzell, o. mizeen-sail. Achterman, en. binder-man; Tear -rankman. Aehterzolder, m. back-loft, back garret. Achtortniddisg, In. afternoon. AchtgevIng, v. attention, beedfuluese. Achternmur, sn. beck-wail. Aeht hook, m. octagon. —iy, by. octagonal, octanAchterna, bw. after, behind; afterwards. gular. fiteehtersteet*, m. great-nephew, second cousin. Achting, v. esteem, regard. —seva4rdig, bi. Zie cousin. second Achternicht, v. great-niece, Achtenswaardlig. Achterone, bw. the back-way about. —hal., or. Aehtjartg, be. sight years old; octennial. w. to smuggle. Achtlanntig, by. octolateral. Actsteronder, o. stern-hold. Achterop, bw. (up) behind; disadvantageous. dee Achttettergrepl7g, by. octosyllabic. Achttanastl, bw. eight times. le —, that is the wrong way, Atobterovoir, hw. backwerde (over), eupinely, on Achtp ender, m. eight-ponder. Aeotreigelleg, be. of eight lines. — tem, octosiich. one's back. —liggend, to 7. suphie. o. eighth (part , ; crotchet; Aehtste, tw. eighth. fichterpassi, in. hind-pole, hind post. sequence of eight cards. ten —, eighthly. Achterphard, o. thill-borne. ihiller. Achtsptan, o. eight horses. Acisterpand, o. hind-skirt; out-house. Achttni, o. eight. Aehtergsinnts, v. back-yard. Aclatt ten, tw. eighteen. - de, tee. eighteenth. feehewrpoort.y. back gets; buo ➢ . Ache toon, m. octave. Achterpoot, Ira. hind-foot, hind-paw. Achevocelg, bv. of eight feet; eight-footed. Achterrad, o. hind-whee:, trailing-wheel. —iy. by. eightfold, octuple. Achtvoud, o. & Achterrilern, no. cropper. Achtzft.m, be• & bw. attentive (-1y), careful (-1y) Acitterresins, o. stern-hold. —held, v. attention, carefulness. Atlaterschtp, o. abaft, stern. to Achtztidlig, bee octolateral. Achteretattn, on. w. to stand behind, — Acontet, o. aconite. be inferior to. Athteretat, m. back•eteble; arrears. --lip, hr. in Adannettppol, m. edam's-apple. bite of a viper. Adder, v. viper, adder. —beet, arrears; —e aehuld; tie Achterstml. —engebtoed, —engebrondset, —kroost, breed of o. hackAchterat • , by. hindmost, hindermost. vipers. —kruid, viper's-grass. —spoil, venom of a part, back-aide; bum, asses. viper; viruiente,back-biting.—tone,viper'ssting; Acheerstell, o. back-part (of a. wagon). —len,ov. virulent tongue, back-biter; viper's-bugloss, w. to put (to place) behind; to postpone, to dissnake weed. regard. —Ling, v. placing behind; slighting. in. nobility. keeps —, nobility, pc,dge. Ad Achterateven, m stern. tie AdelliUk. —beret, ae —, gentry. yen Actiteratrnest, v. back-street, by-lane. midshipman, cadet. —stand, nobility; tot den — Aehteratuh, o. hind-piece. verkeffsn, to nobilitate. —revering, aristocracy. Achtertstche, re. rear. haughtiness, pride of ancestry. bw. backwards. —trots, Aehtertsit, o. back-door. —deinten, ors. w. to start back, to recoil-•gasn,on , Adelaar, m. eagle. w. to go (to draw) backwards; to decline, to decay, Adeldont, m. nobility. brief van —, patent (charter) of nobility. to grow worse. —4aten, or. w. to pall (to haul)

Hoe ga je kopen rimpel op Coinbase


boar. —sion (-misrun), a. intending, inlating; inspuiting. (im-mit'), v. a. inzenden; inspuiten.—igable (-i-gibl), a. niet to verzaehten; onvermurwboar. Immix (im-mika'), v. a. in. vermengen. —able, a. onvermengbaar. Immobility (im-mo-bifit-tib), a. onbewegelijkheld. Ininitodera te (im-mod'ur-et), R. —tely, ad. ontnatig, overmatig. —twee, —tion en'ajun, e. onmatigheid. Immodest (im-mod'est), a. —ly, ad. onbeseheiden, onbetamelijk; onzedig, onkuiseh. —y, e. onbeseheidenheid, onbetamelijkheid; onsedIgheld, onkuischheid. lfinxnole te (im'mo-leet), v. a. offeren; opofferen. —lion (- lee'sjun), s.offering; opoffering;offer.—tor, a. offeraar. Immomenstous (im•mo•men'tus), a. onbeduidend, nnbelangrijk. Immoral (im-mor'el), a. —ly, ad. zedelooa; onzedelijk. —ity (-mo-rel'it-tib), a. zedeloosheid, onzedelijkheid. Immortal (im-mor'tel), a. —ly, ad. onsterfeliik. —ity (-mur-tel'it-tik), a. onsterfelijkheid. —ire (-ajz), v. a. onaterfelijk maken, vereeuwigan. Immova ble (im-moev'ibl), a. —bly, ad. onbeweegbaar, onwrikbaar. —bleneas, a. onbeweegbaarheld. —61es (-iblz), pl. vaste goederen. Immunity (im-nsjoe'nit.-tih), N. vrijdom; etelling, ontheffing; voorreeht. immure (irn-n!oer'), v. a. ommuren; in-, opalui-ten. (im-mjoe'zikl), a. Zie Unmusical. Immuta ble am-trijoe'tibl), a. —bly, ad. onveranderlijk. —blenese, s. onveranderlij kheid. Imp (imp), s. entrijs; apruit; guit; duiveltje, nikker. —, v. a. enten; vergrooten. Impact (im-pekt), a. indruk, atoot. Impair (ini-peer') v. a. verergeren; besehadigen, benadeelen, verzwakken; v. n. verminderen, afnemen. —er, e. bederver. Impalpable (im-perpibl), a. onvoelbaar. Impalsy (im-paol'zie), v. a. verlammen. Impana te (im-peen'et), a. in't broodstanwezig. —tion (-pe-nee'sjun),.. aanwezigheid in het brood. Impanel (Im-pen'el), v. e. benoemen, oproepen (ala gezworene). v eonofesli ;Vet I it i(c) rakaevnli set (;,mg:poenrg'ee4 fig), dv; na .e h 11111n. It
209 Oz (oks'), s. os; rund. —bane, oseendood (plant). —bill, (soort van) schildpad. —bird,amerikaansehe pellikaan. —bow, oseenjuk. —cheek,ossekinnebak. —eye, ossenoug. —eyed, met ossenoogen. koevlieg. —gall, ossengal. —gang, zooveel land ale een os ban beploegen. —heal, :wart bilzenkruid. —lip, groote sleutelbloem. —stall, ossenstal. —tongue, ossentong (plant). Oxalic loks-el'ik), a, —acid, zuringzuur. Old ate (oks'i-deet), v. a. verzuren, oxydeeren. —ation (-dee'sjun), s. verzuring, —e (-W),s. halfa. verzuren, oxynoun, oxyde. —ire (-id•ajz), deeren. Oxycrate (oks'i-kret), a. azijn-, gorgelwater. Oxygen (oks'i-dzjen), s. zuurelof. —gas, zuurstof-
384 ACH..—ADE. back. —krabben, on. w. to retract. —slum, ten. Aebterkiel, V. stern-keel. w. to kink, to wince, to grow wild. —teres, on. Acisteerk5eip, in. slander, back-biting. —pen, ov. & on. W. to slander, to back- bite. —per, in. —star, w. Zie Interest. —varen, —seiten, on. W. to make stern-way. v. slanderer, back biter. Achterweettel,o. bind-quarter. Aelliterklinttv, m. bind-claw. Achterkieln dcsehter, v. great- granddeughter. &Otters ertrek, o. back room. v. mizzen-flag. —kind, o. great-grandchild. —coon, m. great- Aehte•wlels, Aehtervoeg en, or. w. to add behind, to affix, to grandson. postilx, suffix, —iny, v. adding behind. —set, a. &enter-aeon/4g, by. enspicione. —heid, v. suspiaffix, posttlx, suffix. ciousness. Achtervollg en, ov. w. to follow, to pursue; to Achterkwartler, o. back-quarter; bunt. Actaterlap, m. beel-places, heel. —pen, or. W. to observe; to continue. —ens, bw. successlyelY, consecutively; vz. in pursuance of, conformably heel-piece, to heel. Achterlase, m. cargo at the stern. — hebben, to to. —iny, v. pursuit, prosecution; observance; enceeesiou. want to go to stool (to the privy). As:sheer/Int on, or. W. to leave behind; to omit. Achterweerts, Inv. backwards. Achterwaertsch,bv. backward. —tog, v. leaving behind; omission. Aehterw nicht, T. stern-watch. Atettertederr, o. heel-piece. Achtertssen, o mesue-tenure. —heer,mesue lord. Aehterweg,m. bank-w ay, back-road. blijren to Achtorevese, bw. aside, away. — —wan, under-feudatory, under•tettent. stay away, not to appear, to remain behind. — Achteerlot, by. of eight sorts, eight kinds of. Achterliggen, on, w. to lie behind; to be disre- houffen, to conceal. Aehterwerk, o. back-work; stern-frame; bum. garded. — tie, to be inferior to. Achtersviel, o, hind-wheel. Achtsrl l o. hind-part, back-side. Achterlejk, hr. backward. —ketd, v. backward- AchterwInkel,m, back-shop; recess. Achterzak, m. hind-pocket. nest. Achterzell, o. mizeen-sail. Achterman, en. binder-man; Tear -rankman. Aehterzolder, m. back-loft, back garret. Achtortniddisg, In. afternoon. AchtgevIng, v. attention, beedfuluese. Achternmur, sn. beck-wail. Aeht hook, m. octagon. —iy, by. octagonal, octanAchterna, bw. after, behind; afterwards. gular. fiteehtersteet*, m. great-nephew, second cousin. Achting, v. esteem, regard. —seva4rdig, bi. Zie cousin. second Achternicht, v. great-niece, Achtenswaardlig. Achterone, bw. the back-way about. —hal., or. Aehtjartg, be. sight years old; octennial. w. to smuggle. Achtlanntig, by. octolateral. Actsteronder, o. stern-hold. Achterop, bw. (up) behind; disadvantageous. dee Achttettergrepl7g, by. octosyllabic. Achttanastl, bw. eight times. le —, that is the wrong way, Atobterovoir, hw. backwerde (over), eupinely, on Achtp ender, m. eight-ponder. Aeotreigelleg, be. of eight lines. — tem, octosiich. one's back. —liggend, to 7. suphie. o. eighth (part , ; crotchet; Aehtste, tw. eighth. fichterpassi, in. hind-pole, hind post. sequence of eight cards. ten —, eighthly. Achterphard, o. thill-borne. ihiller. Achtsptan, o. eight horses. Acisterpand, o. hind-skirt; out-house. Achttni, o. eight. Aehtergsinnts, v. back-yard. Aclatt ten, tw. eighteen. - de, tee. eighteenth. feehewrpoort.y. back gets; buo ➢ . Ache toon, m. octave. Achterpoot, Ira. hind-foot, hind-paw. Achevocelg, bv. of eight feet; eight-footed. Achterrad, o. hind-whee:, trailing-wheel. —iy. by. eightfold, octuple. Achtvoud, o. & Achterrilern, no. cropper. Achtzft.m, be• & bw. attentive (-1y), careful (-1y) Acitterresins, o. stern-hold. —held, v. attention, carefulness. Atlaterschtp, o. abaft, stern. to Achtztidlig, bee octolateral. Achteretattn, on. w. to stand behind, — Acontet, o. aconite. be inferior to. Athteretat, m. back•eteble; arrears. --lip, hr. in Adannettppol, m. edam's-apple. bite of a viper. Adder, v. viper, adder. —beet, arrears; —e aehuld; tie Achterstml. —engebtoed, —engebrondset, —kroost, breed of o. hackAchterat • , by. hindmost, hindermost. vipers. —kruid, viper's-grass. —spoil, venom of a part, back-aide; bum, asses. viper; viruiente,back-biting.—tone,viper'ssting; Acheerstell, o. back-part (of a. wagon). —len,ov. virulent tongue, back-biter; viper's-bugloss, w. to put (to place) behind; to postpone, to dissnake weed. regard. —Ling, v. placing behind; slighting. in. nobility. keeps —, nobility, pc,dge. Ad Achterateven, m stern. tie AdelliUk. —beret, ae —, gentry. yen Actiteratrnest, v. back-street, by-lane. midshipman, cadet. —stand, nobility; tot den — Aehteratuh, o. hind-piece. verkeffsn, to nobilitate. —revering, aristocracy. Achtertstche, re. rear. haughtiness, pride of ancestry. bw. backwards. —trots, Aehtertsit, o. back-door. —deinten, ors. w. to start back, to recoil-•gasn,on , Adelaar, m. eagle. w. to go (to draw) backwards; to decline, to decay, Adeldont, m. nobility. brief van —, patent (charter) of nobility. to grow worse. —4aten, or. w. to pall (to haul)
bw. some, any. —ermate„ bw. aonlewhat, in some measure, in some degree. —snot's, —erte(fee, bw. (in) any way. —Acid, v. singleness, singularity; loneliness, solitude, solitariness; unanimity, harmony. bar. Lie Eunig. —seine, bw. somewhat, rather, in some degree. Eenjarig, be. of one year, one year old. Eeiskennig, be. eby. —Acid, v. shyness. Eeniettereepig, Ibv. monoaillableal. —woord, monosyllable. Eenl.nbbig, be. monocotyledonous. Eenioop end„ be. unmarried, single. E.ntranal, by. once. Eennilddelpuntlg, be. concentric. Eenrisoedig, be. & bw. unanimous (-ly). Eenoog, m. & v. one-eyed person. —ig, be. oneeyed, monocular. Eenarlg, be. & by. unanimous (-ly); uniform (-ly). —held, v. unanimity; uniformity. Cans, lr.v. one°, one day, once upon a time; of one accord. niet —, not even. het — (tearden), to agree. Eeneehedirwlg, be. heteroscian. —en m. me. heter °ult. Eeinschallg, be. univalve. Eensdeele„ bw. partly. EenegezInd, be. unanimous, of one mind.:—hsitl, v. unanimity, concord, harmony, Eensklape, bw. suddenly, on a sudden, all at once. Eeneloldend, bv. of the same tenor, similar; ale GeliJkluldend. voor — afechrift, a true copy. —heid, v. conformity. Eeneteinntlg, be. & by. unanimous (-1y), barmoutons (-ly), of one consent. —heid, v. unanimity, concord, harmony. Eentnt, o. unit. Etntonlg. bv. & bw. monotonous (-1y), tedious (-1y) —held, v. monotony, tediousness. Eenvervig, be. of one color, plain, Eenvoranig, be. uniform. —held, v. uniformity. Eenvond, in. singular number; sie Eenvou% diglecid. --ip, be. & bw. singular; uneomposed; sim els (-ply), plain (- I y), candid (-ly), ingenuous ( - )y), credulous (-ly); snare (-13r). —igheid, v. simplicity, plainness; candor, ingenuousness, credulousness. Earswerf, Pm. once. Eenznem, be, solitary, lonely, retired. — bw. solitarily, in solitude. —held, v. solitariness, solitude, retirement. Eanaelwrg, be. identical; manotonoua. —Arid, v. identicalness, sameness; monotony. EenzUdig, be. & by. partial (-ly). —held, v. partiality. Ear., bw. sooner. hoe — hoe liever, the sooner the better. —, nw. before, ere. Ear, v. honor; glory. bed van —, field of honor. pant ran —, point of honor. op ni(ra wooed . van —, upon my honor. ismand he /textile — beseirsen, to perform the last duties to a. o. in cUe — en deugd, in all decency. in —e holden, to have reward res. ter —e van, in honor of. eerie — atelier: in, to be proud of, to pride one 'a self on. —ambt, trust (post) of honor, —bewile, —kw( zing, respect, bono", homage. —gevoel, sense Of

(about) laveeren; (back) btidrestien. Tackle (tek'ki), s. takel, tulle. —faildtalielooper. —hook, taliebaak. —pendent, .chin el, hanger. —, v. a. takelen. optakelen. Tackgling (tek'lleng), a. tnig, gerel, gereedsehap, takelwerk. Take e. fijn gevoel; beield, slag. —ie, —lent, a. kagekundig. —Irian (tek-tieren), e. krijgakundige. —ice, pl. krijgokunde. —ale (41), a. voelbaar. —ility s. voelbaarheld —ion (tek'sjunl, e. Remaking, betasting. Tadpole (ted'pool), s. junge klkvoreeh. Tonere, (terar-i1), s, hakkebord. Tatlet a (tene-ts), —y, a. tat. Taltrall (terril), a. hakkebord. —timber, hek*tut. Tag (teg'), a. nestelbeelaAn beuzeling; lam; zeker Madame!. —rag, gespuis. —, v. a. van een voorzien; ianbechten. Tall (teen, P. etaart; einde; /sleep; arm. to turn —, zich tilt de voeten maken. —board, krat (aan Oak' boerenwagen. —carrier, elippendrager; pluimstrijker. —lashing, —rope, etaarttouw. aanbangeel; vignet; staartetnk. —, v. a. bij den steart trekken; (in) lip pen, invoegen. —ed (teeld), a. geotaart. Tailor (tee'lur), a. kleedermaker. Taint Iteent'), a. vlek; bestnetting. —, v. a. bederven, beametten, hezoedelon. —less, a. vlekkeloos, zutver. —ure (-joer), s. beametting, berm deling; ,met. Take (teek) [took (took), taken (tee'kn)), v. a. nemen, In-, aan-, op, weenemen; grijpen, vat , ten; vangen; in hechteuis nemen; onteangen, nvervallen; verkagen; bezigen; klezen; huren; meenen, er voor houden; verdragen. aan', mikken. — air, bekeod worden. — an airing, een Ittehtje meheppen. — coach, zich in de hoot. zetten. — cold, eeue kon vette], — ill courses, een sleeht leven lelden. — delight in. behagen seheppen In. — a drive (a ride), een rijtoertje maken. — a journey, eene refs &ten. — the law of, in rechten betre'kken. — order with, 'Antis it. — pity or., medelijden hebben mat. — prejudice, een vooroordeel opvatten. — pride in, trotech akin op. — scorn, veraehten. — a seat, gaan eaten. — steps, maatregelen nemen. — time, tijd versleeken. (along with) reedenemen. (away) wegnemen; ter Ode stet en. (down) Inger maim; afnemen; Jimmie; vernederen; onaverhalen; opechrijven. (for) houden voor. (from) nemen (aftrekken) van; onenenten; verminderen, nadeelig an. (in) in., aan-, opnemen; verkleinen; in bezit nemen, koopen; omvatten, insluiten; bedotten. (off) wegnemen; nit den weg rutmen; ontnemen; opheffen; aftrekken; nitdrinken; anbootaen; afkoopen. (on, upon) one's self, op zleh semen; zit% aanmetigen. (out) nitnemen; ten dans 'olden. (up) op-, aim-, tnnemen; bezlaan; bezig houden; eanvangen; opvatten; omvatten; . In hechtents omen; verbinden; toebinden; berIspen; boron; beffen; inloesen, voldoen. —, v. n. Mob begeven, zich riehten; ingang vindere

Vico (vaja), ad. ter vervanging van; onder-. — Vinci-mated (Yin-di'mi-ell, a. van den wijnoogat. Voor den kiemtoon der volgende samensteilin- Vine:len biro (vin'di-kibl), a. te verdedigen, te gen site het hoofdwoord. —admiral, vice-admielat. rechtvaardigen. —te (-keet). v. a. verdedigen, —agent, plaatsveyvanger. —chancellor, viee.kan- rechtvaardigen; etaende houden; weaken. —ties (-kee'ejun), a. veededlging, rechtvaardiging. —live seller. —corona, vice-consul. —gerent (-dsjl'- rent), a. plaatsvervangemd; s. pleats veryanger. (-kee-ttv), —tory (-ke-tur-rib), a. verded;gend, reehtvaardigend. —tor (• kee-tnr).s. verdediger. —president, ondervoorsitter. —rvy (vajs'roj), on- Vindictive (vin-dik'tiv), a. --ty, ad. writakgtederkontng. —royalty, onde•koningschap. Viet* age (dei - nifUi) , a bnurt,., nabuurschFtp. rig. —ness,s. wreakglerigheid. s, nabijiteid, Vine (vajn't, a. wkinhtok. —branch, w *wank. —at, a. naburig. —tip resser, wijngstardanise. —fretter,. —grub, widnnabunrechap. V lelotin (Carus). a. —ly, ed. verdoryen, slecht, gaardrups. —leaf. wijngaardblad. —prop, wingebrekkig. —xess, 8. verdorvenheid, sleehtheid, gerdstut. —shoot, wijneank. Vines/pot (vin'e•gur), a. ark* —bottle, —cruet, gabrekkigbetd. azijnfleschje. —maker, asijnmaker. V tclssitud a (vi-eis'el-tjoed). s. atwiseeling. —inary (-tjoe'di-ne-ally, a. afwisee- Viocry (varnur•1h), s. broeikas (vow' wijnstoklend. ken). Victim (vik'tim), s. slachtoffir. --ire (-ajz), v. a. 'Vineyard (vin'jurd), s. wijugaard. Vlnonn (vej'nua), a. wijnaehtig opotieren. Victor (vik'tur), a. uverwi. nnanr. •—ions, a. —iousfy, V int age ( vint'icizj), e. wtj nooget. —at pwoh -to'rt-us.), overwinnend, zegeviereud. —y, a. ( yenlesee. —nor I• our), a. wijnkooper; wijnhuialouder. —ry, a, wUnhuis, kelder. overwinning, zege (over). Victual (vit'l), v. a. vary nonlbehoeften yoor- Viny (varnih), a. van den vijnatok; rkjk aan sten. —ler, a. victuslie-nte star; proviaudschip. wijnstokken. (vaj'ul), a. stool. —a pl, mondbehoeften. Villa) at (eictioe•e1), a. wedu we. —ity (-joe'it- Viola bin (ya)'n!-ibl), a. achendbaar. —emus (•ee'ejus), a vioolblauw. —te (-eet), Y. a. echentih), s. weduwschap, weduwlijke staat. Vie (vaj), v. a. wedij veren in, avertreffen; v. u. den; overtreden; verkrachten. —lion (-ee'sjuti), asehendtng; oyertietting; vertirachting. wedij veren (for. in). View (vjoe's, s. gezleht; uitz ∎ cht; voorkow on; be V !oleo, cc (vayul-ens), a. gavel d, herighetd,gesiehti•ing; nnderzoek; insicht, oognserk. at sae —, welddadIghein; annual; verkrachting. —t, a. —tly, met een oogopslag. t. a. sien, beech:Amen, Ad. geweldig, bevlg,gewelddndig, afgedwongen. in oogenschouw nemen; v. n. (at) doelen op. Viol at (vayul et), a, viotetkleueit;, Paard; a. —er, a. besichtlger, beschouwer. —lees, a. oegs- viooltje. —in, n. viool. vioolaPeler. Viper (varpur), a adder. —'s-grass, addergras. 'len; oasichtbitar. Vigil (vid'sj ti), s. aachtwake; ,hat) waken; het- —' a head, elangekop (seedier). --snake, adderligavond; — ance, a. waaksaamheid. —ant, a. slang. —ine (-iu), a. adder-. —ous, a. adderachtig; —antly, ad. waskzaam. venijnig. Virago (yaj-ree'go), a. heldin; manwijf. Vignette (vin-jet'), a. signet. Vigor (vig'ur), a. kracht, eterkte. —otte,a. —ously, V it gin (vuedzjin), a. maagdelijk; sniver; rein, a. maagd. --al, a. maagdelUk. ad. kreebtig, steak. onbeviekt. Vile (vajl'), a. —ity i-dzjIn'it-tih), a. maagdelijkheid; maagdom; ad. baag, gemeen; geeing; verachtelijk, enood. —nese, a. laagheid, gemeea- reinbeid. Virgo (vuego), e. (de) Maagd. held; verachtelijkheid. snoodheid. Vilif Watt°. (01if4-kee"ejun), s. vet lasing, Wield (yield), a. 1 . roen. —lip (vi-eld'it-tih), —ness, beechimping, —ier (vil'i-faj•ur), s. veringar, be- s. groenheid, groan. Whimper. —y (vill-faj), v. a. veriagen. be- V4111 (y1,11), a. mannAjk. —ity (vi-ell'it-tih), a. mannelijkheid, na anbaarheid. sehimpen. s, veraehting, Virtu (sir-toe'), a. smaak, kunstgevoel. ilipendeacy (vil-i-pen'den si VI rtanal (vuetjoe-sir, a. innerlijk vermogend.—ty, veramading. al. door inwonend vermogen. —ity Viii s. dorp, gehueht. Villa (vil'le). a. buitenplaate, villa. inwonend vermogen. Virtu • (vuetjoe). a. deugd; kracht, vermogen, VIE:age dorp. —r, s. dorpeling. werking; yoortraffelijkheid; dapparheid; by (an) Villain (vilqiu), a. lijfeigene; eller deling. Villas. age (vil'iln-Idsj), a. ltjfeigenschap; melt ttek. — of, krachtens. — eiete, a. zonder deugd; krat bteaehtigheld. —oat, a. —only, ad. laag, gemeen, loos. —oco (-o'so), a. virtuoos. —ous, a. —musty, sehurkachtig, snood. —amines*, a. achurkachtig- ad. deugdzaatet; krachtlg, beilzaam. —ounces, a. held, anoodheid. —y, a. laagheld, achurkerij; deugdsaaraheid. V fru Ion en (de)oe-Ier.a), a. amet^tor; kwaadsehuriustreek. aardigheld, ventjnigheid.—t, a. —tly, ad. beametV II I toms (On u%), a. ruw,ruig,xollig, harig. Vlenin al (vim'i-nel), a. teenen vonetbrer2gend; telijk; boosaardig, venijnig. Tan teeuen. —eons (vi-min'i-ns), a. van teenen. Vistas (vsyrus),s. amet.tof, verglt. Visage (vieldsj), s. aangesieht, geiaat. —d, a. gevlochten, teen en. Vinacsous (vi-nee'sjus).a.van den wijnatok;wtin-. met een... aslant. Wheel hit (vin'sibl), a. overwinnelijk. —bitity Vises*. a (via'aur-e), a. pl. ingewanden, —al, a. ingewanda-. —ate (-eat), v, a. ontweiest. (el-birit111), —Nexus, e. overwinnelOtheid.
—, v. a. & n. lovers, Hymn (him'), s. lofzingen. —ic (-nik), a. lofzangen betretTend. Ilyp (hip), s. zwaftrinoedigheid. --. v. a. zwaarmoedig maken. Hyper bolo (hai-pur'bo-le), s.hyperbool. —bole. (-1111), a. overdrijving. —bolie,—bolieal. a. —Wisely, ad. (-per•bol'llt-). overdraven, overdrkjvend, —bolize (-lajz). v. a. overdrijven; v. a. bij vergrooting apreken. —borean (-per-bo'ri-en), a. van het hooge Noorden; streng koud . —critic (-per-krit'ik). a. streng km,strechter, letterzifter. —critic, —ethical (-per-kriVik-), a. overdreven atreng, bedilzuchtig, Hyphen (haffin), s.. koppelteeken. Hypnotic (hip-not'ik), s. slaapmiddel. Hypochondria (hip-o-kou'dri•e), a. miltzucht, zwaarmoedigheid, hypochondria. —c, —cal (-dray'. a. miltzuchtig, zwasrmoedig. a. huichelarij, ge• ilypascri sy veinsdheid. —te (hip'o-krit), a. huiehel Aar, sebtinheilige. —tic, —tical. a. —tically, ad, (hiphuiehelachtig, schijnbeilie. Ilyposta sis (haj-pmete-sis), s. zelfstandig wezen, persoonlijkheid; nrine , bezinkmel. —tecal (•1,0-qteVikl), R. wezenlijk, persoonlijk. iiypothe cute (haj-pottei-keet), v. a. verpanden. —cation ( kee'sjun), a, verpanding. — sic, a- voorouderstelling, stelling. —tic, —gee, a. —tically, ad. (-po-thet'ik-), vooronderstellend. Hyssop (hiz'zup), a. hijaop. Hysteric (his-ter'ik), — al, a. van de moederkwaal; met zenuwthevallen beh,bt. —8, pl. moederkwaal; zenuwtoevallen. Ilysterotomy (hia - te-roeuni - mth)„ a. keizersuede.
Gaande, be. going; stirring, busy; angry. — holden, to keep a-going; to keep in pixy, — at bay, — in suspense. — ',taken, to eel a•going; to stir up, to raise, to excite, to put into a passion. — rakes, to akin, to drive from her anchors. therein emnething brewing (hatch. door is iete ing). seat in er —? what le the matter ? de — en komende man, goers and comers, chance-culttorrere. GaanderU, v. gallery. Goan dewrg, bw. consecutlytly. Gaapster, v Zie Gaper. Guar, by. done; dressed; clever, expert. te onderdone. —keuken, eatingoverdone. niet !lime, ordinary. —kok, eating house-keeper. Gssard, v. yard, garden. —enier, rn. gardener. Ganrder, in. collector, gatherer. Gahrheild, v. being done; being dressed. Gammas, bw. willingly, midi pleasure, readily. — doen, — mitten, to be fond of, to like very much. Gees, o. gauze. Gad., m. & v. mate; consort spouse. --/Ok, be. Zia GaiUk. —loon, by. without a spouse or mate; matchless, unmatched. altogether. —en, ov. w. to Gader, bw. te gather, to collect. —geld, collected money. —wester, collector, gatherer. —ing, a. collection, gathering.

Wean e (wiev") [wove woven], v. a. waver, vie6.,- Welcome (werkuna), a. 1 eikern to bid —, wedtram beaten. you are — to it, het in tot awe ten; (into) sereeurgeu met ; rnengeu its; v. n. dienst. —, a. welkomat, verwelkoming. —, v. woven. —er, e. waver. —ing, a. het weven; —loom, a veswalkomen. —, int. welkom! —ness, a. weefstoel, weefgetouw. (het) walkout zijn. —r, a. verwelkomer. Weasen (wren, a. dun, wager, ingevallen. Web (web"), a. wee:jowl; web; viies op het oog; Weld (weld'), a. wouw (plant). —, v. a, aaneen Ming, ecberp; epanzaeg; tusaehenruimte. —footed, smeden, welters. —er, a. aaneenameder; yachter. lust zwemvliezen. —bed (webd), a. door ern vile* —ing, a. het wellen; —heat, nmendhitte; —seam, eolneernaald. verbonden. — by, a. vliezig, webachtig. —eter, a. Welfare (welleer), a. welvaart. waver. Wed (wed'), v. a. & 11. huwen, trouwen (to, aan. Walked (weikt), a. gerimpeld. with, met). —dad, a. gehuwd; (to) verbendeu, Welkin (werktn). a. luchtgewelt, ultspanse. gehecht eon. —ding, a het hewers; trouwplech Well (well'(, a. wel, bran, put; waterbak; viaehbun„pompzeo; ruimte voor eene trap. —bucket, tigheld; bruilott; —day, trouwdeg; —dinner, bruiputs. —head, ooeaprong eener bron, —hole, loftsmaal; —garment, —gown, bruide-. brunetteruimte voor eene trap. —room, hoosgat. —sinker, kleed; —ring, trouwring; —song. bruiloftalied. welhoorder. —spring, bronwel. —water, bran, Wedge (wedzj'), a. wig, keg, atootkeg; klomp. welwater. —, v. a. ultatorten; v. n. wellen„ op—shaped, —sesta, wigvormig. —, v. a. kloven, spiljten; keggen, vastwiggen; belemmeren; (in) NVell (well'), a. & ad. wel, gezond, welvarend. indriPen, inpereen; (on) vastwiggen. hersteld; goed; behoorlijk, gepaat; gelukkig; Wedlock (wed'lok), a. huwelijk; echtelijke gunetig; voordeelig; op eon' goeden voet; in ataat. gunat, gezien (with, IAD; toerelkend, voldoende; Wednesday (wenedite)„ z. woeuvdag. Weed (wird'), a. onkruid; emceed, kleeding; 4 ta- gaatne; rear. —, —then, nu! welaan.1 as — as, soowel ale. — enough, tamelijk wel, veil goad. Ink. —ashes., pl. weedaseh. —hook, —ing-hook, —lo.do, —to-live, welgenteld, beiniddeld. —near, wiedmea, acnotrel. —, a. A. wteden; uitroeien; zniveren. —er, a. wieder. —118e, a. vrij van on- — nigh, bolna. tars — that ends —, het elude kroont het week. to be — off, er goad aan toe zijn. kruld. —a (wiedx), pl. rouwgewead. —y, a. vol —a day, ate Wellisway. —affected 1-et-fekt-Id ► , onkruld. a. weigezind. —aimed (-estred'), a. goed gemikt. Week (wiek'), a. week. 'day, werkdag. —ly, ft. —beacea (blet'n),a.goed gebaand.—being weke(ijkach; ad. wekelijks. a. weletin. —beloved (-be-luvd'), a. veelgelield. Weal (win), a. vischtuik; draaAolk. —born, a. van ivied, gehoorte, —bred, a. welopVeen (wten), v. n. wanen, eneenen, Weep (wisp;') [wept], v. a. beweenen; bevocliti• gevoed. —conditioned (-kun-dlerund), a. in goeden toest and, on beschadigd. —descended (-de-isend'id), gen; weenen, vergteten; v. n. weenen (at. for. a. van goede atkomst. —deserving, a. verdiensteaver). —er, a. weener. —era (urn), pl. rouwstrooMk. —disposed, a. gunstlg geeternd. —doing, a. ken. —kg, a. —ingly, ad. weenend. —ing-willow, edel haradelend; a. goads 'sverken; welstand. treurwlIg. —dune (-dun'), int. braafl goed zoo! —favored Weerlith (wier'i , j), a slap, flauw; gemelijk. Weet (wlet) [wail, v. a. weten. —lees, a. niet (-fee'vurd), —featured (-fiet'joerd), a. bevellig, schoon. —feel, a. weigevoed. —grounded onbekend met. watend; (-graaund'id), a. welgegrend. —known, R. welbeIA/e'en (wiev'1), a. korenworm. kend. —mannered (-men'nurd), a. welgemanierd. Weft (weft), a. onbeheerd goad; aeahtje; vv eeriel; —meaning (-naien'ieng), a. welmeenend. —meant, inalag. a. welgemeend. --met (.met'), a. Nat van pas; Welsh (wee'), a. waeg (raker gewicht; zekere int. welkorn! —minded (.majnd'id), a. welgezind; mast). —bridge, wipe. weegbrug; weegtoeatel. —house., waag. — master, waagmeeater. —money, oprecht. —natured (-nee'tjoerd), a. goedaardig. —pleasing (-plie'zing), a. welgevallig. —seen, a. waaggeld. —. v. a. wegen; ire eeurnerki ng nemen, overwegen. — anchor, het anker Hasten. (down) zeer ervaren.—shaped (-sheept ),—turned(-turnd'), a. welgemaakt. —spent, a. welbeeteed. —spoken neererukken, overladen; zwaarder wegen clan; (-apo'kn), A. welbeep•aakt. —tasted (-teant'id), overtretten; (out) letj het gewicht verkoopen; overa. amakelijk —timed (-tajuld'), a. to rechter treften. —. v. n. wegen; van gewieht zijn. (down. neergetrokken wordeu; bezwijken. —able, a. tijd gedaan. —traded (•tree'did) at. nerIngrijk, —weighed (-weed'), a. vel overwagen. —wilier weegbaart —goods, stortgeederen. —aye, a. weeg(-wil';ur), a. goedgunetig peraoon, begunetiger. loon. —ed (weed;, a. gewogen; overwogen; erva—wish (-whi)'). a. goedganatigheld, gelukwenech. ren (in). — er, a. wegor; waagmeeeter. —ing, e. —wisher (-win)'nr), s.begunetlger,gelukwenscher. wegingi gewogen hoenelheid; —house, waag; —wrought (-rant'), a. doorwroeht. —machine, weegtoestel. 1114/eight (west'), a gewirht; zwaarte. of full —, Welt (welt'), a. rand, zoom; ornhoordael. —, a. zoomen; ombooeden. —er, v. n. deli wenwichtIg. —ed, a. bezwaerd; beladen. --ily, ad. telen. —y, a. meat; gewtehtig. --ineee (-i-nesR), K. zwaarte; gewlchtIgheld. —lees, a. licht: ntat gewichtig, Kern (wen), e. wen, ultwae. Weird (wierd'), a in tooverkhesten bedreven. Wench (venter), a. deem; lichtekooi; 4 kleurling, negerin. v. rt. hoerenjagen. —er, a. lios. —sisters, schikgodinnen. Welaway (we('e-wee), Int. nth! och he! o je- renjager. Wend !wend) [went], v. n. warden; gaan. rum! wel Wel!

Because the blockchain works by verifying transaction history, and this verification process is labor-intensive and slow, only so many transactions can be verified in a certain timespan. So, if you sell your Bitcoin, but the purchase isn’t confirmed by the blockchain network, and the price of the currency changes, the sale won’t process. You'd have to sell your Bitcoin at whatever the new rate is (if you so choose to sell). Also due to the reality of blockchain, as well as for other reasons thus far unidentified, the Coinbase payout system can sometimes be unreliable. There have been reports of extensively delayed payout periods, and bugs sometimes keep the site from running as efficiently as it could or should. A word to the wise: if you are going to invest in and speculate on cryptocurrencies, do so carefully.​


to hobble, to limp, to halt. -Wet, liMper, —.lg, be. hobbling, limping. Hand, m. dog ; dog-star. —eketliteg, dog-chain. —enendee, old pieces of ropes and cabled.—enhaor, dog's hair. —enliok, dog-kennel. —enjongen, dogkeeper; stable-boy. —enleer, dog-skin. —emits*, dog's nose. —enras, canine race. —eastager, dogwhipper, beadle. —enwacht, dog-watch. —ensiekte, dog's disease. —eszweep, dog-whip., —3beet, bite of a dog. —.Naar,, watery pustule. —tblotin, dandelion. —adages, dog-days, caniattlar days. --edietei, anthemis. —sdolheid, canine madness, hydrophobia. —edraf, gtound-try. —agree, dog 'egress, canine-grams. —shonger, canine-hunger. —ejong, puppy. —,kerb, dog-berry. -alone, doghouse, tick. —,room, dog-roes. —ester, dog-star. —sto.g, hound's tongue; cynoglossum. —trot, rascal, wounded. —en, on. w. bet cal er —,there will he some strife. Honderd, tw. & 0. hundred; cent. tell! ten —, live per cent. in het at random. —bladig, cant!. —deelsg, centigrade. —handig, boring a hundred hands. —jarig., centennial, centenary. —jarige, centenarian. —oo.qig, hundred-eyed. --tat, hundred, centenary. —taltig, centenary. —voetig, centiped. —road. centuple. —romdig, be. & centuple, hundredfold. —ertei„ be. of a hundred sorts. —moat, —toerf, bw. a hundred times. —ate, by. hundredth; o. hundredth (part), centesimal. Ilkondeeb, by, doggish, currish; unkind, Impolite,, rude; cynic. —Amid, v. unkindness, impoliteness. Houser, m. hunger, appetite;eager desire. — !abbe., to be hungry. — 'Odra, to starve. ran — 81 urren, to die with hunger, to starve. —dood, starvation. —lOder, starveling; pinch-belly. —snood, famine. —en, on. w. to be hungry, to hunger (Aar, after, for), —ig, bv, hungry; sharpset, greedy. —igheid, v. hungrinese; greediness. llonig, m. honey. —b(v. bee. —dame, honey-deW, mildew. —drank, —so(nt, mead, hydromel. —resat, —seats, honey-comb. —water, honled water.—zoef, as sweet as Loney. Honk, o. starting-post; home. ran — sijn, to be absent. — gone. bie — bliken, to remain at home. van - goon, to leave home. >ti ssofd,o. head; brains, judgment, sense, memory; chief, leader; top: pier, mote. — roar —, one by one. sit bet by heart, mental (-1y(. wen het — tot de voeten, from top to toe. het —kites Actives, to be in had spirits. to despond. over het — *angels, to be impending, to threaten. stin breken met, to trouble one's head about.ientand tilt het — praten, to dissuade a. o. from. wit —e van, on account ot. out dies --e, therefore. —aan/eager, first author, — contriver. —aanvat, principal attack. —aanroerder, commander In chief. . —maker. , —oder, ye obblic vein. —altaar,hixb-Altstr sheet-anchor. —artiket, chief article; leading article, —balk, architrave. —bend, bead-band, fillet. —bedskiti.g. coveting' for the head. —begrsp, principal eotIon; general contents, mammary. —beetanddeel, principal element. —beau's?, chief direction. —bestusrder, chief director. —boobs, principal argument. —hesigheid, chief business. —boor, trepan. —borstal, —seanier., head brush. —breken, —braking, trouble, sere. —brekesteg,
delboom. —, v. a. dagteekenen; v. n. (from)rekenen, aanvangen. —r, a. dagteekehaar. Ds- tive (dee'tiv), a. gegeven, benoemd (door de rechtbank). —, a. dativus. Datum (deetuni), Data (deete), s. gegeven, gegevens. Daub (daob'), a. kladstuk, prul. v. a. bemorsen, bcameren; kladsehilderen; bewimpelen; v. n. huichelen. —er, s.kladschilder;. lage vleier. —erv, a. kladdert; kunstgreep. —sag, a. sets klevends; gips, pleisterkalk; kladackilderi). —y, a. kleverig, smerig. Daughter (dao'tur), a. dochter. —in-late, schoon dochter. —ly, a. ale eene dochter. Daunt (daant'), v. a. ontmoedigen, afschrikken. —less, a. onverschrokken, —leanest, a. °riversaagdheid. Dauphin (dao'fln), a. dauphin. Davit (dee'vlt), s. kipstut; doove jut. —guy, ophouder. —rope, vanglijn. Daw (daow), a. kauw, kraal. Dawdle (daoled1), v. n. talmen, benzelen. —r, a. leuteraar, beuzelaar. Dawk (dank), a. kerf; keep. —, v. a. inkeepen, inkervea, Dawn (daon) a. schemering, dageraad. —, v. n. achemeren, gloren, krieken, dagen. Day (dee), a. dag; daglicht. to —, heden. —ly, dagelkiks. from — to —, van dog tot dag. every other —,om den anderen dag. this — sennight, van daag voor acht (lege], to carry the den slag winnen. —s of grace, respijtdagem. lay—s, ligdagen. —bed,ruatbed. —book, dagboek. —break, —spring, het aanbreken van den dag. —coal, bovenste kolenlaag. —dream, droom in wakenden toestand). dagdiertje. —labor, dagwerk. —laborer, daglooner. —light, daglicht. —s-man, scheidsman. —scholar, dagscholier. —school,dagschool. —star, rnorgenster. —time. dagtijd. in the —time, over dag. —work, dagwerk. —'s-work, het werk vita iênen dag. —writ, dagverlof. Daze (-deco), a. zekere blinkende steen. Dag.z1 e (deez1), v. a. verblinden; v. n. verblind zijn, achemeren. —ing, a. —in ly, ad. verblindend. Deacon (die'kn), a. diaken; deken. —ess, a. dia. beams. —ry, ---,hip, a. diakensehap. Dead (dad'), a. dood, levenloos; doodach, stil; as mat; werkeloos; blind (zonder opening). —alive, levered a door-nail, dood ale eon pier. dood. —bargain, apotprijs.—beat, zetter. — block, doodshoofdblok. —barn, doodgeLoren. —calm, doodstilte. —drink, verschaalde drank. —doing, doodelijk, verwoeetend.—door,looze deur.—drunic, atomdronken. —eye. puttingblok. —hearted, versaagd. —killing, onmiddellijk doodend. —lift, hopelooze toestand. —lights, luiken, stormblinden. ledige tiesschen (lijken). —neap, dood geti). —nettle, doovenetel. —pledge, dood pand. —reckoning, gissing omtrent den gang van het schip. —sleep, diepe alaap. —struck, doodelijk ontsteld. —water, kielwater; atilataand water. —wind, tegenwind. —wood, tegenkiel, alemphout. —work, dood deal (deal van het sehip boven water). Dead (ded'), a. (de) looden; doodatilte. in the — of winter (of the night), in bet hirtJe van den win-
be very ill; to behave lilt aria -, to impoverish. beseitaamd -, to put to the blush, to confound. to explain. granter -, to enlarge. dusdelijk rersehillende blamer -, to lessen; ace reader by. hoe maakt pit het ? he w are you? Male er, or. maker, author. -icy, v. making. illiklare Id. v. tameness, gent/rue.. MakkellUk, be. & bw. Zie Gwmakkellik. Makker, in. comrade, companion, mate. Makevel, na. mackerel. Makrol, v. bawd. M. model, mould; caliber. Mal, by. & bw. foolish (-1yo, silly ( ily); by. fond, indulgent; puzzling. -zoet, Intetona. -zoetheid, lusciousness o. a corn-onea3ure. Malden. oa. Zie Mak en, oy. w. to grind; (droog) to drain; to paint, to limn, to draw; on w. to turn, to wriggle; to tease, to t.otber; to rave, to dote, to grumble. - er, mi. grinder, miller; painter, limner; raver, doter, grumbler. -er(j, v. painting, limning; caving, doting !lliu lileid,v. fooliehnebs, Matte, v. mesh, ring; tack; mall. -bun, mail. -head, coat of mall. -hula, inn belonging to a mall. -ktik.hanile of a mall, -half, mall, malletic on. w. to play at mall. -kolder,m. Coat of Mali.
diepgang; meat —, v. a. verpanden; meten (eels rehip). Gaggle (geg'g1), v. n. snateren. Gain (geeu'), a. —ly, ad. i handig. —, a. wine, voordeel; keep. —, v. a. winnen; verkrtjgen, bereiken. (into) overhalen tot. (over) overhalen. —, v. n. rijk worden; vooruitgaan. (on. upon) winnen op, invloed krijgen op. —er, a. winner, verwerver. —ful, a. —fully, ad. winstgeveud, —leas, a. onvoordeelig. Gainsay (geen'aee) [ire.], v. a. tegenspreken; ontkennen. —er, a. tegenspreker. Gainstand (geen'atend) [irr.], v. a. wederstaan. Gabel's!, (geeetsj), a. —ly, ad. zwierig, opzicht1g; buitensporig; uitgelaten. —ness, a. zwierigheid; uitgelatenheid. Gait ((eat'), a. gang, tred. heavy—ed, eete zwaren gang hebbend.eow —ed, ten' langzamen gang hebbend. Gaiters (gee turz), a. slopkousen. liallteritiite ige lek'te.11), y. melkmteen.
atoffelijk. —punishment, liiistraf. —,s. korporaal; Cordelier (kor-de tier), s minilerbroede, Cordial (kor'di. el), a. harisierkund, tiartelijk. i iniadoek. —ity (kor-po-rel%), s. lichamelijklield; e.' stoffelijkheid. —, hartsterkend raiddet. —ity (-6'11 hartelbkheid. —ly, ad. on harte. --ness, B. bar- Corpora te (kor'po-ret), a. —tety, ad. ingelijrd. —teness, a. saamverbondenheid. —tion (-ree'ajun), telijkbeid. a. genootachap; gild; gemeenteraad. Cordon (kor'don), a. munrweik, cordon. Corpore al (kor-po'ri-el), a. —ally, ad. lichameCordovan (kor'do-ven), a. Zie Cordwain. liehamelijklijk, stoifelipc. —ity —road, Corduroy (kor'djoe-roj), a. bombazijn. § held, stoffelijkheid. weg van blokjes hoot. Cordwaln (kord'ween), a. spaansch leder. —er, Corposant (kor'po-zent), a. St. Elmusvuur. Corps (koor), a. bende; korps. a. lederbereider; schoenrnaker. Core (koor), R. binnenste, kern; blokhuts; etter. Corpse (korps), a. lijk; romp. Conscious (ko-ri-ee'sjus), a. lederachtig; taai. Corpulen ce (kor'pjoe lens), —cy, s. zwaarlkjvigheid. --C, a. zwaarlijvig. Coriander (ko-ri-en'dur), s. koriander. Corinthian (ko-rtn'thi-en), a. korinthisch. —or- Corpus cie (kor'pua-s1), a. lichaampje; stofa. losbandig deeltje.—etaar(kor-puti'kjoe - ler), —cutortan(-kjoeder, korinthische bouworde. lee'ri-en). a. stofdeeltjes betreffend. menseh. Cork (korle), a. kurkboom; kurk; § kalkoen (aan CorradiatIon(kor-ree-dt-ee'sjun),s. vereeniging eon haeflzer). —, v. a. dichtkurkent § van kal- van atralen in 66n punt. koenen voorzien, scherp zetten. —ing-pin, ha- Correct (kur-rekt'), a. —ly, ad. nauwkeurig, kerspeld; paknaald. —screw, kurketrekker. —tree, joist. —, v. a. verbeteren; kastijdpn. —ion (-rek' t,jun), a. verbetering ; berisping; kastijding. kurkboom. —y, a. kurkachtig; kurken. —tone, a. verbeterend. --ice, a. verbeterengi; s. Cormorant (kor'mo-rent), a. zeeraaf; vraat. Corn (korn'), a. koren, groan; korrel; likdoorn; verbeteringsmiddel. —ness, a. juistheid, nauwmats. —, v. a. korrelen; pekelen. —beef, pekel- keurigheid. —or, a. verbeteraar; tuchtiger; corvleesch. akkerwinde. —bottle, koreribloem. rector. —chandler, korenkooper. 4 —cracker, scheld»aarn Correia te (kor-re-feet'), v. n. eene wederkeerige your Kentuckter. —cutter, likdoornsnUder.§ —dad- betrekking hebben. —tion elee'sjuni, 8. wederger, soort van koek. —factor, korenmakelaar. zijdsehe betrekking. —field, korenakker. —flag, zwaardlelie. —floor, Correintive (kur-rere-tic), a. —ly, Rd. wederdorschvloer. —flower, korenbloorn. § —juice, bran- 10.4 betrekkelijk. —ness, s. wederkeerige bedcwijn. —loft, korenzolder. —merchant. koren- trekking. kooper. korenmolen. —poppy, klaproos. Correapon d (kor-re-spond'), v, on. briefwisite-rocket, berth. —salad, veidsaiade. —trade, graan- sing voeren; overeenkomen met, beantwoorden ran, (to. with). —deuce, —dency, s. briefwtsseling; handel. korenwaRg- overeenstemming. —dent, a. —dimity, ad. overCornea (koeni-e), s. hoornvlies. eenstemmend —dent, a. correspondent. —sire., Cornel (kor'n11), a. kornoeljeboom. a. overeenkomstig. Cornelian (kor-nle'li en), a. kornalijn. Corridor (kor'ri-door), s. gang, galerij. Cornernuse (korn'mjoes), a. herdersfluit, Corrigible (kor'rid-zjibl), a- verbeterlijk, straf. Corneous (kor'ni-us), a. hoornachtig. Corner (kor'nur), a. hook. —house, hoekli uis. —tile, boar. noknan. —tooth, hoektand. —wise, overhoeks. Corrival (kor-raj'vel), a. mededinger, -minnaar. —ed, a. gehoekt. 4 — , v. a. in het nauw brengen. —ry, s. raededinging. Cornet (kor'nit), a. boron; peperhuis; vaandrig; Corrivation (kor-r-vee'sjun), s. samenvloeiing. Corrobora nt (kor-rob'o-rent), R. versterkend. hoof. —cy, s. rang van kornet. (-ree' Cornice (koenis), a. kroonlijst. —te, v. a. veraterken, bevestigen. sjun), a. bevestiging; versterking. —tire, a. verCornicie (koentkl), a. horentje. Corniculaie (kor-nik'joe-let), a. horenvormig; sterkend; bevestigend. Corro de (kor.rood'), v. a. wegknagen; invregehoornd. Corniforni (kor'ni-form), a. horenvormtg. ten. —dent, a. wegknogend; invretend; a. bkitmiddel. -dibilily (kor-ro-di-bil'-), 8. vatbaarheid Cornigerous (koe.nid'zjur.ue), a, gehorend. voor invrettng. --dible (kor-ro'dibl), a. vatbaRr Corona te (kor-njoet'), v. a. horens opzetten, tot voor invrettng —sion (. ro'sjun), s, wegvreting. horendrager maken. —to (-njoe' to), H. horengl rager. —sive, a. —nicely, ad. (-ro'etv-), wretend; kwelCorny (kor'nih), a. horenachtig; gekorreld; groan- rijk; sterk, koppig. lend. —sive, a. bijtmiddel. --saneness, a. bijtendCorolla (ko-rolle), a. kreontje (eener bloem). heid, scherpheid. Corollary (koeul-le-rih), a. gevolgtrekking; toe- Comma nt (kor'rjoe gent), a. rimpelend. —te gift. (-get), R. gerirnpeld. —te (-:feet), v. a. rimpelen. Corona (ko-ro'ne), a. kroonlijst. —I, a. kroon, —tion (-gee'sjun), a. rimpeling. v. a, krona; R. tot de kruin hehoorend. --ry (kor'o- Corrupt (kor-rupt'), a. beglorven, snood. bederven; omkoopen; v. n. bederven, no-rib), a. eene kroon betreffend. —ry-vein, R. kroonader. —ry-artery, kroonslagader. —tion (kor- bederver; omkooper. a. kroning. ness, a. vatbasrheid voor bederf, voor omkooad. aan bederf onderheCoroner (koeo-nor), 8. lijkschouwer. ping, Coronet (kor'n-net). a. kraontje; hoofdsieraad. vig; voor omkooping vatbaar. —ion ( rup'sjun), Corporal (kor'pa-rel), a. —ly, ad. liehamelijk, s. bederf; verdorvenheid; omkooping; ettering.
20 LT: U. --assder, -said, Contriver of faleeho.ods. -teal, ILeveudig, by. lively, brick, quick, Sprightly, rnett:egome; bright. -Arid, v. Avellness, brieklie, ?los. --oar, m. -aareter, v. liar. -achtig, by. false, lying:, deceitfal.. -acktigheid, v. false- neon, sprightliness, vivactty; brightness. ibeivenioni, by. lifeleas. -held, v. /ifeleesnees. ness.deceitfuiness. Lever, v. liver. -oder, hepatic vein. -healing, Lank,. be. & bw. lukewarm (-1y); cool (Ay), in-scored, liver-pudding. -Vow, liver-color. -lacenocent (-Iy). -laid, v. Initswarinneae; coolness, rig, liver-colored. -braid. liter-wori. -kwad, innoeence. -.reeat, dinette of the liver, er-comConn ten. on. vv. to lean. -steel, arm-chair, ae.y hepatie diceaFe. -loop. -efoed. heoette chair. -atokje, maul-stick. Learning v. leaning., reit, banister., baluster; back Max. -ontstekina, inflammation of the liver. -puisten, pimples In the face. -Alan. hepatite. (of a chair). -stoat, ale Leussetocs. -traan, cod-liver-oil. -veretopping. obstruction •• lure, appearance, chow; rag, shred; of the liver. -zuchtig, hepatic. etellen, to diseptie 1LettrwUn. oint, to fruatrete. ---kramer, petty merchant. Loyeran r, M. deliverer, furnisher, purveyor. -oerk, clumsy thangled) work. --gAns, A kind of Levernchtig, by .hapatic. wine obtained by peesoing the KrApite A second Leverancier, m. furnisher, purveyor, contractor. time. -achtig, -ig, be. worthless, trilling. Lens, v. aign, signal, watchword, war-cry; word, lfissaingarst le, v. delivery, purveyance, supply. Leverbcsar, ho. fit to be delivered, saleable. 'motto, device. roar de -. for show. era, or. w. to deliver, to tarnish, to purLevc v. lingerer, loiterer, -.rater, Lontar ante, en. to give (to Jain) battle. -ing, v. trifter; river. - en, on. w. to wobble, to waddle;) vey; slag to linger. to loiter, to trifle; to waver; to rave. delivery, furniehirg. -hol, fool. -knit, nentense. -werk, bangle, Leviet, in. Levity. -itch, be. levitical. bunged work, loitering work. -ig, by. wab- Leas on, ov, .% on. w . to read; to reap, to pick, to gather, to glean. --fr, M. -era, v. reader; tiling; loitering; wavering. -tog, v. waddling; gleaner. --lug, Y. reading; lectare; version; galingering, loitering, trifling; wavering; raving. thering. gicening. ILesniver. tn . erlogle of the bowline. Liao, v. tile. ;Watt. • Levant qa, m. leranter. --ins, v. leventine, Leven, tr. lire; delight; noise, hubbub, ado, rack- Mohnen). o. body; solid. load :-, corpse. -Abeet; quick. t(j zijn -, when living, in (van) mien weging, exercise. -show), stature. -tdeel, limb, ivy lite-time, in all my born days. near member. -wetted, eonetitution, franc of body. -aketitjdieg, mortifloation, --ekracht, bodily het -, from (to) the life. tin Aet brengen, to take the Idle of. to kill. om het - komen, tlyst - etrength, vigor.-soefeeieg, exercise. gymnastivi. latex, to lose one's life, to expire. op - en LIcharnellik, bv. bodily. cerporeat, corporal. keid, v. corporeality, corporaiity, corporeiiy. stood, for life and death. -gerend, life giving. o. light; candle; luminary can het vital. -maker, nol..e-msker. -wekker, brengen. to bring to light, to reveal, to divulge. -Aron, fountain of life. -ebegintel, her can het - hasten, to come to light. pr inciple of life. -ebehousi, preservation of life. wren to publish, to put fort. -, by, light, -4benoodigolheden, nerenvartes of 1:fe. -ebeschrip bright, clear. -Mateo, bright-blue. -b: sic. lighterr, btoicravher. --abeschriyv;ng, biography, life. light-bearer, candle-holder; -drager, brown. - sdoel, end of °nee life. -sdraad, thread of lir k-man. -gat, loop-hole. -gal, bright-yellow. --endear, the time, duration of life. -.gees-gevend, luminous. -grOs, pale gray. -gratin. fen,c hit) spirits. -vgenot, enjoyment of life l'.•glit-green. -bout, lunamous wood. - leer, optien. sgesehiedenichlography.-ageroar, danger (peril) -meter, photometer. -lain, -Candlemas of life. -sgeset„ -sfesellin, companion of (for) life. -sgroot, full length. -tgrootte,taa(who!e) libertine. -stillest, to riot, to revel. -rninery, size. -kiwi?, year of (ape's) life. --akracht„ vital revelry, debauchery. -punt, luminous point. —rood, bright-red. -whom, !Wean. -sehijneld, power. -slang, livelong, for life, everlasting. blight, luminous. -schwa, shunning left; het - eanachouteen, to be born. the light. -stem phosphoric etone -stof -sloop, course of life, career. -slucht, vital air. nous matter- -straal, ray :beam) of light. live. —dltatig, loving life. -s- ONO, love of -stroont. Itreival of light. -tea, sea (acct.) of 3ticidelen, previsions, victuals. -sonderhoud, livelight. -.Ude, lo.minoue (favorable, fair) ride. lihood, sustenance. -.react, moral role, rale --sires; -ertaai, bv, -e all in blue. of life. -estrar, eep:tal punishment. -etijd,life time -erereekering (-maattehappijk life- into. Licht, , & bw. light ( envy ( - 117); Wight (Ay), nimble (-bly); tive., (very) likely, possibly. rance (-eo.eantr). -erraag, matter of life and ntatrooe, apprentice seanihn; heir-pay sailor. death. vital question. -monde,. course of life, -e miters), light-horns. -anker, heave-anchor. conduct. -stearnite. ,vital warmth. -.meg, path of life. -suije, -volt., way of Me, manner of -geloorig, by. & bw. erednlons (-ly). -gelootigliving. -seat, tired of life, -seatheid, satiety of heid, credulity. -geraakt, touchy, irritable. -geragAtheid, ebuebineie, irritableness -kart, m. & life, v. light-hearted (nervy; person. -hartig, lightLevon, 611. w. to live (van, upon), to exist; to beerted, merry. -hartigheid, light-heartednese, behave, t,evnnd, he. alive, living; quick. de -en en de gaiety. -hoofed, m. & v. light-beaded (melee.) dooden, the quick and the dead. - maken, to person. -hoofing, light-headed, careless; giddy, dizzy. -hoofdigheid, light-heededness, carelersvivifi,:aie, to vivify. -making, 'vivification.

cryptogeld widget windows 7


Dud geon (dttd'dzjun), a. kleine dolk; wrevel, duplikaat. —ate (-heat), v. a. verdubbeien; dubbel vouwen. —ation (kee'ajun), u. verdubbeling; wrok. —man, vogelverschrikker. toevouwing. —ature (-ke-tjoer), a. vouw; (het) Duds (dudz), a. lompen, vodden. dubbele. —ity (-plis'it-tih), s. valschheid; dubDue (djoe' ► , a. verachuldigd, vervallen; behoor- a. recht, eisch; schuldigheid, accijns, belhartigheid. lijk. impost. —, ad. joist. — east, vlak oost. —ness, Durability (djoe-re-bil'it-tih), a. duurzaamheld. Dura ble (djoe'ribl), a. —biy, ad. duurzaam. s. behoorlijkheid. —blenese, a. duurzaamheid. —tion (-ree'ajun), a. Duel (djoell), a. tweegevecht. —, v. n. duellee- voortduring; duur. ran. —ler, —list, a. duellist. Huge (diner'), v. a. deren. —ful, a. duurzaam. Dahlfer (duf'fur), a. marskramer, bedrieger. —less, a. vergankelijk. Dug (dug), a. tepel, uier. Duke (djoek'), a. hertog. —dom (-dum), a. her- Duress (djoe'rees), a. gevangenia; onwettige opaluiting. togdom. Dui° at (dul'sit), a. zoet; liefehjk, zoetluidend. During (djoetneng). prp. gedurende. —(jication (-81-11-kee'sjun), a. zoetmaktng. —ify Dusk (dusk'), —ish, a. —ily, —ishly, ad. schemera. achemering, half donker; achtig; duister. ( at-faj), v. a. zcet maken. —inter (-si-mur1, a. hakkebord. —orate ( kur-reet), v. a. zoet maken. donkerkleurigheid. —iness, a. vallende duisternis. Dull (dull'), a. —ly, ad. dot, somber; dam, bot; —ishness, a. schemering. —y, a. duisterachtig; lomp; loom, mat; droefgeestig, neerslachtig. somber. v. a. bot (dam, dor, traag, somber) maken. Dust (dust'), a. slot; gruis; vuilnis. —basket, v uil-brained, —headed. —paled, —witted, a. dam, niamand. —brush, etoffer. —cart, vuilniskar. bot, stomp. —browed, somber, ernstig. —disposed, —man, each- (vuilnis-) man. —, v. a. afatoffen; ziften; bestuiven. —er, s. staffer. —iness,s.stof. droefgeestig. —eyed, somber van uitzicht. —head, domkop. — of hearing, lhardhoorend. —sighted, ligheid. —y, a. stoffig; beatoven. kortzichtig. —ard (-lord), a. botterik. —nese, s. Dutch (dutsj), a. en a. liollandsch. — blue,lakmoos. — clock, koekoekaklok. con'cert, kattenbotheid; eofheid; loombeid; matheid. muziek. — courage, jenevermoed. — toys, Neu• Duly (djoe'lih), a. behoorlijk. renburger wear. — gold, klatergoud. Dumb (uutu'), R. —ly, ad. stom, sprakeloos. v. a. tot zwijgen brengen. —bells, halters. —found, , Dutch ass (dutaj'e;a), a. hertogin. —y, a. herv. a. Me Dumfound. —show, gebarenspel. togdom. Duteous (djoe'ti-us), a. —ly, ad. plichtmatig; —waiter, stommeknecht. —ness, s. domheid. Dum found (dum'faaund), v. a. tot zwijgen oppassend; gehoorzaam. brengen; overbluffen. —my, s. stomme; stilzitter § Dutiable (djoe'ti-ibl), a. aan impost (rechten) onderhevig. (in het ape!). Dump (dump'), a. droefgeestigheid; mijmering; Hut Mill (djoe'ti-foel), a. —(fully, ad. plichtbetreurzang. —8, a. vlaag van zwaarmoedigheid; trachtend, onderdanig. —ifulness, a. oppassendneeralachtigheid. —ish, a. droefgeestig. heid; onderdanigheid. —y, a. plicht; onderdaaccijns, recht; --free, vrij van knoedel. —y, a. droefgeestig; gczet, kart en dik. nigheid, Dun (dun'), a. donkerbruin; somber. —, a. ma- rechten; to be upon —, de wacht hebben. ning; matter, beer; weep; aardhoogte. —, v. a. Dwarf (dwaorn, a. dwergachtig; —tree, dwergboom. --, s. dwerg. —ish, —y, a. dwergachtig. mitten; kwellen. —bee, i brems. —bird, roodhals. —fish, gale kabeljauw. —neck, grasvink. —ner, —ishness, a. dwergachtigheid. Dwell (dwell') [gteettl, v. n. woven, vertoeven; a. manor; kweller. (upon) stilstaan bij. —er, a. woner. —ing, e. Dune e (duns'), a. lomperd, botterik. —ical (-ikl), waning. —ing-house, woonhuis. —ing-place, woona. lomp, dom. i plants. Dune (djoen), a. duin. v. a. bemesten. Dwindle (dwin'dl), v. a. doen kwijnen (verminDung (dung'), a. mast, drek. deren); v. n. inkrimpen; afnomen; ontaarden -beetle, drekkever. —cart, meatwagen. —fork, mestvork. —hill, s, meathoop; a. gemeen, laag. (into); (away) verdwijnen. v. a. —yard, meatkuil. —y (-gih), a. mestachtig; niets- Dye (daj'1, a. vent. —ate, kleuratof. verven., kleuren. —r, a. verver.—ing, a. verving. waardig. (het) sterven. v. a. in een' Dying ,darieng),pari;. stervend. Dungeon (&1111'dzjun), a. kerker. a. de leer der krach—al, Dynamic (daj-nem'ik), kerker opaluiten. Dunnnge(dun'nidzn, a.bovenlast. —battens, mil- ten betreffend. —a, 8.;leer der beweegkrachten. Dynamometer (din-e-mom'i-tur), Dynomekooirt bben. Duodecimo (djoe-o-des'i-ma), a. duodecimo; ter (daj•nom'i-tur), a. krachtmeter. Dynasty (daj-nes-tih, dinses-tih), s. vorstenstam; twa alfde- format. Dupe (djoep), a. bedrogene. —, v. a. teleurstel- regeerend atamhuia. Dysentery (dis'en-ter-rih), s.buikloop; roode loop. len, bedriegen. Dyspepey (dis'pep-sih), a. slechte epijsvertering. Duple (djoe'pl(, a. dubbel. Daplie ate (djoe'pll-ket), a. dubbel; a. afschrift; Dysphony (dislun-nib), a. spraakgebrek.

In February 2019, Coinbase announced that it had acquired "blockchain intelligence platform" Neutrino, an Italy-based startup, for an undisclosed price.[33] The acquisition raised concern among some Coinbase users[34] based on Neutrino founders' connection to the Hacking Team, which has been accused of providing internet surveillance technology to governments with poor human rights records.[35] On March 4, 2019, Coinbase CEO Brian Armstrong said his company "did not properly evaluate" the deal from a due diligence perspective and thus any Neutrino staff who previously worked at Hacking Team "will transition out of Coinbase."[36]

4x cryptogeld


—gevaar, desger of war ; —gevangene, prisoner Krippeiltle„ o. little, bit, crumb. of war ; —geweld, force of acme ; —god, god of Krippen, tiv. crepe, war, Mars ; —godin, goddess of war, liellona ; K nts,a.creene. —handet, militaryy art, profession of arms; —heir, Kristina, en. w. to crackle. army, hoot. —h eld, hero, warrior; —heldin, Kriolal, o. cryetat. in — schieten, to crystallize. heroine ; —koofd, —overate, general, military —forming, crystallization. —len, —lig, by cryotal, chief, —leans, chance of war ; —has, military crystalline. o. crystal. — Warn., by, crystal, cheat; —knecht, soldier; —hasten, expenses of crystalline. war; —kunde, military science, tactics; —kundig, Kratlek, be. critical, hazardous. military; —kunst, military art. otrategy; —fasten, 14.roeht, v. crypt; hillock, hill. charges of war, contribution ; —lied, —rang, Krodde, v. weed among oat,, cockle. Watery (wariike) song; —/ieden, soldiere, war- Kroeg, v. tavern, public honer, epuneiog-horise. —hauder, --wooed, ele•houee-keeper, publican. riors; —list, stratagem ; —markt, army, forces ; —looper, —taieg, frequenter of taverns. —en, on. —makker, feliuwesoidier, companion in woe; w. to frequent taverns; to have a treat. -man, soldier, warrior; —munseer, military honor; —mansatand, soldiership, (soldiery ; military Kroep, v. croup. state. —osusieh, military music: —oefening, mili- Krone, m. cup, pot; crucible. tary exorcise; —orde, —nicht, military diecipline; Ks - oes, by. crisp, frizzled, ►raped, woolly ; peevlsh, ill-humored. —hop, woolly-haired heed, — —ordening, military institutions, — law, — rules; person. —plicht, military duty; —plichtig, hourri to nerve, subject to trint'ary service ; —pltchlige, Hemmen, by. w. to crisp, to frizzle, to curl. conscript; —plichtigheid, obligation to military Krok, v. vetch. service; —read, council of wit•, court-martial , Krokodll, in. crocodile. —lentraven, crocodile 's ,:ears, feigned tears. —reek, —wet, martial law; —rocm, military fame, — glory ; —tccht, military expedition ; Krokum, rn. —toerusting, warlike preparation ; —loosed, seat Fivole ce cot, hovel, hut. (theatre) of war; —verrichting, military operation; Kraal inn, on. w. to caterwaul. --ziek, ale Kroger!, achievement, —voile, soldier soldiery; military; bv. with small roams (partitions). —teem, military concerns, — system ; —sword, watch-word ; military term ; —seek, matter of Kroloch, by. ruttish, proud, in heat, lustful. —hem, v. rut, ruttishness, lustfulness w ar. —en, on. w. to war, to make war. Kr (jenn, °v, w. to get, to receive, to obtain ; Krone, by. bent, curved, crooked, wry. —been, crook-shanks. --beenig, bendy-;egged. —boclatig, to reach, to catch. het to kwaad —, to be 'worsted. ein sons, tortroue anfractueue. —gerineerd, with Krijiger, m. warrior. crooked fingers, light-lingered. —hats, w) y-necked Kreigereje, o. - apelen,to play at prison-bars. pereos; retort. --loam, —toren. comet, bugleKreigelbinfellg, be. & bw. warlike, martial (-1y), horn.. —pout, compass. timber, knee; camber. courageous t-ly), valiant (-1y). —heid, a. warlie ahouwer, ecirnitsr; falchion. —/ianig, curvilinear. nese, courage, prowess. —ernes, garden-knife. —neus, person with a crookKrildisets, in. shriek, ',cream, —en, on. w. to shriek, ed nose. —neazig, crook -nwed, —rug., crook-beck; to scream. o. chalk ; crayon ; circus. in het — staan, crook-barked person. —steam, a coin ; --abler, small boar. —etaf,, crook ; crueler. —ateven, to owe. —aurde, cretarteous earth. —berg, chalkcrooked prow. —Mal, gibberish, broken language, hill. —gebergte, cretaceous rocks, —teeltening, —telex. to gibberish. —tang, stammerer. crayon-drawing. --achtig, by, cha I try, cretaceous. to stammer, to speak thick. — tonyig, otarnmerKrigt en, or. & on. w. to cry, to weep. —er, in. log. —roet, club-footed person. —weg, tortuous crier, weeper. —ertje, o. kit. road. achtig, by. somewhat crooked. —heid, v. Krik, tow. crack! crookedness. —men, ov, w. to bow, to bend, to Krikkerntk, v. crab. curse, to crook; rich t. w. to bend, to wind; KrIkkrakken, on w. to crackle. to writhe; to cringe. —veer, m. knee. -.fining, a, Krinip, v. want, scarcity, penury. by. fresh, bending, incervation; sic Krorote. —te, v. live. —en, ov w. to shrink, to make shrink; on. crook, dness, cut vity, sinuosity. beat; horn, w. to shrink, to lessen; to fall (ran den wind) meander. —hose, chilly person. —aeheteieek, fresh whiting. —Hach, fresh fish. —satin, fresh salmon. —erd, m. Kronen, ov. w. to crown. chilly person, shrinker. by. chilly. —ing, Kr.nwngond, o. gold of eighteen citrate. eehr(iver, chronicler, v. shrinking, contraction, gripes. —ster, v. chilly ii.vonlek, v. ch,onlcle. annelist. woman. coronation-dey. Kring, rn. circle, ring; halo; cycle, orb. sphere. Kronleg, Q. coronation. —s; east, coronation-feast. —aplachtigheid, coro—en ender de cogen, wrinkles under the eyes, TIR11011. Crow 's-feet. —normeg, circular. ---treijze, by. & Krankel, rn, rumple, wrinkle; coil; twisting (of bw. circular (-ly), orbicular ( toe guts). --acetig, bv• rumpled wrinkled. —en, Krinkel, tn. curve, eur,ature, bend, wrinkle, ov. & on. w. to rumple, to wrinkle; sick —, t. sinuosity. —en, on. w. tei wind, to curl, to w. to wrinkle, to wind, to bend, to turn, to wrinkle. —kg, a. winding, curling. wrinkling. g ',Leander, —board. rumpled cord --pad, windin KrIoellen, on w. to swarm, to be full of. path, inane. —ig, by. rumpled. wrinkled, elnuous, o. crape.

Starch tstaartsri, a. atkjisel. —, v. a. stijven. beeldengroep; beeldhouvver. —ed (staftrtajo), a. gesteven; stijf, gemaakt. Statue s. beeld, atandbeeld. — er, s. ettjver; stijfster. — 1y_ ad. stijf, gemaskt. Stature (sti-Vjoer), s. gestalte, — d, a. volwassen. --arena, s. ctijtheld, gemaaktheid. —y, a. sti(jf- Status ethie (steVjoe-tibl), a. — ably, ad. wettielachtig• teiijk, ov , reenkomstig de statutes. —e t•joet), Star., (steer'), s. atarentle built; oprecuw. v. s. wet, verordening, kear, statuut; — labor, R. n. etanstaren; stares; (at) aanstaren. —r, heeren-. vroundienst. — law, landovvet. — ory, a. s. aitentaarder, aangaper.
beweren. —, v. n. huiehelen; (about) van partij Fabaceous (fe-bee'sjus), a. hoonachlig. veranderen, ornslaan. Fabian (fee'bi en), a, talmend, voorm-htig. Fable (fee'bl), s. fake!; verdiehtsel. —, v. a. & n. Faced (feeed); a. gevormd, van gelaat, bare—, onbewimpeld. bold—, brazen—, onbeachaared. verdiehten; liegen. —r, s, verdiehter; fabelFacet (fes'it), a. ruitje (van een' diamant). sehrijver. Fabric (feh'rik), a. gebouw; fabriek; maaksel; Facetious (fe-st'ajus), a. —ly, ad. hoertig, granpig, sehertsend, geestig. —ness, a. boertigheid, stelsel; kerkelijk fonds. —ate (-bri-keet), v. a. gra p pighei d. bouwen; vervaardigen; verzinnen;s;neden. —ation (-bri-kee'ejun), a. bouw, vervaardiging; uitden Facial (fee'sjel). a. het gelaat betreffend. (fes'il), a. gemakkelijk, buigzaam, insehikking. —ator (bri•kee-tur), a. vervaardiger; fahrikant.
EV. Dinsfini to (dis'si-peat), v. a. verstrooien, verkwisten. —ted, a. losbandig. . —tion (-pee'sjun), a. verstrooitug, verkwisting. Dissitscits —/ (-el), a. ongezellig. —te (•eet), v. a. ontbinden, scheiden. (-ee'ejun), s. ontbinding (van ten genootechap). Dissolu ble (dia'eo-ljoebl), a. oplosbaar, ontbindbaar. —te, a. —tely, ad. ongebonden, losbanchg. —teness, a. ongebondenheid. —tion (-ljoe' sjun), s. ontbinding; vernietiging; dood. Dims°iv able (die-solv'ibt), a. oplosbaar, emeltbear. —e, v. a. op;ossen, ontbinden; scheiden; te niet dote; opbreken; v. n. smelten. —ent, a. ontbindend; s. oplessend middel. DissAtman ce (dis'so-nens), a. wanklank. —t, A. wanluidend; strijdig. Dissua de (dia-sweed'), v. a. afraden (from). —der, a. afrader. --sion (-swee'zjun), a. afrading. —tire, a. —sively, ad. afradend. —sive, a. ontreding. Lissyila bic (dis•eil-leb'Ac), a. tweelettergrepig. —ble a. woord van twee lettergre pen. Distaff (dis'taat), s. apinrokken; (het) vrouwelijk geslacht. —thistle, gele distel. Distain (dis-teen'), v. a. bezoedelen; schandvIekken. Distan ce (dis'tens), a. afstand; terughoudend• heid; eerbied; v. a. aehter zich laten, overtreften. —t, a. (from) verwijderd, tang geleden; niet duidelijk; bede.d; achterhoudend. Distaste dis• t( eat'), s. tegenzin, afkeer. —, v. a. tegenstaen; ergeren. —ful, a. —fully, ad. walgelijk, stuitend. —fulness, a. wansmakelijkheid. Distemper (dis tem'pute, a. ongelijkmatig mengeel; ongesteldheid; kwade loin; wenord.e. v. a. oLgesteld maken; storen; verontrusten. --azure (-e-tjoeri, s onmatigheidl; verstoordheid. Distest d dis-tend'), v. a. uitspannen. —tible (-ten'eibil, —sire. a. uitrekbiar. —t, a. uitgerekt; (with) opgeblazen. —lion (-ten'sjun), a. uitrelating; uitspreiding. te idie-tuemi-neet), v. a. afseheiOen. —lion (-nee'sjun), a. afscheiding. Digtich (dis'tik), s. tweeregelig versje. Distil (dis•til';, v. a. overhalen; v. n. afdruiden. —lotion 1-lee'sjun), s. overhaling, afstoking. —ter, s. brander; (jenever-) stoker. —lery, A. atokerij. (dis-tinkt'), a, onderschealen. —ion (•tink'ejun), s. onderscheiding; oordeel; aanzien. —ive, a. —ively, ad. onderscireidend. —ly, ad. onderecheiden, duidelijk. —nest, a. duidelijkiteid. Distinguish (dis-timegwisj), v. a onderscheiden. —able, a. te ondersrheiden. --ed, a. wink. —er, a. onderacheider. —ingly, ad. onderseheidenlijk. —ment, a. onderscheichug. Distort (dis - tort')., v. a. verwrirgen. —ion (-tor' civic), s. verdraaiing; verdorvenheid. Distract (dis-trek'), v. a. aftrekken; kwellen; ontroeren; verbijsteren. —ed, a. —edly, ad. vvaanzinnig. —editess, a. waanzin. —ion (-trek'sjun), s. attrekking; afgetrokkenheid; versrtandsverbijstering. —ire, a. verbijsterend. Distrain (dig-treen'), v. a. & n. in beslag ne-
505 o. (slipping% , cuttings. —err, v. Zie Kodde, a. —rijtje, o. drollery, fan. K.driebeter, rn. game-keeper. Snippet.. Kotleig. b7. & bw. droll (-hotly), odd (-13), Knitteren, on. W. Zits Knetteren. funny oily). —held, v. drollery, oddness, oddity, Knobbel, tn. knob, knot ; tubercle. —achtig, comicalneee. —ig, by. knobby, knotty. —igheid, y. knotti• *rase, v. cow ; bad sailor. —Leest, cow. —brag, nest. orlop-deck. —dief, cow-etealer, ebactor. —date, Kuod, Knodde, v. knob. —destok, club, cudgel. wild camomile. —dokter, cow-leech. —drek. Knoet en, ov. & on. w. to bungle ; to intrigue. —mist, cow-dung, cow-quakes. —deljver, cuw• —work, bungling, clumsy work, —er, m. bungler, paltry workman. —erv, v. bungling, clamsy held. —hoar, cow-hair. — boom, cow 'o horn. cow-bide, cow 'a skin. —kanap, —weide, work intrigue. —ster, v. bungler. pasture-ground, meadow. - -melk, cow 'a milk. m. boot, knob. —gezwel, ecirrhosity. —milker, cow-milker. —pokken, cow-pox. —pokby . knotty, knobby. —erig—acktig, —erig, inenting, vaccination. —pokstof, vaccine matter. held, —igheid, v. knottiness, knobbiness. stoart, COW 'a tail. —Oaf, cow-house. —Oleg, Knoat, m. boor, clown ; knout. —achlig, —ig, os-fly. —voet, (iron) crow, lever, liand-epike. bv. boorish, clownish. —debars. cow-cheese. —iekop, cow 4 s head. -ivKnotroten, ov. w. Zits Knuffelen, braid, cow-weed. —ievieesck, cow-beef, --ienuter., lino:took, o. gaalick. cow 'a udder. Kook, re. bone. Knokkel, tn. knuckle; clown. —olie, —sop. drub- Ktrek, m. cake. —, v. gingerbread. --1.akkey, gingerbread-baker. pastrycook, confect loner. bing, stirrup oil. —aelitig, by. clownish; clumsy. —bakkerij. trade (horse) of a pastry-cook. —deeg.. Knol, m. turnip; hack., jade. —akker, —laud , dough for cakes, gingerbread-prate, —kraani, turnip-field. —rabi, cole-ropa. —radj;s, turnipgingerbread-stall. —kromey, gingerbread-seller, radish. —rend, spheroidical. —seldersj, celo ►tac. —embakker, zie Koekbekkor. —enpan, frying—.gad, rape-seed. —achtig, be. like turnips, pan, tuberous. Kvackeilosoress, on. w. to stare, to peep, to ogle; Knook, in. bone. to loiter., to idle. Knoop. in, knot, knob; *nail; node; button; tie. —doekje, small neck-handkerchief. --eras, dog 'e- Ilicrekock, szo. eockoo ; sky-light ; cuckold. —ecockoo•tlower. —.brood, wild sorrel. gress, outton-weed. —koord,flettifilt-string.—Lorm ;,loens button mould —nude, twisted silk. —endraoler, —stook, hare-foot. —.ono, cuckoo's note. —eowaoker, button-maker. —enfabriek, button- Kole I, be. & bw. cool (-1y), cold (-ly). —6lotdig, by. manufactory. —spat, button-hole. — en, or. w. to cold, lodiffarent; bw. in told blood. —6Ioedigheid. cold (cool) blood. —soristrg, be. & bw. cool (-1y), net, to knit ; to knot, to tie ; to button. —er, composed (-1y). — zineogkeid, coolneert, comm. netter; knotter. —ig, be. knotty. —ing, v. netting; knotting, tying ; buttoning. —titer', a. posure. Koel en, ov. w. to cool; to satisfy, to gratify; on. Zie Knooper. w. to cool. —6ak, miner, —ketet, —kitip, —eat, Knots, in. knob, head, stud; button; pommel, cooler, cooling-vat, —drank, julep, rerrigeraet. cascabel, truck ; bud. --speld, large pin, —achtly, be. knotty ; full of buds. --pen, on. w . to bud. —kelder, cooling-cellar. —oven„ cooling oven. Knor, m. knot, knob; gristle, cartilage. —vleesch, —zeit, wind-sail. —held, v. coolness, coldnese. gristle meat. —ing, v. cooling. --be, v. coolnekor, freehneato Knurl, in. knot. breeze. --gale. —tjes, bw. coolly, coldly. Knor ren, on. w. to growl, to grumble, to snarl; loan, by. & bw. bold (-1), daring (-1y). —held, v. boldnees, daringnees. (op) to scold. —haan, gurnet, francolin; —repot, grumbler, snarler. —rig, be. grumbling, 114.trepe t, m. dome, cupola; enminer-house. —dab, arched roof, dome, cupola. —beck, dome-church. peevish, surly. —righeid, v. peevishness, au dines.. Knot, v. tuft, bunch, knot; need cod. g, dome-shaped. Knioto, v. club, cudgel. Knees, m. vv.-order of a tower (steeple). Knot ten, ov. w. to tie into `knots (bunches); —toren, watch-tower. to lop, to prune; to quell, to repress. Knerrn, o n. w. to ,00. pollard-willow. —ter, m. lopper, pruner ; (melt- Koerter, m. courier. honden, — er, represser. —tang, v. lopping, pruning; quelling, Koerai, m. course; currency; rate. repression. sett., to steer, to proceed. —en, or. & on. w. KnutTellen s on. w. to handle roughly, to rube, to steer. --ing, v. steering. Koester nor, m. cherisher. —en, ov. av, to to fumble, to pucker. cherish, to cocker, to pumper; to oultivate; to Knntst, m. fist, clutch. paw. t. w. to Knot, m. fellow, ninny-hammer, dunce. favor, to protect; to entertftin; nick bask, to nurse one's 'self up. —Ong, v. cherishKnuppel, m. cudgel, club. —en, ov. W. to cudgel. Koutscl oar, m. —aars/er, v. one that makes ing, pampering; cultivation; protection. all manner of trifles. --ar(j, v. (making of) trifles. Koet, v. moor-ben, coot. —en. or. & on. w. to make (to contrive) by Koeter seer, m. —aura/er, v. jabberer, person that talks gibberish. —en, on. w. to jabber, to way of pastime. —lag, v. making of Utiles. talk gibberish, to gibberish. —want, sic KosKnuttel. v. knittle. laniottorijo be. pleasant, amusing. teener. —waaleo/,, by. & o. gibberish. —wafers, Kobelt, o. cobalt. tie Koetarem,

cryptogeld xyo


Litharge (lith'erdzj), a. gild. loodglid. — of gold, goudglid. — of silver, zilverglid. Lithe (lajth'), a. buigzaam, zacht, lenig. —, v. a. zacht (lenig) waken; verzaehten. —nose, s. buigzaamheid, lenigheid. —come, a. buigzaam. Eithic (lith'11), a. van den steen. —acid, blaassteenzuur. Lithograph (lith'e-gref), a. steendrukplaat. —, v. a. op steen sehrijven; steendrukken, —er, (li-thog're-fur), s. steendrukker. —ie (-grerik), R. steendruk. —y (li-thog're-tlh), a. ateendruickuna.,
TRA. etederwitzen, oefenen, drillen, africhten (up); (on) Transfix (trens•iiks% v. a. doorsteken, doorvoorttrekken. —able, a. op to voeden, at te rich- boren. Transform ',trans-form'), v. a. vervornen (into); ten. —er, s. africhter, drilmeester. v. n. van gedaante veranderen. —ation (- furTraipse (treeps), v. n. rondo' enteren. neeetsjun), a. vervorming, gednanteverwisseling. Trait (tree, treat), s. trek. Traitor (tree'tur), s. verrader. —out, a. —oualy, —er, s.vervormer. Transfus a (trentefjoezi, v. a. overgieten. —ible, Rd. verraderitjk, trouweloos. a. over te gieten. —ion (-fjoe'zjun), a. overgieting. Traitress (treelt•est), a. vetraderes. Transgress (trent gresal, v. a. overschrijden; Traject(tred'zjekt), a. overvnort, veer. dzjekt'), v. a. werpen, doorwerpen. overtreden, echenden; v. n. zich vergrupen. TraJect — ion (-dzjek'ejun), s. doorwerptng; doorleting, —ion (-grear i on), a. overtreding; misting. —ire, R overtredend, strafbaar. —or, s. overtreder. overvoering; uitstrooming; verschieting, omzet- Transient (tren'sjent)„ a. —ly, ad. voorbtjgaand, ring. —ory, s. loopbaRn. kortetoudig, vergenkelijk. —neat, a. kortstondigTralineate (tre-Itn'i-eet), v. n. afwijken. held, vergankelijitheicl. doorechijnend. a. Trollstenilt (tre-ijoe'eent), Tram (tram'), a. hoeren-, kotenwetren. —, —rail, Transit (tren'sit), s. doorgang; doorvoer. —duty. gleuf,s poor( voor wielen).—road,—way,spoorbe sn, doorvoerrecht. —ion (- sizrun), a. overgeng. Trammel (trenemil), a. echakelnet; heugel, (-mizynn.), a. overgange, —ive, a. overgeand. schoorsteenhaRk; spRnriem. —, v. a. vangen, —ority, ad. —ery, a. (-ur-ih-), zie Transient. opvangen (up); belemmeren, tegenhouden, ver- —oriness (-ur-i-ness), a. Zie Tranalentneem. Transits te (trent-leet'l, v. a. verptaateen; overbeaten, (up). Trrnnontem (tre-mon'teen), R. Ran gene Ode der brengen, overdragen (to); veranderen; vertalen (-lee'sitm), a. verplaatsing; (into); verklaren. a. vreenedeling, bar- bergea gelegen ; vreemd overbrenging; vertaling. —tor, a. vertaler. boar. Tramp (tramp'), a. voetre:s; rondzwerving; land- Transiocation (teens-lo-kee'sjun), s, v erplaattemper. —, v. a. trapper', betted.; (dour) ver- sing. treden; v. n. te voet retzen,ronezwerven. — out/ Tclnasin cent (trene-ljoe'eent), —cid (-aid), a. doorschijnend. eeheerje weg! —er, a. zwerver, iendlooper. Trample (trem'pl), v. a. met voeten treden, ver- Transmarlue (trens-me-rieni, a. overneetch. trappen; v. n. stampvoeten; (on,upon) met voeten Transtulgra ant (trens'mi-great), a. wt-, egtrekkend; overgaand; a. landverhuizer.—te(- greet), treden. —r, s. trapper; vertrspper. Trance (traftn4) , a. 7errukking. —, v. a. verrukken. v. n. verhuizen, uittrekken; overgaan. —lion (-gree'sjun), a. verhui zing, uittocht; zlelererhut—d (treanst). a. verrukt. zing. —tor (-gree-tur, a. Zie Trattsmigrant. Te arsine. (tren'nil ), eti ft, houten pin. Tranquil (treng'kw11), a. --ly, ad. sill, ruetig. Traumatism Mile (teens-miesibl)., a. over te norden (waken, ley siren). —ion (-misf dn), s. ov. rzen-lity (.kwil'llt tih), —near, a stilts, gerustheid. ding, overlevering. -fite ( - Injs), v. a mitten, gerultstellen, Trnitonet (teens-ekt'), v. a. benendelen, verhan- Transmit (trens-reitl, v. a. overzenden, overmatalon, verrichten; v. n. onderhondelen. —ion ken, overleveren (to). —tat (-tel), s. Zia Treas. (- ek'sjun), a. wide rhandeling; 13,11 ,, ndeling; ver- intearon. —ter, s. overzender. —tibia, a. Z le drag; hendelszaak. —or, a. onderhandelnar; nit- Tranumissible. Transient able (teens-mjoelibl), a. verwitsel.. voerder, bewerker. Trans alpine (trens.el , pin), a. Ran gene zijde boor, te veranderen. —ation (-tee'sjine), a. verr, I ering. —e (-mjoet'), v. a. verwisselen, versade". Alpen gelegen. —atlantic (-et-len'tik), a. over- deren (into). —er, s. veranderaar. zeesch, Transcend (teen-send"), v. a. overtreffen, te boren Transom (tren'aum), a. bovendrempel; dwaYsgattn. —ence, --racy, a. voortrelfelijkheid, over hour; worp, bekbalk. stern—, wing—, hekbalk. tretr•n. —eat, a. —ently, ad. voortreffelijk, over- —knees, hub, worpknieen. trettend. —ental ( - den'tel), a, allesovertreffend, Transparen cy (teens-pee'ren-elh), a. doorechijnendheld. —t, a. —tly, ad. doorechtinend. nitmunten d; hovenzinneli) it. s. doorschijne.edheld. Transcola te (trene'ko-leet), v. a. doorzijgen. Tracts vacuous (trens-pik i joe-us), R. doorachtj. —lion (-lee'sjun), a. doorstiging. Trenoser 'be (tren-ekrejb'), v. a, overschrijven. nend. —pierce (-piers'), v. a. doorboren. —ibex, e. overrehrijver. —ipt (tren'skript), s. Transpir able (teens-pafribl),a. ultwasembaar. —anon (-pi-ree'sjun), a. uitwaseming• —e, v. a. afschrift. —iptioa (-ekrin'I‘Jun), a, overechruving. Transfer (arena-kur'), v. n. b eel' en weer loopen, uitwasemen; v. n. nitwesemen; ruchtbaar worzwerven. — oion ( - Njun), a. (het) been en weer den; vcorvallen. Transplace (trens-pltes'), v. a. vet plaatsen loopen; afdwalinr, atviijking. Transplant (trens-plent'), v. a.verplanten.—ation Transept (tren'sept), a kruisvl eugel. ( - ee'sjun), a. verplanting. —er, s. verplanter. Transfer (trenefiar), a. overdrocht. Transfer (trees-fur'), v. a. overdragen, over- Transport (trens'poort), s. overvoet, verzending; brengen (to. upon). — able, a. over te dragen. —se traneportschlp; balling; vlaag; verrukking, geestvervoering. (-ce'), a. ceesionarts. —rer, s. overdragen. Transtigur ation (tree -rig-joe.reeojun), e. go- Transport (teens-poort'), v. a. vervoeren, overbrengen (to); verbannen; verrukken (with). —able, daanteveraneering; verheerlij king, —e (-11ejoer), ge4aante veranderen; verhserlijken. a. verveerbaar. —ation (-pur•tee'e)un), a. ver. v. a. Mt 810
to give notice of; to advertise. —er,rn. —star, v. Berrie, v. barrow, hand-barrow. Here., m. burst, crack, chap, fissure. —en, on. informer, informant. w to burst, to crack, to chap, to chink, to split; Berleken, ov. w. to smell at. lachen, to split one's sides with laughBerijd boar, by. manageable; practicable. —en, rich to ov. w. to manage, to ride; to pass, to make use ter; darn —, to burst. of. —er, m rider, horseman; riding-master. Berucht, ha. famous, noted, notorious. —held, v. famousness, notoriousness. —ster, v. rider. Harikari en, or. w. to rhyme, to versify, to pat Berulken, ov. w. to emelt at. into verse. --er, m. rhymer, versifier. —ing, v. Bernet en, on w. to be committed to the care (of), to be deposited (with); to leave (off); (op) versifying; rhymed version. to rent, (to depend, to rely, to be incumbent) Berle, m. & o. beryl. upon; (in) to acquieece in (to), to submit to. Benin, v. she-beer. —ing, v. care ; acquiescence, submiselon. Beritagen. on. ev, to ring. iinrisee efljk, by. & bw. blamable (.bly), cen- Bps, v. berry; crone, granny. —seboom, curranttree- Voor de verdere samenstellingen aid Antisurable, —elijkheid, v. blamable... —en, ov. bes. to blame, to eeneure, to reprove, to rebuke, —er, rn. blamer, ceesurer, censor, reprover. Beschnsaftt by. & bw. polite 1-ly), civilized, civilly, well-bred. —Acid, v. politeness. —ing, v. censure, reproof, rebuke. Berk, m. birch, —eboom, birch-tree. —emeier, Heseltantud, by. ashamed (of), abashed (at), large drinking-glass. —enfold, birch-wood. —en- shame-faced, —heid, v. bashfulness, abashment, shamefacedness. wim, birch-wine. Boseiradig en, or. W. to damage, to hurt, to Berkoen, m. supporter, prop. Impair. —er, m. —ster, v. Zie Berendeeler. Beritinachebleauw, o. fruseian blue. —ing, v. damaging; damage, average, Berm, m. berme. nor seem d, be. lemons, renonned, celebrated. BeSchiCitel2W en, ov. w. to shade, to overehtdow, to inurnbrate. —ing, v. shading, —dheid, v. tame, renown, celebrity. —en (rich), t. w. (op) to boast to torte) of, to pride one's Beacham en, ov. w. to shame, to abash, to self in (on), to glory in. —er, to boaster, brag. confound; to put to the blush, to outdo, —er, tn. confounder. —leg, v. confounding. —ing. v. boestine, vain-glory. o. vocation; nomination; appeal; trade, BelehanSen, ov. W. to intrench, to fortify. busineas, calling, profession. van —, by proton- Beschav en, or. w. to plane; to revise, to cor%ion. eon — darn op, to appeal to, —Eberjvheid, rect; to pollah, to civilize. —er, m. polisher, —ing, v. revision, correction, polishing; business, function. —shatve, ad. by virtue of civilisation. one 'a prolesaton. —splicht, professional duty. —bal,r, be. appointeble. —en, ov. W. to call; to Beneheld, o. intelligence, advice; record, docudoes, to pledge a. o. — within to —, ment; reply. itnnanal convoke; to appoint, to nominate; rerden, to send word. kteaad geven, to answer call; zich t. w. (op) to appeal (to Teter) to. rudely. —en, ov. w. to appoint; to allot (to). —er, m. appealer, appcalant; conyoker; appoin—ing, a. appointment. ter, nominator. —ing, v. calling; convocation; Bescheldess, by. & bw. discreet (-ly), modest vocation. (-Iy). —held, v. discretion, modesty. Berner el, by. & bw. apoplectic; pitiful (-ly), miserable (-bly). —der, m. disturber, perturbator. Beschenk en, ov. w. to fuddle; to present with, to bestow upon, —er, in. donor, present—dheid, v. apoplexy; pitifulness. —.en, or. w. to er, —ing, v. donation. touch; to trouble. to disturb„ to stir, to alarm. —ing„ v. disturbing; trouble, disturbance, com- BeeeberPn, ov. w. to shave, to shear; to idiot, to grant (to). motion. —te, v. apoplexy, palsy; trouble, stir, Beseheren sling, m. & v. client, protected, tumult, dieturbance. —en, ov. w. to screen, to shelter; to shield, to Berneat en, on. w. so rust, to gaiher rust, to protect. —eagel, guardian (tutelar) angni, —Pent, grow rusty. —ing, v. growing rusty. fierokken tsar, an —aarster, v. cause, author, tutelar genius. —god, teteler god. —godin, tutelar goddess. —beer, patron, protector. —heilige, —en. on. W. to canoe, to create, to brew, to rn, & 7. patron, patroness, tutelar saint. --vroure, hatch. —tag, v. remain. patroness, protectress. —er, m. Zia BeschernsHeron&ter, v. Zie Pereoover. flee, —log, v. protection. —ate?, v. Zie BeHeronid, be. poor, indigent, needy, wretched; schertovrouvv• empty; desperate, at a nonplus. —Mid, v. inBesehiet en, ov• w. to fire at (upon), to candigence, wretebeeness; deseerateness. nco ode; to try (ern geweer); to hit; to astute ; Ilierook era, ov. w. to smoke, to seloke-dry, to to wainscot, to overlay ; on. w. to go on, to fumigate. —ing, v. smoking, fumigation. advance ; to grow dim, — drowsy. —ing, v. Herotaw en, ov. Yr. to bereave —, to deprive tiring, cannonade; wain , coting. to kill. to rob (of), to plunder; ran het feces —er, m. depeiver, robber, depredator. —ing, v. Besehtinen, or. w. to shine upon. Besehlk, o. Zie Beatchixking. —at m. & v. privation, robbing, depredation. busy-body. —tsar, bv. disposable. —baeraeid, lieronw, a. repentance, regret, penitence. — being disposable. —ken, ov. w. to procure; to hebben, to repent (of;. —iebbend, repentant, repentmanage, to arrange; on. w. (over) to dispose of. ing. —en, ov. w. to repent, to regret, to grieve m. —rter, v, procurer; manager, arranger; I repent of it, (to repine) at fief, b , rfrumt mi.?.
—, v. a. & n. lovers, Hymn (him'), s. lofzingen. —ic (-nik), a. lofzangen betretTend. Ilyp (hip), s. zwaftrinoedigheid. --. v. a. zwaarmoedig maken. Hyper bolo (hai-pur'bo-le), s.hyperbool. —bole. (-1111), a. overdrijving. —bolie,—bolieal. a. —Wisely, ad. (-per•bol'llt-). overdraven, overdrkjvend, —bolize (-lajz). v. a. overdrijven; v. a. bij vergrooting apreken. —borean (-per-bo'ri-en), a. van het hooge Noorden; streng koud . —critic (-per-krit'ik). a. streng km,strechter, letterzifter. —critic, —ethical (-per-kriVik-), a. overdreven atreng, bedilzuchtig, Hyphen (haffin), s.. koppelteeken. Hypnotic (hip-not'ik), s. slaapmiddel. Hypochondria (hip-o-kou'dri•e), a. miltzucht, zwaarmoedigheid, hypochondria. —c, —cal (-dray'. a. miltzuchtig, zwasrmoedig. a. huichelarij, ge• ilypascri sy veinsdheid. —te (hip'o-krit), a. huiehel Aar, sebtinheilige. —tic, —tical. a. —tically, ad, (hiphuiehelachtig, schijnbeilie. Ilyposta sis (haj-pmete-sis), s. zelfstandig wezen, persoonlijkheid; nrine , bezinkmel. —tecal (•1,0-qteVikl), R. wezenlijk, persoonlijk. iiypothe cute (haj-pottei-keet), v. a. verpanden. —cation ( kee'sjun), a, verpanding. — sic, a- voorouderstelling, stelling. —tic, —gee, a. —tically, ad. (-po-thet'ik-), vooronderstellend. Hyssop (hiz'zup), a. hijaop. Hysteric (his-ter'ik), — al, a. van de moederkwaal; met zenuwthevallen beh,bt. —8, pl. moederkwaal; zenuwtoevallen. Ilysterotomy (hia - te-roeuni - mth)„ a. keizersuede.

Wat is 0x relayer


CHA—CHI dom. —, v. a, bij charter inatellen,hevoorreeh- kooper. —paring, kaaakorst. •—press, kanapers. ten: bevrachten. —land, vrijgood, —party, char- —running. kaaswei. —runnet, —wort, lidkruid. tepartij. —r, a. bevrachter. Cheesy (tajte'zih), a. k 4 ...chtigChary (tsjee'rih), a. zorgvuldig, behoedzaam; Chely ikelih). a. kreePtschaar. zaiuig. Chemic (kem'ik), —al, a. —ally, ad. scheikundig. Chase (tsjees') s, jueht, vervolging; wlldbaan; Chemist (kem'istl, a. scheikundige. —ry, a. acheidracht (van geschat); vorinraam. —. v. a. jagen; kande, vervolging; najagen. —gun. boegstuk. —r, a. ver. Cheque (tajek), a. bon, assignatte. volger. nsjager. Cherish (tajer'isj), v. R. koesteren, verplegen; Chassis (kezml„ a. kloof, afgrond. Itelhebben. —er, s. verzorger; beachermer. Chasselas (sjes'ae-les), a. snort van druif. Cheroot Itsje-roet'), a. sloe, Chaste (tajeest'). a. —1y, ad. kuisch, eerbaar. Cherry (tsjer'rih), a. kers. —, a. kerskleurig. s. kuischheld, zuiverheid. —tree, knisch- —bay, --laurel, laurierkera. —pit, kailtjeaspel. boom. —stone, kersepit. —tree, kerseboom. —checked, Chasten (tmlees'n), v. a. kaatijden, vernedereu. roodwangig. Chastise (tsjes-tajz'). v. R. kastliden, tuchtigen. Chert (tspart,*), a. kwarta. —y, a. kwartaachtig. —meat (tsjes'tiz meat), s. kastijding. —r, a. kas- Cherub (teler'ubl, a. engel, cherub. —ic, —ical, tijder. (taje-roe'hik-), a. entrelachtig. Chastity (tsjes'tit-tih), s. kuischheid. Cherubim (tajer'oe-bim), a. cherubim. Chat (tajet), a. gesnap, gekeuvel; katje (Ran Cherup (tsler'upl, v. n. tjilpen, kweelen. boomen). —, v. n. snappen, keuvelen; (away) Chervil (tajuevill, a. kervel. keuvelend doorbrengeu. Chesible ftsjeeibli, a. kasuifel. Chattel (tsjet'til), a. have en goed; roerend goed. Cheslip (teleslip), a. varkensluia. Chatter (tsjet'tur), a. gesnap, gekakel. v. n. Chess (tsjeal, a. sehaakspel. —board, eclutaksnappen, kakelen; klappertanden (with cold). bord. —man, achrtakflguur. —player, schaakspe-box, snapper, anapater. —ce, a, praatvallr. —ing, ler. —tree, halskl a. geanap, gekakel. Chessosu (tales'sum), a. lame aarde. Chatty (tsjet'tih), a. praatgraag. Chest (isjeat"), a. kist, kart; Borst. —of drawers, ChM WOOd (tajet'woed), a, brandhout. latafel. —foundered, a. dempig. Chavender (tajev'en-tor), a. rivierbaars. Chestnut (tsjes'nut), a, kastanje; -kleur. —, a. Chaw (tsjao), bie Chew. kastartjehruin. —plot, kastanjeboach. —tree, liasCheap (tsjiee,'), a. —ly, ad. goedkoop. dog—, tenjeboom. srhandekoop. —en, v. a. dingen, bteden. —ener, Clievcril (tslev'nr-i1), a, geitje; zeemleder. a. clinger, bieder. —nem, a, goedkoopheid. Chevisance (sjev'i-zens) a. onderneming. Cheat oijietn. a. bedrag, schelmerij. —, v. a. Chevron (sjev'rnr), a. spar; chevron. bedriegen. —er, a, bedriver. —ing/y, ad. Chew (tsjoe), v. a. kanwen;overdenken:v.n.peinzen, bedriegelijk. § Chrwink (taloe'ink), a. roodborslje, Chek (tajek'), a. Faulting, beteugeling; beletsel; Chicane (sji-keen'r, —ry, a. gezocht voorwendtegenspoed, nederiaag; verwijting; geruit bunt; eel, —haarklooverij. —, v. n. haarklooven, vit. contraboek; assignatie; schaalt. to give a — to, ten. —r, a. twiatzoeker, haarkloover. in bedwang houden. clerk of the —, oppercon- Chick (tsjikl, —en, a. kniken. —en-hearted, a. trOleur. —, v. a. stuiten, beteugelen; berispen; lathartig. —en-pox, windpokken. —ling, a. kidcollationeeren; v. n. StlifitRall. —mate. schaakinat. kentje. —pea, sisser. —weed, muurkruid. —roll, staatalijst. —less, a, zonder contrOle.—er. Chide (*.BAN') {chid. chid, chidden], v. a. beknors. beteugelaar, hedwinger. raw v. n. knorren, grommet, —r, s. berisper, Checker (tsjek'ur), a, geruit week. —board, dam- tthorrepot. of schaakbord. —s (-um), a, darn- ofsehaakapel. Chief (tsjier), s. hoofd, Ranvoerder. commander —, v. a. schakeeren, geruit maken, —ed, a. boat, in —, opperbevelhebber. voornaamate, eergesel, a based. —work, ingelegd week. ste. —less, a: zonder aanvoerder. —/y, ad. voorCheek (tt,jiele), a. wang, slooiknie. —8 of a door, namelijk. —fain (-tin), a. opperhoofd. —tainry, deurponten. —8 of a balance, schaar eener ba- —ship, a. aanvoerderachap. — by jole, onder vier oogen. —bone, kake- Chilblain (tslirbleen), a. winter (Han handed been, —hoop, ijzeren band om den hommer. of voetenl. —tooth, baktand. Child (tsjalld'), a. kind. from a —, van kindsbeen Cheer (tajier'), a. onthaal; opgeruimdheid; toe- of. with —, manger. —bearing, baren. —bed, latching; begroeting. to be of good —, opgeruimd kraambed. —birth, bevelling. —hood, ktndschheid. zijn. what —1 hoe gnat bet? a. verheugen, —ish, —like, a. kinderaehtig, kinderlijk. —ishness, vroolijk maken; toejuichen; begroeten; v. n. a. kinderachtigheid. —less, a. kinderloos, vroolijk worden; juicben; (up) moed acheppen. Childer - mas - day (tsjirdur-men-dee), a. onnoo-er, a. opvroolijker. —ful, a. —fully, ad blij- zele-kinderendag. moedig, vroolijk, —fulness. a, blijmoedigheid. Children (tsjirdren), a. kinderen. —less, a. neerslachtig. —ily (•ii-lih). ad. —y, R. Chiliad (kil'i-ed1, e. duizendtal; tien eeuwen. vroolijk, opgeruimd. a. koud, kil; Chill (tajil'), a. koude, huivering. Cheese (tsjiee), a. kelt.. —bow!,kaasnap. —cake, ongevoelig. —, v. a. koud maken; afschrikkeni kaaawronget. —frame, —vat, kaaskoek. v. a. huiveren. —iness, —ness, a. koude, kaaavorm. —lip, kartsleb.,stremeel.—monger,knas —y, a. & ad, kilaehtig; koeltjes.

mcash cryptogeld

×