the chore, Diana. —hind, hound, —horen, buglehorn. —Awls, hunting-box. —kleed, hunting-dress. — wester, great-huntsman. —net, hunter 'a net. — paard, bunter. —partij, hurting-party. — recht, game-laws. —aneento, drIft-snow, sleet. —.pier, —sprint, hunter 's spear. —stoet, hunting-pasty. —is:id, hunting - time, • season. —veronaak, pleasures of the chase, sport. —vogel, hunting-bird. hawk —warande, warren, park, vivary, —wet, game •law. — tvezex, concerns of the chase. ven ery. en, on. & on. se. to hasten, to make haste, to hurry. —ig, by. hasty, hurried. —igheid, v. hastiness. JaeobUn, m. white-friar, Dominican; Jaecealn. Jagen, en. & on w. to hunt, to chore; to draw a boat ; to drive., to ride ; to pursue ; to hurry. op kusten —, to put to expenses. Jager, m. hunter, huntsman, sportsman chaser; rider; chasseur. —meester,great-huntsman.—effuit, hunter's whistle. -8.1441, return. —epet, hunter 'a cap. —utak, hunter 's piece. —Meal, hunter 'a cant. —staseh, tie liVeitanels. —ea, v. huntress. Jak, o. jacket, short gown.

zellende vertuien. —age, a. ankerplaats. —togs Morplon (mor'pl•un), a. platluis. (-iengz), pl. havenankers, rneertouwen. Morris (mor'ris), a, —dance, moorsche dan*, heti Moose Imes), s. eland. tendons. Moot Itnoet'), a. oefenpleidnot. —case. —point, Morrow (mor'ro), a. morgen. to —, morgen, after opgeworpen reWsvraak. —hall, —house, dispu- to —, overmorgen. to — morning, morgen ochtend. teerzaal, roadhuis. v, a. & n. hepleiten, plei- Morse (moral, s. zeekoe, walrus. ten, disputeeren (tot oefening(. —ed, a. net den Mz)esel (rnor's11), a. beet, hap, brokje. wortel uitgerukt. a. redetwister; nagel. Mort (mort'), s. hallalt (der jagers), both, romp. Mope stomp; driejarige zalm. —al, a. sterfelijk, men. Mop (mop), a. stokdweil; teerkwast; scheef ge- ' schelbk; doodeltik. — enemy, doodvijand. —al, a. zioht. —, v. a. dweilen; v. r.. ern scheggezicht sterveling. —a/ity r. sterfellak. trekken. held; &011ie; bill of —, sterffilst. —ally. ad . doo. Mop e (moop'), R. droomer, druiloor. —e, v. n.
UNP H. 327 —Val/Y, ad. (4-toel.), —yiag (-1-leng), a. Diet Unprlz able (un.prargb1), a. onschatbs,. zuedelt dend, onbarrnhartig. —ad ( - pi:dn. a. ongeschat; Diet geweardeard. Unplaced (an-pleeetn, a. ongeplaatst. Unpro aimed (an-pro•kleenad'). a. onafge• Unplaguad (un-pleegdn, a ongek weld (with). kondigd. —ductive ( dukt'iv), n. onvrusbtbaar. Unplass nett (un-gland'), a. onontworpen. —ted —fatted (-fsendn, a. ntet ontheiligd. (-plentid), a. ongeplant; onbeplant. Unprotlta ble (un-protl.t1131), a. —bsy, Unplausible (un•plao'zIbl), R. onwaarmehOnlijk. voordeettg. —Menace, s. onvourdeellgheld. ad. on. —we (-My), a. mint goadkeurend. Uupro Whited (un-pro-bib'it-td), a nlet verboUnpleasant (un•plez'ant), a. —ly, ad. °mange- den. —jected (•dijekt'id). c.. niet ontworren. —/ific naani, onbehagelijk. --near, e. onamagenaamheid, (-lit ik), a. onvruchtbaar. (-propelsonhehagel(i kheid. Ieng), a. well,* belovend. Unpleas eel (un-pltezd)) ) a. mlantiegd. —lag, a. Unprompted (un-proutt'id), a. nieCingegeven. --ugly, ad. (•pltezneng-), onaaugensam, onbeha- ongedreven. gelkjk --ingmaa (-plieeieng-), a. onaangenaam- Unpronounce able (un-pro•ulattusiibl).a. inlet held, onbehagelt kheid. nit to spreken. —d (nitaunstl, a. onuitgesprokeu. Unpiedged (an-pled:IC, a. ourierpand. Unprop fun-prep"), v. a. van stutten berooven. Unpli able (uu-pla)'ibl), a. onbuigbaar. —ant. —stk.* (-prop•plq'us), a. ongunatig. a. —antly, ad. onbuigzaain. —antaeas, a. onbuig- Unproportion able (un-uro-poor'sjun-lb1), zaamheld. —ate (-at),—ed ( ajond), a. —ably, ad. oneveuredig. Unploughed (nn-plaud'), a. onbeptoegd. Un prop osed (un pro-poo:dn,n. niet vcorgeateld. Unplume (un-piton'), v. a. plukken; vernede• Unpropped (un-propt'), a. oiet [mint, ran. Unprosperous (an.pros'pur-us), a. —ly act. Unnoetleal (un-po-et'lltl), a. — ly, ad. ondlchter- onvoorapeedig. ltfk. Unprotected (un-pro-tekt'id), a. on.beseherind. Unpainted (un- pojnt'id), a. ongepunt. Unprov ed (un pr,:evit'), a. onbewezen; onbeUnpolished (an-pol'iajt), a. ongepolti at; oube- proefd. —ided (-pro-vardid), a. onverzorgd; islet schaafd. voorzien. Unpolite (un-po-lajt'), a. —/y, ad. nnbeleefd. Unprovok ed (un-pro-vooktn, a. ongete:gd; — aces. a. onbeleefdheld. niet uitgedasgd. —lag ( -roglieng), a. Met teeUnpolluted (un-pol-ljoe'tid), a. onboolekt. gend; geene aanieiding gevdnd. Unpopular (un-poejoe-ler), a. niet cony het Unpruned (un-proen0), a. ongesnosid. volt geachikt; niet bij het yolk gotten. —ity Unpublished (um-publimjt) a. onuitgegeven. (-ler'it-tih)., a. volksongunst; nugeachlktheid cony Unpunished (un-puu'lsjt), a. ongeetratt. hat yolk. Unpur ehased (un-puetsieet), a. ongekocht. Unportable (un-poort'ibl), a. ondraagba.tr . —ged (-purdzjd'), —ified(-pjoe'ri.fajd), a. ongezulthapossess ed (uu-pus zest'), a. onbezeten. —ing verd; ongelouterd. —posed ( past), a. onvoerbe(-zes'10.0, a. nietg bezittend. dacht. —sued (-sjocd'), a. onvervolgd. Unpractised (un-prertist), a. onervaren (1.). Unquallf led (un-kwoll-raja), a. ongeaehlkt; Unpralsed lun-preezd'), a. ongeprezen. onbevoegd, (for). —iednase, a. ongeschikthei► ; Unpre reiterated (un-pres'e-dent-id), a. noolt onbevoegrtheld. —y (-faj), v. a. ongeschikt (ongehoord, zonder voorbeeld. (erred (-pre-ford'), bevoegd) waken. a. nlet voorgetrokken; ntet bevorderci. —judieate Unqueen (tzu-kwien'), v. a. onttroonen (eene (-pre-dr) oe'di-ket). —judieed (-pred'zjoe- dist), a. kontnyln). onbevooroordeeld. —meditated (-pre-inedil-tee• Unquelled (an kweld') a. mist onderdrukt, lid), a. on voorbedacht. onbedw onrn. Unprepared (un-pre-peerdn, a. —ly (-pee'rid•), Unqueneis sable (nn-kwenteribl), a. —ably, ad. ad. onvoorbereid. —nen (-pee'rld-), a. onvoor- ontiabluschbaar; onleaohloaar. — ableness, a. bereldhaid, onultbluschbaarheld; onleachbas Meld. —ed Unprepossesised (an-pri-pux-zest'), a. Wet 1-kwentsW) a. ongebluscht; ongeleseht. Tooringenomen. Unquestton able (un-kwast'jun-ibl), a. —ably, Unprepeed (un prest"), a. ongeperat; ntet ge- ad. ontwOfelbaar. —ableness, a. ontwljtelbaardwongen. held. —ed (-jand), a. ongevraagd; ongetwijfeld. Unpresumptucitis (un-pre-zum'tjoe•us), a. —ly, Unquick (un- kw ile), a. islet "mg, — levendla; ad. islet verwaand, beacheiden. levenloon, —ened (-kind), a. onbeztetd. Unpretand rd (un-pre•tend'Id)., a, Rift conga- Unquiet (un•kiverit), a. —ly, ad. ongernat. wend; ntet aangematigd (to). —kg, a. niet aan- onrn —ness, a. ongeruatheld. ovirnatfghtad. matlgend. —.ingness, a. beseheideuheld. Unriseked (un-rekt'), a. ongeklaard. Unpre walling (nn-pre-veerieng), a. machteloos, Unraked (un-reekt'), a. ongeharkt; islet tigersnutteloom. —vented Oman d), a. islet verhoed. Unpriest (un- prittat'), v, a. van he prleaterlUke Unr ke nci aaa. sacked (un-ren'nekt), a. ongeplunderd. weardigheld berooven. —ly, a. onprtesterlAjk. —coned (-aumd), a, ntet vrtigekscht. Unprine ely (un-prIno'llh), a. onvoratelijk. Unmated (un-ree't1d), a. ougesehat; onbelast. —ipled ( -ipid), a. beginselloos. Unravel (un-rev'1), v. a. & n. los-, ultrafe)en; UnprInted (an-print'id), a ongedrukt. ontwarren; opheldaren; (zieb) ontwikkalen. Unprlsoned (un-prls'und), a. vitgelaten. Unreached 11..onberaikt. Ueprivilleged(un-priv i l-ledsld),a.onbevootr•cht. Unread (un-red'), a. ongelesen, onbelezen. —ily,

Uterine oho d (un-eruookt'), a. ongerookt. Unenonol h (un-emoeth), a. niet glad, ruw. Unsuel able (un-so'sji-tb1), a. —ably, ad. ongezellIg. —ableness, a. ongezelltgheid. —al (-so'njel), a. ongezellig. Unsoi id (un-scild'), a. onbevlekt, onbezoedeld. Unsold (un-eould'), a. onverkotht.—er(-sordur), v. a. van het Aoldeersel ontdoen. Unsoldter bike (nn-sool'dzjur lajk). —ly, a. wakrijgehattig, een' krijgsman onwaardig. Unsole (On-noui'), v. a. van de cool outdoen. Unsolleit ed (un-so-lis'ett-id), a. ongevraagd. —one. a. onbekommerd, onbezorgd. Unsofld (un-soVld), a. niet heck t, onvaat. Unsolved (un-solvd'), a. onopgeloat. Uesoplaistien test (un-so-tis'ti-kee.tid), a. onvervalscht. Unsortsd (an-scrt'id), a. ongetorteerd; ongepast. Unsought (un-eaot'), a. ongezocht. Unassu/d (nn-soole), a ziettoca; redelooe. Unsound (tin-eaaund'), a. --ly, ad. ongezond; niet gear, bedorven; gebarsien; onzniver; talon grondig, valsch, verkeerd, beiriegelijk; lijk, onoprecht; niat vow, onzeker. —ed, a. ongepeild. —need, s. ongeznndlteld; hedorvenbeld; ouzuiverhetd; ongegrondbeid; onopreehtheid; zwakheid, onvtotheid. U neon redSun-saurd"), a.ongezuurd;onverbttterd. Uneow ed (un-sood'), —n ( sown'), a. ongezaaid Una paving (un-apee'rieng), a. niet spaarzaam,niet ksrtg; onbarmhartig. Unapsak (uu-splek') [irr.], v. a. herroepan. —able, a. —ably. ad . onuitsprekelljk. —ablenese, a. onultsprekelijkhe-id. Unspecified (un-epen'si-fajd), R. niet niteengezet, niet etzonderli:!k opgegevea. Unspent tun-spew.'), a. onverbrulkt, onverteerd, °nett geput. Unzphere iun-efier'), v. a. nit ztjne sneer rubken; ontraadeelen. Unspir d (un-spaid'), a. niet uttgevorscht, °non+, Unspilt (un-spilt'), a. nlet geatort. Unspiritual (un-spir'it-joe• el), a. niet geestelijk. Unspoiled (un-apojld'), a. onbedorven. Unspoken (un-apo'kn), a. ongesproken. — of, onvernaeld. Unspotted (1111-ff at'tid), a. ongevlekt; onbPvlekt
SWE.—SWO. •97 tweeter. —iness (-i-ness), s. zweeterigheld. —ing, (-urn), p1. noodwant. —ing-line, zwiehting, e. het zweeten; —bath, zweetbad; —house, bad- zwiehtlijn, —nese, a, viugheld, enelheld; gez windetoot; —room. bedstoca; drocgplaate. —y, a, held. zweeterig, beg west. Swig (swig), a. groats nlok. —, v. a. & n. met Swamp (swisel, a, (het) reigns, veep, atreek; sleep; groote teugeu driuken. zwaai; omtrek, bong; awengel; naeleep; veruie- Swill (wwill), a. groote sink; spoeling. —, v. a. inzwelg , n (down), zalpen; dronken makers; v. n. ling; echoursteenveger; lavuar; echeopsrlem; visehtouw. —bar, zwattenhals (bij waeenmekere). nick bedriniken. —er., a. zulper. --inge, (•ienite). —net, werpnet. —stake, —stakes, prtjn; die alley Pl. spooling. wint. Swint (swim), a. zweinmen; Sweep (awiep') [swept), v. a. vegen, solioonve- —bladder. zwemblnas. gen; voorkiegon; buigea; tokleceen. — the stakes, Swims (swim') [swam. swum], v. a. overzweinmen; alley winnen. (away. off) we ,:vegen; wedazoalea; v. n. zwemtneu; drijven vacua; ziek baden; duiyerntelen. (up) opvegen, bijeen vegeu. —, v. n. zelig zljn. --naer, a. zwemmer. —ming, a. het voorbijeneilen, -eehleten; pronkend voorhijstap- zwemmen; duizellng; —jack, zweaibuis; pen, (along); wegnluipen; overdrtj en. (for) vas - zwemeehool. —.singly, ad, rear wallah, zanier echen near. (ever) overheen bezwattr, vlot. etrijkea. —er, e. veger. —lags (-lenge), pl. veegael. Swindl re (swin'd1) v. a. bezweudelen Izetten, Sweet (e.iet'), a. coed; soetheid; (het) liefelijice: oplichten. —er, a. zwendelaar, oplichtee, --ing, welriekendbeid; lietje. —, a. —ly, Ad. aver; a. zweadelarij. liefelijk; aaugenaatn; lisetallig; frisch; well'• Swine (awejn'), e. zw (In, varken. —, pl. z ,vijnen, 'rend. —bag, reukzakje. —boll, reukitalleje. varkeus. —,.read, varkenabrood. —case. —eras, baellieum. —4firch, zwarte beck, --bread, —sly, varkenekut. —grass, cluiaendknoop. —herd, kelfsawezerik —brier, egiantier. zwijnenboeder. —pipe, luster. —pox, ateen, beide kratd. --ease, —flag, —grass, —rush, kalmues, waterpokkeu. —atone, stinkateen. —cicely.—fern.spantasche kervel.—gale,—willians, Swing (swing'), s. achommeliter, matt'. stoat; baardanjeller. —.gloves, wthiekende hendeci.oe• eehornmel; epeling; vrije loop; melt/Lg. —bar, rasa. —guns, ntorax, (snort van) ahorn. --heart, —tree, zwengelhout. —bridge, drassibi 0- , —pate. neje. —hey5s, pl. keakenreoenteu. —lipped, glad valdeur. bangle mp. —plough .p ueg 'nonVon tong. —meat. eutkerwerk, confituren.—m9ute, der wielen. —wheel, drijrrad. —tooth, lekkerbek. —natured, zaelaaaraig. —oil, Swing (swing) [awanv], v. a. & n, eo ommelen, Lournolte. —orange, elnaasappel. alingeren, sweeten. weirie- kende wikke, —pot, reukpot. —potatoes, pi. ba- Swinge (swindkr), v. a. afroteee , geeselen, taten. —root, zoethout. —scented, —smelling, wei- —buckler, adoever, zwetser. —ing, a. ,rroot, ontriekend. —sounding„ itetelijk kliekend. —spoken, zaggelijk. —/ (swiu'dkill), a. awe t, el van sea' dorsehvlegel. atearnbloern.—toneued, welluldeni; met eene iluweslen tunic. —water, Swing er (swing'ur), J. die schoremelt; slingszoet water; (snort van; &tile, —weed, thee der rear. —lag, a. seholetnelicg . , a sealing. —sng Autillen . — willow , laurierwilg. —wood, iudiseh (swin'dzjieng), a. 'Me S witageling. Swing! ss (swinegl), s. —staff, viaarepel; —treeSvveetess, (swie'tn), v. a. zoeten. zoet maken; zwengelhout. —e,v. a. zwingelen, repelera. —ing„ verzoeteu, verfriesehen; verzaehren, bewimpelen; a. het zwingalen; —knife, —staff, wand, vinev. n, zoet (eargenartm) worden. —er, a. verzueter, repel. verzaehter; aanlokker. S wInlah (swanalmj), a. —1y, ad. zwijnaehtig. S wield hag, (ewleeteng), s. St. Jans-appei, liege. —ness, s. rwijnachtiebeld. —lab, a. zoetachtig. —ness, a. zoetheld; Ilefelijk- Swipe (ertajp), is. zweegel, uphaatetok; wlp. —s, pl. dun bier. held; aangenaamhaid; lieftelligheid; eribehheid; swipple (ewip'pl), a. Z1e Svell4vgel. geurigheid. Swell (ewoll), e. zwelling, uitzetting; payee); Switch (swit.j), a. teentje, roed,; beweagbare ieieing, branding; fat. rails (op spoorwegen). V. a. net cane garde S well (dwell') [swelled. swollen* (awoolu)] , v. a. of roede doer opblazen; vergrootee; trotseit Swivel (seiv'l), a. spit, wervel; vrartel; draitibas. mob-n; v n. zwelten, opawelleu, oploopert; dijen; —gun, draaibas. —hook, wartelhaak. toenemen, eaneroelen; opgeblazen (toornig) wor • S weebbevel,(swoh'burz), n. pl. ant, hose, vroaw en boor (in 't whistepell. den. —lag, a. zwelling, ult. tting; gezw el. Swot ter (swel'tur), v. a. & n. verschroelen; Swoon (swoen), e, bezwtimin , llauwte..—, v. n. in z,vijin vallen (cto..y). (doen)etihken, —verismachten. —try, a. etikkend, suel. Swoop (swoep), s. nedersch e.ting. at a —, its Swerve (ewurv), v u. zwerven ; afdwaleu eons —, v. n. nedereebieten (van roofvogels). (from). Swop (swop), s. rail, verrutlieg. —, v. a. ruilen, Swift (swift'), a. —ly, ad. anal, clog; vaardig verrulleu. (to). —footed, —heeled, mei ,' ostig. —sailing, sue- Sword (moord') a. zwaard, de,, en. —bayonet, eabeleajonet. —belt, —girdle, dal. ankoppel. —blade. zellenl. —winged, vlug ge wiekr. — s. stroom; deeenkling. —cutler, %wearily, ger. —fish, swaardretuurtwalaw; hags tin; garerthaeuel. —, v. a. bevestlgen, vastmakeu. —er, s. boom- ei vetch. —grass, heat. —kilt, ci;,. engetebt. —Mot, —era tonw, loopstaw, knoopspen, borg,sjorrisg. degenkwnst. —law, vaistreeht, set reeht van den

Kunt u verkoopt cryptogeld op Robinhood


Ik, vnw, I. — self, I mrielf. —held, v. individuality. Summer, bw. ever. —meer, bw. ever, evermore. "[miners, fw. indeed, to be sure, at least, nay, I date say. Impost,,. impost, custom, tax, duty. In, vz. in, into, within, at. — de twintig, twenty and odd. Innebtnenalug, v. observance. Inndem en, or. w. to breathe, to respire, to inhale. —leg, v. respiration, inhalation. Inbaker en, ov. w. to swaddle in, — up, to swaths. Inbnkken, ou. w. to lessen in baking. Inbtalstent en, or. w. to enbalaa. —ing, v. embalming. tubes." den (zIeb) 4 t. w. to imagine, to fancy. —ing, v. imagination, fancy, idea; self-conceit. Inilegoetelp, met — van, included. Inbeltelen, or. w. to work in with the chisel. Inbellen, or. w. to call in by ringing a bell. Inbergevi, or. w. to put by, to lock in. Inbeslagnenalng, v. seizure. Inbeuren, ov. w. to lift into; to receive. Inbeztt nenting,v. taking possession. —stalling, v. investiture. InbUt en, or. w. to make a ship enter into the harbor by breaking the ice; on. W. to corrode, to eat in, to fret into. —end, bv. corrosive. —ing, v. corrosion. Inblkken, ov. w. to notch, to jag. Inbind en, or. w. to bind (to tie) in, — closer; to restrain, to bridle; to reeve keen zeil v. binding in; restraining, bridling. Inbitter, by. very bitter. Inblitrestter, v. Zie Inbiager. Inblanw, bv. very blue, dark-blue. Cabinz en, or. w. to blow into; to inflate, to inspire, to prompt, to suggest. —er, m. prompter, suggester, instigator. —ing, v. inspiration, suggestion, Juni gat ton. bv. very glad. Inbiltiveu, on. w. to remain within. Iteboedel, Inbar I, m. furniture, household• stuff; goods and chattels. Inbtiegem, on. w. to enter into a harbor. Inboezem ass, or. W. to inspire with, to instill (into), to insinuate. —leg, v. inspiration, insinuation. Inbonzien, ov. w. to bounce in, — into. Iubooenan, or. Iv. to push into (by means of a pole. Inboorling, m. & v. native. Iuboos, tso, very wicked, reprobate. Inbo•en, or. w. to bore, to pierce. Inborst, v. character, temper, turn of mind. Inbreak, v. burglary, tut/action. Inbrand en, ov. & on. w. to burn (into); to cauterize; to lessen when being burnt, —kg, v. burning; cauterization. Inb7nosen, ov. w. to brace in. Kuhr ek en, on. w. to break in; to commit burglary. —er, m. burglar. —tug, v. breaking in; burglary. Inbreng an, ov. w. to bring in, — into; to import; to furnish; to earn; to adduce, to allege.
Abeeedar ian lee-bi- si-dee'ri-en), a. a-b-c-onderwljzer; a-b-c-scholier. —y (-si'de-rih); a. a-b- book; a. tot het alphabet behoorend. Abed (e-bed'), ad. te bed. Abele le-biel'I, s. abeel, witte populien Abel tree (ee'bl-trie), a. Zie Abele. Aberdeen (eb-ur-dien'), —fah, labberdaan. Aberrn nee (eb-er'rens), —tion t-ree'ajun), a. afwijking, afdwaling Aberuncate (eb-i-run'keet), v. a. ontwortelen; uttroeien. Abet (e-bet'), v. R. aanhttsen, opstokea; bijstaan. —meat, a. opstoking; hull, —tor, a. aNnhitser; medeplichtige; valsche beschuldigerAbeyance (e-bee'ens), a. toekomstig bezit.in—, onbeheerd. Abhor (eb-horl, v. a. verafschuwen, gruwen van. —rence (-rena), a. verfoeiing, afsehuw (from. of). —rent, a. gruwend; (from. to) mtrijdig met. Abid e (e-bajd') [abode (e-hood')], v. a. verwachten; dulden, bijstaan. —, v. n, vertoeven, wonen (at. in. with); (by) volharden bij. —er, a. 1nwoner. —ing, a. verblijf, duur. —ing-place, a. verblijfplasts. Abigail (eb"-i-Reel), a. kamenier. Ability (e-btrit-tih), s. bekwaamheid. —ies (-tiez), 5. begaafdheden. Abintestate teb-in-tea'ret), a. zonder testament. —, a. erfeenaam volgens de wet. Abject (eb'dzjekt), a. — ly, ad. verachtelijk, gemeen, snood. —, a. verworpeling. Abject (eb-dzjekt'), v. a. verwerpen, verfoeien. —edness, a. verworpenheld. —ion (-dzjek'sjun), (eb'dzjekt-nese), a. anoodheid; verootmoedicing. Abiludleat e (eb-dzjoe'dl-keet), v, a. bij vonnis aan een ander toewijzen. —ion ( kee'sjun), gerechtelbke ontzegging. Alklugate (eb'dzjoe-geet), v. a. bevrijden van het juk. Abjur ation (eb-dzjoe-ree'sjun), a. afzwering. —e (-dzjoer'), v. a. afzweren. Ablactat e (eb-lerteet), v. a. spenen; op-enters. —ion (-tee'sjun), a. spening; op-eating. Abinquention (eb-lee-kwi-ee'sjun), s. blootlegging der wortela. Abintl on (eb-lee'sjuo); s. wegneming. —re lebne-tiv), a. ablativus; a. wegnemend. Ablaze le-bleez"), a. vurig, in vlam. Able tee'b11, a. bekwaam; vermogend. to be —, in staat zijn, vermogen. —bodied (-bod'did), aterk; atevig gebouwd. —ness, 5. bekwaamheid; vermogen. Ably (ee'blih) ad. handig.

E IN it. —E Enravish (en-rev'isj), v. a. verrukkeu. —meet, Enthrone (en-thmone), v. a. op een' troon zetten. s. verrukking. Enregleter (en red'zjis-tur), v. a. inschrijven; Enthuslas m (en-thioe'zi-ezm), s. geestdrift. inboeken. —t (-est), s. ilveraar; geestdrijver. —tic, —tical, Enrich (en-titan, v. a. verrijken; vruchtbaar (-wank.), a. ijverend, hartstochtelijk; geestdrij , vend. maken. —er, s. verrijker. —menu, a. verrijking. Entic e (en.tajs'), v. a. verlokken,verleideia; aanEnridge (en-ridzr), v. a. met voren maken. trekkers. —ement, s. verleiding; aasloksel. —er, Enripen (en-raj'pn), v. a. rijp maken. s. verleider. —ingly, ad. verleidelijk. Enrobe (en-rook'), v. a. kleeden; tooien. Enroll (en-rcol'), v. a. inschrijven; sanwerven; Entire (en-tajr'), a. geheel, volkomen; oprecht; inrollen. — one's self a soldier, diesst nemen. getrouw. —1y, a. geheel. —nese, s. geheelbeid; —er, s. inschrijeer; werver. —ment, s. inschrij- rechtschapenheid. —ty, s. geheelheid; volkoEmenheid. —horse, s. henget. ving; aanwerving; register; rol. ntitative (eneti-te-tiv), a. op zich self beEnroot (en-roet'), v. a. doers wortelen. Ensanguine (en-seng'gwin), v. a. met bloed schouwd. Entitle (en-taj'tl), v. a. betitelen; benoemen; besmeren. Enschedulc (en-skedejoel), v.' a. iu eene reel gerechtigd maken. Entity (en'tit-tih), s. zijn; wezen; aanwezen. inlasechen. Ensconce (en-skone"), v. a. omsehansen; be- E \natnogieln. (en-tojle), v. a. omstrikken, in een' strik schutten. n,tgonva il4 (. en-toem'), v. a. begraven. —meet, s. E bra Ensearn (en-sierra'), v. a. cosines, omzoomen. Ensear (en-stern, v. a. dichtschroeien. Entomolog 1st (en-to-mol'ud-zjist), insectenEnshield (en-sjield'), v, a. beschermen. l E Enshrine (en- sjrajn"), v. a. zorgv uldi g (ale lets ntetnrnaeirl..—( !e/n(,-,zrjeitz)), , iinnegeec,teannkduennd. e. heilige) bewaren. ey't intrede; toegang; Enshroud (en-sjraude), v. a. in een lijkkleed Ebnetgrin.ance(nen —money, e-geld. hullers. Entrance (en-traans'), v. a. verrukken. Ensiform (en'si form), a. zwnardvormig. Ensign (en'sajn), s. vaandel; vaandrig; onder- Entrap (en-trep'), v. a. vangen. scheidingeteeken. —bearer, vaandeldrager. --cif Entreat (en-triet'), v. a. bidden, smeeken; v. n. • een verzoek aanbieden. —er, s. bidder, emee(en'sin•sih), s. vaandrigcehap. Enslave (en-sleeve), v. a. tot slavernij brengen. ker. —ingly, ad. —ite, a. biddend, emeekend. —meet, s. verslaving; clavernij. —r, s. nor- E;ter, tde., (sareerkeininge..,), s. tueschengerecht. drukker. Ensnare (en sneer'), v. a. verstrikken, ver- Entrepot (an-tre-po'), s. goederen-magazijn. Entry (en'trih), s. ingang; intocht; backing; sehalken. Ensnarl (en-sonar!'), v. a. [very arren, In ver- aangifte. Enuclea te (e-njoe'kli-eet), v. a. ontwarren. legenheid brengen. —tion (-ee'sjuu), 8. ontwarring. Ensue (en-s)oe'), v. a. volgen, vervolgen; v. n. E,numera te (e-njoe , mur-eet), v. a. optellen. volgen, voortvloeien. (-ee'sjun), a. optelling. —tire, a. oplettend. Ensure. etc. Zip Insure, etc. Entablature (en-tebele-tjoer), s. zeiltop; dek- Enuncia te (e-nun'sji-eet), v. a. verklaren; uiten; aankondigen. —tion (-ee'sjun), s. verklaring; mestuk; rollaag. Entail (en-teen, s. vastgezet (onvervreemdbaar) dedeeling; uitdrukking, voordracht. —tire, a. erfeoed; ingelegd werk, snijwerk. —, v. a. be- —tively, ad. (-e-tiv-), te kennen gevend. —tory palingen maken omtrent den overgang van een (-e-tur-). a. uitend, verklarend. erfgoed; inleggen, insnijden; opleggen (on upon). Envelop (en-vel'up), s. omslag, oinkleeding. —, v. a. ontwikkelen, inwikkelen. —went, s. inwikEntnme (en-teem'), v. a. tenamen. Entangle, ten-teng'g1), v. a. verwarren; inwik- keling; verwikkeling. kelen; in verlegenheid brengen. —ment, s. ver- Eavelope (an-ve-loop', en'veloop), s. brietomwikkeling; verwnrring; kwelling. —r, a. ver- slag; omkleedscl. Envenom (en-ven'um), v. a. vergiftigen; verbitetrikker. teren. Enter (en'tur), v. A. intreden, inkomen; Ran- geven; inboeken; inwijden; v. n. binnenkomeu; Envi able (enevi-ibl), a. benijdenswaardig. —er, s. benijder. —ou8, a.—ouay, ad.nijdig,afgunatig. (into) treden in; (upon) beginnen, aanvaarden. —ing P. ingang; begin; —ladder, staatsie-trap. Environ (en-vaj'run), v. a. omringen. —a, (enEnter° cele (en-tereo-siel), s. liesbreuk. —logy vaj'runz, enevi-ronz), s. omstreken. (-tur-ol'ud-zjih), s. beschrijving der ingewan- Envoy (en'voj), s. afgevaardigde, gez-ant. Envy (enevih), s. nijd, wangunst. —,v. a. benijden. den. omsluiten. Enterprise (en'tur-prejz), s. onderneming. V. a. ondernemen. ondernemer• s. epacta. Entertain (en-tur-teen'), v. a. onderhouden; ver- Epact a. onderhcuEpaulement (e-paorment), s. borstwering. —er, oaken; onthalen; koesteren. der; onthaler. —ing, a. —ingly, Rd. onderhou- Epaulet (ep'ao-lit), a. epaulet. dend, vermakelijk. —meat, a. onderhoud; ont- Ephenser a (e-fem'e-re), s. tindaagsche koorts; haft. - al, —ic, a. tendaagsch; kortstondig. —an, bss1; vermakelijkheid.


MAA.—MAK. 527 ginal flower. —enblos t virginal blush. —moiart ore (for). — etaan, to beat the time. in he — heart of a virgin. —enhosig, virgin-honey. —en. 610ves, to keep time. sit he — gaan, to break virgin-milk, Benjamin. —enpalin, periwintime. —gesang, metrical singing. —Mash, prosokle. —caret, chorus of virgins —enroof, rape dy. cadence. —meter metronome. —repel, meas(ravishment) of women. —easehaar, —enstoet, ure. —stet*, seal•, standard, ' proportion, rate; troop of virgins. —ensehenner, &flouter. — en- naar den — van, at the rate of. —atop, measuringschennis, denoration. — ensiles, hymen. —exam, stick. • rod, rule; time-keeper. —streep, bar. virgin wax. -elijk, be. virginal, maiden, maid- —vast, keeping-time. —sang, musical song, air. enl. y —manger, chorister. Min isla dona, m. virginity, maidenhood. Mantle, o. little measure; little man, mate, emu itlearichap, v. kindred, kin, relations. o. rade; main, mammy. —opeer, bergamot•pear. alliance, affinity, cousanguluity. Maatsettop, v. fellowship, partnership —peltik, Moat en, or. w. to mow, to reap, —geld, —loon, by. social. - p(f, v. society; company, partnership. fee for mowing. —land, mowing-field. —tijd, Machin act, be. & bw. mechanical Op. —e, v. mowing-time. —rod, m. & v. one that tarns his machine, engine. —eree, v. machinery. —tat, m. feet outwards. —mates, to turn one 'd feet out- machinist, engine driver. wards. —er, m. mower. —ing, v. mowing. Macht, v. might, power, authority; forees. sit Mack, v. making, fashion. in de —, a-making, alle —, with might and main. —brief, warrant, ordered to be made. —loon, making. —eel. o. power of attorney. —heibeude, —heifer, one that malty, making, fashion; figure, shape; workhas authority, plenipotentiary; ruler. —spresk, manship. —ater, v. maker. decisive sentence, arbitrary decision. —word, Masi, v. time; Mail. o. meal, repeat. —slot, arbitrary word, word of command. padlock. —Nil, meal, repast, dinner; — hOALICA, Maehtelooi, by. powerless, impotent. —held, to dine, to cup. v. impotence. Maalloon, o. miller 's fee. Itinchtig, be, mighty, powerful; able; heaey, rich. Meaieter, v. raving (doting) woman. - worden, to get hold of, to master. het Esgelsch — sijn, to be conversant with tht English lanMaaistroom, m. whirlpool, eddy; bustle, guage. —, bw. very, exceedingly, mightily.—en, Maaltand,m.grinder.iaw-tooth. , Moen, v. moon; satellite. afnemende —., wane of Sc. empower, to authorise. —held, v. to the moon. wassende —, increase of the moon. mightiness, powerfulness, —ing, Y. authorisation. Made. v. maggot. near de —, gone, lost, loop soar de gone, spent, go to the —6esehriaving, se/enography. itindellef, v. —je, o. daisy. —eirkel, lunar circle. —jeer, lunar year. —heart, Mndlg, be. maggot y. seienographtc map. —keeping, lunation. —kop. Slat, be. heavy, sultry; weary, dull. —hatid, heavim. poppy-head; v. & o. poppy. —kring, cycle of ness, sultriness; weariness, dullness. —,1e, o. imitaxel roor het — hoed., to make a fool of a. o. the moon. —kraid, moon-wort. moonshine. -1164.fid, lunar month. —oog, lunatic eye MingeszUn, o, magazine, store-heuse. —meeeter. —oogig, moon-eyed. —stuk, last stave of a cask. store-keeper. —shaken, spots of the moon. —sick, —suchfig, Mager, by. meager, leen, thin; barren ; scanty, lunatic —idea*, lunatic. —sickle, lunacy. —Overpoor. —wild, rascal deer. —man, foretop-bowduistering, eclipse of the moon. line. —held, v. —te, v. meagerness, leanness. MaanbrIef, m. dunning-letter. fps, bw. scantily, poorly. Maand, v. month. —bloeiers, (a kind of) straw- Magletraet, m. magistrate; magistyacy. —eperherder. —brief, —reel, seaman's ticket. —geld, coon, magistrate. monthly pay, — wages, — allowance. —goed, Magneet, lo. magnet, load•stone. —naald, compass-needle. —stern, sie Itlagnest. monthly publications, — bale. —schrift, —werk, monthly paper, — review. —staat, monthly Magnetlis oh, by. magnetic. —acres, or. w. to statement. —tirades, monthly courses, menses. magnetise. —ear, m. magnetizer. —me, o. magflowers. —wijser, hand that shows the months. netism. Maandag, en. Monday. Mauled —, St. (Saint) Illabornadann, m. Mahometan. —.eh, by. MaMonday. een blaawen —, a very short time. —sch, hometan. by. Monday. MahOulehout, cs. —en, by. mahogany. MaandelUk o, bw. monthly, ts .very month. —sch, Male, ci. maize, mills. be. monthly. Med est eit, v. majesty. --sehennia, high treason. Maaneter, v. dunner. /Raj nor, tn. major. —achap, o. majorehip. Maar, we/. but. only. Mak, bv. bw. tame (-1y), gentle OW. Maar, v. news, report, rumor. Itinkelaar, m. broker; pimp. —*loon, brokerage. Maarsehalk, m marshal.—settsf, marshal% staff, v. brokerage. —.chap, o. broker 'a busi—eshap, o. marehalship. ness. —ater, v. match-maker, go-between, proMaart, m. March. —sch, by. of March; —e buien, corm. Aprll-showers. linkelten, ov. w. to procure, to bring about; on. Maas, v. mesh; stitch. —bal, m. ball to ifinedraw. w. to play the broker. Moat, m. mate, comrade, companion, fellow; Maken, on. w. to make, to render, to do ; to sailor. fabricate, to manufacture, to form, to create, Must, v. measure, time, metre. met mete, mailer. to compose; to cause, to produce. Latin —, to ately. iemand de — semen, to take a. o. 'e messhave made, to cause to be made het sleeht —, to
AAN. 376 to look (to glance) at; to show one's teeth; on. Anndijken,ov. W. Zie Anudanninen. Anndikken, ov. & on. w. to thieken. w. to dawn, to appear. Aandinarben,ov. w. to serve (to bring) np, Annbilinken,ov. w. to shine at. Aandoen, or. w. to put on; to touch at; to put Aniabod.o.offer, tender, proposal. into (eene haven); to cause, to give; to affect, to Aneaboeken, ov ev. to book. move, to touch; to attack, to snail. den oorlog Annbooten, ov. w. to feed, to stir up. —, to make war upon, to declare war against. een Anoboffen, or. w. to fling (to bump) against; on. prime. —, to enter an action against. —ing, v. w. to fall against. emotion, feeling, sensation. —10h, by. & bw. afAtenbouzers, on. w. to bounce (to bump) at, — fecting (-17), moving (-4). touching (-1y), pathetic against. —lijkheid, v. moaingness, patheticalness. Aanboorden, on. w. to fall aboard of a ship. Aaendrasgceter,v. Zie Aandrager. Anoboettn, ov. & on. w. to bore (on), to broach. Aanbotr eat, on. w. to dash (to knock, tostrike) Anndrnalen, or. 77, to turn to, — closer; to stretch; to fasten upon; on. w. komen to come against. —ing, v. paehing, chock (to approach) turning. Aanbouve, m. raising; construction, building; cultivation. —en, ov. w. to raise; to construct, to /Vanden* en, ov. w. to bring, to carry nearer; to inform of. to make known. —er, m, bringer; inbuild (bij, to); to augment, to enlarge (by buildformer, tell tale, tale-bearer. ing); to cultivate. —er, m. raiser; builder; culAundrang, m. crowd, thronging; pressure, nrtivator. —ing, v. Zie Aanbou w. geney ,rstress. Annbrand en, on. w. to burn, to scorch. ---toy, Aandraven, on. w. to trot, to run fast, — apace, v. burning, scorching_ —eel, o burned part. Aanbrass en, or. W. to brace, to brace in. —ing, to w elk nimbly. Aandeenteleo, on. w. komen —, to come (to v. bracing. Aanbrellen, or. w. to knit to, to new-foot; on. w. approach) sauntering. Aandribbelen, on. w. komen —, to come (to apto knit on. Aanbrek en, o. dawn, day-break; met het — van proach) tripningly. den dap, at daybreak, about sunrise. —en, ov. w. Aandrift, v. impulse; instinct. to begin, to break, to open, to touch. —lag, v. Zie AandrUfater, v. Zie Aandrijver. AandeUv en, or. w. to key up; to press (to push) Aanbrekec, o. an; to impel, to stimulate, to urge, to incite; on. Annbeeng en, or. w. to bring (nearer, on); to w. komen —, to float hither, to be cast onshore. impeach, to inform against, to denounce, to de—er, m. driver, pusher; stimulator. instigator, pose; to produce, to yield. —er, m. —ater, v. abettor. inciter. —ing, v, driving (puebing) on; inbringer; informer, denouncer; tell-tale,tale-bearatigation, incitement. er. —rug, y. bringing nearer; information, denunAandring en, or. w. to push (to press) on. — dal°n. against; to urge, to incite; on. w. to insist (op, Aanbelesehen, or. w. to neigh at; to roar (at). upon). —er, vu. —ater, v. urger, imitater. Antabeovannen, ov. w. to grumble (to grow) at. Aleindr arisen, on. w. to be contrary (to), to clash Aanbruien, ov. & on. an. Zie Artaborten. (with). Aanbruiv en, on. w. to roar, to foam, to rush on; Aandeukk en, ov. w to print to; to press(against. to use one roughly. —kg, v. tegen iemand —, to); on. w. to print on --lag, v. printing to; foaming, rushing. pressing against. Annbrull en, or. w. to roar at. —iny,v . roaring /Cantonal* en, or. w. to bend nearer. —ing, v. Alandssid en, ov. w. to indicate, to denote, to signify, to show, to point to. --mg, v. indication, bending. signification, denotement. Annbuitallen, on. w. to tumble near, to approach Aaadoeven,ov.w. to dare attack. tumbling. Aandoween, ov. w. to push on, — forward; to Annbulderwn, 'iv. w. to roar at. push (against). Aatabulken, or, w. to bellow (to law) at. Aandaeht, v. attention; devotion. —ig, by. & bw. Annelinwellen., ov. w. Zie Dw attentive (-Ty), intent (-Iy); devout -1y), pious Anneen, bw. together; successively. —binden, ov . w. to bind (to tie) together. —binding, v. binding (-1y). —igheict, v. attentiveness. (tying) together, junction. —breien,ov. w. to knit Anodanin3en, ov, w, to dam up. to dike. together. —brengen, or. w. to bring together, to Aantinnsen,on.w. !omen—, to approach dancing. Join. —flames, ov w. to botch (to patch) toAandeet, o. portion, part, contingent, shore. — hebben, to share in, to have a hand in. — nemen, gether. —geachakeld, bv. linked together, concateto take a share, to partieie ate; to take an interest nated, compact, concise. —gesloten, by . close, closely united. —groeiert, on. w. to grow together. (in). —howler, —houdster, shareholder. —groeiing,v.gvowing together,symphysis.—hakes, Anndenken„ o. remembrance, memory; keepsake. ov. w. to hook together. —hangen, on. w. to hang tot — van, in commemoration of. together, to cohere. —hechten, or. w. to fasten Aendlcht en, ov. w. to impute, to charge with. together, to attach. to join, to unite, to connect. —ing 7 • imputation. —hechting, v. joining, connecting. —ketenen, ov. Aandienen or. w. to tall, to announce, to give notice of; to* give In a. o. 'a name to usher in. zich w. to chain (to link) together. —keening, v. linking together. —klampen, or. w. to clamp together. fates —, to send in one's name. —kleven, on. w. to stick together. —klinken, or. Aandlepen, ov. w. to deepen,to make deeper; on. w. to rivet together. —knoopett, or. w. to knot w. to eound (to try) the depth.

Hoe kan ik bitcoins in Australie kopen


bring about. —er, m. cheat, deceiver. —lag, T. cheat, decept ion.—je, o. rag; ern coo, het bloeden, a poor shift; er geese onswinden, not to mince the matter. Doel, o. aim, mark, butt, goal. ten — dean can, to be exposed to. —*Elide, purpose. end. —matig, —paesesd, answering the purpose, suitable. —treffend, efficient. —wit, aim ; purpose, view. —en, on. w. (op) to aim at ; to allude to. —en, in. shooting-place. —loos, by. (nerving) to no purpose, unsuitable. —loosheid, v. unsuitableness. Doom eta, ov. w. to doom, to condemn. —enswaardi9, —waardig, by. condemnable, blamable. —cc, m, --ster, v. condemner, judge. —ing, v. condemnation. Doen, ov. & on. w. to do, to make, to perform, to execute, to achieve, to transact; to commit; to put, to place, to set; to pour; to cause in be done, to order, to get; (in) to deal (to trade) in. te — green, to employ for. te — ova, to be feasible (practicable). — alsof, to pretend to, to feign, to make a show of. — tveten, to let know, to send word to, to inform of. het is ass u te you are wanted. te — hebben, to have to do; (met) to meddle with; to be concerned for, to pity. reel to hebten, to be crowded with bueinees; to have a thriving trade. Teat is dear te —? what Is the matter ? dat duet niets ter sake, that is (does) nothing to the ptirpoee.—,o. doing, acting, business. in goeden — sitters, bo be in easy circumstances. van — bobbin, to have ocoesion for. —er,m. doer. —LOA, he. feasible, practicable, pos. ethic. —1(ikheid , v. feasibility, practicableness, possibility. Do:mulct, a1. & v, idler, sluggard, do-nothing. Doezei ear, in. stump. —en, or. w. to stump . Dof, by. faint, smothered; dull, heavy. — m, tuck; knock, buffet; puff. —fen, or. w. to knock, to buffet. —far, m. knocker, buffeter; mile pigeon; rake. —fip„ be. dullish, drowsy, heavy. —figheid, —held, v. faintness, dullnees, heaviness. Dort, v. rower's bench; thwart. Dog, in. mastiff. Doge, in. doge. Flogger, m. cod-fish. —boot, dogger (-boat). Dok, o. dock. droog —, dry dock. drijvend --,.11.olting (wet) dock. —ken, ov. w. to dock, to lay up in a dock; to pay. Dokter, m. doctor, physl elan. —en, on. w. to take physic; to doctor, to play the physician. Doi, m. thowl. —board, gunwale. Doi, by. & bw. mad (-1y), crazy (-1y), furious (-1y), enraged. —driftig, passionate (-Iy), furious (-Iy), rash (1y), headlong. —driftigbeid, passion. Maness, fury, rashnesse—huis, madhouse, bedlam. —hop, mad-cap, hot-brained fellow. —keppig, med- (hot-) brained. —koppigheid, madness, rage. —lekervel. hemlock. —lemon, madman. Doll en, on,. w. to wander, to err, to go eatery; to be mistaken. —end, hr. wandering, erring, errant. —ing, v. erring; error. m. dolphin; dauphin. Doltaeld, v. madness, frenzy, fury. DOM, m. dagger, poniard. —tied', —stoat, stab. Doll on. on. w. to sport, to frolic., to rave, to rant. —igheid, v. madness,.

Bij de toewijzing van de strategische reserve laat het Agentschap van de Schuld zich leiden door de volgende criteria: 1) het aankooporder gaat uit van een investeerder die nog niet aanwezig is in het boek van de lead managers en 2) het aankooporder is van hoge kwaliteit en vertegenwoordigt een reële diversificatie of is ingediend door een investeerder die het Agentschap aan zich wil binden. debtagency.be
UNS.—U.NT 331 Unmanned un-aund'), niet tan de zon blootge. UntbrIft Ily (un -thrift'11-11h), ad. —p. a. oarstet d. kwietend, onhuishoudeAjk. —tam (-1-nzie), s. lineup plied (un-sup-nlajd'), a. niet voorzien verkwisting, onhuishoudeltikheid. (with). —ported (-poort'id), a. niet onderateund. Unthrivina (un-thraj 'tieing), a. onvoorspoestig, —prettied (-pre3V), a. ntet ondetdrukt. ntet gedijend. Unsure (un-rjoar'), a. onzeker. Unthrone (un•throote), v. a. onttroonen. Unsurpassed (un•sur-pa3eV), a. onovertroffen. Untie, Ily(un-tardil-lih), ad. —y, a .ontijclig,ongeUltima ceptInte lun-sue-sept'lb11, a. onvatbaar legen; elordtg. (-di-nees), a. ontijdigheid; (of) —peeled (-pekt'act), a. Met verdacht. —pectin g slordt gheid, 1-pokt tang). —pici9us (-piej'ue), a. niet achter- Untie (un-tar), v. a. Joemaken. ontbinden. —d doalutg, argeloos. —tainable (-teen'tb1). a. on(-tarld), a. ntet gebonden, lob. houdbaar; onuttataanbase. —tained (-teend'), e. Untll (an-til'), pep. tot. —, con). totdat, voordet. niet on it ere tenn d not — to-morrow, niet v66r morgen. Unsvvaddle (un-ewod'd1), Unawathe (un- Uat Pine (un-tejle). v. a. van pannen ontblooten. sweeth'), v. a. loswInden, on( z w achte/en. Untitled fun-tlId'i, a. onbebouwd. Unswayed (nn-swesd',, a onbestunrd. Untlniel Ines§ (un-tajm'll•ness), a, ontijdigheld Utsswear (un-sweer') [tar], v. a. herroepen (can' —1/. A. & ad. outijdtg. red). Untinged (un-tinsijdn, a. ongekleurd; onbesmet. Unsweet (un-awlet"), a. ntet zoet; onaangenaam. Untired (un-tajed'), a. onvermoetd. Unswept (un-ewept'), a. ongeveegd. Untitled (un-tartld!, a. ongettteld; ongerechtigd, Unotvotilen (un-swoo! n'), a. °late. wollen. Unto (nn'toe), prp. tot, am Unaworn (an-awoorn'), a. onbeeedigd. Untold (un-toold'), a. ongezegd; °liveried; ongeUnnyeternatie (un-eia-tine-et'ik), --al, a. —ally, t31d. ad. Met steleetmatig. Untomb (nu-tona ► , v. a opgraven, nit het graf Untack (un-tek'), v. A. losmaken. nem en. Untainted (un-teent'idi. a. —ly, ad. onbeemet, Unborn (lin•toorn'), a. ongescheurd; ntet arr. vlekkeloos. -neve, a. vlekkelooehetd. cheurd. Untaken (un-tee'kn), a. ongenomten. — up, Met Untouched (un-tutejti, a. onaangeraakt, onbeingenorn•n. onbezet. wngen, nlet getroffen Untalked (un-taokt'), a. ongeapreken — of, on- Untoward (un-to'wurd), a. —ly, ad. migensinnig, vermeld. mug, weerepanntg, lactig; gemel(;k: verdriettg; *intent able (un-tee'rntbl), a. ontembaar. lamp, linked]. eigenztnnigheid, weernese, a. ontembaarheid. —ed (-teemd'), a. onge- epannigheld; verkeerdheid; lompheid. temd. Untrace able Inn-treeelb1), a. onnaepeurlijk, Untangle (un-teng'e), a. a. ontwarren. net nit to vorachen. —d (-treest,'), a. onbetreden, Unmanned (on-tend'), a. ongelonld. ongebaand; Met nageapeurd. Untaralabad(ux-taarnnajt),, a. oubezoedeld; cn- Untracta talae (un-trektIbl), a. —lay, ad. onhanverduhterd. delbaar. —bilitp (-e-bil'it-tih), —Menet., s.onhanUnt erred (un-tuard'), a. ongeteerd. del baarhetd. Untast ad (un-teest'id), a. ongeproefd. —ing, a. Untrained (u.n-treend'), a. onopgevoed; niet onserakeloos. derwezen; ongeoetend, Met afgettcht. Untaught (an-tent'), a. ongeleerd; onbedreven. Untrammeled (un-trern i mild), a. onbelemmeed. Untaxed (un-tekot'), a. onbetaet; onbeschuldigd; Untrans (arable (un-trens-fuelb1). a. Met over ongetashat. to dragen. !erred (-ford'), a. Met nvergedragen. Unteacb(un-tietsf) rim], v. a. adeeren. a. —latable (-lee't1b1), a ouvertaalbaar. —toted onleerzettm. (-lee'-tid), a. onvertart1d. —parent (-pee'rent), a. Unteaua (an-tlent'), v. a. ultspannen. ondoorechijnend. Unteerning(un-tiem'leng), a. oncruchtbaar. Untrav elled (un-irev'ild), a. onberetad. —erred Untemp tired (un-tem'ourd), a. ongetemperd. (-ark), a. ondoorkruiet. —ted (-temt'td)., a. niet In verzaeking gebrasht. Untried (n.n-trajd'), a. onbeproefd; onervaren, on—tint/ (-temtleng). a. niet uttlokkend. verhoord. Unten able (un-ten'ibl), a. onnoudeaar. —anted Untrimmed (un-trimd'), a. ongetoold, onver(-eat-td), a. onverpacht. —ded-tend'idi. a. z outlet. eterd; Met in orde gebracht. gautlir; onverpleegd. —der, a. niet tender, Itef- Untrod (un-trod'), —den(Arod'dn), a. onbstredim, delooe; Met malech. —dared (••durd), a. (mating& • ongebaand. boden. Untroubled (un-trub'Id), a. ongestoord; klaar. Unterrilied (un-ter'r1-fajd), a. niet verechrikt. Untru a (un-troe . ), a. —ly, ad. onwtar, valsch; onUnteated (un-temt'id), a.niet beproefd,ongetoetat trouw. Untethered (an-teth'ard), a. abet vaatgebonden. Untrues (nn-trues'), v. a. ontpakken, 'musket'. Unthanked (un-thenrkt'), A. —for. ntet bedankt. Untrust linerstun-truat'i-ness), a. ontrouw. Unthankful (nn-theng•foel), a. —ly, ad. ondank—worthy (-worth-ih), a. geen vertrottwen verbane. —xese,s. ondankbaarhetd. dteneud.—y, a. ontrouw, tronweloos. Unthawed (uti-thsod'), a. ntet ontdootd. Untruth (un-troeth'), onwaarheid. UntalnkIng(un-thhik'leng), a. gedaahtelooe. Untnn able (an-tjoe'nlbl), a. wanluldend —e Unthought fun•thgot'), a. —of, onv ►rwacht. (-tjoen'). v. a. ontetemtnen; ver warren. —ed Unthread (un-thred), v. a. ultrafelen. ( -tjoend'). a • ontetemd; ongestemd.

Aft (aaft), ad. achter. After (aaf'tur), ad. daarna• nadat. here—, later, naderhand. —all, met dat al; ten slotte. § —night, bij avond; in de avonduren.—wards,naderhand. —, prp. na, achter; near, volgene. —, a. nakomend, later. —ages, —times, toekom,t. clap, naklucht. —cost, nakosten. —crop, nRoogst. —game, noodmiddel. —life, latere Ieeftijd. —math, etgroen. —noon, namiddag. —pains, naweeen. —taste, nasmaak. —wit, te last inzien; mosterd ate den maalttjd, —wit is every body's wit, ale het kali' verdronken is, dempt men den .put. Again (e-gee'), ad, weder, op nieuw, w as much —, nog eens zoo veal. — and —, herhaalde malen. —at, prp. tegen; jegens; over —, tegenover; —the grain, tegen den dread. Agape (e-greepl, ad. aangapend. to stand —, met open mond mean luisteren. Agaric (eg'e-rik), s, bladderzwam. Agate (eg'et), a. agaat. § Agave (e-gee'vi), s. amerikaansehe boom-aloe. Agaze (e-geee), v. a. verbazen. Age (eedzj), e. leeftijd, ouderdom; eeuw, of —, meerderjarig. to come to —, mondig worden, old —, oude dag. under —, minderjarig, golden —, gouden eeuw. middle —s, middeleeuwen. —d, a. oud; bejaard. Agen cy (ee'dzjen-sih), s. werking; agentschap. —da (ee-dzjen'de), aanteekenboek. —t, a. we, bend; s. agent; werkend middel. Agglomerat a (eg-glom'ur-eet), v. a. ophoopen; opwinden. (-ee'sjun), s. ophooping. Aggiutinat a (eg-gloe'ti-neat) v. a. samenkijmen; vereenigen. —ion (-nee'sjun), s. aaneenlijming; vereeniging. Aggrandize (eg'gren-dajz), v. a. vergrooten. —vent, n. vergrooting. Aggravat a (eg'gre-veet), v. a. verergeren; verbitteren. —ing, a. verbitterend. — ion (-veettjun), a. verzwaring; verbittering. Aggregat a (eg'gri-get), e. verzameling. —, a. opeengehoopt. (-geet). v. a. samenhoopen, seczamelen; inlijven. —ion (-gee'sjun),.e. verzameling; hoop; aanneming. (-gee-ttv), a. pezamenlijk. Aggress (eg-gros'), v. a. aanvallen. —ion (-ejun), a. annual. —ire, a. aanvallend. —or, s. aanvaller. Aggriev artce (eg-grIev'ens), a. grief; verdriet. —e, v. a. bedroeven; kwellen. Aggroup (eg-groep'), v. a. groepeeren. Aghast (e-gaast') a. ontzet. Ook Agast. Agli a ledzyt1), a. slug, handig. —eness, —ity (e-dzjiVit-t,h), a. vlugheid. Agio (re'dzji-o), s. opgeld, agIo. Agist (ed-zjist"), v. a. weiden. Agita R le (edzr-i-tibl), a. beweegbaar, behandelhaar. —te (-feet), a. a. sehokken, verontrusten; in opechudding brengen; behandelen (een vraagstuk). —tion (-tee'sjen), s. opechudding; gemoedsbeweging; bebandeling. —tor, (-tee-tar), e. beroerder, onrustittaier. Aglet (Wilt), s. nestelbesiag; kolfje aan de stofdraden. Agnail (eg'neel), s. dwangnagel. Agnate (es'neet). a. van vadera zijde verwant


Kali. Kale (keel), a. krulkool. lieelay (kek'sih), a. scheerling, done kervel. binleidoscope(ke-laj'do-skoop),..kaleldoskoop, Kedge (ked*, —r, a. weep-, boegseeranker. —, schoonheidskij ker. v. n. boegseeren. Kalendar (kel'en-der)„ s. Zie Calendar. Keel (kieln, s. (echeeps-) kiel. —, v. a. vtur.en; Kali (kee'lih), s. kali; weedaseh. I kielen; verkoelen. —boat, platboomd vaartuig. KftlElklit (kermi-e), s. amorikaansche Wirier. —fat, koelvat. —man, schuitevoerder. --age, a. Kangaroo (ken-ge-roe'), a. kangaroe. havengeld. —er, a. Zie Keelman. Kaoline (kee'o-lin), s. porseleinaarde. Keel Lisle (Iticl'heeU, —haul ( haol), —rake Kaw (kao), a. gekras (van raven). —, v. n. kras-! (-reek), v. a. kielhalen. —ing, s. kleine kabelsen (alit raven). 1 jauw. —son (-sun), a. zaadhvut, kolsern. Kayla (keel), a. kegel. —a, pl. kegel-, kuiltjea- 'Keen (WO, a. —ly, ad. scherp; hecig; vinnig, apel. 1 hits; vurig, gretig; seberpzinnIg. —ness, a. scherpKeck (kek), v, n. kokhalzen; (at) walgen van. I held, hevlgheid, vinnighe:d. Keckl e (kek'id), v. a. met smarting lsekleeden Keep (kiep), s. hoede, bewaring; onderhoud (een' babel). - icy, a. smarting. I toesland; slottoren. ri
-11‘. A . invoerbaar, - ance (-p ► r'tens), b. Improffileienee (im-pro-timfens), s. sehterlijkren. belaugrijkheid, gewicht.. —ant, a. antly, ad. heid, gebrek aan vooruitgang. ( por'tent.), belaugrkik, gewichtig. —atlas (-pur- Improper (ini-prop'ur), a. —ly, ad. oneigentee'sjun), a. loaner. —er, s. invoerder, lijk; ongepast; onjuiat. Inaportun acy (im-port'joe-ne sih), s. lastig- Impropritt te (im-pro'pri-eat), v. a. aan weheld, dringendheid. —ate, a. —ately, ad. (-net-I, reldlijke irersonert overdragen, —ties (-ee'sjun), dringend. —e (•pur-tjoen'), v. a. lastig a. overdracht aan wereldlijke peraonen. vallen, dringeu. —ity(-pur-tjoe'nit-tih), a.laatig- Impropriety (im-pro-prafe-tih), a. oneigenlij kheist, dringendheid. heid; ongepastheid; onjuistheid. Inept; a le (im-poozl'ol), a, op te leggen (on). Improv able (im-proev'ibll, a. vatbaar voor —e, v. a. opleggen; (on, upon( misleiden, be- verbetering. —ableness, s. vatbaarheid voor seedriegen. —er, a. oplegger; bedrieger. —ing, a. betering. —e, v. a. verbeteren; doen vorderen; indrukwekkeud; stiatig. —ition (-po-zisj'an), s. zich ten nutte waken; v. n. beter warden; voroplogging; last; bedrog. deren; (in) vooruitgaan; (on) verbeteren. —entent,
Warren (wor'rul, a. konijnenberg; vinthvijver; warande. —er, a. opzichter eener warande. .Warrior (wor'ri-nr), a. krijeamen. Wart (waorl?), a. carat; knont, uttwas. —wart, wolfemelk (plant). —ed, a. vol wratten of knobbele. —y, a. wrattlg. Wary (we'll). R. omzielttlg, behoedzaam; Wont) (woer), a. (het) wassehen; w ,h; vaat, waechwater; watertje; spotting; (bet) aangespotlhe; waterverf; moms, poet; zweem, streek; bled van ten' cleat. —ball, leepbal. —board. zetboord. —kaea-basin, waschkom. —house, waeabhuls. —leather, zeemleer. —stand. waschterel. —tub, waschtobbe. —, v. a. wasschen„ epoelen (away. off. out); bevochtigen; beepoelen; (ever) vtasschen echoonmaken; vernissen. —er, a. wencher. —erwoman, waechvrouw. —ing, a. bet wasschen, epoelen; watch; —day, waschdeg; —tub, waschtobbe. —e. st. vochtig; slap. Wasp (wosp')., a. Wes)).—bah. a. —ishly, ad. genielijk, knorrig, borsch, bite, iiehtgeraakt. —ishneae, a. gense.lijkheid,knorrigheid. Wassail vs os'sil.), a. appal bier; drinkgeleg; drinklied. —, v. a. vroolijk zijn, alenteen. —er, a. drinkehroer, eat per. Waste ( weest'), a. verwontine; v er k w istin g ; lamming; echade; veletas; woestenij, wildernia; onbebouwd land. —, a. wont; onbebouwd; overtaIlig, nuttelooe; ougebruikt. —board, nood.

Cerebral (ser'e-brel), a. tot de hersenen behoorend. Ceremonl al (ser-e-mo'ni-el), s. ceremonidel. —al, -01,8, a. —ously, ad. plechtig, atatig. —ousnew, a. plechtigheid, statigheid. Ceremony (8er'e-mun-nih), a. plichtpleging; godsdienstplechtigheid. Cereous (si'ri-us), a. wasachtig. Ceroon (se-roen), a. baal, pak. Certain (Burgin), a. —ly, ad. zeker, gewia. —ty, a. zekerheid. Certes (sur'tiez), ad. voorzeker, zekerlijk. . Certifica te, (ser-tiri-ket), a. getuigschrift. —te (-keet), v. a. achriftelijk verklaren. —lion (surti•ti-kee'sjun), a. verklaring. Certi Her (surgi-fai-ur), a. verzekeraar, getuiger. —fy (.faj), v. a. verzekeren, getuigen. —tude (-tjoed). a. zekerheid. Cerulean (se•roe'lt en), a. hemelablauw. Ceruse (sigoes), m. loodwit. Cervical (suevikl), a. tot den nek behoorend. Cesarean (se-zee'ri•en), a. —section, keizersnede. Cells (ses). a. schatting, etins, out of all —, bovenmatig. —, v. a. aanalaan (in de belasting). Cessation (sea-see'sjun), 8. ophouding, stilstand. Cessi bility (sea-si•bil'it-tih). a. toegevendheid. —ble (ses'sibl), a, toegevend. Cession (ses'ajun), a. afatand. —ary, a. afatand doende. Cess-pool (ses'poel), a. vergaderbak; zinkput. Cest (nest), a. gordel; vrouwengordel. Cestus (sesgus), a. huwelijksgordel. Cetaceous (mi-tee'ajus), a. walvischaardig. Chad (tajed), a. elft. v. a. warmChafe (tsjeer), a. hitte; toorn. wrijven; vertoornen; v. n. razen, tieren; zich ergeren (at). to — with the shore, den oever afkabbelen. —r, a. wrijver, enz.; kever. —ry, a. ijzersmeltersfornuis. Chaff(tsjaan, a.kaf;beuzeling.—y,a.vol katgering. Chaffer (tsjet'fur), v. a. ruilen, schacheren; v. n. dingen, bieden. —er, a. beknibbelaar, schacheraar. —y, a. sehacherij. Chaffinch I tsjerfintsj); a. vink. Chaffweed (tajef'wled). s. scheerwol. Chan ng.diah (tjee'fieng-dial, s. komfoor. v. Chagrin (tsje•grien"), a. verdriet, hartzeer. a. kwellen, hedroeven. Chain (tsjeen'). a. ketting; r uttin g; reeks. —, v. a. ketenen. kluisteren, verbinden. jack—, rem. —boat, ankerboot, —bullet, —shot, kettingkogel. —plate, katplaat. —pump, kettingpomp. —wales, ruaten. — work, kettingwerk. Chair (tajeer'), a. atoel; draagatoel; voorzitterszetel. —bit, stoelenmakersboor. —bottomer, stoelenmatter. —cover, stoelovertrek. —man, voorzitter: stoeldrager. —mender, atoelenlappgr. Chaise (sjeez), a ajees. Chalcograph er (kel-kogge•furl„ a. kopergraveur. —y. s. plaatsnijden op koper. Chaldron Itsjaordrunl, a. hoed (kolenrnaat). Chalice (tajers). s. kelk; beker. Chalk (tajaok), s. krijt. —, v. a. met krijt merken, schrtiven. (out) afteekenen, ontwer/en; uit. kiezen. —cotter, krtjtgraver. —pit, krutgroeve —stone, krijw- een. —y, a. krtjtachtig.

Wat is Gemini cryptogeld


One issue discussed is if Erasmus is helping to generate more European solidarity. A study carried out by the European Commission in 2010, shows that participating to Erasmus strengthens tolerance. Another issue is whether Erasmus enables the mixing of Europeans.[32] For example, more than a quarter of Erasmus participants meet their life partner through it and participation in Erasmus encourages mobility between European countries.[33] Most young people had a strong European identity before participating in the Erasmus program. In fact, for these young people, the Erasmus experience makes them even more European, but the research showed no evidence that taking part in the Erasmus programme would lead to revolutionary changes in students' political views.[34]

Heeft Ebay accepteren Bitcoins

×