Bespnr en, ov, w. to spare, to cave, to ley up, to economize. —lag, v. sparing, saving; ter — van hasten, to save expenses. Beepatt en, Of. W. to splash, to bedash, to bespatter. —ing, v. smashing, bespattering. lies peelleter, v. Zie Desprelete. aleseeekken , or. w. to lard , to stuff with bacon. 'Hempel en, ov. w. to play upon; to cltime (de klokken). —er, in. player, mutician

UNIT--UNX. 324 Unintellig ant (un-in-telnid-z)ent), a. onkunUnhewn (un-joen 5 ), a, onbehouwen, ruw. —ibleness, s. severdig. Unbidden (un-hid'dn), a. onverborgen. staanitarhe!d. —We, a. —ibly, ad. ouvetstaanUnhindered (un-htn'durd), a. ongehinderd. Unhinge (un-hindir), Y. a. uit de hengsels Lich- bum Unintentional (un-in-teu'sjun-e1), a. —ly, ad. ten; tat zijn verband rukken, orniteerea. onopzettelijk. Unhit lun hit'), a. niet getroffe.n. Uuinter ested (un-in'tnr-est-id), a. belangeloos; Unhitch (un-littsrl, v. a. athaken. riet betrokken (in). —silted (-mit'tict), a. onUnhurt if y (in-ho , 111-11h), ad, —y, a. onhailig, s. onhetiigheid. afgebroken. —mixed (-mike(?), a. onvermengd. goddeloon. —rupted, a. —ruptedly, ad. (-rupt'id-), onafgeUnhonored (un-oreurd), a. ungeierd. Unhood (un-heed';, r. a. de kap afnernen. —ed, broken. Unin tired (un-in-joerd'), a. niet gewend (to). a, zonder kap. —vented (-vent'id), a. onuitgevonden. —reeled Unhook (vn-hoek') v. a. loehaken. (-vest'id), a. niet bekleed; niet belegd. —restigable Ulaboop (un-hoepl, v. a. van howls ontdoen• (-vest'l-gibl), a. onnaspeurlijk. —riled (-vaj'tid), Unikope d (un-hoopt'), a, — tor, ongehoopt. a. ongenood. (-hooploel), a. hopeloos. fret Unhorse (tin-horn'), v. a. van het paard werpen. Union (joe'njun), s. vereeniging; eendracht ; Unhositile (un-hotrtil), a. Met v(jandig. Unto. —flag, natlonale ',lag (van Groot- BritUtabousta lun-haue), v. a. uit het We jagen, tannii). Uniparotio (joe-nip'e•rus), a. tin Jong werpend, aan den dijk zetten. Unhumbled (un-hurebld.), a. onvernederd. Unique (joe-niek'), a. eenig. Unison ijoe'af-sun), s. een-, gelijkstemmigheid; I.Johring (11.1 hung') a. ongehangen. overeenstemming. —, —ant, —ous (-n;s'o-), a. Unhurt (un-hurt'), a. ongedeerd, onbeschadigd. gelijkstemmig, -klinkend. —Ail, a. —fully. ad , onachadalijk. Unit (joe'nit), e. eenheid. —anion (-ee'ri-en), a. Unbusk (un huak`. ), v. a. pelien, doppen. Uni corn (joe'ni-korn), a. eenhoren. —form, s. unitarts. —e (-neje), v. a. vereenigen; v. n. zich uniform. —form, a. —forstly, ad. eenvortnig. ver,nigen; itch verbinden; aaneengroelen. a. ad. (-najt'id), vereenigd, gezamenlijk. —fortuity (-form'i-tih), s. eenvormigheid. —genus —y, s. eenheid; overeenstenrning. (-ni 4'0e-tins), a. van din geslacht. —lateral (-let'- Univalve (jotent-volv), a. eensehalig. ur-el), a- eenztjdig. unItn aginable (un•int-ed'zji•nibi), a. ondenk- Univers at (joe-ni-vers'el). a: —ally, ad. Opmeen. —ality (-erit-tili), a. algerneenbeid. —e ium, —paired (-peerd'), a. onverzwalkt; onge- Ijoe'ni-vurs), s. heelal. —lip, a. huogirachoot, nehonden. —passioned (-pesj'und), a. onharts- universiteit. tochteltjk, bedttard. —peaehable (pitts'ibt),j a. niet to betchuldigen, onberispelijk. —peached Univocal (joe-niv'o-kel), s. & a- (woord) met slechts dine beteekents. (-pietajt.'), a. onbeethuldigd. —peded (-pie'dfd). a. ongehinderd. —portant (-port'ent), a. online- Unjoin (un-dzIojn'l, v. a. seheiden. —t, v. a. ontleden; ontwriehten. —ted (-tid), a. ontleed; langrijk. —pitted I-poozd'), a. vrijwillig. —posing ontwrieht; zonder gewricht. I-Po'zieng), a. n'et indrukwekkend; vrijwillig. Unimprov able (un-im-proev'tbI). a. onverbe- Uejoy tut (an-dzjorfoel), —ous, s. niet vrooltjk, nedralachtig. terlijk. —ableness, e. onverbeterlijkheid. (-proevd'), s. onverbettrd, onbeechaard; onge- Unjudged (un-dzjudzjd'), a. onbeourdeeld, onboalist. bruikt. —ing, a. niet verbeterend. Uninaputabl• (an-im-pjoe'tibl), e, niet toere- Unjust (un-dzjust'), a. —1y, ad. onrechtvaardig, onbilftjk. —nese, s. onrecbtvaardigheid. kenbaar. Unin alined (un.in-klajnd'), a. ongenegen, Unjustlit able (un•dzjnet'L-faj-ibl), a. —ab'y, ad. niet te rechtvaardtgen, onverantwoordelijk. —debted (-det'id), a. condor achulden; niet ver- schuldigd. —different (-dirfur-eat(, a niet on-—ablenese, a.onverantwoordelijkheid. —ed (-fajd), a. ongerechtvaardigd. verachilPg; niet onpartijdig. —dulyent (-dui', dzjent), a. niet toegevend.—d,.trioua (dus'tri-utt), Unkennel (un-ken'n11), v. A. nit het hok of hol drtiven; te voorschijn brengen. onbedtlivIg. —fected 1-fekt'idl. a. niet a. onbesmet. —famed(-fleemdl, a. nietontvlarnd. Unkepi (un-kept'), a. niet gehonden., — nage-flammable (-flenemibl)„ P. . niet OntvImbartr. komen. —flueneed (-in'iloe-enst), a, or!) van invloed. Unkind (un-ka)nd'). a. —ly, a. & ad. onvriencle(-1i-nese)„ —nest, a, onlijk. lieideloos. -formed (-POP.Cr), a. niet onderrieht. —onto. vriendelijkheid. (-dzjen'joe-us), a. niet openharttg, niet oprecht. Unintiobit ethic (un-in-heb'it-ibP, ,abewoon- Unklnlq (un-ki'ng') v. a. onttroonen. —!y, a. onhoar. —ableneis, s. onbewoonbaarheid. —ed (-id), koninklijk. Unkissed (un-kise), a. ongekuat. a. onbewoond. Unin lamed (un-in'dzjoerd). a. onbeleedigd; on- Unknelled (un-neld'); a. zonder geld der doodbesehadigd. klok. ouisitive (-kwh'i-ttv) , a. niet —spired nieuwaglerig, (-spajrdn, a. niet bezield; Unk•lghtly (un-najt'ith), a. onridderlijk. niet ingegeven. —strueted (-strukt'id), a. niet Unknit (tin-nit') [ire.], v. a. loetrekken, losonderwezen; zonder voorsehriften. —struetive waken. 1-strukt'lv), a. oniserzaam. —eared (-sjoerd'), a. Unknot (un-not'), v. a. nit den knoop doen; lonmaker. onverzekerd.
This content is being provided to you for informational purposes only. The content has been prepared by third parties not affiliated with Coinbase Inc or any of its affiliates and Coinbase is not responsible for its content. This content and any information contained therein, does not constitute a recommendation by Coinbase to buy, sell or hold any security, financial product or instrument referenced in the content.

—ned (-mane), a. verwijfd; onbemand. —nered (-nurd), a. —forty (-nur-111, ►, a. & ad. ongemanierd, onmanierlijk. —neriineaa (-nur-11.), a. ongemenierdheid. Unmeasured (un-rne, joerd'), a. onberneat. Unmet keel (nu-msarkt'), a. ougemerkt. —red (-maard'), a. onbeschadigd. ongeachonden. —Tied ( meerid), a. ongehnwd. —ry (-mer'rih), v. a. scheiden. Unmasculine (un•mes'irjoe•lin), a. onmanne!ijk. Unmask (un- reaaek'), v. a. & n. (etch) ontmaekaren. —ed (-nunekt'e, a. ontrnamkerd;ongemaskerd. Uomast (un-mean;'), v. a. ontnuteten. —ed, a. sonder mast. U lamteaster able (un-maas'tur-lb1), s. onbedwingboar. —ed (-turd), a. onbedwongen. Unmatch (un-meter), v. a. ontparen. sebeiden. —able, a. weergaloos. —ed (-metejt'), a. wagspa ard; onvergellj kelb k, zonder weerga. Unmeen lug (nn-mien'teng), a. niete beteekenend; dweae. —t (-ment'), a. niet gemmed. Unaueaaur able (un-mesrotr-ibl e -mesrur-). a. —ably, ad. onmetelijk. —ableness, a. onmetelijkhaid. —ed (-nerd. -nod), a. ongemeten. Unlinked Hated (un-med'i tee-tid), a. onoveriegd, onoverdaeht. —dling (-Cleng), a. niet bemoeiztek, zich nlet iniatend. Unineet (un-inlet'), a. —ly, ad. ongepaet, ongesehikt (for). —nese, a. ongepastheid, ongeschiktheld. Unmellowed (un-mellood), a. niet murw, niet Unmelodions (un-me-lo'di-ua)...onwelinidend.
Bury (ber'ih), a. begraven. —ing, a. begrafenis. —log-place, begraafplaats. Bush (boesj), a. atruik; kreupelbosch. —el, a. achepel. s. lommerigheid. —y, a. struikig; mtg. Bus lly (bit'i-Ilh), ad. tjverig, bezig. —iness (bieness), a. bezigheid; berocp; aangelegenheid, zaken; to net up in —, eene sank beginnen. Busk (busk), a. planchet. —et, a. bosachage. —in, a. tooneellaars; tooneelspel. Buss (buss), a. bus; haringbuts. —, v. a. kussen. Bust (bust), a. boratbeeld. § —, v. n. bankroet gaan, —ard (bust'ard), a. trapgans. —er, a. gevaarte; acherts. Bustle (basil), a. rumoer, gewoel. —, v. n. woelen, veel beweging maken. (about) heen en weer dribbelen. (away) nigh wegapoeden. —r, a. bedrijvig mensch. Busy (biz'ih), a. bezig, onruatig. —, v. a. bin* houcien. —body, albe , chik. prp. behalve. But (but), conj. natter, doch. —, ad. slechts. — for, zonder; ware het niet om. But (but), a. grens; ulteinde. —, v. n. aanraken. —sling, topreep. Butcher (boetarur), a. vleeschhonwer. —, v. a. slachten; vermoorden. —bird, negendooder. —row, vleeschbank. —ly, ad. moorddadig. —y,s. vleeschhouwer(j; slachting. Butler (but'iur), a. bottelier, keldermeester. —ship, a. bottelierachap. Butment lbut-ment), a. gedeelte van een gewelf. Butt (but), a. doelwit, mikpunt; stout; vat. —end, stomp einde; geweerkolf. —, v. a. atooten. Butte (but), a. verhevenheld, heuvel. Butter (burtur), s. boter. —, v. a. boteren; den inzet verdubbelen. —bump, roerdomp. —bur, paardeklauw. —crock, boterpot. —cup, kraatevoet. —flower, boterbloem. —fly, vlinder. —milk, karnemelk. —nut, olienoot. 7-pear, boterpeer. —print, boterspaan. —tooth, entjtand. —tub, hoterton, botervlootje. —y, a. aptjakast; a. balerachtig. Buttock (but'tuk), a. bil; spiegel (van een sehipl; kruie (van sett paard). Button (burtn), a. knoop; knop; zee-egel. —, v. a. knoopen. —hole, knoopsgat. 5 --wood,wilde vijgeboom. Buttress (but'tress)„ a. beer; stutmuur; ateun, —, v. a. onderetutten, sehragen. Butwink (burwinkl, a. kievit. Butyraceous (bjoe-ti-ree'sjus), a. boterachtlg. Butyrous (bjoe'tt-rue), a. Zie Butyraceous. Buxom (buks'um), a. —ly, ad. vrooltjk, dartel. —nets, a. vroolijkheid. a. Buy (baj):[bought (baot)], v. a. itoopen.• kooper. Buzz (bun), a. gegons. —, v. a. toefinisteren; in bet geheim verapreiden; v. n. gonzen; fluisteren. —er, a. oorblazer. Buzzard (burzurd), a. havik; domkop. By (baj), prp. door; naast; bij, met; om; voor. —, ad. nabij; tegenwoordig; voorblj; langs. 'Araks. — the —, wat ik zeggen wil. — and dicht bij. — the way, in bet voorbtjgaan. hard to get — heart, van batten leeren. — the boat, per boot. — sea, over zee. —far, varreweg. —bidder,
goring. —, a. —ly, ad. ontkennend, loochenend; Nether ;neth'ur), a. nester-, betted..., wide; (.. evnt jegn)s.t 80. n dneertswt r k negatief. —, v. a. ontkennev; afaternmen, verNettin g a vinkenvetten. werpea. —rails, leuningen der verschansIng. Neglect (tag-lekt'), a. verzuim, verwaarloozing. —er, a. Nettie (net't1), a. netel. bush, netelstruik —, v. a. verzunmen; veronachtzamen. --hemp, doove natal. —monger, rietma.ach. —rash. verzuiner; verwaarloozer. —ful, a. —fully, ad. netelkoorts. —tree, netelboom. —, v. a. stek ,m; nalatig, acbteloni. —ive, a. nalatig, achte- verbitterell. —r, a. kweller, opruier. loos. ( (nag-g cnc nl et-sj izji e dez),ens.,i,m: a. r) gne au lgae,wigahaedi.a. t Neuro logy (njoe-rol' ua-zjih), s. zenuwl-er. —pier (4op'tur). a. netvleagelig insect. —spas'. Negligeae (njoe'ro-mpest), a. draadpop. —tic (roVik), a. & a. —tip, ad. naly...tig, verwaarloozend kof)• a. zenuwsterkead (middel!. —tomy (roituna-mth), Negotatt bier tne-go'sji-tb1), a. - verhandelbaar. a , zenuwontlediug. —te (-eetl, v. a. verh,nuelen; aangaan, taluiten; v. n. ouderhandelen; halide) arijven. —Lion;-ee'- Neuter (njoe'tur), a. onsijdig; onpartijdig. —, a, oa- (-ee-tur), a. onagdig persons; — geslacht. —tor ejun), a. onderhandeling Neutral (njoe'trel:i, —/y, ad. Zie Neuter. —, a. a. onzijdige. —ity a. onzijdigheid. ndsettia ('nri'gres -, ). a, negerin. --gro (--gro), 8 N de":rae wine kruidenwijn• (-i-zee'sjuni a. (het) onzijdig (unsch. neger, —gus, i v. a. to niet does, delijk) makes. —ize (-ajz). Neigh (nee'), a. gehinnik. —, v. n. schadelijk (krachteloos) makes. brieschen. huurman, Never (nev)ur), ad. nowt, nimmer; in 't gv Neighbor (nee'bur), a. nak,urig. bee,. niet —cea sin g, —ending, a. onophoudelijk -vrouw; naaste. --, v. a. grenzen flan; v. n, uabij —fading, onverwelkelijk. —failing, onfeilbaar. a ones. —hood (-hoed), a. huurt-; buurachap. ad. nimmermeer. —theless (•the-less'), —ing, a. naburig. —ly, a. & ad. buurachtig. ad, niettegenstaaude, niettetnin. vriendechappelijk. beide. v811 geeu New (njoe'), a. & ad. nieuw; versch. —born, jongpr. naftleur), Nesther nor I —, ik geboren; nieuw. —coin, V. 8. vermunten. noch..- noel.— -, conj. -. .nor paa (nieuw) gemunt. —come, paa aangekomen. ask niet. Nemoroum (nereo.ru,), a . 1,,,,eha,iitig, bosch-. --coiner, aankomeling —dress, in het nieuw atebakken. —fashioned, ohm.' ken. —fangled, Mesita (nrni-e), a, treur-, lijkzang. inodisch. — gate-bird, galgebrok. —hoop, yeti (ni-njoe taar), a. waterlelle. Nenuphar versch (-gelega). Netting lam (lii-ornd-zj , sm), a. nieuw wooed. nieuwe hoepela voorzien. iuvuerder van nieuwe woorden. —y. s. —line, van nieuwe voering voorzien. —married, pasgetrouwd. —model een' nieuwen ',tom ger., invoeriug (gebrail) van nieuvre woorden. nageieg. op nieuw Kitten. —mould,, —reckoning, (tiro fe)t), s. pas bekeerde. Neu Whyte oplappen. —year, nieuwjaar. —year'sNeoteric ni-o-ter'k), a niettwertivetsch, nieuw. day, nieuwjaaradag. —year's-eve, oudejaarsavond. Nap (act)), s. neppe, kattenkruid. —year's-gift,nieu.wjaarsgeschenk.—tsh,a.nieuwNephew (nev'joe), a. neef, ooin-zegger; nabe- aehtig. —ly, ad. onlangs. —ness, s. nieuwheid; staande. Nephr ittic (ne-frit'ik, a. van de nieren; nier-, nieuwigheid; onervarenheid. Newel (njoe'll), a. epil eener W enteitrap. (-fraftia), s.niera. middel tegen nierpija. --itis otoy m (-frot'unimilk, a. snijding News (njoez")., s. nieuwe, tijding, bericht. —boy. entsteking. — van den steen nit de nieren. krantenjongen. —man, krantenman. —monger, —paper, nieuwsblad, courant. Nepotism (nep'o-tizm), a. nepotism., begunati- nieuwakramer. --writer, dagbladaehriiaer. ging van bloedverwanten. Newt (njoet), s. hagedis. Nereid (urri-id), a. zeenimf. a. eerctkomend, toekoNew a (nurv',, s. zenuw; pees; spier-, veêrkracht. Newt (nekst), volgend; ad. naaot (to); vervoigens. — to nothing, mend. -e, v. a. sterken. —ed, a. sterk; geribd. a. zenuwlows; zwak. —ine (-in), a. & s. zenuw- zoo goad ale nieta. —door, ad. hiernaast. sterkend (middel). —ous, a. —entity, ad. zenuw- Nib (nib), a. nab, snavel; punt. —, v. a. afpunteu; achtig, zwak van zenuwen; van het zenuwge- v. n. bedillen, vitten. —bed (nibd), a. genebd, ate.), zenuw-; gespierd, forsch,krachtig; nadruk - gepunt. beet. —, v. a. knobkelijk. —ousness, 8. zenuwachtigheid; kracht, Nibble (nib'b1), a. aanbtjten, belen, aanbijten; v. n. (at) aanbijten; aterkte. _vitten. —r, a, knabbelaar; vitter. Nesclonce (uesri-ens), a. onwetendheid. ad. lekker; lief, aardig; ty, — Nice, (naiel, a. Nest (nest'), 8. neat; kistje, kaatje; schuilhoek; teeder; kiesch; keurig; netelig, moeielijk; spitsetel, stapel. to feather one's —, zijne beurs spek- vondig; beuzelachtig. —near, —ty (-se-tih), at. ken. —chicken, nestkuiken. —egg, nestei. keurigheid; liefheid; teederheid; nauwkeurisv. n. eon nest bouwen. Neon a (nes'81), v. a. in het nest brengen; koes- heid;spitsvoudigheid. — ties (-se-tiez), pl.lekkerteren; v. n. neatelen. —ing, a. pas uit den dop nijen. Niche (nits);, a. nis (in een' muur). gekomen; a. nestvogel. hoogste worp; joists Net (net'), a. netto, zuivet. —, a. net . —cap, hail, Nick (nik'), s. keep, kerf; netje. —parse, geknoopte beurs. --, v. a. in een oogenblik (knijper). old —, de dromtuel. —, v. R. juist treffen, inkerven; passen; bedotten; net vangen; knoopen; netto opbrengen; v. n, kortstaarten. knoopen, breien.
EXC —EXO. Excommunica to (eks-kurn-Injoe'ni-keet), v. a. In den ban doen. —tion (-kee'sjun), s. ultbanning; kerkban. Excorin te (eks-ko'ri-eet), v. a. ontvellen. —tion (-ee'sjun), 8. ontvelling. Excorticati on (eks-kor-ti-kee'sjun), a. ontbasting. Excreate (eks'kri eel), v. a. uitrochelen, opgeven. Excrement (ekalre-ment), s, uitwerpsel, drekatof. —al (-ment'el), —itious (-tisj'us), a. drekachtig. Exerescen cn (eks kres'aens), a. uitwas, knobbel. —t, a. uitgroeiend. Exert te (eks-kriet'), v. a. ontlasten,afscheiden. —tion (-krbe'sjun), s. ontlasting; uitwernsel. —tive (eka"kre-) —tory (eks'kre ), s. afscheidend, out lastend. Exeruela to (eks-kroe'sji-cet), v. a. folteren. (-ee'eju•), a. foltering. Exeubation (eks-kjoe-bee'sjun), a. (het) nachtbroken, nachtwaking. Exeu1pa ble (eks-kurpibl), a. verschoonbaar. —te (-pect), v. a. rechtvaardigen. —tion (- pee'sj an), a. reehtvaardiging. —tory ( pe-tur-rih), a. reekvaardigend. Excu4s Ion (eks-kur'ajun), e, uitstapje; uitweiding, etrooptocht. —ive, a. —ively, ad, zwer vend, afwtlkend. Excus able (eks-kjoez'ibl), a. —ably, ad. verschoonbaar. --ableness. a. verschoonbaarheid. —atory (-ze-tur-rih), a. verontschuldigend. —e •kjoes'), s. verontschuldiging, verschooning, —e -kloer), v. e. ontschuldigen; verscLoonen, outleffen, (from). —elms, (-kjoes'less), a. ouveruehoonlijk. —cr, a, verontachuldiger. Excels') (eks-kus'), v. h. in beslag nemen. —ien (-sjun), a. gerechtelijk beslag. Execra bin (eks'e-kribl), a. —Up, ad. verfoeielijk. —te (-kreet), v. a. verfoeien; vervloeken. —tion (-kree'sjun), s. vervloeking. Esteem te (eks'e-kjoet), v. a. verrichten, uitvoeren; ter dood brengen. —ter, s. uitvoerder. —lion(kjoe' ajun), a. verrichting, uitvoering; strafoefening. —tioner (-kjoe'sjun.ur), e. scherprechter. Execut lye (egz-ek'joe-tiv), a. uitvoerend; s. ult. voerend bewind. —or, 43. bocdelredder. —orship, s. executeurschap. —ory, a. uitvoerbaar, Exego sis s. uitlegging, verkIaring. —tical(-ctsjet'ikl) a. uitleggend, verklarend t Exempl ar (egz-em'pler), 8, voorbeeld. (egz'em-ple-r11-11h), ad. —ary (egz'em-ple-rib), a. voorbeeldig. —ariness (ege'em-ple-ri-ness), a. voorbeeldIgheld. Hfication (-p)i-fi -kee'sjun), 8. ophelderIng (door voorbeeld); afschrift; navolging. —ifier (•pli-faj-ur), s. verklaarder (door voorbeeld; afsehrijver. — ify (- pli-faj), v. a. door voorbeelden verklaren; afechrilven. Exempt (egz emt'), a. ontheven, vrijgesteld, v. a. ontheffen, vrijstellen, (front). —ion (-em'sjun), s. vrijetelling, vrijdom. Exequi al (egz-F-kwI-el, a. eene lijkplechtigheid betreffend. --en (eks'e-kwiez), 8. lijkplechtigheid. Exercise (eks'ur-sajz), 8. oefening, uitoefening; lichasms- krijgo-, godsdienstoefening. v. a. g oefenen; beoefenen; uitoefenen; gebruiken; v. 8. etch oefenen. — r, ts. oefevinar; uitoefenen,

SWE.—SWO. •97 tweeter. —iness (-i-ness), s. zweeterigheld. —ing, (-urn), p1. noodwant. —ing-line, zwiehting, e. het zweeten; —bath, zweetbad; —house, bad- zwiehtlijn, —nese, a, viugheld, enelheld; gez windetoot; —room. bedstoca; drocgplaate. —y, a, held. zweeterig, beg west. Swig (swig), a. groats nlok. —, v. a. & n. met Swamp (swisel, a, (het) reigns, veep, atreek; sleep; groote teugeu driuken. zwaai; omtrek, bong; awengel; naeleep; veruie- Swill (wwill), a. groote sink; spoeling. —, v. a. inzwelg , n (down), zalpen; dronken makers; v. n. ling; echoursteenveger; lavuar; echeopsrlem; visehtouw. —bar, zwattenhals (bij waeenmekere). nick bedriniken. —er., a. zulper. --inge, (•ienite). —net, werpnet. —stake, —stakes, prtjn; die alley Pl. spooling. wint. Swint (swim), a. zweinmen; Sweep (awiep') [swept), v. a. vegen, solioonve- —bladder. zwemblnas. gen; voorkiegon; buigea; tokleceen. — the stakes, Swims (swim') [swam. swum], v. a. overzweinmen; alley winnen. (away. off) we ,:vegen; wedazoalea; v. n. zwemtneu; drijven vacua; ziek baden; duiyerntelen. (up) opvegen, bijeen vegeu. —, v. n. zelig zljn. --naer, a. zwemmer. —ming, a. het voorbijeneilen, -eehleten; pronkend voorhijstap- zwemmen; duizellng; —jack, zweaibuis; pen, (along); wegnluipen; overdrtj en. (for) vas - zwemeehool. —.singly, ad, rear wallah, zanier echen near. (ever) overheen bezwattr, vlot. etrijkea. —er, e. veger. —lags (-lenge), pl. veegael. Swindl re (swin'd1) v. a. bezweudelen Izetten, Sweet (e.iet'), a. coed; soetheid; (het) liefelijice: oplichten. —er, a. zwendelaar, oplichtee, --ing, welriekendbeid; lietje. —, a. —ly, Ad. aver; a. zweadelarij. liefelijk; aaugenaatn; lisetallig; frisch; well'• Swine (awejn'), e. zw (In, varken. —, pl. z ,vijnen, 'rend. —bag, reukzakje. —boll, reukitalleje. varkeus. —,.read, varkenabrood. —case. —eras, baellieum. —4firch, zwarte beck, --bread, —sly, varkenekut. —grass, cluiaendknoop. —herd, kelfsawezerik —brier, egiantier. zwijnenboeder. —pipe, luster. —pox, ateen, beide kratd. --ease, —flag, —grass, —rush, kalmues, waterpokkeu. —atone, stinkateen. —cicely.—fern.spantasche kervel.—gale,—willians, Swing (swing'), s. achommeliter, matt'. stoat; baardanjeller. —.gloves, wthiekende hendeci.oe• eehornmel; epeling; vrije loop; melt/Lg. —bar, rasa. —guns, ntorax, (snort van) ahorn. --heart, —tree, zwengelhout. —bridge, drassibi 0- , —pate. neje. —hey5s, pl. keakenreoenteu. —lipped, glad valdeur. bangle mp. —plough .p ueg 'nonVon tong. —meat. eutkerwerk, confituren.—m9ute, der wielen. —wheel, drijrrad. —tooth, lekkerbek. —natured, zaelaaaraig. —oil, Swing (swing) [awanv], v. a. & n, eo ommelen, Lournolte. —orange, elnaasappel. alingeren, sweeten. weirie- kende wikke, —pot, reukpot. —potatoes, pi. ba- Swinge (swindkr), v. a. afroteee , geeselen, taten. —root, zoethout. —scented, —smelling, wei- —buckler, adoever, zwetser. —ing, a. ,rroot, ontriekend. —sounding„ itetelijk kliekend. —spoken, zaggelijk. —/ (swiu'dkill), a. awe t, el van sea' dorsehvlegel. atearnbloern.—toneued, welluldeni; met eene iluweslen tunic. —water, Swing er (swing'ur), J. die schoremelt; slingszoet water; (snort van; &tile, —weed, thee der rear. —lag, a. seholetnelicg . , a sealing. —sng Autillen . — willow , laurierwilg. —wood, iudiseh (swin'dzjieng), a. 'Me S witageling. Swing! ss (swinegl), s. —staff, viaarepel; —treeSvveetess, (swie'tn), v. a. zoeten. zoet maken; zwengelhout. —e,v. a. zwingelen, repelera. —ing„ verzoeteu, verfriesehen; verzaehren, bewimpelen; a. het zwingalen; —knife, —staff, wand, vinev. n, zoet (eargenartm) worden. —er, a. verzueter, repel. verzaehter; aanlokker. S wInlah (swanalmj), a. —1y, ad. zwijnaehtig. S wield hag, (ewleeteng), s. St. Jans-appei, liege. —ness, s. rwijnachtiebeld. —lab, a. zoetachtig. —ness, a. zoetheld; Ilefelijk- Swipe (ertajp), is. zweegel, uphaatetok; wlp. —s, pl. dun bier. held; aangenaamhaid; lieftelligheid; eribehheid; swipple (ewip'pl), a. Z1e Svell4vgel. geurigheid. Swell (ewoll), e. zwelling, uitzetting; payee); Switch (swit.j), a. teentje, roed,; beweagbare ieieing, branding; fat. rails (op spoorwegen). V. a. net cane garde S well (dwell') [swelled. swollen* (awoolu)] , v. a. of roede doer opblazen; vergrootee; trotseit Swivel (seiv'l), a. spit, wervel; vrartel; draitibas. mob-n; v n. zwelten, opawelleu, oploopert; dijen; —gun, draaibas. —hook, wartelhaak. toenemen, eaneroelen; opgeblazen (toornig) wor • S weebbevel,(swoh'burz), n. pl. ant, hose, vroaw en boor (in 't whistepell. den. —lag, a. zwelling, ult. tting; gezw el. Swot ter (swel'tur), v. a. & n. verschroelen; Swoon (swoen), e, bezwtimin , llauwte..—, v. n. in z,vijin vallen (cto..y). (doen)etihken, —verismachten. —try, a. etikkend, suel. Swoop (swoep), s. nedersch e.ting. at a —, its Swerve (ewurv), v u. zwerven ; afdwaleu eons —, v. n. nedereebieten (van roofvogels). (from). Swop (swop), s. rail, verrutlieg. —, v. a. ruilen, Swift (swift'), a. —ly, ad. anal, clog; vaardig verrulleu. (to). —footed, —heeled, mei ,' ostig. —sailing, sue- Sword (moord') a. zwaard, de,, en. —bayonet, eabeleajonet. —belt, —girdle, dal. ankoppel. —blade. zellenl. —winged, vlug ge wiekr. — s. stroom; deeenkling. —cutler, %wearily, ger. —fish, swaardretuurtwalaw; hags tin; garerthaeuel. —, v. a. bevestlgen, vastmakeu. —er, s. boom- ei vetch. —grass, heat. —kilt, ci;,. engetebt. —Mot, —era tonw, loopstaw, knoopspen, borg,sjorrisg. degenkwnst. —law, vaistreeht, set reeht van den

Kunt u verkoopt cryptogeld op Robinhood


Splend cut laplea'dent), 0. II:taken& schitteresd. —ter, a. 4ikkelaor; bevlekker. —id, a. —idly, ad. praclitig, kostelijk —or, a. a. gevloktheid. —ly, a. gevlekt; gespikkeld; tepracht,lniater,glans. zoedeld. Splen elle(aplen'e-tik),—ish, a. Zie Spleenful. Spoon al (spaiezel), a bruilofts-; echtelbk. —ic, a. van de milt, milt•. s. brunt:in; huwelijk; bruiloftslied. Splent Isplent), s. splinter: spat, overbear, echtge000t, —e (spa.), v. a. 'Lie to Espouse. Splice (*pimp), a. spiitsing. —, v. a, splitsen. —less, a. ongAinwd. Splint (splint'), —er, a. splinter,spaander; spalk. S,pcsiat (spout'), s. pijp, Wit; gust; waterstraal; —er, v. a. doen splinteren, splijtenispalken; waterhoos; wolkbreuk. —hole, eguitgat. —, v. a. v. n. aplinteren, splijten• & n. spuiten; hoogdravend spreken, declamee. Split (split') [split], v. a. aplij ten, klooven; sebeu- sen. —er, a. declamat eve. ran; verbrijgeien; v. n. splijten; bereten;springen; Sprain (sprees,, a. verrekking, verstuiking. vergaan. --cauoc, advoksat. —stun, dubbele ode- v. a. verrekken, verstuil.en. lame. —fig, kruidenier.—ring, gesp)eten ring. —ter, Sprat I spret), a. sprat. —barley, baardgerst. o Sprawl w (spraol) V. n. srtelen. Splt a. itlitir'l° eterIskp1:e tv'.U. r), a. gerons, rumoer. —, v. n. Spray (spree), a. rijaje, tilde; schuim. ran:me:en, onversiatinbaar spreken. Spread (speed), s. uitgebrridhetd, omvang. Spoil (spop.), a. butt, roof; verwoesting; 00 , Spread (spred') [spread], v. a. & n. Ppreiden; worpen huid, uitbreiden, nitstrekken, verspreiden. —the v. a. rooven; beroo,n iol , ; bederven, verweesten; v. n, ror,v,,v ; bederven• cloth, de tafel dekken..(abroad) verbreiden. (out) —er, s. beroover; bedrever, ven.voester. vorsprePier; verbreider. uitspreiden. —cc, Spoke (spook), a. apauk, speck; sport. Sprig ieprig')., a. r ikje, apruide; atiftje. —bolt. 011p,,kessisan (spooluimen), a. woorcivoerder. V. a. met takbout. —crysta?, bergkrislal. Spolla sae v. a. bereoven, plunderer. tairjes tedrenen; met stiftjes vastruaken. —gy —lion ( ee'sjun), a. beroovi ► g, plundering. (-0,; ► , a. vol. rijsjes. Spun dee (spou'di), s. spondeus, ,rsvoet you spright (aprajt , , 8 spook, geeet. fiat, —/y, a. twee lange lettergrepen —dyl (-dil), a. leveedig, vro ►ltjk, —fulneatt, (-Itwerveibeen. Spong a (spundzj'), spons; wisncher. —e, v. a. Igt:s' t 'eloa.f.1.7tro1;1, '1'; h t' 'd ..K. ' i"°11ikh6d. — le", a. sponmen; bitwiescheu; v. n. inzulgen; tafel- Spring (spring), a. bran; eprong; veer, springschuimen (on, upon,. — er, a. tatetacbuimer. veer; oorsprong; veerkrachi; lente., voorjaar; (-1-neas), 8 sp ► nsschtigheid. —ing•house, acheur, barrt; lek; spring. —arbor, entl. (in can zomt.rgerst. —barrel, rolgorhorlogiel. a. aroneachtig; irdzeling. —soon zutgend, reha --box, tom k, rg rretid bolt„ e) :ve—e ba Spo t. al (epcua'el , , a, brullofis-; eehtelijk. apringbr;k. —shape, ee, d l, ue: inv ae el —ion (-ajun,a. borgtocht, ..... or, a. burg; doop- Petrel. veer. —dividers. pl. veerpasser.—CLg getuige, doopheffer. treehter. —grass, rekkgras. —gun, donderbua. Spr.ontane ous (spun-tee'ni-us), a. —ously, al. —halt, hanespat. —head, bran; oorsprohg. —hook, veerdekvrijwill:g; van zelf; wilt. —ity (spon-te-nl'it-tilt), veerklink. —lid, karabijnhask. —latch, -nuances, a. veil wil I igheld. eel. --lock, springslot. —quarter, tijd der langste Spontoon ispon-loon'), a. boric pick, dagen. -saw, beugrOzsag. —snuffers, pl. patentSpool (spel', a. spool. —, v. n. spoelen(opwiu- anniter. —steel, elastiek staal. —steel-yard, veerden), —ing-wheel, spuelrad. taotoeir „Te r t asipl,..aearr.d v to;ee.-6 at e, oaupwriknxplopeet Spoon) Impoein'), V. n. anal (vane den wind) u_ri 1en Lenten. zeolloenn;1, p ot ,en),—drif a. iet,pes ichu zomertarwe.—worm, binits iie le,epderill . —water, Spoon (een) lapel-vol. —hand, rechterhan ► . —meat, la- Spring (spring) [sprung], v. a. doen springen: pelkost. —shell, strande ► uisel. —wort,lepellolad. opjagen; aan den dog brengen. — a leak. een n. springer; ontepringen; —, v. n. Zie to Spoons. Lek ketjgen. v. Sporadic (spo-red'ik), —al, a. verstloold. uttapruiten; voortkomen, entstaan, zijn' oorSport (spaortir, a. ape1; lichens, kortswiTh veld- sprang kebben. (forth) nitspruiten, opschieten; verinstak ;jagen, visschen, vogelen, psardrijden. Noortkomen; nitspringen. ( forward) V.0 1,VaartS enz.)..tonzake—with,voor don gek houden.—'s-man, sprineen, zich atorten. (up) op , pringetll —saran, licihebber von veldverrnaken. —, v. a. schieten; ontstaan; itch verheffen. v. a. vern. (itch) vermaken, verlustigen; spelen;achert- Springe (sprindz,j), a. strik, knip. sen; (with) den gels ocheren met. --cr, rt. achert- strikken. see, spotvogel. -lye, a. --fully, —ively, Spring er (epring'ur), s. drijver; spruit. —inc.a a. veerkrachtig; ad. vionitk, giapptg, echertsend. —fulnebe, (-I neqi), a, veerkracht. s. vroolijkheid, clartelheid, kortawi,j1, bronrijk. Belem. —lees, a. treurig. —v,le (-Joel), 8. a. gesprenkel; Ritter, Sprinkl e mom fool. watersproeier. e, v. a. brsprenkelen; v.n.stofSpot (spot'), a. vlek; schandviek; pleats, plekje. regenen. —er, F4. hesprenkelear. —ing,B. besprenon (upon) the —, aanatonds; op stnande voet.—, keliug; weinigje. v. a. beslekken, bezoedelen; benpikkelen. —tetra, Sprit (sprit'), a. sprutt. epriet. --sail, sprietzeil. a. onbavlekt, suiver, vlekkeloos. —lcesnese, a. —. v. n. spruiten. vlekkalooshaid. —ted, a. gevlett; gespikkeld. Sprite (aprajt), a. Pie Sprlght.
153 iin'sti-tjoet). s. instelling, wet, Yours. geinis van dorht. lluoilttut e entry schrift; instituut. —e, v. a. in-, aan-, vaststellen; -On (-Sit4r1111), S. (in). —ion(-tjoe'sjun)., s. in-, aanstel • onderwijzen Inmate (in-sneer'), v. a. Zie 10 ling; verordening; stiebting; onderwijs; inriehInsuhrtet y (in•so-braj'e-tilt), s. onmatigheid, —ionary (-tjoe'sjun-), a. to beginsetin Inane table Itn-so's31-01), ongezell g. len bevattend; verordend. —ist, s. sehruver vat lassola to (in'so-Teat;, v. a. in de son drogen, grondbeginselen. —ire, a. instellend. —or, a. in(-1e.e'sjun), s. (het.) sonnen; — zette n , —tion atelier; onder nxijzer. zonnesteek. littutruet (in-struktl, v. a. onderwijsen (in); van Insofteza cc (in'so.lens), a. onbeschsamdheid, voorschriften voorsien; voorbereiden. onbeschoftheid. —t, a. —.fly, ad. onbeschaarnd, •struk'sjun), a. leerzaam, vatbaar (for). onhesehoft,aann,tigend. onderwijs; aanschrijving, lastgeving. —*re, a. a. onvastheitt. Insulting' —ire/y, ad. onderriclitend, leerrijk. —ireness, a. —bilitY onoplosbaar. Insolu hic (in-solijoehl), a. leerrijkheid. —or, s. on derwijser. —rest, s. on der(-bil'it-till , , e. onoptoRboarbeid, llusoiv able (in-solv'tbi), a. onoplusbaar, cube- i wijzeres. Instrum ent (in'stroe-ment), s. vrerktuig; speeltaalbaar. —envy (-en-silt), v. onvermogen to tuig; gerechtelijk gesehrift. —al, a. —ally, ad, toting. --eat, a, onvermogend nut tebe:alen. (-men'tel-), behulpzaam, dtenstig (in, to, towards); Insomnious instramentaal. —atity —alness (-men' in zoo verre, zoolusescolitek (in-so-muter), conj. te).), s. behulputtinheid; medewerking, tusdat. schenlimnst. Iquipect (in-spekt), V. a. in oogenssitonw nemen, (in-sub-dsjek'sjun), z. ongehoor(-spek'sjan), a. be- InsubJection onderzoekon, nag... saamheid. sichtiging, onderzoek. —or, s. opzichter, inapee- Insuburtillita to (in-sub-oritii-net), s. weerspantear. —orshi , 8. opzichtersehap. uig. —Non (-nee'sjun), s. weerspaunigheid,titehlInnpetetti,a (iri-spur'Ajun), 15. bespronkeling. baar. —ation, teloosheid. lhroptr able (in-spajetW), a. irtadetr. (in-suf'llir-lb1), a. —bly, ad. onlinsulffera (-spi-ree'sjon)„ a. inblazing, iugeving, bezieting. 1, verdragelijk, onuitstaanbaar. -e, v. a. inbiazen, ingeven, inboesemen (into. ) Insufficten cy (in-out-lisfen - sib), s. ontoereiwith); v. n. inademen. —er, s. ingevcr. kendheid. —t, a. ontoereikend. Inspirit (In.-spir'it), v. a. bezielen. verlevendigen. Inxutilfttion (in-suf-fiee'sinn), s. inbiazing. Inspissa to (in.spis'set), a. verdikt. gestreTd. Ittsula r (in'ajoe-ler), a. eilandvormig; van —te (-Beet)., v. a. verdikken, doers stremmen. —lion ten eiland. —r, a. eilander. —to (-leet), v. a. at• ( see'sj tin) , a. verdikking. —lion (-lee'sjuol, s. afsondering. —tor zonderen. —bility Inetta ble (in-steelW, a. onbestendig. (-lee-tar), a. afzonderaar,isoleerbankje. (-ste-bil'it-tih), s. on'oesteildigheid. In cult (in'sult),s. beleediging. hoot, In.stal I (in-stool'). v. a. bevestigen„installeeren. Insult (in-suit'), T. a. beleedigen, hoonen; v. n. —lotion (-stet-lee'sjun), bevestiging,instello.tie. spotters (over;. —er, a. beleediger, hooner. —ing, a. —runt, s. bevestiging, installatie; ternaiin. —inyly, ad. beleedigend, hoonend. Instance (in'atens),s. dringend verzoek,aandrang; insupera ble —bly, ad. onoverinetanlie, aanleg; gelegenheid, ornstandigheid; komelijk, onoverwinnelijk. —bility 1-e-birit-t lb), voorbeeld. —, v. a. als een . voorbeeid aanbalen; —bleness, s. onoverkomelijkheid;onoverwittnelijk, v. n. voorbeelden bijineng ,n. heid. lutanist lin'stent), a. dringend ; tegonwoord ,ig; Insiipporta hie (in-sup-poort'ibl). —My, ad. oowntblik; I oopende rnaand.—ty, mi kideltijk. —, a. onverdragelijk, —bleness, onverdragelijklteid. ad. op staande voet. Insuppress able (in-sup-pres stbl), —ire, a. met —ously,' Instantane oats (in-sten-tee'ni-us), a. te weerhouden of onderdrukkem ad. oogenblikkelljk, onrnitideliijk. —ity (-to-nr laatazar able (in-sjozeibl),,a.verzekerbaar. —awe, it-tilt), —ovsness.s. oogenblikkelijicheid. s. v‘irzekesing,assurantie; —company, assurantieInstate (in-steeti, v. a. plaatsen, et cllen. inaattichainti; —nioney, assurantie-premie. —e, lustours te (in-stao'reet), v. a. herstelien,ver- v. a. verzelteren, aissureeTen. —er,, a. verzekeraar, nieuren. —lion (.ree'nimo), s. herstelling, verassuradeur. nleuwing. —tor (iiestao-ree-tar), n. hersteller, Insurgent (in.suedzjent), a. oproelig. —, m. op. verttleuwer. etandeling. Instead (in-ated . ), ad. (of (in pleats van . Insurinounta ble (in-bur-inttaunt'ibl), v. a. indoopen; weeken. Insteep ad. onoverkomeiijit. eene Instep (in'step), s. wreef. to be high in the Insurrection ;in-sur-rek'sjutil, to. opstand, hooge horst zetten. terij. —at, —ary, a. oproerig, muitziek;oproer-. Instiga to (ltesti-Beet), v. a, aiinsporen,ophitnen Insusceptible (in-ntin , sep'tibil, a. onvatbaar. (to). —lion (gee'sjun), uphitsing. Intact (in- tekt'), a tonaingeroerd,ongedeord. — i blo, —tor, n. aanspooTder, °plats,. ontastbsar. a. (in-still, v. a. indroppelen; inboezemen, Intaglio qn-terio). n. genneden steen. inprenten (into). —lotion (-lee'siun), a. utdroppe- Ind ningl ble (tn-ten'dti ibt), a. ontastbaar. —Linty lint; inhoezeming, inprenting. ontastbaarheid. 1 1.0 'net (inNtirtittl, 8. instinct, natnurdrift. ita- , Intwitithie n- smakeloos. onWillekenrir, std. 1-stinsk'tiv geheel W•tr.1 • s. Inurdrift.
crumble) down; to rush in upon; to relapse, I esvlecht en, ov. w. to interlace, to intertwine. Invliegen, on. w. to fly in, — into. —ing, v. crumbling down; downfall; relapse. lnWilatten, on. w. to flow in, — into. Instonwen, ov. w. to stow to, — into. 'natalMen, or. w. to stroke in, — into; on. w. InvlUen, ov. w. to arrange in. Invioed,m. influence; credit, interest. to sneak into. Insilco,' em, on. w. to flow in, — into; Wes —, Iostrnolon, ov. w. to strew in. to mention, to insert. —ing, v. flowing in, influx. Inetroomen, on. w. to stream in. Invluebten, on. w. to flee in, — into. Instructle, v. instruction, direction. Instrument, o. instrument, tool, engine; writ, Invoego, vw. so that. Invoeg en, ov. w. to add, to insert, to interwriting, deed. —maker, instrument-maker. calate. —leg, v. insertion, intercalation. —eel, Instulven, on. w. to rush (to fly, to bounce) in, o. addition, insertion; clause. — into. linvozr, m. importation, import. —kande!, imInsturen, on„ & on. w. to steer in, — into, port-trade. —recht, import-dury. —der, m. imInettswen, on. w, Zielnstemween. porter; introducer. —en, ov. w. to; import; to Insullen, on. v. to side in.— into. introduce. —ing, v. importation; introduction. Intend en, ov. & on. w. to indent: to catch, Invoig en, ov. w. to follow, to comply with, to tooth (in), —ing, v. indentation; catching. to gratify. —log, v compliance, indulgence. Intappen, or. w, to draw (to pour) in. Inteeken mar, m. —minter, v. subscriber. —en, Invorder ear, m. claimer, dunner. —Dna, by. on. w. to subscribe (op, to). — IVO, list of sub- due, claimable. — en, or. w. to demand, to claim; to gather, to collect. v. demanding. scription. —prije, price of subscription. —ing. a. subscription. Incv laoirnuiw nganco, lolevc. twio.% fold in — inward. Integendoel, vw. on the contrary . Interen, on. w. to spend, to love; on. w. to fret, luvret en. on w. to corrode, to fret, to eat in. — log, v. corrosion. to waste away, to be consumed, to diminish; to Invuli en, or. w. to fill up ; to insert, —tag, v. be in a declining; way in one 's affairs. Interest, m. interest. op — eetten, to put out at filling up ; insertion ; —slap, intercalary day. Inwaaien, ov. & on. w. to blow In, — into. interest. — op—, interest upon interest. Inwsturts, bw. inward, inwardly. —eh, hr. Intougel en , ov. w. die Nato omen. Inward. IntUds,bw. in (due) titre, timely. Inursteha en, ov. w. to welt for, to expect. Intillen, ov. w. to lift in, — into. —ing, v. waiting (for), expectation. Into/Alit, m. entrance, entry. Intoom an. on. w. to bridle, curb, to restrain. Inwarm, bv. very warm. Inwes3en, on. w. to grow in. —leg, v. bridling, curbing-, restraining Iv:waiter en, on. w. to be penetrated by water. Intotweren, or. w. to get in by witchcraft. to soak (to leak) through. --fog, v. soaking Intrappen, or. w. to break by treading (tram(leaking) through. pling) upon, Hatred a, v. entrance, entry; beginning. —en, Inweelksi, o. woof ; parenthesis. ov. w. to break by treading upon; on. w. to lnweeken, ov„ w. to soak. In wendlg, by. & bw. interior (-1y)„ internal (-Iy), enter; to begin. 'nitres', v. die Intrede. —Oiljef,—kaartje, ticket. inward (-Iy). —e, o, interior. Inswentei en, ov. w. to roll in, into, to involve. —prOs, entrance-money. lntrek, m. muching in; lodging. zijn semen, —ing, v. rolling in, involution. to put up (at). —ken, ov. w. to draw (to pun) InweTK en, on. w. to get (to work) in, — into. —lag, v. working in ; influence. in, — into; to involve (in); to Imbibe; to contract, to narrow; to revoke, to retract, to Inwerp en, or. w. to throw (to cast) in. — into; to break by throwing against ; to object. —kg, repeal, on. w. to march in, — Into, to enter; v. throwing in;• breaking; objection. —eel, 0. to shrink. —king, v. pulling in; imbibition; revwhat is thrown in; objection. ocation, retractation. Invitee, en, ov. w. to weave in, to interweave; Intulsorelen, on. w. to tumble in, — into. to insert. —ing, v. interweaving ; insertion. Intuesehen, hv. meanwhile. Inwkid en, ov. w. to inaugurate, to consecrate; Inveart, v. entrance. Invel. in. falling in, fall; irruption, inroad, to initiate. —ing. v. inauguration, consecration; Initiation ; —srede, inaugural epineh. invasion; thought, sally of wit, fancy, conceit. —fen, on. w. to fat! in; to rush in, to invade, Inwkik, v. inlet, creek, hithe, bay. —en, on, w. to bend inward ; to take shelter in. —lag, V. to make an inroad; to crumble down; to join; bending inward; retreating inwards. to fade, to rink, to occur to one 'a mind. Inveren, ov. w. to overtake; on. w. to sail in, Inwikkel en, on. w. to wrap up ; to involve; to entangle. --ing. v. wrapping up ; Involution, — into, to enter. involving ; entangling. Invaten, on. w. die Inkutpon, Inwfillig en, ov. w. to consent to, to acquiesce Invetten, on. w. to set, to enthuse. is ; to indulge with ; to grant. —ing, v. consent, Invegen, ov. w. to sweep in, — into. acquiescence, indulgence. Inventerls, m. inventory, list. —eeren, or. & Inwind en or. w. to wind (to wrap) up, to on. w. to inventory; to take an inventory. envelop. —leg, v. winding (wrapping) np, envelInvijlen, on. w. to file iu. opment. —eel, o. cover, envelope. Inviammen, ov. w. to damask, to damaskeen.

Wat is het punt van cryptogeld


lijkheid. —e, v. a. beapotteitjk oaken. —out, a. —9'444, ad. (ri-dlit'joe-lus.), belachelijk. —ousnese a. belaehelükheid. Riding (raj'dieag), a. het rijden; kit, rijtoertje; district.—cap, rijpet. —clerk, reisbediende. —coat, reisjas. —habit, rljkleed. —hood, reiskap. —rod, karwats. —school, rtschool. Rldotte (ri-dot'to), s. danspartij. Rite (ra), a. —ly, ad. heerschend, algemeen; overvloedig. —nese, a. (het) heertehen, algemeenheld; overvloedigheid. Riff (r1r), a. nil', zandbank. —raff (-ref), a. echot; gespuis. Rine (rarile), a. geWeer, buka —barrel,getrokken loop. —man, scherpschutter. —, v. a. p1underen, rooven. —r, a. plunderaar. Rift (rift), a. spleet, acheur. —, v. a. splijten, klooven bersten; oprispen. Rig (rig'), a. rug, top; grap, poets; slat, lichtekool. to run a — upon, voor den gek houden. v. a. kleeden, opachikken; optakelen; v. n. uitgelaten zijn. —udoon (-e-doen'), a. rigadon (dans). —ger (-gun), a. kl e e der ; optnt ger, takel a ar. —ging (-gieng), a. tuigaadje, takelwerk, want. —gish (-gisj), a. dartel, wulpsch. Riggle (rig'g1), v. a. n. Zie to Wriggle. Right (raft'), a. & ad. —ly, ad recht; behoorlijk, juist, geeehikt; echt, wear; billtk; oar. —handed, rechta. — on, rechtuit. a. recht; held, rechterhand, -.Ode. by —, van rechtawege. to be in the —, geltjk hebben. to set to —a, terecht wtjzen; in orde brengen; bevredigen" to do - beseheld doen. v. a. reakt zetten, opbalen; weder oprichten; recht doen; rechtvaardigen; —one's self, Mob recht verschaffen. —, v. n. zich opriehten. Righteous (raftsjus), a. —ly, ad. rechtvaardlg, reehtschapen. —ness, a. rechtvaardigheid, rechtschapeuheid. Right ful (rajt'foel), a. —fully, ad. reehtraattg, wettig. —fulness, a. rechtmstigheld;opreehtheid; —nese, s. juistheid; oprecktheid, rechtechapenhei d. Rigi (ridzj'id), a. —ly. ad. atijf, onbuigzaam; atroef; atreng. hard. —ity(ri-dzjid'it-tih), —ness. a. stijfheid; atroefheid; strengheid. Riglet (rient), a. latje; reglat. Zie Re let. Rigmarole (rig'me-roof), a. zinledig gebabbel. Riga: (rig'ul), a. kring; kroon, Rigor (rig'ur), strengbeid. —ous, a. —may, ad, atreng; 'mach; stipt. —oneness, a. strengheid; Rile (raj!'), v. a. boosmaten, tergen. Rill (rill'), —et (-it), a. beekje. —, v. n. vlieten, murmelen. —y, a. vol beekjes. Rim (rim), a. rand; lijst. Rim, (rajne. ), a. rijm,rijp; scheur, spleet; sport. —e, v, D. rijpen. —ose (ri-moos'), —oda, a. vol spleten. —y, a. berijpt. Rimpie (rinepl), e. rimpe! —, v. a. rimpelen. Rind (rajnd'), s. bast, addl. —, v. a. afachillen. —ed, —y, a. bastig, met eene schil. Rindle (rin'd1), a. goot. Ring (ring'), a. ring; kring, gelui; klank; rand, —bolt, ringbout. —bone, ringbeen, overbeen. —dove, ringelduif. —ducat, gerande ducaat. —finger, ringvinger. flower, ringelbloem. —lead,
Dore, en. thirst (rear, after, for, of). — hebben, Doorwroeten,or.w. to root up; to rummage. to be thirsty. —ex, on. w. to thirst, to be thirst Doorzanlen, or. w, to intermix, to intersperse. (nate, after, for). —ig, by. thirsty; dry; —maker', Donrzagen, ov. w. to saw through. to excite thirst. —tr gheid, v. thirstineas; drought.; Doorzeakken, on. w. to sink through, to give Doe, nt. dress, attire, array. —sen, or. w. to dress, way. to Attire, to array. Doomslien, or. w. to break by sailing against; to sail over, to pass sailing; on. w. to sail Dot, v. twirled knot, clew. Donarilire, v. dowager. through. Doorzenden, ov.w. to send through, to forward. Dotaw, tn. push, jog. —en, ov. w. to push, to press; 'in inn-Inds hand —, to slip into a. o. 'a Doorzetten, or. w. to push, to go through with, to set to; on. w. to persevere, to make haste. iitso. dozen. —deafer, bad poet, poetaster. Doorztebt, o. perspective, prospect, perusal, Dhoazinl. —schilder, dauber, sign-post-painter. --worker, inspection; penetration, sagacity, kunde, dioptries. —fg, hr. transparent. diaphanous. —igheid, sorry workman, bungler. Dra, bw. soon. a. transparency, diaphaneity. Doorzlen, ov. w. to see to.rourh, to look over; Dread, no. thread; fibre, filament; grain (van hout); wiry edge (van een me.); o. wire, can ;mite. to peruse, to review; to renetrato, to see (to go) ken, to thread a needle. roor den —tamest, to to the bottom of. appear; to say one's mind. —bus, —User, drawDoorzliften, ov. w. to sift. ing-plate. —koget, cross-bar-shot. —navel, wire. Doorzltjg en, or. w. to strain, to filter, to perpin, wire task. —pep, poppet. —tang, wire-pliers. colate. —kg, Y. straining, filtration, percolation. —trekken (het) wire-drawing. —trekker, wire•oorzitten, or. w. to wear out (to gall, to wound) with sitting. drawer. —trekkerif, wire-drawing; wire-drawingmill. —vorinig, filiform. —work, wire-work, flitDoorzoak en, or. w. to search, to examine, to scrutinize, to explore. —ing, v. search, examina- grane. filigree. Draag boar, bv. portable. —bear, bier, litter, tion, perquisition. hand-barrow. —bat, hod; trough. —balk, beam; Doorgondligen, on. w. to to on sinning. girder. —band, belt; strap, suspender; tines. Doorzulten, or. w. to pickle; to intersperse. —boom, —stok, shaft, carrying-pole; litter-bar. Doorzweet an, or. w. to sweat through, to per--korf, hamper, dosser. —loon, porterage. —rim, spire. Doorzwelg en, or. w. to swallow; to spend, to ridge-band; main-braces. —stoel, sedan-chair, palanquin. —lijk, by. & bw. supportable ; tolerable waste. —er, m. spendthrift. —lijkheid, v. 'supportableness, tolerableDoorzwerven, ov. & on. w. to range (to ramble) ness. through. Dread, in. turn, twirl, twist; turning, winding; Doom, v. box, case. tlikken —, grape shot. wat slap, blow, box on the ear. —bank, lathe, turnstint — tube., to be a knowing (skilful) man. bench. —bat, swivel-gun. —beatel, gouge. —boom, Doov e, m. & v. deaf person. —en, ov. w. to put out, to extinguish; on. w. to go out. —Weld. turn-stile,turn pike.—bord,rafAing-board.—brasg, turn-bridge, owing-bridge. —hot*. —stroont,whifiv. deafness. —tug, v, extinguishment. pool. —loot, turning-cage, —kunst, art of turnnooks') febriek, v. box-manufactory, —Cream, ing, turnery. —orget. barrel organ —rerp, stay, v. box-shop. —maker, m. box maker. tie. —eekilf, potter's wheel, fusee; turn-rail, Dop, m. shell, hunk, cover. pas tat den — homes, switch. —spil, spindle, capstan. —spit, jack. to he very e young. —ersot, green-pea. —jet, o. my. spectacles, barnacles; — =don, to spend, to diesi- —scot, turning-staff. —tot, whirl Tgig. —seer*, turner's wares. —wind, whirlwind. —en, os. & pate.—Jesspet.juggle.—pen .ov. w. to shell, to husk; on. w. to turn, to twirl, to twist, to 'Mid; to to measure, to gage (een sekip). —per, m. gager. lathe; to roll; to coil; to change, to prevaricate; Dor, be. dry, withered, barren, arid; tedious. to shuffle, to use tricks; imand can red vow' do Doren, m.Zie Doom. popes —, to east a mist before a. o.'s eyes; sink. Dorbeid, v. dryness, witheredness, barrenness, jos —, to play the truant. —es. m. turner; shutaridity. fier, trimmer. —er(, v. turning; shuffling. —ing, Don.. o. village. —sgeistelOke,—eeerato,—spredikant,lcountry-parson,village parson. —sherbet's', v. turn, twist; giddiness, swimming. country-inn. —shale, village-hall, common-hall. Drank, m. dragon; kite; vixen. den— states met, to banter, to deride. sougd, country-youth. —sicermi e, country-fair. —asekeoi,country.school.—seekont,country judge, Drool titer, r.Zie Droller. Drab, v. dregs, lees, grounds, sediment. —big, by, bead-borough. —aehtig, by. rural, rustic. thick, dreggish, dreggy. —bigheid, v. dregginess. Dorpel, m. threshold. Dorp snag, m. & v. —er, m. villager. —set, Dracbt, v. load, burden; garb, dress, costume, fashion; pregnancy; litter; suppuration, matter; by. rural, rustic. gumminess (van de °open). —.loge's, sound thrashDoer en, on. w. to wither, to fade. —ing, T. ing, — drubbing. —ig, by. with young; suppufading. hesd, v. pregnancy. rating, running. —ig Dornela, m. thrashing. —.Amur, thrashing-barn. Dradig, hr. thready; stringy, fibrous, filamentous. —ttici, thrashing-time. —vlegel, flail. —vloer, thrashing floor. —ea, or. w. to thrash; tool —, —held, v. stringiness, tougnness. to pluck a crow. —er, ni. —ster, v. thrasher. Drat, m. trot, trotting-pace; ground-malt, hoeswash, swill. op ten —le loopen, to run fast. ' —sing, v. Unlashing.
be. & bw. easy (-11y) ; comfortable (-bly), coinmodious (-Iy). —keiejkheid, v. easiness, facility ; comfortableriese, commodioutiness, —shelve, by. for easiness' sake. tetanal, o. foolery, apart, fun. Geanalin , v. consort, lady, spouse. lioneangel, o. mangling. G oroarsterd, hv.. mannerly, well-bred. —held, v. mannerliness, good breeding. Gentling o. tarrying, lingering. Go mantel. o. tormenting, torturing. Gemarkond, be, masked, covered. — bal, masquerade. Gentestigd„ bv. & he, moderate (-Iy), temperate ( ly). —held, v. moderation, temperance. Genenuesv, o. mewing. Gember, v ginger. emaress, by. & bey. common:(-1y), ordinary (-Hy), usual (-ly); vulgar (Ay). low (-ly), mean (-1y). hebben met, to have -- soidaat, private sotdier. in common with. —, o. vulgar, mob, populace, —making, publishing. —plaate, common-place. —elachtig, common, —matt tribune. Genseettelbost, o. republic, commonwealth. —pesinde, republican. G onesonitile, bw. commonly, usually. Gentrensetbap, v. c :immunity, relation, connection ; intercourse, communication ; society. .--pelkik, by. common, joint; bw. in common, jointly. Goenotente, v. commonalty, community; commune, parieh, church; congregation. Ws der —n, horse of Commons. —besteur,, municipality. —grond, commune, parish ground. —keit, common-hall. cherges of a commune. —lid., member of a community. —road, common-council. —recht, right of common, privilege of the pariah, —school, parish-school. —welds, common. —wet, law regulating the management of the affairs of a commune. Gentrenzaane. be. & bw. familiar (-ly), intimate (-1y). —held, v. familiarity, intimacy. Gemmed, be. mentioned, said. Goneeifik, by. & bw. cross (-1y), peevish (-ly), morose (-1y). —held, v. croseress, peevishness, moroseness. le omorkt, v. w. whereas, since, seeing that, in consideration of, (acme*, O. acre, Gentetsel, o. building. Geneiddold, by. average. — genomen, upon an average. GexnUenter, o. revery, doting, dotage. tionsijteerd, bv. mitred. Genets, o. want, absence (ran. of). Gowned, o. mind, conscience. en —e, in conscience. — saandoening, —sbetoeging, emotion, —saard, —egoteldheid, disposition, temper, turn of mind.,—eruct, tranquillity of mind. —satemming, dispotsition,frame of mind. —el(jk, by. & bw. conscientious (-ly). —elOkheid, v. conecientioustess. Genuseederan„ o. mv. minds, hearts, opinions. Gerneeedlie, be, meek, snit; supple. G ennont (to), be, — gams, to go to meet. — tomes, to inset ; to indulge; to assist. — Toms, to object, xien, to expect.
I3 7.M. —HI 1 4; 13 , 1 illens2ock (hernlok), s. dolls kernel. Hermaphodrite (her-merro.dajt), s. manwi.jf, kwee, hermaphrodiet. llemor rhaFe (hem'ur-ridzj), s. bloedstorting. Hermetic (her-met'ik), —al, a. —ally, ad. lucht—rhoids (-rojdz), p1. aambeien. dicht, hermetisch. Hemp (hemp'). a. hennep. —beater, hennepklop—dreoser, hennepbehennephekel. Hermit Ihuenalt), s. kluizenaar. —age, s. per. —comb, —cos, s. kluizenares. reider. —plot, hennepveld. —stalk, hennepstok. —seed, hennepzaad. —en (hem'pn), a. von hennep. Herni a (hueni-e), s. break. —at, a. eene break betreffend. —ous, a. met eene break. Alen (hen'), s. hen, hoen; wijfje. —hone, bilzenbraid. --coop, hoenderkorf; kippenhok. —driver. Hero khi'ro , , s. held. —ic, —ical, a. —ically, ad. heldhaftig. heroic poem, heldendicht. —harrier, hoendervalk, kiekendief. —hearted, lat. —in, —pecked, onder den kippenhok. (her-o'in), s. heldin. —ism (her'o-izm), s. Lartig. —house, heldhaftigheid. pantoffel. —roost, hoenderrek, -meat. Hence (hens'), ad. van hier; van nu af; hieruit. Heron (her'un), s. reiger. —ry, —Maw, s. reigernest, reigerboseh. —forth, —forwa,d, ad. voortaan. Herm,► boy (hentsj'boj), —man, s. wapendrager, Ilorp es(huepiez),a.huiduitslag.—efic(her-pet'ik), a. vurig, uitslagachtig. page; volgeling. Ifferring (heerieng)., a. haring. fresh ilendecagon (hen-dek'e-gon); s. elfheek. panharing. pick-led —, pekelharing. red bokking. limp (hap), s. rozebottel. —base, haringbuis. —gutted, langlijvig. —hang, Ileppen (hep'pn), a. net , geschikt. bokkinghang,. —season, haringtijd. —smack, halleptree (hep'trie), s. eglantier. ringjager. Hepatic (he-pet'ik), —al, a. van de lever. Clepta chord (hople-kord). s. zevensnarig speel- Hers (hare), pr. de (het) hare. de heron. tuig; stelae! der grandtonen. —go;; (-con), s. Cleric (hare), a. lijkkoets; valpoort. zevenhoek. —gonal (•teg‘on-nel), a. zevenhoekig. Herself ihur-sell';, p.m- zij (zich, Naar) hlsnit ancy (hez'i-ten-alh), s. aarzeling, beslui—rchy (-taar-kih). a. zevenhoofdige revering. Her (hur), pr. hear, hare, haren. teloosheid. ;—ate, v. n. aarzelen; haperen. —ation, Herald (her'eld), a. heraut; wapenkoning; voor(-tee'sjim), a. aarzeling, hapering. looper,bode. —,v.a.aankondigen. —ic(he-rei'dik), lileaperlan (hespi'ri-en), a. westeltik, westersch. a. do wapenkunde betreffend. —ry, a. heraldiek, Hest (hest), s. bevel.. Hetero elite (het'e-ro-klajt), a. & a. onregelwapenkunde. matig (woord). —elitic, a. herb (urb'), a. braid. —of grece, wijnruit. —8, onregelmatig. —dux, a. onrechtzinnig. —dozy, s. a. p1. groenten. sweet —8, welriekende kruiden. onrechtzinnigheid. —yeneal, —geneous, (dzji'ni-); —market, groenmarkt. —porridge, warmoee,greena. ongelijksoortig. —geneity, (-dzje-nrit-tih), a. tesoep. —woman, groenvrouw. Herbaceous (her-bee'sjus), a. kruiden betrefongelijksoortigheid. Clew (joe') [hewed, hewn'], v. a. hakken, houwen; fen d; kruideneterid. Herb age (hurb:idzj), a. kruiden; groente; weide- vellen. —er, s. hakker, houwer. recht. —al, s. kruiden betreffend; s. kruidboek. Hexagon (hekee-gon), a. zeshoek. —alist, —arist, e. kruidkundige. —arium, (her- il exes goual (hegz-eg'un.nel),a.zeahoekig. —meter (•ern'i-tur), e. zesvoetig vers. —regular (-engloebee'rium), e. verzarneling van gedroogde planler), a. zeshoekig. ten. —ary, a. kruidtuin. —escent (her•bes'aent), a. als kruid groeiend, plantasrdig. —tvorous Hey (heel, int. ei! ha! he? —day, int. heisa! e. vroolijkheld; nchsone tgd. (ber-biv'ur-us), a. kruidenetend. —oe'ization (-uri-zee'sjun), s. plantenafdruksel in steenen. —orize Hiatus (haj-ee'tus), s. gaping, lecmte, hiatus. (-or-azj), v. n. kruiden zoeken. --one, —y (urblhl, Hiberna I (h&j-buena), a. wintersch. —tion, (-ber-nee'sjun), s. overwintering. ruttier]; kruidaehtig. a, vol 1iv. n. hIkken. Hiccoagh (hik'kof), a. hik. herculean (her'kjoe'li-en), a. hereulisch. herd (hued'), a. kudde (van groat nee), troel); Hickup (hik'kup), s. Zie Hiccough. herder. —sman, veehoeder. —, v. R. tot eene Hide (hajd'), s, huid, vel. —bound, a. atrak, vastzitter. I; gierig. kudde verzarnelen; v. n. in kudden weiden. Here (hier'), ad. hier. —about. —abouts, ad. bier- Hide (hajd') [hid, hid, hidden], v. a. verborgen (in de voigende met here samen. ornstreeks. f, one, year); § afranselen; v. n. verborgen run. —and-seek, schuilevinkje. —r, a. verberger. gestelde bijwoorden heeft het voorzetsel den klenatoon). —after, ad. & s. hierna; hiernamaala. Hideous (hid'i-ui,), a. —ly, ad. afschuwelijk, a fziehteljjk. —nese, a. afschuwelijkheid. hierop. —by. hierdoar. —ice, —into. Merin. —of, hiervan. --an, --upon, hierop. —out. hieruit. Hiding (hajd'ieng). s. (bet) verbergen; pak alaag. —place, schuilplaats. —to, —unto, hiertoc. —tolore, voorheen, eertijds. Hie (hap, v. n. zich haasten, nick reppen. —ter t h, hierrnede. :11,,,retlita Isle (he-red'i-tibl), a. erfelijk. —meat, Hierarch (haj'e-raark), a. geestelijk opperhoofd. —ical ( rattekikl), a. de priesterheerschappt be(her-e-dit'e-went). s. erfeals. ad —ry, a. treffend. —y, s. priesterregeering. erfelijk. Hier° glyph (haye-ro-glif). —gly/phic liereslarelt (he-ri'zji-aark), s. aartsketter. s. ketterij. —tie, s. better. s. beeldschrift. --glyphic, —glyphical, Mere sy a. beeldaprakig, zinneheeldig. —graphy (-rog're—t;eat, a. —tically, ad. (lie•rerikl•), kettersch. flh), a. heilig schrift. —pliant (-fent), a. priester, Claret able (heel-CIA), a. erfbaar, —age, (-tidzj), a. erfd,e1, erfenis.
73 DES.—DEV. ontploffen, v. a. ontploifen. —ation (-nee'sjun), Despot (deasput),..dwingelaud. --ic, —ical, (des- ontploffing; knal. a. —ically, ad. witlekeurig; despotiek. pot'ik-), a. Detor 01011 (de-tor'sjun). a. verwringing. —t, a. dwingelandij. Desputna te (de-spjoe'meet), v. n. achutmen. v. a. verdraaien. Detract (de-trekt'1, v. a. (front) onttrekken; . afdes-pioe-mee'sjun), a. schuiming. Desquismation !des-kwe-mee'sjun), a. afschil- trekken; belasteren. —er, a. lasteraar. —ten, (•trek'sjun), a. lastering, henadeeling; onttrekfering. king. —ire, —ory, s. lasterend. Dessert (dez-zurt'), s. nagerecht. Deaths ation (dee-ti-nee'sjun), 14. bestemming. Detriment (det'ri-ment). a. achade, —at, i-meneel), a. schadelijk. —e (des'tin), v. a. beetemmen; toewijden; doe- men. —y (des'tin-nih), a. noodlot; bestemming; Detrition (de-tris'sjun), a. afAlijting. —reader, waarzegger. the three destinies, de drie Detrude (de-troed'i, v. a. neeratooten. Detrunca te ( de-trung'keet), v. a. afkuotten, schikgodinnen. ten. —lion (det•rung-kee'sjun), a. afknotting. Destitu te (des'ti-tjoet), a. ontbloot; verlaten. Detrusion (de•troe'zjun), a. neerstooting. —lion (-tjoe'sjun), a. ontblootheid; outbering. en dobDestroy (de /awn, v. a. vernielen; ombrengen. Deuce (djoes'), a. (de) twee (op kaarten he drombelsteenen); duivel, drommel. — take..., -er, a. vernieler. mel hale.... —d, a. drommelsch. Destruct ible (de-etrukt'ibl), a. vernielbaar. tweede a. (djoe-tar-We-mih), —ion (-struk'sjun), a, vernieling, verdelging. —ive, Deutero gamy a. —Ivey, ad. vernielend. —ivgnesa, S. verderfe- huwelijk. —nomy, (-on'no-mih), a. tweede wet, lijkheid; vernielzucht. —or, a. vernieler. (vjjfde boc.k van Mozes). v. a. verDesudation (des-joe-dee'sjun), a. aterke zwee- Devasta te (de-ves' teet, dev'es•teet), woesten. —iton Idev-es-tee'rejun), a. verwoesting. ting. Develop (.dseverep), v. a. ontvouwen, ontwikDesuetude (des'wi-tjoed), a. onbrnik. kelen. —meat, a. ontwikkeling. Deseiltor y (des'ul-tur-rih), a. —ily, ad. onge- stadig; oppervlakkig; vluchtig; owamenhangend. Devest (de-vest' ► , v. a. ontkleeden; bevriiden; Detach (de•tetsj'), v. a. afzonderen loamaken; ontdoen; vervreemden. Zie Divest. hement. Deves: (de-veks 1 ). a. in-, OM- netrgebogen; hetdetacheeren. —meat, losmaktug; detac ' lend. —ity, a. in-, om-,neergebogenheid; belling. Detail (de-teal'), a. omstandig verbaal; bijzun- Device te (di'vi-eet), v. n. (from) afwijken. —lion derheid. —, v. a. omstandig verhalen. (-ee'sjun), s. alwijking. —tory, a. afwijkend. een'), v. a. ophouden; beletten, weer- Detain (de:t honden; gevangen houden. —der, a. bevelsch!ift Device (de-vajs"), a. uitvin.ese 1; oogmerk; list; zinspreuk, lens. tot inhechtenisnerning. —er, a. weerhouder; Devil (dev'v1), a. dulcet. —'s-bit, achurftkruid. aehterhouder; °intuiting. Detect (de-tekt'), v. a. ontdekken betrappen. —'s-bones, dobbelsteenen. —'a-books, epeelkaarzeeduivel. ten. —"a-dung, duivelsdrek. -er, a. ontdekker. —ton (-tek'sjun), a. ontdek- —'s-guts, meetketting. —seh, a. duivelsch. —kin, king; betrapping. —ive, a. ontdekkend. a. duiveltje. Detent (de-tent'), a. pal, drukl;er (in een nu, ronddolend. werk). —ion 1-ten'ejun), a. terughouding; out- Devious (di'vi-us), a. efwijkend, te verzinnen, uit to Davis able (de-vajeibl), bonding; hechtenis. den.ken. —e (-vaje), a. erfmaking; uiterste wilsDeter Ide-tar'), v. a. afschrikken (front), —meat, beschikking; v. a. verzinnen, uitdenken; vers. afschrikking. —rent, a. aftschrikkend. waken (bi testament); v. u. overleggen; Deterge Ide-turdzy), v. a. zuiveren. —nt, a. zui- denken.—ee !dev-i- zie"), s. erfgenaam. —er, s. uitverend middel. denker, verzinner. —or (ook: dev-i zor'), a. erf1111 atteriler a te Itle-trri-or-reet), v. a. slechter ma- later. ken; v. n. slechter worden. —tion (-ree'ajun), a. Devoid (de-vojd'), a. (of) ontbloot, verstoken; yebederving; verergering. Determin able (de-tuerni-nib!), a. beslisbaar; kant. bepaalbaar. —ate, a. —ately, ad. bepaald, be- Devoir (dev-wane'), a. plicht;plichtpleging. elissend. —ation (-nee'sjun), a. bepaling; beslis- Devolution (dev-o-ljoe'sjun), a. nedervalling; toevalling (in bezit). sing; besluit; beetndiging. —alive, a. bepalend; beslissend. —ator, a. besliseer. —e (-min), v. a. Devolve (de-volv , ), v. a. nederrollen; (on. upon) bepalen, vaststellen; besluitee; beperken; v. n. doen overgaan (in eigendum). —, v. n (on. upon) (in eigendom) taevalien, overgaan. tot een besluit komen; eindigen. Devot e (de-voot"), v. a. toewijden; toeleggen, Deterration (di-tur-ree'sjun), a. opgravitig. overgeven; vervloeken. —ed, a. toegewijd; geDeter sloe (de-tur'sjun), a. wondzuivering. vloekt, —edness, a. toegenegenheid, toewijding. -sive, a. zuiverend; a. zuiverend middel. —ee (dev-o-tie'), a. fernelaar, kwezel. —ement. Detest (de-teat'), v. R. verfoeien. --able, a. —ably, a. toewijding. —ion (-vo'sjun), a. godavrucht; gead. verfoeielijk. —ation, (det-es-tee'ejun), a. ver- (-ye' bed; verknochtheid; toewijding. fooling. —er, a. verfoeier. Dethrone (de-throon'), v. a. onttronen. —meat, sjun-el), a. godsdienstig —ionist,s.schijnvrome. Devour (de-vane), v. a. verelind en, vertcren. —er, a. onttrening. —r, a. onttroner. a. verslinder. —inely, ad. verslindend, gretig. Detinue (det'i-njoe, de-tin'joe), s. klaebt we- femegene onthouding (bevelschrift tot teruggave) van Devout (de-vaut'), a. —ly, ad. godvruchtig; toevertrouwde goederen. lig. —less, a. ongodedienstig. —neas, a. gedsdienpeton ate (det'o-neet), —ize (-najz), v. a. doen stigheid.

Su-re I tatter (eur-re-but'tur). s quintapilek. Suttee (aut-tie'), e. indtaanscheWeduWe; Verbran. --joinder (-dzjojn'dur), s. tripliek. ding* eener indiaaneche weduwe. ,Surrentier (eur-ren'dur), e. overgaaf. -, v. a. Sniffle (ent't1),a.nettce & n. (z!cli) overgeven. Sut tare (ejoe'tjoer),,a. na g, hechting; naald. vieirept tun (sur..rep'sjun), veracbalkInr, nut- i Swab (swob')., a. dwell. swabber. -, v. a. dwel(-iterne), R. ontfut'eid; in- )en; opzwatteren. -bee, a. dweller; zwabberfuteeling. (AN 'en-), ad kapitem, ecteepsjongen. gestopen; hedriegelijk. Swaddle (ewod, di), a, zwachtel; inter. -, v. a. heirnciijk, steelewijze. zwaehtelen; bakeren; afroseen. e--- nreogat e (aur'w.geet), a plitatevervanger; afgavaardiede; piaatavervaDgend middel.-e. v. a. Swaddling (swod'diteng), a. het zwechtelen; balieren. -band, -cloth, -clout, zwachtel; Wier, 110,e'fiiael, a. yen in de piuts vanging. kinderdoek. S,reoland (sur-raaund', v a. omringon. Swag (sw eg'), v. n. neerhangen (down); slingeStcmtt rt Our-inet'i,e. 0 VEriciA. ren. -belly, hanglittik. -ger (-gur), V. n. razen; v n. bijkomen. t'3a 1-venc enueven, portico. -gerer (-gut-ur), e. anoever„ StaTvey (sur'vee)„ a, overstcht„ opzlcht; opue- porter, wlndbull. -gy(-gilt). a. neerhangend. miag; sehouveing; meting. S wit! n (sweep), s. jangeling, jonge borat; vdjer; Survey (eur-vee'), v. a het opzicht (toe,tcht.) hoc- boeren*,echt, herder. den over; bezicht!gen, echouwen, opnemen; me- Swale (aweel), a. dal, Magic; achaduw. v. a. opgebruiken, variance; schroefen (den vaikea); ten. -ing, R. (het i landmeten. --or. ti.opncliter; lADdeleter. -ors4ip, a. unvbt van opzichter v. n. amelten, aroopen (van kaareen) mete)). Swallet leworliti, a. reijnvrater. Starlit, st , (sur-vaj'vei), -ance, a. overlaying. -e Swallow (-•anta), a. VP1,1111.11 gorge!; allok; (-vajv') v. a. overieven; v. n. tog in 'eve. ztjv,. guizigheid. -fish, knorhaan, zwaluwvisch. -tail, - ar , a I a......gstlevende, -arehip, a. over;evirg. zwaluyetaart. -wort, zwaluwwortel. -, v. a. -ive, a, vattaar Hof) slikken, optlobken; verzv elgen; pans teen; beSuvoapt Stile machtigan; (down) inslikken, Inzwelgen; (up) op-ib:eness a. vatbaat , e;d. slokiren, veralinden, verzwelgen. -er, inIsna-sip'!-en-eih), a. appeming,1 zwelger; s:okop. SuricIp:"en toelating. -1., a. opnemend, aannemend; a. op- Swamp (swomp') a. meeran. -, v. a. doen armor, oaunexer, zinken; in inaellijkheden vikke ►.en. -y, a. S^a ocltn to (;.;s'el-teet), v. a- verwe"" , moer,Off.e.verwekking,ppwekking. Swan (awon'), a. mean. ken. -lion zwanendons; Suspect (sus-pekt'), v. a. verdenken, ',Hecht lammertjesbaai. -ekin, moiton (soort van beef). tou.den; wantrana: en; v, argwean veeden (of). -song, zwanenzang. -eu, a. verdael•. -edness, a. verdachtheld. er, Swap (swop), F. PP v. Zie Swop. -, ad. plots. verienker, die argwaan voedt. R. act, -, int. plot! flap! terdoch,ig, a. entreua, end. Sward (awaord), s. zwoord; grazige oppervlakte, v. a, ophangen (to); °pea°, grasperk. Suspend (sae-pe ten; ophenden; horsen (from). s. °wet°, Swarm (ewaorm), 8 nwerm; gewemel. v. n. ten; Pchorser; tre,Aba,d. --ere ( urz). pl. draag- swermen, wemelen (with). Swart (swaort), A. Zie Syvarth. -, v. a. handen. stisFen, a (spa-peen'), a onsekelheid, zwert (bruin) meken; verdoukeren. a. ban- Swarth (swaorth'), -y, a. -ity„ ad, zwartschtig, looahold; opseb,,ettnr, echorsinx. gend; enz,ker. twijfelachtig: orges,tort; ge- denker, dankerbruln, taankleurig. -inns, a. (•jur0, 8. °plumping; opectocting, rchorst. donkere (bnline) kleur; tuankleur. stoking; stilstand; tchoronc -brid;c, bangbrug. Swamis (sweep), a. gekletter, gernisch; geanoef, twWelachttg. -or;', a ophoudeavd, twij- gezweta. -buckler, -er, a. enoever, zwetaer; eelachtig; a. draagtep0; ly..ddekwa,t. ilzervreter. -, v. n. kletteren, plaetien; anoeven, Sueplel on (sus-pi,fun), R. p.rg•aan, aehter- pochen. dacht. -ow, a. -,only, ed. wantrausig, ach- Swath (swath), a. zwad,atreek, rij; ale Swathe. t4rdoa.ig (of). -nu 7,4, a. wentvouTighetd. Swathe (aueetta), a. zsrachtel., winded:. -, v. Susfilt- at (eun-payre:), e. 1 uchigat; tuts caner a, inzweebtelen, takeren; teperken. waterleiding. -ation (-pi-ree'sjun), n, dieae dem- Swny (.4wee). e. sweat; gezag. macht, heerschappij; v• a. dial, ademea, zuchien. i•vloed; averwicht; lot. -, v. a. zwaalen; re--, Sustain (ova-teen'), v. a. F., hrAgen, dragen, on- geeren, besturen; invioed bebben op; (away up) onderhouden; tualhouden; uitataan, hijvrhen; (down) etrijNen; (from) a'detden van; v. verdure, -arid,, a. houdt,ar; dregelijk. -er, aa, n. zwaa!en, zich nelgen; heerechen; (with) Inondereteuner; vloenl batten op. SID St en smee(sue'te-nens),- khan (ten-tee'sJun), Swr (swiel), v., v. a. & n Zie to Swale. a. onderete -dning, eteun; onderlioud; levenson- Swear (. eel') [wore morn (swoorn)l„ v. a. derhoud. zweren; bezweren; beeedigtn, v. n. zweren (to); Suuner, to (sjoe'owr•reet), v. n. fluisteren; nun slacken. -er, e. zweerder; vloeker. mete', -lion. (-ree , ejun),8 gehilsier; gemermel, Sweat (owes), a. sweet. Sulfite (ajoe'til), a wet da nal!d. vervoordigd. Sweat (met') [sweat.] .v .a. uitzweeten (away. out); Sutter (,ut';ur), zoete!aro:; nv,ketentater, doen zweettn; v. n. no eeten; zutoegen. -el*, a.


What is the point of being insured if they will never admit wrongdoing? It is rare that an employee will steal your funds. My account was almost emptied when they sent my funds to someone in the Netherlands. Coinbase has done nothing to get them back for me. I had not even accessed my account for a week, yet they accuse me of doing something that caused this to happen. I would never give anyone my password, there’s no one else here to use my computer, my internet provider said I got no messages from Coinbase (2 step verification) on… Read more »
A . 1,` rondborstig. —stocks, Wilde gewaes,n. —stone, Frame (freemn, s. bouw, sane enetel; etellaadje; hardsteen. —thinker, vrijdenker.• —warren, vrije antwerp; raam, lijst, vorm; orde, regelinat,g- wil; vrijwilligheid. held; spant, inhout. — of the mind, geinceds- jacht. gesteldheid. —knitter, kouseuwever. —.w, trek- vrije vrouw. Free (frie'), v. a. bevrtjden, vridetellen; vrij mazaag, cpauzaag. —work, raariwerk, lijstwerk. —r Frans :a (freem"), v. a. in eene lijst zetten; van ken. —dont, a. vrijhei4; vrjidom; voorrecht. (frie'ur), a. vrijmaker; bevrijder. —ness, s. vrijpas maken, inriehten, vormen, rnaken; uittlen- heid; openhartigheid. ken, ontwerpeo. —er, a. vervaardiger; ()rawer- per. —ing, a. samenstelling; timmerwerk; om- !Freed (fried') a. vrijgemaakt. —man, vrijgelatene. Free. e (frlez') [froze. frozen (fro l zn)], v. a. trek. doen bevriezen; v. n. vriezen; bevriezen. Frasuposid (frem'poold), a. knozrig, gemelijk. point, vriespunt. Franc (frank), s. frank (geldstnk). vrijdom,,00rrecht, vrij Freight (freer'), a. lading; vrachtprijs. —, v. a. Franchise (fren'tsjiz), beladen, bevrichten. —er. a. bevrachter. terrein (distrikt). —, v.- a. vrijdom verleeuen, French (frentar) a. franseh. — bean, snijboon. vrijatellen; vrij maken. —meat, s. vrijstellikg. cowslip, Franciscan (fren-sieken),s.franciskaner monnik. — chalk, teekenkrbt ; meerechuith — a. breekbaar• aleutelbloem. — disease, — pox, spaausche pokFrangi ken. —horn,waldhoren. —niarigold,fluweelbloern. heid. —ble (fren'dzjibl), a. breekbaar. noneFrank (freak') a. —1y, ad. vrij; mild: openhar- to take — leave. met stille trom (meta.de verfranderzon) vertrekken. —ify (-i•faj), v. tip;; vrti van boaters. —, a. Frank; gefrankeerde schen. brief; varkenakot. —, v. a. fraukeeren; opprop- a. waanzinnig. Frenetic (fre-net'ik). vrij nets e vetmoaten. —(in, a. ►ezitter van Frenzy (fren'zih), a. wan'nzin. goed. -11.11, 8. openhartigheid. Frank - 0111°4n (frenk-el-moja"), a. ker'.;goed. Frequen ce (frie'kwena), a, menigte; omenFrank bc.nk 4 (frenk'benk), a. weduwgoed. loop. —0, s. herhaaldheid, menigvuldigheid; —fee, toevloed. — t, a. gedurig; menigvuldig. —tly, vrij pachtgoed. —chase, vrije jacht. —farm, s,d. gedurig, dikwijls. --tenement, vrij leen. —fold, driftrecht. —incense, equent (fre•kwentl, v. a. dikwijls bezoeken; wierook. —law, vvettig recht. —marriage, geede- verkeeren met. —ation lfri-kwea-tee'sjun), s. (het) ren-substitutie door huwelijksverdrag, —pledge, (•te-tiv), gedurig bezoeken; druk verkeer. borgtocht van ean' vriiburger. a. lterhaleerd; a. werkwoord van berhallag.—ed, razend, -waart- Feetiatic (fren'tik), a. —ly, ad. a, veel bezecht. —er, a. gedurig bezoeker. —nesd, a. razernii. Fresco (freteko), a. frtschheM; donkerheid; Feap (frep), v. a. ajorren. freseo - sehildering. Frappish ifrep'pigp, a. snorrend, kniezerig. Fratern 3.41 (fre - tur'nel), a. —ally, ad. broeder- Fresh (fresj), a. —1y, ad. versch, frisch; (nieuw; onverrnoeid. —blown, bloeiend. —man, nieuwe• —ization broedersehap. li;k. —ity (-nit-till), 3. ling; groen. —warship, a. nieuwelingschap. —new, (tret-nr-niezee'sjuzi),s. verbroederinge—ize (-neje), nieuwbakken; onervaren. —shot, stroom wet v. n. broederiijk leven. water (in zee). —water, s. zoet water; a. onerFratricide (freCri-sajd), 8. broederntoord; brae- dermoorder. Fraud. (traod'), s. bedrog. —ful, a. —fully, ad. Freak (fre , j'), a. zoet water. —, —en, v. a. verfrisscben; v, n. frisch worden. —es, —et, a. bebedriegelijk. --ulence (-joe-lens), a. bedriegelijk- a. frisehheid, venwater, rivierzwelling. heid. —7,:ent, a. —ulently, ad. (-joe-lent-). be- verechheid. driegelijk. tad* re'raught (fraot'), a. bevracht, geladen; vol (with). Fret 'free), s. rioting; ergering; greep; info —age, s. vracht. rijzend week; zeetngte; buikkramp. to put metFray (free), a. gevecht; ruzie; glee (in etoffen). a —, boos maken. —saw, meekzaag. —work, wilting —, v. a. v,echrikken; wrxjven. v. slijten. seiwerk met verhevenbeden. —, v. a. in breugen; ergeren; afslijten; invreten; metselen —, v. a. spikkelen, Freak (ftiek') s. grit, met verhevenheden; v. n. in gletiniezijn; wegvrebout maken• —isn, a. —ishly, ad. grills. t en; zieh ergeren, kniezen. to for anger, toornig -ishaees, a. grilligheid. —fat, a. —folly, ad. gemelijk. —fatness, s. gee zije. Freans (frietn), v. a. brormeerr (al,t een beer). mei)jkheid. —ter, s. kniezer. —ty. a. met verFrecki e (frek'111), s. eproet; vlekje. —e, v. a. heven werk versierd. sproetig reaken; v. n. sproetig vaurden. —ed, IVembility (fraj-e-bil'it-tih), 8. vergruisbaarheid. a. sproetig; vol vlekjes. ad• or)); vrijmoedig, gerneeu- Friabie (frertb1), a. verg,ruisbaar. —ness,s. verFree (frie'), a• zoom; ongebonden; mild (of,. —bench, weduw- gruisbearbeid. slecht afgedrukt proefgoed. —hooter, vrkjbuiter. —booting, vrtjbuiterij. Friar (f,ai'er), a. monnik; brad. white —, domiuskaan. gray—, franciakaan. -bern, vrijgeboreit. —chapel, bijzondere bagel. beriedictijn. —'s-cowl, monnikskap. )slack —cost. vrijdom van onkosten. —denizen, vrij- dwaallicht. —y, a. mounikachtig; a. burger. —footed, onhelemmerd. —hearted, gill; openhartig. —hold, vrij leen. —holder, bezitter monuikerklooster. van een vrij leen. —man, vrijman, poorter. ['ribble (frib'b1), a. —. beuzelaehtig, —r, beuzelaitr, ant. — , v. n. beazelen. -mason. vrijmetselaar. — masonry, vrijmeteelarij. ealsie'); a. ;efruit vleeecb. , —school, Fricassee (frIk• m inded, onbeschroomd; onbekonterd — minded, a, at . fruit ,n, vrijehool, armeneehool. —spoken, —tongued,

Hoe werkt Facebook geld verdienen op Weegschaal


—wash, —wax, ververebrem. —yard, houtwerf, -tuba. —, v. a. van hoot voorzien; v. n. hoot opdoen.—ed, a. houtrijk, bosehrtik. —en (wned'n), a. houten; — shoe, klomp. —mess (4-ness), a. houtriikheid; houtaebtigheid. —y, a. boeehrijk; houtrijk; houtaehtle; houteu. '11woossr veoe . ur), a. vrijer. Vt•oof (woe!), a. inalag, weefeel. Wooing (wee'vang), a. het vrijen. —ly, ad. vrilend; innemend , aanlokkelijk. Wool (woel'), a. will. bag, —bale, wolbaal. —ball, haarbal. —bearing, woldragend. — blade, wolkruid. —breaking, het aorteeren van wol. —business, wolvak, wolbandel. —card, wolkaarde. —comber, wolkammer. —cotton, boomwol, )(Moen. —dresser, wolbereider. —driver,opkoopar van wet. sehapevacht. —felt, vlit; vilten hoed. —gathering, versttooid van gedaehten. —grower, eehapenfokker. —loft, wolzolder, -pakhuts. —market, wolmarkt. —pack, —sack, wolzak, -heal. —pated, met wollig haar. —spinner, wolapinner, -spinster. —staple, wolatapel, -markt. —stapler, wolhandelaar. —trade, wolhandel. —winder, wolpakker. Would (woeld'), v. a. bewoelen. —er, a. Snap(bij touwslagers). —ing, a. woeling. Wool (woeld'), a. met... wol. Wooll an (woeinin), a. wollen; s. wollen atom'; —draper, lakenkooper. —iness (•11•ness), a. wolligheid. —y, a. wollig. oop (woep), a. roodborstje. Woos (woes), a. zeegrae. Wootz (woetz), a. (soort van) bengaalseh staal. Word (ward'), a. woord; bericht; bevel. at (in) a —, in 66n woord, kortom. by — (of mouth),mondeling. to seed doen weten, maiden. —bask, wooirdenboek, -Wet. —catcher, woordenzifter. —catching, woordensifterij. —, v. a. ultdrukken, in woorden brengen. —iness ( 1-ness), a. woordenrijkheid, wijdloopigheid. —tag, s. inkleeding. —y, a. woordenrijk, wijdloopig. Work (wurk!)„ a. week. arbeid; handeling,daad; behandeling; stiksel. at (on. to) —, aan den gang; aan bet week. —bag, werkzak. —basket, weekmandje. —box,werkdoos. —day, werkdag. —fellow, k ame read, workmakker. —house, werkhuis. —man, werkman. Lie oek beneden. —master, workmeester. —shop, werkplaats, winkel. —table, wericta• fel. —woman, werkater; Work (work') [wrought• (rant)]. v. a. bewerken; uttwerken; tot stand brengen; in beweging brengen; doen werken (gisten); behandeien; manoeuvreeren met; borduren, etikkeu. (off) verwerken; loaworken; uitstrijken; afdrukken. (out) ultwerken; bewerken; tot eland brengen, volbrengen; uitwisechen; vernietigen. (up) opwerken, omhoog werken; verwerken; verbruiken; aanvuren„ prik• kelen. —, v. n. werken, arbeiden; in beweging On; stampen, alingeren; eaten; (upon) treffen, indruk maken op. —able, a. te bewerken; In stoat am te werken. —ed (wurkt), a. gewerkt; geborduurd, gentlkt. —er, a. werker; bewerker; werkman. —ing, a. het werke n; werking; be-, nitwerking, glating; —barrel, pompbnis; — brain, werkzame gent; —day, a. alledeagech; a. werkdag, people, werkiteden.
CON —CON. • vergelijken (with). —ation (koc.-frun tee'sjun), s. Conic (kon'ix), —al, a, kegelvormig. —alness, s eKee ove rsrelling, vergelij king. kegelvormigheid. —s, s. leer der kegelenede. (kun-tjoez'). v, a. verwarren,verlegen section, kegelsnede. makes. —edly, ad. verward, —edness, a. ver- Conif erous (kun niimur-us), a. kegelvormtge vruchten dragend. —orm (ko'ni-form), a. kegel-wardheid. —ion (-zjun), a. verwarring, verlegen- vormig. held; verderf. Confut able (kun-fjoe'tibl), a. wederlegbaar. Conjectur able (kun-dzjekrjoe-ribl), a. vermoedbaar. —al, a. —ally, ad. vermoedelijk. —e -ation (kon-fjoe-tee'sjun), a. wederlegging. —e, (-joer), s. vermoeden. —e (-joer), v. a. & n. verv. a. wederleggen. — er, a. wederlegger. moeden, gissen. —er (-joer-ur), s. vermoeder. Conge (kon'dzji), a. builtint4, groat, afacheid. Conjoin (kun-dzjojn'), v. a. vereenigen, paren; v. n. (ook: kon-dzji') afscheid nemen. v. n. zich verbinden. —t, a. —tly, ad, vereenigd, Congeal (kun-dzjier), v. a doen bevriezen, doen saamverbonden. stremmen; v. n. bevriezen, stollen. —able, a bevriesbaar. —ment, s. bevriezing; bevrozen Conjuga I (kon'dzjoe-gel), a. —lly,ad. echtelijk. —re, v. a. vereenigen, in den echt verbinden; klomp. Congelation (kon-dzje-lee'sjun), a. bevriezing. vervoegen. —tion (-gie'sjun), s. vereeniging; verpoint of —, vriespunt. voeg.,ing. Congeneric (kon-dzji.ner'ik), R. gelijkslachtig. Conjunct (kun-dzjunkr). a. —ly, ad. vereenigd, Congeal al (kun-dzjrni-el), a. gelijkaardig, saamverbonden. —ion (-dzjunk'sjun), s. verbinverwant. —ality ( era tih), —alness, a. gelijk. ding; samenstand, voegwoord. —ice, a. --ively, aardigheid, verwantmehap. —ous, a. gelijksoortig. ad . samenvoegend, nauw verbonden. —ive mood, Congenit e (kun-dzjen'it), —0.,a.gelijkgeboor- aanvoegende wijs. —ure (-joer), s. verbinding; tig; aangeboren. samenloop; stoat, toestand; tijdagewricht. Conger (kong'gur), s. zeeaal. Conjuration (kon•dijoe-ree'sjun), s. sarnenzweCongeries (kun-dzjOri-iez), s. hoop, stspel. ring; bezwering. Congest (kan-dzjest'), v. a. samenhoopen. —ion Conjur e (kun-dzjoer'), v. a. dringend smeeken; (-tjun), 8. ophooping., congeotie. —ire, a. op- door een' eed verbinden; v. n. samenzweren. hoopend. —or, a. samenzweerder. Conjure (kun'dzjoer), v. a. bezweren. (down) uitCongiary (kon'dzji-er-rih),".. gift, geschenk. Congliicia te (kun-glee'sji-eat), v. n. hevriezen, bannen. (up) oproepen. —, v. n. tooveren, hektot ijs worden. —lion (-ee'sjun), s. ijswording, sen. —r, a. bezweerder, toovenaar. bevriezing. Connascense (kun-nes'sens), s. gelijktijdige geboorte; samengroeiing. Congllob ate (kun-glo'bet), a. bolrond, gebald. —ate (-beet), v. a. ballen, sarnenpakken. —ation Connate (kun-neet'), a. gelijktijdig geboren; sa(kon-glub-bee'sjun), a balling, holrondwording. mengroeiend. —ulate (kun-glob'joe-lest), v. n. bolrond worden. Connatural (kun-net'joe-rel), a. —ly, ad. Conglomera to (kun-glom'u• et), a. opgerold, geboren, verwant. —ity (-rellt-tih),—ness,a.nasamengepakt; s. zandsteen. —te (-eat), v. a. tot tuurlijke verbinding. —ire (-ajz), v. a. natuurlijk een kluwen vormen. —tion (ee'sjun), a. semen- verbinden; gewenneuoppenrolling. Connect (kun•nekt), v. a. verbinden; v. n. soConglnitin ant (kun-gloe'ti-nest), a. lijmend, menhangen. —ion (-nek'ijun), a. verhinding, behechtend; a. wondmiddel. —ate (-net), a. ver- trekking,samenhang„—ive,a. verbindend. —ircly, honden. —ate (-neet), v. R. & n. samenlijmen, ad. in verband, gemeenschappelijk. samenleven. (-nee'sjun), a. aaneenhech- Connexion, a. Zie Connection. sing; heeling, samenkleving. —afire, a, verbin- Conniv lance (kun-najivene), s. oogluiking, toe tend. toting. —e (-najv'), v. n. oogluikend toelat--n, Congrattala te (kun-gret'joe-leet), v. a. geluk- door de vingers zien, (at). —eat, R. oogluikend wenschen (upon). —lion ( lee'sjun), a. gelukwen- toelatend, toegevend. —er, s. oogluiker; die door aching. —tor, s. gelukwenacher. —tory (-le-tur- de vingers ziet. rill), a. gelukwenschend. Connoisseur (lcon-nis-our'), s. kenner. Congrega te (kon'gre-get), a. saamgepakt; ver- Connubial (kun-njoe'bi-el), a. echtelijk. gaderd. —te (-geet), v. a,„vergaderen,verzam^len; Connumeration (kun-njoe-mur-ee'sjun), a. say. n. bijeenkomen. mentelling. Congregation (kon-gre-gee'sjun), s. vergadering; Con old (ko'nojd), a. kegelvormige figuur. —ical kerkgenootschap. —al, a. eene vergadering be-, (kun-nojd'ikl), a. kegelvormig. treffend; openbaar; onafhankelijk. —alist, a. lid Conquer (kong'kur), v. a. veroveren, bemael, eener onafhankeltjke kerk. tigers. v. n. overwinnen. —able, a. overwinnelijk. Congress (kong'gress), a. botsing, aanval; ver- —or, s. veroveraar. gadering, congres. —ional (kun-gres'sjun-el), a. Conquest (kong'kwest), a. verovering, zege; (hM) een congres betreffend. —ire (hun-gres'siv), a. veroverde; aankoop. samenkomend; aanvallend. Consanguin eons (kon-sen-gwin'i-u4), a. in Congru enee (li-on'groe-ens), —envy (kun-groe' den bloede verwant. —ity, a. bloedverwantschap. en-mih), a. overeenstemming, gepamtheid. cut, Consarcination (kun-saar-si-nee'sjun), a. ea-O., a. strookend, geschikt, passend. —ity(ktin- rnenlapping. groe'it-tih), s. overeenstemming; gesehiktheld, , Conscience (kon'sjens). a. gevveten; bewnstheid; nauwgezetheid; billijkheid. in —, in all —, e, , ,theid. 5 2.
487 —er,'tn. Importer; pawn-broker. —ihp,v. importation; allegation. —ster, v. female pawn broker. Inbreuk, v. infraction, infringement, transgression, encroachment. — maken op, to infringe upon, to transgress, to encroach upon. Itahrokketem, Inbroliken, ov. w. to break into; to 1040 successively. Inhruln, bv. dark-brown. Iea lortsisen, on w. to rush into. Enbutg en, or. w. to bend inward, to inflect. —leg, v. bending inward, inflection, Ince..eine en, or. w• to collect. —ing, v. collection. Inconsequent, by. & be. inconsoquent (-ly), inconsistent with one 's salt. —ie, v. loconsequense, inconsistence. Indschtig, by. mindful (aan, of). Thaken, to put in mind of. tinting en, ov. w. to summon, to cite. —er, m. summoner. —ing, v. summons. Indarona en, or. w. to dam up. to embank. —ing, v. embankments Indelven, ov. w. to dig into. Indeuken, or. w. to consider. Intrierd wad, bw. indeed, really. Indian, rw. if, in case. ludiets an, ov. w. to deliver in, to present. —ing, v. delivery, presentation. Indigo, v. indigo. indUk en, ov. w. to dike, to embank. —ing, diking, embankment. Indoen, or. w. to put (to get) in, — into, Indonapel en, or. w. to plunge into., to immerge. --ing, v. immersion. Indoop en, or. w. to turn (to twist, to screw) t. w. to intrude. Into; zich Indragen, ov. w. to carry into. Inds...wen, or. w. to enter trotting, — at a trot. IndrUv en, ov. w. to drive i to force) In, — into; to emboss, to enchase; to float into. —ing, v. driving (forcing) in; floating in. Indrillen, ov. w. to pierce. IndrIng en, or. 'or. to push (to mar, to force) in, — into; on w. to penetrate; (op) to press; each t. w. to intrude. —end, by. intrusive. —er, m. —.ter, v. Intruder. —ing, v. penetration; intrusion. IndrInken, or. w. to s callow, to such in. Intirog en, on. w. to shrink in, to dry in, up. —mg , v, drying in, — up, desiccation Indroog, hi. very dry. Indrutpen, on. w. to drop (to trickle) in, — into. Indrultien, on w. to ru'h into. Indruk, m. impression. —ken, ov. w. to press in, w into; to impress, to imprint, to inculcate. —king, v. pressing in, impression. —set, o. stamp, impression. Indruppelen, or. & on. w. to drop in, —Into, to instill. Induiken, ov. & on. w. to plunge (to dip) in, — into; to draw much water. Indewen, ov. w. to push in, — into, to bend inward. Ineen, bw. together, into one another. —groeien, on. w. to grow together. —krimpen, on w. to shrink, to writhe. —Zoom*, on. w. to meet

Waar kan ik verkoop BTC voor contant geld


on. wa to dream; to be absent (in mind). —er, m. —ster, v. dreamer, visionary; dotard. —erig, by • & bw. dreaming (-1y), sleepy (41 y), drowsy (.ily), dull (-y). —erij, v. reverie, vision, fancy. Droop en, ov. w. to baste. —ing, v basting. Drop, on. drop, eaves; disorder in the breast of a o. Spanish licorice. —stun, suckling woman. m. & o. Zie Druipste on. on. W. Droppel, m. drop. —pia, strangury. — 8 soijze, to drop, to trip. to trickle. —Inge, bw, by drops. Droackenrd, m. bailie. —schap, o. bailiff's office, bailiwick. Droetten, on. w. goals —.to run away, to make off. Drtist in. bailiff. — (teat, —.chap, o. Zie Prospoordsehe p. —endienst,ssessigeDruide,m. druid. Druif. v. grape; head (knob) of a lighterman 'a pole; easeabel. —geneel, grape.sweliing. ambrosia. —on. vintager's knife. —vlies, oyes. —earwig- grape-like, uveoun. m & v. Zie Drultoor. Drull, ne. —en, on. w. to loiter; to slumber; to Temp.—oar, mope. mopue. ooren, on, w. to mope. —oorig, mnpish, sullen. —oorigheid, moplehuess, sullenness. —er, m. —ster., v. loiterer; drowsy head, mope. rnopus. Drosip, a,. mrop, eaves. — en, on. w. to drop, to drip, to trickle; to run; to be cast (op een exams.). —had, shower - bath. —nat, wet all over, throughwet. —netts, sniveling nose, sniveler.—oog„running eye, blear-eye. —oogig a bleare eyed.— staart.person (dog) that steals away. —.tearles s to sneak away. —atoartend, sneakingly. —steen, stalactite. —er, —srd, m. gonorrhoea. —use, v. dropping. Denison. on, w. Zie Aandrutsen. Druir eblead, o. vine-leaf. — aeons, vine-tree. —epit, atone of grapes. —eadit, shin of grapes. —Meet, grape stalk—enbloed, —mot, —onto, juice of peps., wine. —enhorf,—enmand, dorm. —enlezer, vintager. —entesing,—enoogst, vintage. —snmoer, dreg* of grapes. —enpers, wine-press. —enperser, wine-presser. —enrank, branch of a vine. —intro., bunch of grapes. Druk, by. very busy, full of (crowded with) business, much occupied; bustling. m. pressurn; dietreete oppression, affliction; print, printing, impression; edition. —ken, ov. w. to press, to squeeze, to pinch; to oppress, to afflict; to print; iemand in sijne amen —, to clasp a. o. In one re arm. op cone lettergreep —, to lay a !stress upon a syllable. kV liegt aloof het gedrukt I., he lies impudently. —bal, printer's ball. —doeh, pressing-cloth; compress. —fell, —foot, error of the press, typographical error, erratum; printing-fault. —inlet, printing-ink. —hasten, cost of printing. —kunst, art of printing, typography. —letter, type. —loon, printing-charges. —paper, printing-paper. —pers, printing - press; press. —perevrifhesd, liberty of the press. —proof, proof, proof-sheet. —echrift. printed paper, — book. types. —week, press work. —load, by. & bw. exceedingly heavy, excessive (-1y), grievous (-Iy), oppressive . (-1y I.—ken, m. primmer; printer, pressman; —sjangen, printer's devil; —epee, case. —ahneeht, journeyman printer; tympani

At rm.: iri VIE, on. ao moul , er away. rteteis ant, (it. W. to i , eor .d dlawit,e -may, linsit. purnert Aftat n trelt,„ ov. a', to ,,,,pavate Ly a wall. Afclattilt,n,ov xi , to fini.;.11. AInresn;rtor, Zie A fascnaer, w. to take di wrt, — off, —from,, Alele711 en, (iisimount; to shorten, to to pal. out off, to amputate; to cut tkaarten); to cheat (to ease) of, to ehargr, to force from; to free Ito deliver) from; to wipe off, to clean; to clear the table; to infer, to conclude, to guess. het ,auk —, to unyoke. den mom —,to skim (to cream)

Kun je geld verdienen kopen en verkopen van Bitcoin


Southey (south'iti), in. Southey. Southwark (sath'urk), g. Southwark. Spain (speen), g. Sponje. Span lard peniurd), 1. Spanjaard. —irh, A. Spaarisch. Si. arts g. Sparta. —n, a. Spertaansoh; Spencer (spen'sur), tn. Spencer. Spire (spajr), g. Spier.. Sporades (spor'e-diez), g the —, de Sporaden. Stagira iste•dzji're), g. Stagira.' Stamboul (etem.boel'), g. Stamboul. Stephanus ( sterm-nus),m.lhefanus.—es(stie'vn), m. Steven. —.neon (late' v n-an), m. Stephenson. Sterne (sturn),m. Sterne. Stettin (tetetnin, stet-tlen"), g. Stettin. Stirla (stlel-c), g. Stiermarken. Strasburg (stres'burs), g. Strastsburg. Stratford (stret'fu,d). g. Stretford. Stuart (stjoe'urt), m. Stuart. Stuttgard (vtoei'gaard), g. Stuttgart. Styria (etiet-e ►, g. Stiermarken. Styx (stIke), my. Styx. Su (soe),f. voor Susan; Santje. Suable g. Zwaben. —a, a. Zwahlsch; Zwaab. Sudetes(ajoe.dinies), g, the —, de Suddten. Suez (soe'ls ►, g. Suez. Suffolk (sufnuki, g. Suffolk. fluky (soe'kih), f. voor Susan; Santje. Surat (rjoe-ret'), g. Suratte. Surinam (sur-i-nem"), g. Suriname. Susan (sjoe'ten), —nah •zen'ne), w. Susanna. Sutherland (suth'or-lend), g. Suthisrlaud• Swansea (swilon'et),,g. S wansea. Swell a (swied') t. Zweed. —en (swied'n), g. Zw den. —LA, a. Z weedach. Swift (swift). an. Swift. Swiss (swiss), a. Zwitsersoh; i. Zwltser, (de) Zwit. 3011.
DEJ.—DEM. o Deject (de-dzjekt'), v. a. neerslachtlg maken; be- Deluge (del'joedzj), a. zondvloed; overstrooming. —edly, ad.neerslachtig, bedrukt. —, v. a. everatroomen. droeven. —ednets, —ion (-dzjek'sjun), a. bedruktheid; stool- Dein/ sion (de-ljoezjun),1 a. begoocheling; begang. —ory, a. stoelgang bevorderend. —ure drog. —sive, —sort', a. misleidend, bedriegelijk; hersenschimmig. s. uitwerpsel. Delve (delv), v. a. & n. delven, graven; uitvorschen. Dclapse (de-leps',„ v. n. afvallen; afglijden. Delat e (de-leer'), v. A. aanklagen, verklikken. Demagogue (dem'e-gog), a. volksmenner. —ion 1-lee'sjun), a. aanl:lacht,aanbrenglng. —or, Demain (de•meenl, a. domein, vast goad. Demand (de-maand'), a. each; vraag, on —, op a. verklikker. —ory, a. aanllagend. vertoon. —, v. a. eiochen; vragen. —able, a. Delay (ee-lee'), a. uitstel; oponthoud. —, v. a. eischbaar. —ant, a. eischer. —er, a. vrager; mauitstellen; ophouden; verhinderen; v. n. dralen, nor. talmen. —er, s. uitsteller. Dennarcatton (di-mer-keo'sjun(, a. grenslijn. Debbie (deribl)., a uitwischbaar. Delecta e Ide-ickt'ibl), a. —lily, ad. aange- Demean, Demesne (de-mien'), s. Zie Demain. nem, verukkelijk. —biene8s,s. verrukkelijkheid. Demean (de-mien'), v. a vernederen, verlegen. —tion (del-ek-tee'sjun), s. genot. — one's self, zich gedragen. —or, a. houding; Delega to (del'e-geet).. a. afgevaardigd. —, a. gedrag. argevaardigde. —, v. a. evaardigen; opdragen. Demen cy (di'men-sih), a. krankzinnigheid; —tion Igee'sjun), a. afvaardtging; lastgeving; waanzin. —tate (de-men'tet), —ted, a. waanzinoverdracht; (de) afgevaardigden. nig. —tate (de-men'teet), v. a. kraukzinnig maDele to (de-liet"), v. a uitwieschen. —terious keu. —tation (-tee'sjun), a. krankzinnigmaking. (del-e-Wri-us), a. vernielend; doodelijk. —tins Demerit (de-mer'it)., s. (het) laakbare, °flyerdienstelijke. —, v. u. Jeta laakbaars doen. (lt'sjan). B. uitwitoching; doorkaling. Demi, (dem'ih) [in samenst.), a.; half. —cannonDell (delft, s. oteengroef; aardewerk. Delibern te (de lib'ur-et), a. —tely. ad . be- lowest, 30ponder. —cannon-ordinary, 32ponder; hoedzaam; vastberaden. (-eat), v. a. over- —cannon of de greatest size, 86ponder. —culverin, wegen; v. n. beraadsiagen (on); besluiteloos halve veldLlang; lOponder. —devil, halve duivel. :Ain. —Jewess, a. bedaehtzaantheid; vastberaden- —ditone, kleine tarts. —god, halfgod. —john, heid; overlegging. —lion (-ee'sjunl, s. overwe- veldflesch. —/ance,lichte lane. —/une,halve mean. ging. beraadslaging. —tire, a. —tively, ad. over- —quaver, een 16e noot. —semi-quaver een leggend; beraadalagend. —tar, a. beraadslager. noot. —rep, vronw van verdachte levenswijze. Dellea cy (del'i-ke-sih), a. lekkerheid; lekkernij; wolfahond. kiesehheid: k eurIgheid; teederheid; netheid. —te, Demise (de-majz'), a. overlijden, vcracheiden; overdracht (bij uitereten wil). —, v. a. vermaa. —tely, ad. (-Vet.), lekker; kieseh; keurig; tee- ken; in erfpacht geven. der; net. —tenets, a. teederheid; tijnheid; lekker- Hernias ton (de-mis'sjun), s. ontslas; afdan. held. Delicious (de-lis'sjus), a. —ly, ad. heerlijk, king. —ive, a. —ive/y, ad. onderdanig, gedwee. Democra cy (de.mok're-sih), a. volksregeering. verrukkelijk. - nets, aangenaambeid; genot. —t (dern'o-kret), a. democraat. —tic, —neat. (del-i-gee'sjun), a. verbinding. a. (dem-o-kret'ik.), demoeratisch. Delight (de-Isjt'), R. vermaak; geneugte; verruk- king. —, v. a, verheugen; bekoren; v. n. beha- Desnol ish (de-mol'isj), v. a. afbreken, goo,-en seheppen, genot vinden t iv) .—ful, a. —fully, pen. —isher, a. afbreker, alooper. —ition (demolls'sjun), a. afbreking, stooping. gPnotvol. —fulness, a. vermake- Itikheid; bekoorlijkheid. —some, a. aangenaam. Demon (di'mun), a. booze geest, duivel. Delinen te (de-lin'i-eet), v. a. sehetseu; ant- Demon lac (de-mo'ni-ek), a. bezetene. —Jac, —iacal (dem-un-naj'ikl), —ian, a. duivelach. werpen. —tion (ee'sjun), s. afmaling, schetsing; —ology (di-mun-ol'ud-zjih), a. leer der booze oehetn. —tor, s. sehetser. Deliaquen cy (de-line'kweu-sih), a. vergrijp. geesten. Demonstr able (de-mon'stribl), a. bovijsbaar, —t, a. rehuldig; a. overtreder. leelf.ques ce (del-i-kwes", v. n. smelten; ver- betoogbear. —ably, ad. klaarblijkelijk. —ate (-street), v. a. bewijzen, betoogen. —atson (demvliegen. —cence 1-kwes'sens),s.smelting.vervlie- un-stree'sjun), a. bewijs, betoog. -stive, a. ging. —cent (-kwea'sent), n, smeltend; vervliegend. —ative/y, ad. (-stre- ay.), aanwljzend; betoogend ; Delicate ,, e-larreetl, v. n. Wen, raaskallen. Delhi oars (de-liei-ne), a. ijlhoofdig. —ousneas, klaarblijkelijk. —ator (oak: dem'un-atree-tur), a. betooger; bewijsvoerder. —atory, a. bewij—um, a. ijIhoofdigheid, cond. Deliteseence (del-i-teet'sens), a. teruggetrok- Demoral isation (de•mor-el-i-zeesjun), a. zekenheid. denbederf. —ize (-mor'el-ajz). v. a. zedelocs Deliver, (de liv'ur), v. a. bevriiden; verlossen;

Weal (wiel), a. welzijn. welvaitrt; striern, atreep. I nvre-it'h''')!Inat.erVkbdeil; welvaart. —ily. ad. Wealth o acltro —y, a. rift, vermogend. —mess (-1-neal), a, Welgesteldbeid. Wean (mien'), C. a. spenen; afwennen. —el (-id), —nag, a. geepeend kind; — dier. Weapon (wep'n), a. wapen. —ed (-and), a. gewalkend. —less, a. ongewepend, weerl000. Wear (weer), a. (bet) dragen, dracht; alk)tinX, (wier), dam, bade, waterkeering; elljtaadje. vischfaik. — and tear, het verelijten; rampen an wederwaardighoden. Wear (weer') [wore, worn, (woorn)]. v. a. dragen, aanhebben; afdragen, afalljten; verteren; efenattan; gewennen. (away) veislijten. (of. out) atellkjten, afdragan. (out) uttputten: ten elide brengen. —, v. n. zleh houden (In het dragen ► , duren. (away. off) verslijten; vervallen (on) verstrijken. (out) afelijten; &firemen. —aide, a_ dranbehr. —er, as. drager; verelijter. —ing, s. bet dragen! —app, b(w leteedArde17 .11. vermoeid. —!new(.1-11e.S), reraineldhatd; verveling. —isms, a. —isomely, ad. (-1-sum.), vermosiend; lastig ; vervelend. —isomeness (-i.aurn-)„ a. lautlglield; verveling. --y, ave. rvpasol-la. (of) ; (of) nat. —y, v. a. venmoelan; Wectaand (wle'ind), a. luehtpkip. Wencel (wi'zl). a. wezel. —fared, sthrad van aslaat. —gutted, mager. Weathe., (wetteur), a. wader. stress of swain. wear. —beaten, door etormen getetaterd ; errweerd; bevaren. —bit, slag van het alikertonw om den boy van het braadapil. —board, loefzii de; waterbord. —bound, door het wader opgehouden. —braces, pl. loefbrassen. —rock, wearitaau. - coal, v. a. onder het bij!eggen over ern' anderen boeg wenden. —driven, door den storm gedresen. —gage, wterwilzer ; loot —pieces , wearglee. —headed, ongeatadig, wirpelturtg. —leech, lostlijk, —line. windsteek. —moot, dtcht wader den wind liggend. —proof, legen het wader beatand. —quarter, windviering op de loafzijde. —sail, geteerd reit, presenning. —sheet, loefachoot. —shore, loef-, opperwal. —shrouds, pl. loetw ant . —side, loefzij de. —spy, wetrprofeet. —tack, loefhalo webrkundig. Weather (weth'ur), v. a. eau de lucht bloat stellen. luchtee; te loevert (te borer ► ) zetlen; met moeite omzetlen; uttetaan, detonation, te boven komen (out). —1y, a. te )never; eh1P, eehip, dot gord hij den wind zellt.
435 tined; ale Doophek. —kind, god child. —kked, christening-drest,baptismair obe.—essal,obristeninpfeast. —seam, christian name. —plechtighind, ceremony of christening. —ease, egg-sauce. —wader, god-tattier, —vont, font. baptistery. —water, baptismal water. --eosin& Mennonite. en. & v. child (person) to be ' baptized, child held up to baptism. —es, ov. w. to dip, to plunge; to mix, to adulterate; to baptize, to christen; to duck (bii teelleden); to DEW, to surname. —er, m. dipper, plunger; baptIzer; Baptist. —ing, v. dipping, plunging; baptizing, christening. —eel, 0. baptism. Door, bw. & vs. through; by; thoroughly; qUite — en —, thorougly, quite. — elkander, one with another, on an average. — midden, in two, asunder. het panache jeer —, all the year round, throughout the year. Doorbakkesa, wv. w. to bake thoroughly; on. w. to continue baking. —, by. well-baked, welldone. Doorlsaretea, on. w. to burst (to:crack) asunder. Dcsorbouken, ov. w. to beat asunder. DoorbUten, ov. w. to bite through; to earrode. Illawrbentioren, ov. w. to peruse, to run over curaorily . Doorbiazen, us. w. to blow through, — asunder, on. w. to blow on. Dourbor en, ov. w. to bore through, to pierce, to perforate; to stab; to sink (een sal" ,ing, v. piercing, perforation. Doorbouwen, on. w. to continue building. Doorbraak, v. breach, rupture. Doorbratien, ov. w. to roast thoroughly; on. w. to continue roasting. —, by. well-roasted, well done. Doorbrandan, ov. &on. w. to burn, —through, — thoroughly; to continue burning. Doorbreken, ov. w. to break, — to pieces, — through; on, w. to break, to burst (forth, through); to pierce the clouds; to become prevailing, Doorbreng en, ov. w. to get (to lead) through; to pass, to spend; to squander, to waste, to die, ni p ate. —er, m. —*ter, v. 'squanderer, spendthrift. Doorbulgen, or. w. to -break by bending; on. w. to bend, to give way. Doordacht, by. dully considered, well-weighed. Doordaneees, or. w. to wear out by dancing. Doordeukvn, ov. w. to perpend, to consider maturely, to run over in one 'a mind; On. w. to reflect., to ponder. Doordian, vw. as, since, whereas. Doordoen, ov. w. to get through; to blot (to strike) out, to cancel: on. w. to continue, to go on. Dourdraafater, v. Zie Doordraver. Doordraal en. ov. w. to run riot, to live in debauchery. —er, m. wild spark, rioter. kioordrngen, 05. w. to carry (to bear) through. Doordraw en, on. w. to trot on firmly ; to pass trotting; to hurry on. DoordrUlfeter, v. Zie DoordrUvar. Doordrijv en. ov. w. to drive (to push) through; to enforce, to push, to carry through, to effectuate; het —, to carry one 's point; on. w. to float through. —er, m. forcer, obstinate person.
H ► N.-HAR rUkskunde, commercial geography; —agent, commercial a,_ ent; —batons, balanco of trade; --bedrijf, traffic; —belong, commercial interest; —Zietrekkingen, commercial relations; —bled, commercial (news-) paper; —crisis, co nmercial oriels; —firma, commercial fir.; —gebruik, custom in trade ; —geed, commercial spirit ; —geschiedenis, commercial history; --kantoor, commercial house, — eaahliehment; —ondernenting, commercial enterprise, speculation ; —rein, commercial Journey; —reisiger, (am mmercial) traveller; --rechf, commercial law ; —school, commercial school ; '--steles', commercial system ; branch of trade. --tarief, commercial tariff ; —tractaat, —verdrag, treaty of commerce ; —vaartuig, trading-vessel, merchentrnan; —vereeniging,commer°tat association ; --verkeer. commercial in ercourse . —vloat, merchant-fleet ; —vriend, correspondent, friend ; --trijheid, liberty of trade ; —wetten, commercial law; ; —saak. con; nerctal
Paychoinaney (sayko-men-sih) : a. geeatenbe. Pugh (poe), int. poe! bah! Pugll (pjoe'dzji!), a. handjevol. -ism, a. bet vuistswering. veehten. -ist, a. ratistveehter. Ptarnsigan, (tatter:II-gen), a. aneeuwhaen. Pterodactyl (ter-o-dekstil), s. voorwereldlijke Puguaicl oats (pug-nee'sjus), a. etrijdlustig. -ty a. strOdlustigheiti. hagedis of vledermuis. Pulane (pjoe'nih), a. jonger; Klein, Bering. Zftlean (tiz-en ), a. gerstewater. Ptyernagogue (tiz'me-gog), a. twijlverdrij vend , Patialinn ce (pjoe'ia-sent), a. macht. -t, a. -tly, ad. mach'ig, steel. middel. Puke (pjoek), a. Zia Puce. -, a braakmidde,l; )Puberty (pjoe'hur-tih(, a. buwbaaaheid. braakael. - V. n. brakes. Pteltescen ce (pjoe-bes'aens)„ a. huwbaarwor• Pulchritude (purkri-tjoed), a. sehoonheld. ding. -t, a. huwbaarwordend. v. n. pieces; kraunen. -ing, a. Pul e Public (pubnik), a. algemeen, publiel. in -, 't openbaar. -, a. algomeen, epentaar, publish.; gepiep; gekreun. -debt, staatssebuld. - funds, pl. staatspapteren, Pull (poell'), a. ruk, trek; strijd. -back, beletsel. -, v. a. & n. rukiten, trebles; plukken, scheneffeeten. - good, algemeen welzkin. -hearted, minded, -epirited, bezield met tjver voor het Ten; roeien. (down) neerhalen; aloopen, vernedecent afmatten. (of') aftrekken, uttrukken. (en) algemeene weizijn. - house, tapperij, kroeg. - paper', - prints, nleuwabladen - sate, open- aantrekkett. (out) ultrukken; op de reeds Wes. (up) aptreklen; uitrukken; aitraelen. -er, a. bare verkoop, veiling. - scales, pl. stadswaag. plukker, Welker. Public ass (publi-ken), s. herbergier; tollenaar. -ation (-lies'ajun), a. bekendmaking; uitgave , Pullet (poePlit), a. kuiken. -ist (-slat), a. rubliatat.-ity -nen, Pulley (poerlih), a. katrol, take'. -door, deur met eon gewiehi .-piece,kniestuk(aan eats hulas). a. openbaarheid. 1Pribilab (pub'l(e!), v. a. bakend mabaia; nitgeven. Psalluln to (pul'ijoe leet)„ v. n. kiemen, ultlooe. bekendmaker; uitgever. -ment, a. hapen. -tion (-leefsjun), P. kleming. Pullmoutiry (prilfrnun.e-rib), a. vas de longen; welijksafsondiging. long-. - a. longkruid. Peace (pjoes'), a. donherbruin. -ron (-se rots), a. Pulmonle (pul-mon'ilt), a. van de lougen; long-. bladluts. - a. longrniddel; longlijder. -fist, boviat Puck (puk', a, berggeeat. Pulp (pulp'), a. zaehte mem; merg; vleeech (van (aardawam). vruchten). -ing-mill, moles ter ontbolstering Packer (prileur), a. wijd bleed; kreukje, vouw; der kolliaboonen verlegenheid. -, v. a. & n. plooien, krenken. Pudder (pud'dur), a. oceans, getter. v. a. Pulpit (poelfpit), a. spreekgestoelte, kennel. -tkumper,kanselklopper.-ica/(-pit'ikli,a.kansel-. overbluffen, oversebreeuwen; v, n. razes, tieren. Pudding (poed'dieng), a. podding; beuling, vat POP Wig (pulp'ua), -y,a.weekivieezig.-ousness, hoed. clack bIoedworat. white, - leverneuling.! e. vesekheid; vleezi,gbeid. -bag, -cloth, poddingzak. -fish, (snort van) , Polaat e (puleeet), v. n. kloppec, tikken. -ilg braaem. vleeaebpodding. -sleeve, wijda (-e-til), a. geslagen kunnende warden; a. slagmouw. -stone, poddingsteen. -time, etenstip; ; instrument. -ion (-aee'sjun), a. klopping; palsjoist tijdetip. I slag. -or (-seetur), s. klopper, tikker, houtworm. Puddl c (pud'd1), a. modderpoel. -c, v. a. mod-orY (-e'tetr-r/h), a. kloppend, tikkend. derig ;troebel) makes; met madder diehtetoppen; Pula e (pule), a. pole; polsslaKi schommeling; peulvrue ht. --e, v. a. stooteu, druven; v. n. clean, v. n. plassen, marsen. -y, a. modderig. Puddoek (pudfduk)' a. omheining. -ific (-ink), a. den pole opwekkend. a. ion (purtjun), a. voartatooting. Pad ency (pine'denaith), -icity Pulver able (pervur-ibl), a. vergruisbaar. exhaamaehtigheid, eerbaarheid. (-i-zee'sjun`, a. vergruising, fijnataanP',10,1QUICINV (pjoe'fel-lo),3. Zie Pew-fellow. (-ajz), v. a. fijn (tot poeder) wrkiven e (ploe'e-Ti1) a. kinderaebtig. --ity ping. a. Itinderachtighotd I of stoat.. -u!ence (-varfjoe-lens), a. stotSgtold. P nia rye esti (pjne - ur'pe - Tel), a. kranm , van het - a lent ( -ver'jae- lent), a. stoftig. C. a. met reukbream bed. — fever, zogkoorts. Pcalril (pul'vll(, a. reukpoeder.  

Is Bitcoin een algoritme


a. uitwendia vourkoui,u; uttwouitwendig. aend leerling. —ality (-nerit-tih), 0. uttmeudig(nelz), s. uiterlkjkiteden. held. Extersion (eks-tur'sjun), s. uitwrijving. Extill (eks-till, v. n. of-, uitdruppelen. —ation (-ee'sjnn), s. uitdrappeling. Extinct (eks-tinkt'), a. uitgedoofd; afreschaft uitgestorven. —ion (-tink'sjun), a. uitdoving verdelging. Extinguish (eks-ting'gwisj).. v. a. ultdoven, blussebent vernietigen. —able. a. bluseltbair; vernietigbaar. —er, s. blusseher; dompertje; doofpot. —meat, a. , uitdoving, blussebing; vernietiging. Extlrpa te (eks-tur'peet), v. a. uitroeien. —lion (-pee'sjun) s. uitroeiing. —tor t•pe-tur), s.uitroeier . Extol (eks-tor), v. a. verbefien, prijzen. —ler, a, lotredensar. /Extortive leits-tor'siv). a. —/y, ad. afpersend verdrukkend. Extort (eks-tort'), ". a. ontwringea; afpereen, afknevelen; v. n. knevelarij plegen. —er, s. atparser, —ion (-tor'sjun), a. afpereing, knevelar;j. —ionary (-tor'sjun-e-rth), a. knevelend,onderd rukken& —ioeer (tor'sjun-ur),... afperser, knevelaar. TOxtreset (eks-trektl, a. utttreksel; attreksel. —, v. a, uittrekken; aftrekken. —ion (-trek'sjun), s. uittrekking; worteltrekking; afkornst. —ire, a. utttrekbaar. Extradition (eks-tre-disj'un), a. nalevering. Extrageneous (eke-tre-dhji'ni-us), a. van eene andere soort; vrpe.d. 'xta-ajssdiclat (eke-tre-dzjoe-disj'el), a. buiten yarn, van reebten. Extramission (eks-tre-misrun), s. uitzendfng (near buitenslands). Extramundane (eks-tre-raurt'deen), a. buttonwereldseb. Extraneous (eks-tree'ni-us), a. ultheemsek. Extraordlnar lea (ekttroedi-ne-riez), a. buitengewone dingen (uitgaven, onkosteu, cut.). ad. —y, F, buitengewoon. —inns; e. buitengewoothetd; ongemeenheid. Extraperuchial (eks-tre-pe-ro'ki-el), a. buiten het kerapel. Extt aprovinelnl (eke-tre prooln'sjel), a, bui ten het Rawest. Extraregular (eke-tre-reg'jcz-Jer), a. buiten den regal. Extravagn nee (eks•trev'e-gene), a. buiten• sporigbeld. —nt, a. —ntly, ad.buitensporig, kwistend. —nt, a. overdrijver, buitenspurig mensal. —te, (-geet), v. n. uitspatten, raaakallen. —tion (gee'sjun), s. buitensporigheid. Cxtravesn te (eks n trev'e-eeet), v. N. uit de (-see'elun), a. uitbloedvaten dengen. starting Rat de utter)). Extraversion (elcs-tre-vur'sjurt), a. nitstortinO. Extrent ti(eks- Wear), it. ulterst; —unetion,laatste olieiel.:i—o, a. uitetste . boogste mate. —ely, a. a. uiterste; ' uitermate, zee, —ity (-trem'it-tih), niterste etnd (punt; nood). Extrien bie (ektetri-kibl), A. tilt te redden; ti' ontwarren. —te (-keel), v. a. uithetpet, outwarren. —tion (kee'sjun), s. uithelping, bevrij. ding , ontwarring.

Inflict (in-flikt'), v. a. opleggen (on. upon). —er, s. (straf-) oplegger. — ion (--flik'ajun), s. oplegging; straf. —ive, a. (strallopleggend. Infinen ce (in'floe-ens), s. invloed (on. upon. over. with). --ce, v. a. invloed hebben op; bewegen, nopen. -.4 R. invloeiend. —tial, a. —tialiy. ad . (-en'sje I-I, invloedrijk. (-en'ze), s. griep. Influx (in'fluks), —ion (-fluk'sjun), a. toevloed, instromning; ingevinr.

Hoe krijg ik gratis Coinbase Xlm


—, v. a. & n. lovers, Hymn (him'), s. lofzingen. —ic (-nik), a. lofzangen betretTend. Ilyp (hip), s. zwaftrinoedigheid. --. v. a. zwaarmoedig maken. Hyper bolo (hai-pur'bo-le), s.hyperbool. —bole. (-1111), a. overdrijving. —bolie,—bolieal. a. —Wisely, ad. (-per•bol'llt-). overdraven, overdrkjvend, —bolize (-lajz). v. a. overdrijven; v. a. bij vergrooting apreken. —borean (-per-bo'ri-en), a. van het hooge Noorden; streng koud . —critic (-per-krit'ik). a. streng km,strechter, letterzifter. —critic, —ethical (-per-kriVik-), a. overdreven atreng, bedilzuchtig, Hyphen (haffin), s.. koppelteeken. Hypnotic (hip-not'ik), s. slaapmiddel. Hypochondria (hip-o-kou'dri•e), a. miltzucht, zwaarmoedigheid, hypochondria. —c, —cal (-dray'. a. miltzuchtig, zwasrmoedig. a. huichelarij, ge• ilypascri sy veinsdheid. —te (hip'o-krit), a. huiehel Aar, sebtinheilige. —tic, —tical. a. —tically, ad, (hiphuiehelachtig, schijnbeilie. Ilyposta sis (haj-pmete-sis), s. zelfstandig wezen, persoonlijkheid; nrine , bezinkmel. —tecal (•1,0-qteVikl), R. wezenlijk, persoonlijk. iiypothe cute (haj-pottei-keet), v. a. verpanden. —cation ( kee'sjun), a, verpanding. — sic, a- voorouderstelling, stelling. —tic, —gee, a. —tically, ad. (-po-thet'ik-), vooronderstellend. Hyssop (hiz'zup), a. hijaop. Hysteric (his-ter'ik), — al, a. van de moederkwaal; met zenuwthevallen beh,bt. —8, pl. moederkwaal; zenuwtoevallen. Ilysterotomy (hia - te-roeuni - mth)„ a. keizersuede.

Geduid, o. patience; indulgence, forbearance. —ig, by. & bw. patient (-1y). Gedurende, ye. during. Gedurlen by. & bw. continual (-1y). —heid, v. continualness. Gedraw, o. pushing. joggin. g Gedwatell, o, erring, strayin g. Gedworrel, o. whirl, whirling. Gedwee, hy. & bw. supple (-ply), Pliable (-bly); docile, flexible, meek (-fp, submissive (-1y). —heid, v. supplenera, pliableness, docility, meekness. Gael weep, o. enthusiAsm, fanaticism. Geed well, o. mopping, swabbing . . Gedwtng, o. forcing; teasing, crying. G edwongen, by. forced; affected. —held, V. constraint; affectation. Gnat' (te), bw. dog cheap, for a mock-price, for a mere song. Geefster, v. giver, donor. G eel, by. & o. yellow. —oieter,brazier. —gieterij, brass-foundery. —hoist, fustic. —rink, green-finch. —nicht, jaundice. —suchtig, attacked with the jaundice, jaundiced. —aehtig, by. yellowish. —held, v. yellowness. Geese, tw. no, not one, not any, none. — van beide, neither of them. in —en deele, in no wise, in no respect, by no means. Geenerhands, Geetterlel, by. of no sort, of no kind. op — wtjs, in no wise, in no manner whatever. Geangageer d, a. betrothed, engaged. Geenszlne, bw. not at all, by no means. Gee's, v. banstickle, Geer, a, gusset; gore. Geeren„ on. w. to incline to one side, to recipe, to slant; tie Afhonden. m. whip, lash; scourge. —brocder,—monnib, flagellant. —trok, good for-nothing. —pant, whipping-poet. —roccle,whipping-rod.—slagslash. —OW, whipping. —car, m. whipper; flagellant. —en, ov w. to whip, to lash, to flog: to beat against. —ing, v. whipping, flogging, flagellation. G east, v. heath. Geese, m spirit; mind, intellect., genies, wit: ghost; spectre. fraaie Vt. sterke freethinker. de heilige —, the Holy (3 hoet. den — geven, to breathe one 's last, to yield up the ghost. voor den — kossen, to occur to the mind. —drift, enthusiasm, eagerneee, ardor. —clrijfater, tie Geeetdriiver. --drineend, by. & ow. fee atical ( - 13). --d,ijver, enthusiast, fanatic. —driiverv, enttinelasmfenaticism,bigotry.—kracht,atrength, power of the mind, energy. —1.0, witty, ingenious; spirituous, etrnng. —vermogen, faculty of the mind, mental power, intellectual faculty; talent, part. —verictiOning, apparition. —vervoering, enthusiasm. —verwant, by. congenial of mind. —vcricantschap. congeniality of mind. —enbanner, —enbeticcerder, enorcitser, necromancer. —enIeer, doctrine of spirits, pneumotology.— enr(jk, —enwereld, intellectual (spiritual) world. —enxiener, visionary, ghoet -seer. Goestelkik. by. & bw. spiritual (-1y), immaterial (-1y), incorporal (-1y); ecclesiastic (-ally), rell-

Abroach (e-brootsj'), ad. gereed om afgetapt te worden. v. a. een vat opsteken om of te tappen. Abroad (e-brand"), ad. buiten; buitenalands. Abrogat a (eb'ro-geet), v. a. atschailen, opheffen. —ion (-gee'sjun), a. afschaffing, opheffing. Abrood (e-broed'), ad. broeiend. Abrupt (eb-rupt'), a. a'gebroken, plotseling. —ion (-rup'sjun), a. afbreking. —ly. ad. .plotseling. —nets, a. aftebrokenheid; overtjling; steilte; kortileid van stiji. Abscess (eb'ses), a. gezwel; zweer. Absci nd (eb-rind'(, v. a. afanijden. —salon (-KW jun), a. afsnijding. Abscond (eb-skond'), v. a. verbergen. —, v. n. (from) zich verbergen; zich ult de voeten make. —er, a. voortvluchtige. —sion, a. vlucht. Absen ce leb'sens), a. afwezigb.eid; — of mind, verstrooidheid. —t. a. afwezig; verstrooid. Absent (eb.sent'), v. a. (from) verwijderen. —ee —er, a. afwezige. Absinth (eb'sinth), a. alpem. Absist (eb-eist'), v. n. (from) afzien, afiaten van; opgeven. Abaolta te (eb'so-ljoet), a. —tely, ad. onbepaald; voistrekt, onopzichtelijk, stellig; oppermachtig. —tenets, e. onbepaal dheid, will ekeur, despotisme. —tion (-ljoe'ajun), a. vrtspreking, kwttschelding. —tism, a. alleenheerschappit, despotisme. —tory (-solloe-tur-rih), a. vrtjsprekend. Absoiv atory (eb-aoi've-tur- rib), a. vrijsprekend. —e (eb-zolv"), v. a. vrijspreken (from. of); abaolutie geven. —er (-zol'vur), a. vrijapreker. Absonant (eb'so-nent), a. wanluidend; ongertjmd. Absonate (eb'so-neet), v. a. achuwen. Absorb (eb-sorb'), v. a. opslurpen, inzuigen; in zich opnemen; verslinden. —ed. a. (in thought) in gedachten verdiept. —ent, a. opdrogend; a. opdrogend middel. Absorp tlon leb-sorp'sjun), a. opslurping, enz. —tire, a. opslurpend, enz. Zie Absorb. § Absquatulate (eb-skwet'joe-leet), v. n. zich uit de voeten maken. Alhotain (eh-stem"), v. to. (from) zich onthouden v.. Abstemious (eb-sti'mi-us), a. — ly, ad. onthoudend, matig. —nets, a. matigheid. Abstention (eb-sten'sjun), a. onthouding; verhindering. Abater ge eb-aturdzj'), v. a. reinigen, zuiveren. —gent, —sive (-stur-siv),, a. reinigend, zutverend; afdrogend. —sion (-stur'ajun), v. afveging; zuivering. Abstlnen ce (eb'sti-ncns), s. onthouding. —t, a. —tly, ad. matig, onthoudend. Abstort (eb-stort'), v. a. ontweldigen, afpersen. Abstract (eb'strekt), a. afgetrokken begrip; ult. treksel. —s, e. orgeiregisters. v. a. Abstract (eb•strekt'), a. afgetrokken. aftrekken; uittrekken, afzonderen (from). —ed, a. afgetrokken; diepzinnig; verstroold. —edly, ad. op zich self beschouwd (from). —ednees, a. afgezonclerdheid; afgetrokkenheid. (-strek' *jun), s. afgetrokkenheid; afgetrokken denkbeeld. —ire, a. aftrekkend, afzonderend. Abstringe (eb-Istrindzn, v. a. ontbinden.
Penates (pe-neetiez), pl. huisgoden. Pedicle (ped'ikl), s. steel, atengel. Pedicul ar (pe-dlk'joe-ler), —out, a. luizig. Pence (pens), p1. stulvers. Zie Penny. Pane11 (pen's11), s. penseel; potlood; griffel.—ease, — disease, luisziekte. polloodkoker. —cloth, —rag, penseelPedigree (ped'i-grie),penseel-, s. geslachtsboom. witch. —, v. a. teekenen, achilderea. Pediment (ped'i meat), a. kroonlijet. Pedier (ped'lur), s. rondventer, marskramer. Pendant (pendent), s. oorbel; wimpelhanger. —ess, s. rondventater. —y,s. marskramerth mars- Peuden ce (pen dens), s. helling, overhelling. ktamerswaren. —cy, s. uitstel, opechorting. —t, a. hangend. Pedobapt Ism Ipl-do-bep'tlzm), a. kinderdoop. at-, overhangend. Pend ice (penidls), a, afdak. luifel. —ing, a —let, a. voorstander van den kinderdoop. Pedometer (pc-dot:WI-Mr), s. weg-, achreden- hangend, onbeslist. Pendul on. (pen'djoe-lus), a. hangend; besluimeter. tih), —ousness, a. Pedun cie (pe-dung'kl), a. bloem-, vruchtsteel. teloos, onzeker. —osity a. ginger — cular (-kjoe-ler), a. ran eon' stengel. —culate hangende stoat; onzekerheld. (-kjoe-let), a. geateeld. (eener klok); —ball, —bob, knop aan den clinger; punttang. —pliers, Peel (piel'), s. schil; schietachop (bij bakkers). —clock, slingeruurwerk; —, v. a. pellen, schiller; plunderen; v. n. ver- Penetra ble (pen'e-tribl), a. doordringbaar. a. doordringhaarheid. vellen; afschilferen. s. peller, Wittier; plun- deraar. —ings (-iengz), p1. sehinen. —ncy (-tren-s1h), a. doordringendheid; doorzicht. Peep (piep'), s. (het) to voorschijn komen; blik; —nt (-treat), a. doordringend; acherpzinnlg. —te giurende bilk- aanbreken (van den dog). —hole, (.treet), v. a. doordringen (with); doorgronden; v. n. doordringen (into). —lion (-tree'sjun), a. kijkgat. —, v. n. gluren; te voorschijn komen; doordringirgg; doorgronding; scherpzinnigheid. uitkomen; aanbreken; piepen. (at) begluren. ( forth) roar den dog komen. —er, a. gluurder; —tire (-tree-tiv), a. doordringend; scherpzinnig. kijtglaa; nog; kuiken. —tiveness ( tree-tiv), s. doordringendheid; scherp • zinnigheid. Peer (pier'), s. gelijke, wederga, makker; pair. —, v. a. gelijk steller; v. n. te voorschijn Ito- Penguin (pen'gwin), a. vetgana, pinguin; wilde men; aanbreken; loeren, glares. —age, a. pair- ananas. achap; (engeltehe) rijksadel. —ess, a. gemann Peninsula (pen-in'ajoe-le), a. Echiereiland. --e, a. van een achiereiland. eens pairs. —less, a. —lessly, ad. onvergelijkeltjk, Peniten ce 1pen'i-tens), —cy, a. berouw, boete. weergaloos. —lateness, a. onvergelijkelijkheid. Peevish (pie'visj), o. —ly, ad. knorrig, gemelijk, —t, a. --tly, ad. herouwhebbend, boetvaardig. korzelig. —ness, s. knorrigheid, gemeltjltheid. —t, a. boeteling; biechtkind. —Ha/ (-ten'ajel), a. boetvaardig; boetc-; a. penitentie-boek. —tiara Peg (peg'), a. pin; vioolschroef; stoot. —top, tot. (-ten'sje•rih), a. de boete betreffend; a. boet—, v. a. pinnen, vastpinnen. — priester, hiechtvader; biechtatoei, boeteling; verkersels. Pegasus (peg'e-sus), s. Pegasus. erh hed Pegmatite (peg'me-tajt), s. (so (soonvan),.graniet. Penn ached pen'nesjt), a. bout geatreept. ant (-nent), s. takel, hijschtouw; •impel. —ate (-net), Pekoe (pek'o), s. peceo-thee. Pelagic (pe-led'zjik), a. van de zee. —ated (-neet-id), a. gevleugeld, gevederd. —er, s. Pelf (pelf), a. schatten, rijkdoro; mammon. schrijver; pennenkoker. —Um (-ni-less), a. arm. —non (-nun), a. vaantje. Pell4nan (pel'i-ken), a. pelikaan. Pell et (per lit), a. balletje; prop. —icie(-ikl), o. Penny (pen'nih ► , s. stuiver; penning. —a-liner, vliet, huidje. —itory (-11-tur-rih), a. muurkruid. echrijver. —father, duitendlet. —grass, —weed, (pet-mel'), ad. verward, door elkander. penning-, luiskruid. —post, stuiverapoet. —royal, Fells (peh ► , p1. perkementen molten, clerk of the —, kruizemunt, vlooikruid. —weight, penninggespaarzaam in wicht. —white, zilverwit. boekhouder btj de achatkamer. Pellucid (pel-ljoe'sid), a. doorschijuend. —ness, kleinigheden. —worth, kleinigheid; koopje. Penside (pen's11), a. hangend, zwevend. —ness, a. doorschijnendheid. s.vel,onbereide huid; slag. —monger, s. hangende toeetand. huidenkooper; peltertjhandelaar. —wool, doode Pension (pen'sjun), a. jaarwedde; kostgeld. —, wol, sterfwol. —, v. a. werpen, smijten; v. n. v. a. peneioneeren. —ary, a. gepensioneerd; B. razen, tieren. —er; a. werper, amijter; razende; gepensioneerde; pen,ionaris. —er, a. gepensiovrek. —ing, a, geraaa, getter; a. armzalig. —ry, neerde; gewoon student (te Cambridge); ligtra(trih), a. pelterij, boot. ensive (pen'aiv), a. —ly, ad. peinzend, zwaarPelvis .(pel'vis), s. bekken. Pensive Pen (pen'), a. pen; hoenderhok; Echaapskooi. moedig. —nest, a. stIlheid, ernst; zwasrmoedig-case, pennenkoker. —holder, pennenhouder. held. —knife, pennemes. —man. schrijfmeester; achrij- Pentacapsular (pen- te-kep'sjoe-ler), a. met vijf zaadhuisjes. ver. —manship, s. schrtjfkunst! (het) schrijven. —stock, verlaat, duiker. —wiper, pennenveger. Yenta choral (pen'te-kord), a. vijfanarig speelMtg. — gen ( gon), e. vul'hoek. —gonal (-teg un-, v. a. echrliven; opstellen; opslutten (up). net), a. vijfhoekig. —meter (,tem'i-tur), a. vijfPenal (pi'nel), a. atraffend; straf-. —rode, wet- roetig vers. —njular (-ten'gjoe•ler), a. vijthoektg. bock van etrafvordering. —law, atrafrecht. —ly, --rchy (-aar'kih), s. vtjfmanschap. —oast (-spent), s. straf; boete. s. htjechtoestel met vijf katrol len. ---etie/c (-atik), Penance (pen'ens), a. boete.

cryptogeld om te investeren in 2019


m. fresh-water Jack. —, be. bare, open; here; ready. — eld, ready money, cash. llattrOslU 'Mk, be. & bw. obvious (-ly), evident (-1y). --held, v. obviousness, evidence. Beard, in. beard; whiskers (ran eene tad); wattle (van eec haan); fins, bones (vast 'es tralrinch); down, feather (vas eene pen); bit (ran een aleutel), in den — to:linen, to reproach. —eeheerder, barber. — vron. ft ub. beardless. —iu, be. _ Ba iu 13bearded. tt t, de — e the devil himself. limmeeder, v. womb. Beare, m. perch; addict.. —mull, perch-dinner. —sirs, a. apeeies of monkey. finarviles, o.chorion. Bans, rn. master, fore-wan. timmermannbaal master carpenter. rroolijke merry pig, boon companion. den — epees, to play the master, to lord it. iemand de — zijn, to surpaui a. o. een — vass ern anoek, a large pike Bent, v. profit, gain, advantage, benefit; relief; avail. — vinden, to get (to obtain) relief. to — semen, to avail one's self of. v. selfishness,
Bury (ber'ih), a. begraven. —ing, a. begrafenis. —log-place, begraafplaats. Bush (boesj), a. atruik; kreupelbosch. —el, a. achepel. s. lommerigheid. —y, a. struikig; mtg. Bus lly (bit'i-Ilh), ad. tjverig, bezig. —iness (bieness), a. bezigheid; berocp; aangelegenheid, zaken; to net up in —, eene sank beginnen. Busk (busk), a. planchet. —et, a. bosachage. —in, a. tooneellaars; tooneelspel. Buss (buss), a. bus; haringbuts. —, v. a. kussen. Bust (bust), a. boratbeeld. § —, v. n. bankroet gaan, —ard (bust'ard), a. trapgans. —er, a. gevaarte; acherts. Bustle (basil), a. rumoer, gewoel. —, v. n. woelen, veel beweging maken. (about) heen en weer dribbelen. (away) nigh wegapoeden. —r, a. bedrijvig mensch. Busy (biz'ih), a. bezig, onruatig. —, v. a. bin* houcien. —body, albe , chik. prp. behalve. But (but), conj. natter, doch. —, ad. slechts. — for, zonder; ware het niet om. But (but), a. grens; ulteinde. —, v. n. aanraken. —sling, topreep. Butcher (boetarur), a. vleeschhonwer. —, v. a. slachten; vermoorden. —bird, negendooder. —row, vleeschbank. —ly, ad. moorddadig. —y,s. vleeschhouwer(j; slachting. Butler (but'iur), a. bottelier, keldermeester. —ship, a. bottelierachap. Butment lbut-ment), a. gedeelte van een gewelf. Butt (but), a. doelwit, mikpunt; stout; vat. —end, stomp einde; geweerkolf. —, v. a. atooten. Butte (but), a. verhevenheld, heuvel. Butter (burtur), s. boter. —, v. a. boteren; den inzet verdubbelen. —bump, roerdomp. —bur, paardeklauw. —crock, boterpot. —cup, kraatevoet. —flower, boterbloem. —fly, vlinder. —milk, karnemelk. —nut, olienoot. 7-pear, boterpeer. —print, boterspaan. —tooth, entjtand. —tub, hoterton, botervlootje. —y, a. aptjakast; a. balerachtig. Buttock (but'tuk), a. bil; spiegel (van een sehipl; kruie (van sett paard). Button (burtn), a. knoop; knop; zee-egel. —, v. a. knoopen. —hole, knoopsgat. 5 --wood,wilde vijgeboom. Buttress (but'tress)„ a. beer; stutmuur; ateun, —, v. a. onderetutten, sehragen. Butwink (burwinkl, a. kievit. Butyraceous (bjoe-ti-ree'sjus), a. boterachtlg. Butyrous (bjoe'tt-rue), a. Zie Butyraceous. Buxom (buks'um), a. —ly, ad. vrooltjk, dartel. —nets, a. vroolijkheid. a. Buy (baj):[bought (baot)], v. a. itoopen.• kooper. Buzz (bun), a. gegons. —, v. a. toefinisteren; in bet geheim verapreiden; v. n. gonzen; fluisteren. —er, a. oorblazer. Buzzard (burzurd), a. havik; domkop. By (baj), prp. door; naast; bij, met; om; voor. —, ad. nabij; tegenwoordig; voorblj; langs. 'Araks. — the —, wat ik zeggen wil. — and dicht bij. — the way, in bet voorbtjgaan. hard to get — heart, van batten leeren. — the boat, per boot. — sea, over zee. —far, varreweg. —bidder,
LOG - LOH. I oglioek. —glass, loggias. —house, blokhuis. —dinal (-tjoe'di nel), a. lengte-; naar do leugte —line, loglijn. —man, houtdrager. —reel, logrol. berekend. —rolling, het atrolien van gevelde boomstam- Longsome (long'sum), a. langdradig, vervelend. men. —wood, eamptehe-hout. —tail, a. —wits, ad. Zie onder Long. !Logarithm (log'e-rithm), s. logarithmus. Loo (toe), a. beest (zeker kaartspel). —, int. pak —icai (-rith'mik.), a. logarithmi.eh . aan ! —, v. a. attroeven, beest malten. Loggata (loegete). pl. (snort van) kegelapel. Loob y (loe'bih), a. lummehlomperd. —ily, ad. Loggerhead 1".og'gur - hed), e. botterik; teerpan, lummelachtig. to fall (go) to —a, haudgemeen worden, pluk- 1Loof (loef', s. loef, windzijde. —frame, loefhermit. —duck, dikkop (eend). —turtle, zeeschild- spent. —hook, halatalie. —hook rope, bulletouw. pad. —ed, a. dom, bet. —pieces,jagers. —tackle, derde hand (take'. —,v.n. Logic (lodzyik), a. redgrunde, logica. —al, a, loeven, bij den wind opsteken; (up) oploeven. —ally, ad. (-M.), redekunstig, logisch. —ian Look (leek), s. blik; voorkomen, uitzicht. —, int. (lo-dzjisj'en), s. redekundige. kijk! —, v. a. & n. zien, kijken; er uitzien. —big. Logo grliph (log'o•grif), a. woord- letterraad- eene hooge borst zetten. — black, zuur zien. (about) eel. —machy rondzien; op zijne hoede On. (after) zien near; e a. woordenzifterij. IL °flock (lo'hok), s. likpotje. acht geven op. (at) aanzien; beschouwen. (back Loin (lojn), n, !endestak. —s, pl. lendenen. upon) overwepen. (for) zoeken; uitzien naart - to Loiter (loj'tur), v. n. lenteren. talmen; (away) gemoet zien. Iinupon) aanloopenbij. (into) uitzien verleuteren. —er, a. leuteraar. op; onderzoeken. (on. upon) aanzien• houden, beLoll (101), 8. mother's —, moeders kindje. sehouwen. (oat) uitzien. (out for) uitzien v. a. ' naar. uttsteken (de tong); v. n. leunen; hanger, zich (over) doorloopen, nazien. (to) acht geven op, zoruitrekken; uithangen (van de tong). — eared, met gen voor. (up to) opzieu tot. , aren. —lard (-lord), 0. aanhanger van Look er (loek'ur), s.kijker.—er.on, s. toeschouhango o. p cTliclki /piff we, —ing-glass, spiegel. —man, man op den ult. suikergebak. kijk. —out, . ultkijk. (loPlop)„ v. n. Zie to Loll. Loom (loem'), a. zaoht. — ga/e,labberkoelte. —, Lotohard (lom'burd), a. geldschteter, wisselaar; s. •eefgetouw; huisraad; meerkoet;handvat(eener bank van leenalg. roeispaan). v. n. zichtbaar worden, schirnen, Low') (lump), s. kogelvisch. opdoemeu.—ing, s. voorkomen lode verte,schijn, Lone (loon'), a. eenzaam, enkel, alleenstaand. opdoeming. -line., a. eenzaamheid; zucht tot eenzaamheid. Loon (loon), a. schurk, sehavuit; duiker. —1y, a. eenzaam; de eenzaamheid beminnend. Loop (loop'), a. lus, strik. —hole, kijkgat, sehiet-nese, —saneness, s. eenzaamheid. —some, a. eon- gat; uitvlucht. —lace, passement. —ed (loept), a. zaam, treurig. vol lumen. hang (long'), a. lang; langzaarn, langdradig. in 'Goose (lees'), a. loeheid; vrijheid. a, —ly. ad. the — run, op den lan,gen dour. —, ad. lang. los, slap; onachtzaam; onsamenhangend;loslijvi,g; all night —, den geheelen naeht door. — ago, losbandig. —gown, slaapjapon. vlug, onlang geleden. since, sedert lang. —boat, sloep. gedwongen. —strife, wederik. middelsteeg. —headed, chow. —lease, Loose (lose'), v. a. losmaken; slaken; vieren; onter fpacht. —legged, langbeenig. —lived (lajvd), Mean; bevrijden. —ground, van grond afraken. langlevend. — necked, lang van bait. —pepper, — sound, geen grand meer pollen. — , v. n. het lenge peper, staartpeper. —primer. garmond- anker lichten. —nests, S. losheid, slapheid; loslijletter. —shanked langbeertig. —sighted, ver-ziend. vigheld; losbandigheid. —span, gerekt, langdradig. —sufferance, lank- 'Loosen (loes'n), v. a. losmaken; open lijf maken; moedigheid. —suffering. a. lanktnoedig; e. lank bevrijden; v. n, losgaan, loaraken. moedigheid. —tail, Jartgataart; cut and —, allerlei Loover (loev'ur), s. luik, dakvenster, slag van menschen. —tongued, babbelachtig. luchtgat. —toothed, met lenge tendon. —waisted, lang van Lop (lop'), a snoeisel. snoeihout; vloo. —, v. a. lijr. —ways, —wise, ad. in de lengte. —winded, sneelen, toppen; laten vallen. -per, a. boomiang van adem; langdradig. —wort, engelwortel. snoeier. —pangs (-piengz), p1. snoeisel, snocihout. Long (long), v. n. verlangen (after. for), Loquacl oils Ilo-kwee'sjua), a. praatachtig. Longonimity (long-ge-nim'it-tili), s, lankmoe- —ousness, —ty (-kwes'it.tih), a. praatachtigheid. Lord (lord'), s. vorat, heereacr, heer; opperste, Longe (lundzj), e. uitval. meester; Opperwezen; gernaal, echtgenoot; lord, ILangev al (lun-dzji'vel), --our, a. lang levend. pair, baron. — of the manor, ambachtsheer. — of ( dzjev'it-tih), s. long leven, hooge ou- the year, regeerende planeet. —'s-day, dug des derdom. Heeren. day:of the —, jongete gericht. —, v. a. tot Lang' mantis (lun:dzjim'e-null" a. langhandig. lord verheffen; v. n. heerschen, den beer spelen. —nietry (•e-trib), s. Iengtemeting. —ly, a. lordach-tig, voornaam,gebiedend, Longing (longieng), a. —ly, ad. verlangend (for). trotseh. —liners (-li-ness), a. voornaarnheid, def-, s. verlangen, vuriFe begeerte. tigheid, trots. —ling, a. heertje. —ship, a. lordIlatmletnepaity (lun•dzjink'wit-tih), a. groote af- echap; beerlultheld; gebied. stolid; langdurigheid. Lore floor), s. kennis, kuude, onderricht. 11.ongirill ;lot:Wisp, a. langachtig; langwerpig. Lurid s. suburb, schavuit. l.ongita de (lon'dzji -tjoed), s. (noorder-) breedte. Lori cate (lorl-keet), v. a. pantseren; overtrelt-
Oregon (or'e.gan),g. Oregon. Orl gen (or'i-dzjen), m. Origenes. --11000 to-rlno'kok g. Orinoco. —on (o-rsynn), my. Orion. Orkneys (ork'n1z), g. the —, de Orkadieche elLinden. Orleans (or'11-euz), g Orleans. Orpheus (orljoes), my. Orpheus. Osiris (o-sania), my. Osiris. Ousian (001-en), nn. Ovalan. Ostrogoth (osstro-loth), i Oust Goth. Otaheite (o-te•hajt' •hajt'i), g. Otaheite. Otho(o'tho), tn. Otto. Otide (oed), g. Oude. Ovid (ov'id), tn. Ovidius. Owen (Win), m. Owen. Oxford (3zslurd), g. Oxford.

Wat is Blockchain goed voor


Max en, ov. w. to finedraw. —er, m. iinedrawer. Medallist, v. medal. Riede, y. mead, hydromel; madder. Mode, bw. also, likewise. —, v.. with. Itiledearbeld en, an. w. to cooperate. —er, m. fellow-laborer. cooperator, helper. Ritedebesehuldigde, m, & v. ,ne aczused of the MILMO uffen ,,e. Medebexttter, m. joint-owner, -proprietor. rn. rival. Ntedeborg, m, tallow-ball, -guarantee. Medebrengen, or. w. to bring (to carry along) with; to import, to roduce, to require. edebroed er, m. brother, com panion, colleague, fellow-member. —sehap, v. confraternity. >ell edeburger, m. —ea, v. fellow-citizen, town 'amen; town 'a-woman. —schap, o. fellow-critieenship.
AVO.-13AL. Awkward (aowk'wurd), a. —ly, ad. lamp, onbandig. —nets, a. lempheid, onhandigheid. Awl (now!), a. els. AWIlk (aowm), a. sam. Awn (town), a. beard (van gray of koren). Awning (aown'ieng)„ a. dekzeil. Awry (e-ra]'), ad. scheef, verkeerd. Axe (eke), a, Mil. Axiom (ekalum), a. axioms. —atic , —sliest (ekei-o-met'ikl.), a. onweersprekelkjk. Axis (eLs'is), a. as. Axle (ek'al), a. —tree, a. wagenas. Ay (aid), ad. ja. —green, s. maagdenpalm, Aye (eel), ad. vow altijd. Azimuth (ezn-moth), a. azimuth. Azot a (ez'ot, e-soot'), a. atikatof. —lc (e-zot'ik), a. atikatofachtig. Azure (ee'zjoer), a. hemelablauw. —, a. uitspansel. • v. a. blauw kieuren. Azymee (ez'ima), a. feest der ongehevelde bros. den.

In welk land Bitcoin is legaal


a. bepaaldheid. —tion (niebjun), a. bepaling; v erkl firing. Definitive (de-ftn'i-tiv), a. —ly, ad. beslissend, bepaald. —, a. bepalingswoord. —neat, a. bestissendheid; bepaaldheid. Deflagra billty (def-le.gre-bil'it-tih), a, verbrandbaarheid. —ble (de-flee'gribli, A. verbrandboar. —te (derie•greet), v. A. in brand stekeu; v. n. in brand vlitgen. —tion (.gree'sjun),s. verbranding. Deflect (de-flekt'). v. a. doen afwijken; v. n. wijken. —ion (flek'sjun), a. afwijking, afwending. Deflexuee (de.fleks'joer), s. afwijking. Deliora te (de•flo'reet), a. tutgebloeid. —tion (def-lo-ree'sjun),s. maagdenschennis; bloemlezing. Deflour (de-flauwe), v. a. ontoieren; onteeren. —er, a. maagdenschender. Delia ous (de/4.-us), a. afvloetend. —xion (deIlakelun), a. afvloeiing; lazing. Defoedation Idef-e•dee'tlun , , a. bezoedeling. Defoliation (de-fo-li-ee'sjun), a. (l;at) afvallen der biaderen. Deforce (de-loon"), v. a. met geweld onthouden. —meet, e. gesvelddadige onthouding. Deform (de-form'), v, A. misvormen, schenden, — ation (def.ur-mee'ejun), s. mismaking. —ed. a. —edly, ad. miamaakt, wanstaltig, — ity, a. mismaaktheid; wanstaltigheid. Defraud (de-frond') v. a. bedriegen; berooven; ontfutaelen. — ation (lef-rao-dee'sjun), a. bedrog; berooving. —or, a. bedrieger; ontfutselaar. Defray (de-free"), v. a. bestrijden (kosten).—er, a. bekoatiger. —ment, e. bestrijcling (der koaten). Deft (deft'), a. —ly, ad. aardig; vlug: knap. Defunct (de-funkt'), a. overieden. —, a, over. ledene. Defy (defer), v. a. tarten; uitdagen. Degarnish (di-gaaentsj), v. a. ontsieren, ont. . blooten, ontdoen van hezetting. Deeper acy (de-dzjen'ur-e-sih), a. ontaarding, vw.bastering. —ate, a. — ately, ad. ontaard. —ate, v. n. ontaarden, verbaoteren. — ateneos, — ation ( - ee'sjun), s. ontaarding. — one, e. — ously, ad. verbasterd. Degluti nate (de-gloe'ti•neet), v. a. von de lijm ion makers; ontwarren. —lion (deg-loe-tie'ajun), s. inzweiging. Dcgrad ation (deg.re.dee'sjun), e. verlaging; ontaarding; verdorvenheid. —e (de-greed'), v. a. verlegen; vernederen. — ing, a. — ingly, ad. (degreed'ieng - 1, onteerend; vernederend. Degree (de-griel, a. grand; trap; rang. by —a, trapawijze. 4 to a —, in groote mate. Degustation (deg-us•tee'sjun), a. proeving. Dehisce (de-his'), v, n. —nee, s. opengaan,gapen (van planten). Dehorta tion (di-hor.ioe'sjun), a. afrading. —tory (de-hor'te-tur-rib), a. afradend. Del chic (dils-said), a. godsmoord; godsmoorder. —fication (if-fi.keesjun), a. vergoding. —fier (-if- fej- ur), a. vergoder. —fY (if-fail, a. a. vorgoden• Deign (deep), v. a. vergunnen; v. n. itch varwaardigen. De loon (di'izm), s. godisterij. —tot, a. godiat. — istic, — istical,a. (-is'tilt-), godistisch. —JO a, ,C;Odbeid.


A NA .—ANS . —ogy (-ud-zjih), a. gelijkvormigheid, overeenkommt. —psis (-I-zia), a. ontleding. Analy tic (en-e-lit'ik), —tical, a. analytisch. —ties, a. leer der ontleding. --re (en'e-lajz), v. a. ontleden. Ananas (e-nee'nes), a. ananas. Anarch teal (e• naar'kiki), a. regeeringloos. —ism (en'er-kizm), a. verwarde toestand. —y (en'erkih), a. regeeringloosheid. Anathema (e-neth'i-me), a. banvloek. —tire (-tajz), v. a. in den ban doen. Anatomical (en - e - tomlic1), a. ontleed.kundig. Anatom ist (e-net'o-mist), a. ontleedkundige. —ice (-majz), v. a. ontleden. —y, a. ontleedkunde; geraamte. Anceat or (en'ses-tur), a. voorzaat. —rat (-trel), a. voorvaderlijk. —ry (-trih), a. geslacht, yourvaderen. Anchor (eng'kur), a. anker; ateun. to cast or drop het anker uitwerpen. to ride at —, voor anker liggen. to weigh —, het anker lichten. the —drives, het anker is v lot. to shoen an een anker bewoelen. — v. a. & n. ankeren. —age, s. ankergeld; ankerplaats. —ground, —hold, ankergrond. Anchovy (en-tsjo'vit), a. anajovis. Ancient ,ee ►t'ajent), a. oud. —, a- de groote vlag. the —a, de ruder, —ly, ad. oudtijds. —ry, a. held van geslacht. And (end), conj. en. --iron (end'aj-run), a. yourbok. Androgyn cal (en-drod'zji-net), —ous, a. tweealachtig. Android (en'dro-id), a. draadpop. Anecdote len'ek-doot), a. anekdote. Anemo graphy (en-e-mog're-fIh), a. windbeechrijving. —meter (-mom'i-turf, a, windmeter. Anemone (e-nem'o•ni), s. anemoon, klaproos. Anend (en-end"), ad. loodrecht. Aneurism (en'jou-rizm), a. slagadergezwel. Anew (e-njoe'), ad. op nieuw. Antrac tuous (en-frekljoe us), a. bochtig, kronkelig. —ture ( tjoer), a. bocht. Angel leen'dzjell, a. engel. —shot, kettingkogels. —ology (-ol'ad-rjih), e. leer der engelen. Angelic (en-dzjel'ik), —al, a. engelachtig. —a, a. engelwortel. Anger (eng'gur), a. gramschap; pijn. —, v. a. vertoornen. —ly, ad. gramstorIg. Anglo graphy (en•dzji-og're-fih), a. beschrijving der bloedvaten. —logy (-ol'ud-zjih), a. leer der bloedvaten. Angle (enegl), s. hoek; henge•. —, v. n. hengelen. —r, s. hengelaar. Angli clam (-eng'git-sizm), a. engelache spreekwijze. —cite (-sap), v. a. engelech maken. Angling (eng'glieng), a. het hengelen. —line, hengellijn. —rod, hengelroede. Angor leng'gur)., a. hevige pijn. Angrily (-eng'gri-lih), ad. gramstorig. Angry (eng'grih), a. gramatorig, bawl (at. with); smartelijk. Anguish (eng'gwisj), a. angst, faltering. —eel, a. beangat, gefolterd. Anvil ar (eng'gjoe.ler), —ous, a. hoekig. —arity (-leett-tih), —arness, a. hoekigheid. —ated, a. gehoekt.

cryptogeld zcash


Sabin a (se-bayne), g. Sabina. —e (seb'in), w. Sabine; i. Sabijn. Sadduc wan (sed-djoe ai-en), a, Sadduceesch.—ee (aed'djoe-ale), r. Sadduce0r. Satanra se-ha're), g. Zahara. Sal f. anon Sarah; Saartje, Saar. Saladin (sere-din), tn. Se.ladijn. Sallabury (eaolzthir.111), g. Salisbury. Saillunt (aellust),m. Sallustius. Sally (sei'lih), f. vnor Sarah; Saartje, Saar. Saionson (ael'um-on), in. Salomon. f. aerie Samuel; Sam. Sam (rein'), Samar, a (se-mee'ri-e), g. Samaria, —tan (-mar , i-ten), r. Samaritaan. Ignmniten Item-nartiez), i. Samuiten. Santo" (sPe'mus), g Samoa. Samoyeds. (sera-oj-isdz'), i, Samojeden. Sanseon (aem'sun), m. Simsou. Samuel (semijoe-11), m. Samuel. Sander (senidur). f. voor Alexander; Sander. Sandwich (send'witsj), g. Sandwich, Santiago (ten-ti-ego). g. Santiago. Sappho iserfo), w. Sallo. Saracen" (ter.e-senz') h. Saracenen. Sarah (we're), w. Sara. Sardinia(aaar-din'i-e), g. Sardinia. —n, a. Sardinischi i. Sardlnier.
RET—RHE. 255 Retrench (re-trentan, v. a. afsntjcien; beanoelen, dee% ommekeer; keerzijde. —e, v. a. omkeereti; vernietigen. —ed, a. —edly, ad. omgekeerd, ave. beperken; verecheneen, v. n. sick bekrimose. rcchts. —eless, a. onomstooteltjk. —ely, ad. om. —meat, a. bcsnoeing, beperking; bekrimpinin gckeerd. —ible, a vernietigbear. —ion (-ajun), verschansing. Retribute (re-trib'joet), v. a. terugbetalen; vers. omkeering; terugvalling, (recht van) opvolging, ionary (-8„ina-e-rih), a. terugkeerend. gelden. —tins (ret-rc-bj e'sju n), a. terugbetaling; vergelding. —tory, a. terugbetalend; ver- Revert (re-vurt'), a. herhaling. —, v. a. veran• deren; omkeeren; terugkaatsen; v. as terugkeeren, geldend. terugvallen. —ible, a. terugvallend, weder over Iletriev able (re-trievlb1), a herstelbaar. —e. te gaan. —lee, a. veranderend, omkeerend. v. a. herstellen; terngbekomen; terugbrengen. Iletroaet (ri'tro-ekt), v. n. terugwerken. —inn Revery (re'vur-rih), a. Zie Reverie. (-ek'sjuu), a. terugwerking. —ive (-ekt'tv), a. te- Revert (re-vest'; , v. a. weder bekleeden. —iary A-e.rthi, a. kieedkamer, aacriatij. rugwerkend. Retrocession (rl-tro-sesrun), a. terugwijking. Reviction (re-vik'sjun), a. herieving. Retrograd alien (ret-ro-gre-dee'sjun). a. tereg - Revictual (ri-vit'1), v. n. wader van levenamiddeleu voorzien. gang, terugwijking —e (reero.greed), a. achterReview (re-vjoel, a. herziening, overzicht; ultgaand; v. n. terugtreden, achterult gaan. wapenschouwing, monstering; beoordeeling, re Retrogression (ret-ro-gresj'un), a. teruggang, cenaie. —, v. a herzien, overzien; in oogenachouw terugwijking. nenen, mouderen; beoordecien. —al, a. recensie. Retrospect (ret'ru-spekt). a. tetugblik. —ion —er., a. onderzoeker; recensent. (-spek'sjor), a. (het) tetugzien. —ive (-spelit'iv), Revile (re-vajle), v. a. amaden, beschimpen.—ment, a. terugziend. a. beschimping. —r, a. schimper, beachimper. Retrude (re-treed'), v. a. terugstooten. Reefs al (ra-vajz'el), a. herziening. —e, a. her. Retund (re-tund'), v. a. stomp waken. ziening; revisie. —e, v. a. herzien; revideeren, Return (re-turn'). a. terugkeer, -komst; terug—er, a. herziener; corrector. —ion (.vizyun), a, geve, zending; overmaking, remise; vergeiding; herziening; revisie. —it (-vieit), v. a. weder be• voordeel; verwiaseling, opvolging; ouzel; terugzoeken. , ailing, instorting; bericht, vets) ag; retourvracht. by — of mail, per ommegaande. in —, daartegen. Rev's, al (re-vajv'el), a. herieving. —e, v. a doen herieeen, verlevendigen; opwekicen; ver. —, v. a. teruegeven, -zenden; beantwoorden; nteuwen; weder in heriunering brengen; v. n. gelden; berichten; — thadcs, dank betuigen. v. n. herlevern tot de vorige gednante terngkeeren. terugkeeren, -komen; ant', .rden. —able, a. —er, a. verlevendiger; opwekker; opwekking. terug te geven, te zenden. —er, a. terugzenRevlsff icate (r•viv'if-i-keet), —y (-raj), v. a. der; oeermaker. doen herleven; verleve•digen. —ication (-kee'Reunion (ri-joeniun), s hereeuiging. ejun), a. wederopwekking. Reunite (ri-joe-najt' e v. a. hereenigen; verzoeRevora ble (rev'o-k1b1), a. herroepelijk. —tienen; v. n, weder bteen komen. nes*, a. herroepeltjk. —te (-keeti, v. a. herrnepen. Reveal (re-viel'), y r a. epenbaren; ontdekken. lion (-kee'sjun), a. herroeping. —er, a. openbaarder, ontdekker. Revel (reel!), a. luidruchtig vermeak. —rout, Revoke (re•voor), v. a herroepen; intrekken, oprozrige hoop; luidruct.tigverneaak (re-vel'), opheffen; afzweren; beteugelen; v. n. verzaken (in 't kaertspel). v. a. terugtrekken. —, v. n. rinkeirooier, bragger, —ler, a. rinkeirooier. —ry, s. luidruchtig Revolt (re-vot ), a steal, opstand, plichtverzuim. —, v. a. in opstand brengen; op de vlucht varmaak; brasserij. slaan; v. n. in opstand komen; afvallen (from). Revelation (rev-e-lee'sjun), a. openbaring. Revenge (re-vender). a. wreak, vergelding —er, a. opatandeling; afvallige. —iag, a,. stuiv. a. wren en (of. on. upon). —ful, a. —fully, ad. tend (to). wraakgietig. —fulness, a. wraakzuctlit, —a, a. llevotation (rev-o ljoe'ejun, s. omdraaling, =loop; omweuteling. —ary, a. omwentelingawreker. Revenue (rev'e-njoe), a, inkomatea. — cutter, gezinci. —lot, a. omwentelingageainde. —ire (-ajz), ee a. omverwerpen; eene omwenteling bewer• a. wachtacbip. Reverberant (re-vueburent), a. weerkaatsend. ken in. —te (-eat), v. a. terugkaatsen; v. n. weerkast- Revoiv e (re-volv'), v. a. &n. omwente1en, omdraMen; overienken; terugvallen, — ency, a. ge. sen; weergalmen. —tion (-ee'sjun), n. terugkaet. durige omwenteling. —er, a. revolver-pistool. sing. —tory (-e-tur-rth), a. terugkaatsend; a. I ilevoinit (ri-vom'it), v. R. weder ultbraken. reverbereeroven. Retails ion (re vul'sjun), a. afvoering, efleiding Revere (re-vier''). v. a. eeren, vereeren. (der rochten). —ive, a. afvoerend, afdrtjvend. Reve•en cc (rev'ur-ens), a. eerbied; eerbetoon; bulging; eerwaardigheid. —ce, v. a. eerbiedigen. Reward (re-waord''), s, belooning. vergeldiug. —, v. a. beloonen, vergelden. —able, a. beloon—car, a. vereerder. —d, a. eerwaardig. —t, a. bear. —er, a. belooner. —fly, ad. —fiat, a. —tially, ad. (-en'ajel-.), earReword (ri-wurd'), v. a. woordelijk herhalen. Hever er (re-vier'ur), s. vereerder. —ie (rev-ur- klibachltis (re-kartiz), a. engelache alekte. lRhapsod Ica' (rep-eod'ikl), a' onsamenhangend, ie'), a. mij ► nerIng, droomerij. saarngeraapt. —y (rep-eo-dih), a. eamenraapael. Revers al (re-vurisel), a. veranderend; vernietlgend; a. veraudering; vernietIging. —e, a. tegen- Rheniab (rien'isj), a. rijirsch. —. a. rijnerijn,
WA R.— WAT. Warfare (waorleer), a. kregsdienst; (bet) oartog 'moron; krijr. —, v. n. oorlog voeren. Wart ly (wee'ril-1111), ad. Zia Wary. —neat (-el-nets), s. voorzlchtighetd, behoedzaamheld. War tato (waor'lejk), a, oorlogzuchtig, krijgahattlg; militatr. —lock s. (-Pak), toovenear, heksenmeeeter. Warm (waorm'), —ly, ad. warm; ijrerig, vurig; welgeeteld. —hearted, hartelijk. —heartednest, a. hartelijkhaid. v. a. verwarmen; warm,Tanaken; v. n. warm worden. beddepen. —ing-stone, warmsteen. —nest, —th, a. warmte; ijver, geestdrtit. Warn (waorn'). v. a. waersehuwen (against of); vermanen; dagvaarden; (away) opzeggen; (of) hertnneren tan; eon' wank (tennis) geven van; Off) afhouden. —er, a. waersehower; vermaner. —nig, a waarechuwing; vermening; kennisge/Mug ; optegging Warp (waorp), a. echering, letting; werpiouw, trot. — of shrouds, lengte van het voorete hoedtouw. —, v. a. sennentrekken, Into krirapen; scheren; down aiwi-jken, aferengen; vocation, werpen (ap) v. n. (tram) trekken, Kampen; de aehering maken; afwij•cen; weifeien, wankelen; ronddrealen. Warrant ( wor'rent), a. volmncht; machtiging; bevel tot gevangenueming; bevoegdheld; waarborg; verzekering; getulgenia. —, v. a. machtigen; wearlawmen, inntaan vane; erliwaren; bevestigen, verzekeren. --able, a. to verdedigen; wettig, geoorload. —ableness,,e. verdediebaarbeid;reehtmatteheld. —ably, aa. eens wettige (verdedigeare wijze. —ed, a. gewserborg4, edit —ee (-W), a, gawaarborgde. —er, a volmachtgever; borg. —or ( or') s. waarborggever; borg. —y, a. waarborg; zekerheid; volmaeht.

n gooseshooter.—ajoeht, goose-Shooting. —merkf, market. —.pools goose-pond, —nroer, fowlingpiece. —noel, game of goose. ti turneries., an. silver-weed, wild tansy. Gap en on. w. to gape, to yawn, —er,m. gaper, yawner. —ins, y. gaping, yawning; gap; blank. Gard, y. twig., wicker; rod. Garde, v. guard, life-guard; tie Gard. Gardlann,m.gu4rdian,superior. Gnireel, a traces, harness, team; conjugal tie. Garen, o. yarn, thread. getto(ind —, twine. teatlen —, worsted. —bleeker, yarn-bleacher. —fabri elk, thread-manufactory. —hasp et, —winder, reel, yarn-windle. —Stopper, mallet to beat thread with. —Mos, bobbin. —spinner, yarn-spinner. —ttc(inder, yarn-twister. —teinkel, thread-shop. Garen.oy. to gather, to collect; to save. Geri*, v. sheaf. Garment, v. shrimp, prawn. Gar/Anion markt, v. shrime-market. —vanget, shrimp-fishery. —trouts, shrimp-woman. Garnizoen, O. garrison. —.Floats, garrison. Garnituur, o. set; trimming; furniture. Garottg, by. rancid, rusty; misty, rank. —held, rancidnees; nastiness. Gerven, en. w. to sheaf, to make sheaves. Gest, o. gas. —bck, burner. —beretding, gas-burning. —fabriek, gas-works. --light, gals-light. —megas-pipe. —verter, gas-holder, gaeometer. tic/thug, gars-lighting. —vorming, gainflestion. blast, m. guest, visitor; stranger; customer; jourjolly fellow, boon neyman; nag. vrooliake companion. slecht to — goon, to meet with as bad reception. —Seer, host. —holder, inn-keeper, landlord. —hula, hospital; —knecht, hospitalattendant; —meester, —ceder, director (governor) of an hospital; —moeder, matron (directress) of an hospital. —meal, banquet. —recht, right of hospitality. —rol, part performed by a stranger, starring-part. —rotten green, to star it. —mi.. by. & bw. hospitable (-bly) —vrijheid, hospitality. —crusts, hostess. —ereeren, —reeren, on. w. to feast, to banquet. —erij, v. feast banquet. Gat, o. hole, opening, gap, wound; den, burrow; month; !prison: bum, back side, buttocks. ken, to coax. —likker, coaxer. —tikkerii, coming. ov. w. to —enpetiel, —enplateel, colander. Tierce. Gausw, by. & bw. quick (-Iy), swift (-1y), speedy (-1 1 Y) , nimble (-biy); dexterous (-1y). —lief, rogue, rascal, knave, blade; thief, pick-pocket. —dievertj, (roguery, knavery; theft. --end, tn. dexterous Verson, juggler. —Acid, —igheid, v. quickness, iver furless, 'speediness; address, knack, trick, dexterity. Gave, v. 'lie Genf, v. Gazel, v. gazel. Gegen, by. gauze, gauzy. sle1 renter et, by. natured. —held, v. disposItion, nature. Gearnsd, by. & bw. in arm. Gebaar,o. gesture; action; noise, clamor. G aebelard, bv. bearded. Gebabbel., o. babbling, tattle, prattle. GeNti, o. barking, yelping. GI ebtek, o. pastry, sweet-meats.

Wat is rimpel crypto munt


The programme built on the 1981–1986 pilot student exchanges, and although it was formally adopted only shortly before the beginning of the academic year 1987-1988, it was still possible for 3,244 students to participate in Erasmus in its first year. In 2006, over 150,000 students, or almost 1% of the European student population, took part. The proportion is higher among university teachers, where Erasmus teacher mobility is 1.9% of the teacher population in Europe, or 20,877 people.[citation needed]


383 AAR.— AC1.1. eight-leered, octopetalons. —dik, —dubber, by. eightfold. octuple. —ehalf„ by. seven seed a half. —eting, M. eighth. Aebteloom, be. & bw. careless (-4.). uomindful (-1y), negligent (-ly). —Acid, v. carelessnose, u,.voindfuineee, negligence. Aebteen, ov. w. to esteem; to value; to mind. —swaarclifb, by. respecteble, honorable. Acbtendeol, o. half a peck; eighth part. siin, to Aehter, bw. & az. behind, after. er i(in, to be in the have guessed right. er niet eikander, five times running. dark. viemoca — gavot, to go to slow. Aviators/nu, hw. behind; in the rear. —konen. on. Yr. tofollow (to loiter, to linger) behind. —sidling, v. neglect. Achtera f, bw. out of the way, isolated. Aehterbaks, bw. secretly, privately, raiderhand. AehterblUfster, v. Zie Aebterbltiver. Acta erblijv en, on. w. to linger (to stay) behind, to tarry. to lag. —er, m. straggler, terrier, lag. —lag, v. staying behind, lagging. Achterbout, ne hind-leg. Aehterburgevnt, tn. Zie h. chtargracltt. Aclatorbauri, v. remote quarter. Aehterdeel, o hind-part. itehterdek, o poop. Aehterdeor, v. hack-door; shift, loop-hole. Aebterdoeht„ v. suspicion..— hebben oratrent, to eurpret• —ig, by. suspicious. Achte•dwaretnavv., o stern-cable, 'mime. Acittoreb, v. dead neap. 3w. coneecutiyely, sueAehtereen, ceselvely. Aelatorelade, a. hind-part, tail. Aeihtortent, law. van —, (from) behind. near —, beck's ard. ten --, in arrears; behindhhud. Aehtererven, m. after-heirs; posterity. Aehtergalerli, v. stern-gallery. Acbitergeng, me back -paeluge; looseness, diar-
Respite (rese'pit), a. uitstel; verpeozIng.—, v. a ting. —Aire zumliv), a. hernemend, hervatuitstellen, opachorten; laten ruaten. tend. eeplentien ce (re-splen'ders), —cy, a. glans. Resupina te (re-ajoe'pl-neet), onderste boron luister. —t, a. —tly, ad. schitterend, luisterrijk. gokeerd. —tion (-nee'sjun), a. achteroverligging; Respond (re.spond"), v. n. antwoorden; verant- omgekeerde stand. woordelijk zijn; (to) beantwoorden can. —ent, a. Demur ge (ri-surdsn, v. n. weder opstaan. —rec'to) beantwosrdend aan; a. antwoorder; verweer- tion (rez-ur-rek'sjun), s. opstanding. der, gedaagde. Resurvey (rinsur-vee'), v. a. weder overziera. Respond a (re-spans'), a . antwoord. —ibilitY Resuscitate (re sua'si-teet), v. a. opwekken,doen (-i- l'it-t ih), —ibleneas, a. eerantwoornelljkheld. herleven; v. n. opstaan, herleven. — tion(-tee'sjun), —able, a. verantwoordelijk. —tee, a. antwoordend, a. opwekking; herleving. beartwoordend. —ory, a, antwoordend; borg t- Retail (ri'teel), a. verkoop in het klein. —busbies', —trade. kleinhandel —dealer, kieinhandelaar. 13 (oesntd. (rest'), a. rust; Bleep; ruatpunt; ruetplaats; — (re- tier ), v. a. In 't klein verkoopen; in kleine overschot, rest. at —, ruatig. for the —, voorhet deelen splitsen; netnekeurig (ook: etukswijze) everige. to set up one's —, het uiterete wagon. verhaler. —er, a, winkeller, after. —harrow, oseenkruid. leenatok (bij achil- Retain (re-teen'), v. a. houden, behouden; terugeees). —, v. a. tot rust brengen; leggen; v. n. rue- houden; onthc.aden; in dlenst nemen; afburen; ten; alapen; sterven; overig zijn; blijcen; (on. sehoren. —able, a. terug (in) te houden. a„ pen) leunen, Mennen, berusten op. behouder; aanhanger; huurlakei; honorarium.) Restate (ri-ateot'), v. a. weder in orde brengen; Retake (ri-took') Dm], v. a. hernemen. op nieu ► verkIaren. Retails, te (re-tel i eat), v. a. &n. betsald zetten, Restnuraaon (ree.to-ree'ejun), a. Zia Rests- wedervergelden; met nelijke muntbetalen. —tion ration. (-ee'sjun), s. wedervergelding. —tive (-e.tiv), —torn Bentern (ri-etem'), v. a. tegen den etroom voort- (-e-tur-rih), a. wedervergeldend. stuwen. Retard (re-taard'(, v. a. belemmeren, vertragen. Restful (rest'foel), e. —ly, ad. rustig, stil. —anon (rot-er-dee'ejun), a. oponthoud, vertraging. Bestial' (reetif), a. tie Restive. —er, s. yertrager. Restinction (re-stingk'ajun), e. blussching. Retch (retsj), v. n. kokhalzen. Resting (restleng), a. rust. —place, reetplaats. Retecious (ri-tisrue), a. gevlochten. —stick, zie Beet-stick. Retell (ri-tell') [im], v. a. op niftier vertell en. Tteetitu te (res'ti-tjoet), v. a. teruggeven; herVel-- Retent lean (re-ten'sjun), a. bewaring, onthen. len. —tion (-tioa'ajuu.); a. teruggave, herstelling. ding, terughouding; ge'heugen: gevangenhouding; —tor, a. hersteller. verstopping. —ice, a. behoudend, onthoudend, Restive (res'tiv), a. —ly, ad. stag, koppig, weer- terughoudend. —irenees, a. behoudend (onthouepon-nig. —tiers, a. koppigheid, stugheid. dent) vermogen. Restless (rest' less), R. —ly, ad. rusteloos. —ness, Reticence (ret'i-sens), a. verzwilging. s. rusteloosheid. Reti rye (ret'iki), s. netje; reticule. —.lax (re. !Restos:. able (re-stoor'ibl), a. herstelbaar. —ation tik'joe-ler). —form, a. netvormig. —cute (-i.njoel), (eeeto-ree'sjun), a herstelling; teruggave. —afire o. werkzak, reticule. --ea (-1-ne), s. netvlies. (-e-tiv), a. & a. veesterkend (rniddel). —e, v. a. her Retinue (ret'i-njoe), a. gevolg, (stoat. etellen; teruggeven. —er, a. hersteller. Retire (re-teje). e. a. terugneinen; intrekken ; Restrain (rg-streen'), v. a. weerhouden (from); v. n. zich terugtrekken, — verwijderen(fron); afbedwingen, heteugelen; beperken. —able, a. be- treden; zich begeven (to). —d,a. teruggetrokken; dwingbaar. — edly, a t. met dwang; beperkt. —er, geheim; eenzaam. dnesa (-id-), a. teruggetroks. bedwinger, neteugelaar. —t, s. bedwang,beper- kenheid; afzondering, eenzaamheid. —meat, a. king, verband. terugtrek king; a fkonderIng, esnzaamheid. Restrict (re-strikti, v. a. beperken (to) —son Retort (re.tort'),,e. tegenbeackuldiging; krem(•strils'sjun), a. neperking. —ire, a. beperkend; hale, retort, —, v. a. terugwerpen, -steoten, eamentrekkend, —ively, ad. met beperking. -schuiven; tegenwerpen, antwoorden; v. n. (upon) Restring e (re-strindzj'), v. a. beperken; eamen- eene beschuldiging op den beschuldiger terugtrekken. —eery, a. samentrekkende kracht. —eat, warps). —er, s. tegenwerper, antwoorder. —ion a. & s. samentrekkend (middel.). (-tor'etun), a. temp, tegenwerping. Reety (resitih), a. Zie Restive. Retoss (ri-toe'), v. a. terugwerpen. Resubilme (ri-enb-lejm'), v. a. weder overha- Retouch (ri-tutsj'), v. a. weder aanraken; Yeelen. tijnen. Reendation (ri-sjee-dee'sjun), a. wederuitzwee• Retrace (ri-trees'), v. a. weder sehetsen; — be. ting. treden; — naeporen. Result (re-zult'), a. uitkomat, tilts:lag, gevolg; Retract (re-trekt'), v. a. & n. herroepen, intrek§ beellssing. —, v. n. (from) voortepruiten, voort. ken. —able, a. herroepbaar, in te trekken. —ation vloelen,„ vcelgen; (in) ultioopen op; § beslissen. (-ee'sjun), —ion teirek'sjun), a. herroeping, ina. ultvloeisel; gevolg. —art, a. vereende trekking. —ible, —ale ell), a. intrekbaar. kracht. Retreat (re-triet), a. terugtocht, aftocht; Own. Begun' able (re-zjoem'ibl), a, weder te nemen; dering; wtjkplaats; landgoed. v. n. terugtrekte hervatten. —e, v. a. hervatten; beknopt cameo- ken, wijken; de toevlucht nemen; zich aan to asvatten. —ption (•zum'sjun), a. herneming, hervat- ken onttrekken.
Evenwleht, o. equipoise, balance, equilibrium. —ig, be. equiponderant, equilibrious. Evenvetjdtg, he. parallel; —e ljjn, parallel. —held, v. parallelism. Evenneer, be. as much, so much. Eveortnnig, be. synonymous.—weerd,synovyme. held, v. synonymy. Evenzo., bw. likewise, in the same manner. Ever, nr, boar, wild boar. —spek, brawn. —*Yodel, canine thistle. —zwitn sit Ever. Exam en, o. examination. —inator, na, examiner; probator. —ineeren, or. w. to examine, to try. Excellientie, v. excellency. Exrentriek, o. switch. Ex ramp! nor, o. specimen, model, copy. Exerc saran, ov. & 011. W. to drill, to exercise, —e.rplaats, parade. —itie, v. exercise. Expedi tour, m, dispatcher, forwarder, transmitter. —tee, v. dispatching, transmission; —kantoor, forwarding-office; —handel, agency-. transmiseion-busin.ess; —hostel*, charges of transmission. Ecel, m. ass, donkey; easel; blockhead. —drUver, —man, ass-e diver. —plank, board on an easel. —abrug, ass's- bridge, cri b. —shoofd, moo r's-haad. cap. —shop, ass's-head; dunce, ass, blockhead. —elippen, bugloss., ox-tongue. —sour, dog's-ear; *net —en, ear-merked (van broken). —eve', skin of an ass. —sveulen, foal of an ass, ass's-foal. —ecktig,bv. & bw. like an asieetupid ly).—achtigheld, v. stupidity. --en, on. w. to drudge, to slave. E.elln. v.she-ass. —nernelk, ass-milk.
Litecoin has been beaten down for the last 3 months, from a high of over $140 USD to a current price of just shy of $55 USD. The question is where to from here? The current near-term low of $50 USD will be a crucial, line in the sand for the altcoin moving forward. After quite a violent prior week down, it is unclear whether or not this is the capitulation of... 

Wat is een Blockchain databank


529 tiece-gouda. —uurwishet, linen-draper 's shop. Martel en, ov. w. to martyr„ to torture, totorManuscript, o. manuscript ; copy. went; to bungle. —dead, martyrdom. —hoots, glory of martyrdom. More, v. news, report, rumor. implements for torturing.—iag, v. torture. MarentaLken, m. me. mistle-toe. Maria buodoehoga, v. annunciation-day. —out. Merter,m.& o. martin, marten. eanvenir, v. conception-day. Brooker, o. mask. —ode, v. rook.ouerade. -.en, ov. minister of the w. to mask, to cover, to veil. Marin e, v. temp, minister van navy, —ier, m. marine Masse, v. mass, lump ; estate. Martolein, v. marjoram. elnaslef, by. ma sive, matey, Bond. Marlonst, v. puppet. —tenspel, puppet-show. ' Mast, m. mast; pole. grant., Loatu-maht. —banMork, v. march a, mark —genooten, inhab den, mast-hoops bkem, Billy-flowJr. —boons, Ultras of a march. —proof, margrave. —gra zr- fir, meat. —boscA, fir-wood; forest of mast.. —i,oeking, mast-Coat. —bout, rough mast trees sehap, margraviat.3. —gravin, margratine. and spare. —klamp, cheek lash) of the mast. limit (boundary) of a march. koker, case of a mast. —korf, scuttle. —itchier, Marketent er, m. ster, v. sutler. sheer-hulk. —spoor, mast•stop. —nisch, cachelc.e. Markau-r, m. marker. —woollier, top•man. —enmaker, mast maker. — eMarkle', in, marquis, rnatqueee. loos, by mastless Marklezlin, v. marchioness. Markt, v. market ; market-price; market-plate. Ma siequiu, o. manila, maslin-bread. —beroek, markettng. —day, market•day. v mastic, -1.0114, mastic-tree. going to the market. —ganger, —gangster,ra ..rket- Mat, v.. mat; hammock: cock , pit. —,sa.Spaaneche —, piaster. in be — 'tin, to be at a pinch. goer. — geld, loll, stallage, market-sues, market- —aclxodding, refuse (siftings, art zep n nitet or c4ro. pent y. —kraal. market-stall, t,00tti. —krawer, tnirket-man. --viand, hamper --meerter, 'clerk —werk., hist, ork. —tebiee, bull rush. —teak.. of the market. —plaate, market-town; market - per, mat-seller. —teninuken. mat-making, matpine. —prijs, market-rice, - fate. —recht, rnaTket- Inak,r'a trade. —team ,ker, mat-tnak,r, —tenvrouto, women that cells mate. rights. - s. rhip, --.9ehuit, market-boat, passtq,e- boat. —schipper, , master or a market bc.at. Mat, bv. fiat, stale; unpoll.h,d; weary, dull, languid; mate, check•mate. — rotten, to mate. —sehreeuwer, mountebank, quack. — rick, market - o mate. op het — komen,to arrivetuthetack town, borough --yolk. market- peoWt, .folks. —vrouw, saarket-woman. —.vette?, laws (regula- of time tions) of a fair. --en, or. w. to buy, on. w. to itLitads. sr„ us. matadOre. Mate Itik, be, & bw. moderate (-13). —loos. be. & go to market. bw, iipmoderate 1-1y), excessive ( 41, Marl en, or. w. to marl. —prism, marling-ROI:0. —seep, —touw, marline: --slag, marling knot. Mnterlaal.o. materials. Meterle„ v. matter; tubject. —ing, v. roarllue. Mernovir, o. marble. —oder, marble-vein. —beeld, Itile.therld, v. flatness=, strlauaaa; unpoliohedness, tarnish; weariness, du ► lness. marble-statue. --beeldhouwer. statuary. --groove, Itaiithoen, a. plover. marble-quarry. —Maur, tnarble-color. polisher of marble. —steep, marble. --eteenhou- Mattg, bv. totter (-by), moderate (-1y)• --en, or. marble cutter. w to moderate, to tetni.er; to regulate. —held, --steenmortel, war, marble-mo,tar. v. sobriety, temperate., mod ,irsteners; —rye—soap, marble saw. — sager, sawyer of marble. -en, by marble. — en, or. w. to martin, --ins, nooftchap, teo,p,rnuct-aoclety. —ing, v. moderntion; reputation. v. marbling Mats-1M, v. matrass. 'tattoos maker, Marmot, v. marmot, msrmotto. upholsterer. Marokl.Jso, o. --leder, Morocco-leather. —en, hr. liaoroeco - leather Ititats•H, v. school mistress; rolotrzse, concubine. Merot, v. eke rot heeft cijn —, every body has Mailkla, v. matrice. Miltritne, e. matron. his hobby-horse. Mart-en, ov. w. to tie, to moor; on. w. to tarry, Matt root', in.atilor, tar, Motu:men brook, v. sailor's trousers. —dues, to loiter. Mere, W. top; hamper. - pastes, top-men. —Alias- sailor's dance. —dracirt, kleedinc,—pak,—plunje„ mer, top-man. —knieen, knees of the tops. —kr-a- sailor's dress. —geld, — hour, sailor's pay„ mer. pedlar., hawker. —kramerij, pedlary, have k- sailor's fare. —lied, tailor's song. —mucht, sailor's w atch. lag. —lantaarn, top-lantern, top-light. — meanin - gen. top-rails. —puffing', top-chains, futtoek- Mats en, ov. w. maul, to kill, to knock down. plates. —rand, top-rim. —deny, top-mast. —vellen, —homer, club-mace. top-armor. —ratings, cross-trees, trestle-trees. Moister, v. matter (of chairs). —reit, ton-sail. —zeilekoilte, fresh-gale. —Rile- Metsvot, m. fool; szoundrel; coward. reep,—zeilsval„ top-rope- Matt en, or w. to mat, to bottom (ohara); to Morsels, Tn. march. —saardig, ready to march. mate. —er, m. matter (of chairs). —Pima, v. Mstreepelln„ a. marchpatte. bulrush. Martel ear, m. martyr; bungier, --aaretoek, ItiettIghwiti.,v.weariness,dullnem. mat tyrology. —aarekroon, glory of martyrdom. Matuwen,on.w. to mew. ---ing, v. mewing. o. martyrdom. —aarater, —area, v. Met.raesiz, v. mv. measles. —, w. to have the martyress, measles.
Sfte10.1!syg (oek'ri-ledzj), s. heiligschennis; beck • yo,f. —iota. a. —tautly, ad. (-11'dzjita.), beingechenr,nd. (-li-dzjist), a. belligsehenner. Stice-LA k.iv (N•:Oris-ten), a. eakristijn, batten. --y, s, eakriatij. Sad (sect', a. —ly, ad. droevig, treurig; somber; neerslac-htig; verdrietig; lafnig; ellerdig; wonderi)jk. —den (sed'dr.), v. a be.droeven; v. n. bedroefd warden (at). —nest, a. treur;ghcld; neerelseittigheiti: errrt. Satliele (sed'd1),.. nodal; halve wandklamp. —back, bale rug. —bag, zadelzak. —bow, —tree, zanelbong. —cloth, zaclelkleed. —horse, rijpaard. —sick, gewond order den 'aide'. —., v. a. zadetcn; be. laden. —r, a. zadeltraker. Safe (seer), a. —ly, ad. veilig; gerust; ongedeerd, behouden. —conduct, vrkjgeleide. —guard. bedekking, gelei.te. vliegenkast; geldkist. —, v. a. verzekeren. —ness, ts. vctilighetd. —ty. s. veitighoitt; bewaring; v eilighddslamp; valve, vetligh.idsklep. Safflower (sef'flau-ur), a. safflaers. Saffron (aerfrun). a. saffraankleurig. —, a. ear-, v. a. met saffraan kleuren. Sag (see), v. a. beladen, does buig,en; v. n. zakken, doorbutgen gadrukt warden. s Saga leee'ge), legendo, sage. eras (se-gee",jusn, a. —ously, ad. sehrander„ seberpzinnig. —tit (-ges'it-tih), a. achrandet bed, seberpzinnigheid. Sagathy iseg'e-thih), a. sergie. sajet. Sage (seedzr), a. salie, waive, wijsgeer. —, a. —ly, ad. wijs. —ness, s. wijaheid. Sagging seg'giang). kromte, loorbuiging. Sagltia it (sedzrittel), a. pijlvormig; —.suture, pijlnood. —rive (-tee'ri-us), e. (de) Schutter. —ry

471 — makes, to nuke haste. to be quick. —a(jk, bw. soon, speedily. —en, ov. w. to hasten, to hurry; rich —, t. w. to hasten, to make haste, to be quick. —4, , by. & bw. hasty (-1y), speedy (-11y1, quick (-33)., passionate (-Iy); in a hurry. — tight t, v. hastiness, speed, quickness, precipitation; paeeionateness. Ilona, m. hate, hatred. —dragend, by. revnegeful, vindicative. —dropendheid, v. revergefulneax, vengeful disposition. —offer, v. hater, enemy. Hach, v. risk, hazard. illacito,Itik, be, hazardous, dubious, eriticsl. heid,v. hazardouenrsa, dnblotioneas,et i tilealnerse Illactoje, 0. fool-hardy fellow, belswegger. flacht, in. lump, lunch. Haft, o. ephemera. Illagedis, v, lizard. Ilagedoern, an. L'ie illangdoorn. nage', no. hail ; (small) shot, seat —, what the deuce! odds my life 1 —bui, hail- storm; .q bower. —gans, wild some. —slag, hail-storm, -stroke. —steen, hall-stone. —tract, shot-belt, -bag..• wit, as white as snow. —acidly, by. like ht.ii. top. w. to hail. link, v. hoe; heel. --band, heel-piece. —sink, heelpiece. fink, m. hew, cut; time of cutting wood; pique, grudge, ill-will. —bank, chopping-board. —tijt, --met, chopper, chopping-knife. —kick, choppingblock. —cord, chopping-hoard; dulcimer; tafferel. — knack, copse. —lout, coppice, copse. —noes, minced pot- herbs. Mk en, on. w, to hook, to clasp, to catch ; to crotchet; on. w. to be caught; to long, to hanker (naar, after, for). —ing, v. hooking, clasping longing. Ilakkabord, o, Zie Idakitord. Ilakkel oar, m. —aarater, v. stammerer. on. w. to stammer, to stutter. —kees, — tong, stammerer , stutterer. —ing, v. stammering, stuttering. Bakken, ov. & on. w. to hew, to shop, to hash, to trines. in de pan —, to cut to pieces. Ilakkenei, v. hackney, ambler, pacer. limkker, IX!. hewer, chopper, cutter. liakktfeer en, on. w. to wrangle, to squabble, —ing, v. wrangling, squabbling. Sinker). as. chopped straw; minced meat. 11111), v. hall; shambles. o. frozen earth. ii•fon, no. w. to fetch; to draw., to pull; to reach. later. —, to send for. dot haalt er niet diti. that to not to be compered with it. wear haalt IA; dad van dawn? where did you pick it up? how doou y come by it ? by, & bw. he!?, almost. een, half past twelve. — Mei, the middle of !nay. — en —, no so, in a neannet. halve deur, folding door. ten halve, half, by halves. —bakken, would-be. —b.roeder, half- brother, step-brother. —dek, quarter-deck. —dood, half-deed. —donker, dusk, dawn. —dronken, half-seas-over. —geleerde, smatterer, —god, half-god, derni-god. —herndje, front, shirtfront. —jaar, half-year. —jarie,, aeral-annual, of (lasting) nix months. —jaarlirkteh, taking place every eix menthe. —blinker, semi-vowel. --road, hemisphere. —slaehtig, amphibious. —eleten, half
tjoed . a. breedte, ruimte; vrijEattitud e held, hemelsbreedte. —anal (-tjoe'di-nelr, a. van de breedte. —inarian (-di-nee'ri-en), a. vrij; vrijdenkend; a. vrijdenker. —inarianism en-izm), a. vrijdenkerij. Latrant (lee'trent), a. blaffend, lLatten (let'tr), s. blik, gee) koper. —braes, toperhlik. —wire, koperdraad. Latter (let'tur), a. laatst, jonger. —crop, naoogst. —frail, late vrucht. —math, etgroeu, nahooi. Lattice (letlis), a. traliewerk; tralievenster. , —work. traliewerk. , v. a. van tralien voorzien. —d, a. getralied. v. a. 'oven, prijLaud (laod'), s. lof, prijs. nen. —able, a. —ably, ad. lofwaardig, prijseli;k. —ablenese„ a. lofwaardigheid. —otory (-e-tur-rih), a. pitzend; s. lorspraak, loftuttirg. —or, a. lover, prijzer. Laudanum (lao'do-num), a. laudanum. v. a. uftlaLaugh (lean, a. loch, gelach. chen; v. n. lachen (at, om); (at) uitlachen. to — in one's sloere, in zijn vlustje lachen. —able, a. —ably, ad. bJlachelijk, bespottelijk. —or, a. lather. —ingly, ad. lachend. —ing-stock, voorwerp van bespotting. —ter, a. gelach, Launch (laantsj'), e. (het) van stapel laten; large boot. v. a. to water laten; werpen, achieten; v. n. van stapel loopen; rich storten; (into) zich overgeven aan. (out into) zich verdiepen in, uitweiden over. out of) nfdwalen van. —ing-anchor, enter bij het afloopen gebrutkt. —block, hellingblok. Launder (laan'dur), a. waschvrouw; waschkuip. —. v. a. wasschen. —er, a. wasscher. Eassndr can (laan'drees), a. waschvrouw. —y, a. waschhuis, wrIescherlj. Lauren to (lao'ri-et), a. gelauwerd, bekroond; s. gelauwerd dichter. hofdichter.—tion (-ee'ejun), a. bekrooning. Laurel (lao'ril), a. laurler, lan.rierboom; lauwer. —fed (Old), a. met lauweren gekroond. Lava (lee've, la've), a. lava. Lavat ion (le-vee'sjun). a. wamsching. —ory (ley' e-tur.rih), a. wesehmiddel; waechplaats. Lave (leev), v. a. wasschen, bespoelen; v. n. zich wasachen, baden. Coveer (le-vies-1. v. n. laveeren. Lavender (lev'endur), s. iovendel. Laver (lee"vur), a. wasscher; waschkom. Lavish (lev'isj), a. —ly, ad. kwistig, verspillend. —, v. a. verkwisten (on, upon). —er, s. verspiller. —meat, —nese, a. kwistigheid; verspilling. Law (lao'), a. wet; rechtsgeleerdheid; (de) rechten. doctor at —, doctor in de rechten. to be at —, in procea liggcn. to go to —, tea proces beginnen. to study —, to follow the —. in de rechten studeeren. —breaker, overtreder der wet. —day, gerechtsdag. —giver, wetgever. —giving, a. wetgevend. —maker, wettenmaker. —suit, rechtegeding.—ful, n• —fully, ad. wett!g, wetteiijk; geeorloofd. —fi,/nese, s. wettigheid. — lees, a. —leerily, ad. onwettig; wetteloos. —lateness, 8. wetteloonhei'l; wanorde. Lawn (laon), a. opens grasvlakte; kamerdoek. Lawyer (lao'jur)„ s. rechtsgeleerde; n1eitbezorger . Lax (leks'), a. —ly, ad. 1,,o, Oar; onnauwkeu-
COB —I/A.D. 429 Contra! a, v. control. —eeren, ov .w . to co ntro1.1C onisis, v. Brougham, coupt; coupee. —eur, m. controller. Coupeeren, 0V. W. to cut. Conyers att., v. conversation; circle of acquaint. Couplet, o. couplet, stanza. a -ace. —earen, on. w. to converse. Coupon, v. coupon, dividend; cut. COUVOtS10, v. conversion. Courant, by. current. —, v. newspaper, gazette; emperor. by. coquet, coquettish. —te, v. coquette. cu :trency; zit Kraut. —ter, m. gazetteer. —erie. v. coquetry. —.leaven, on. w. to coquet. Courtage, v. brokerage. Cordaat, by. & by. resolute (-1y). —held, v. Couvert, o. cover. resoluteness. Credit, by. & o. credit; Cr. (creditor). in het — Corporals', o. corporal. brengen, to pass (to place) into the credit. —ziide, Corporal'', v. corporation. credit. —egrets, ov. w. to credit, to give credit (met, for). —ear, Dr, creditor. Corpulent, by. corpulent. —ie, v. corpulence. Correct le, v. correction, revbion. by. Creooi, m. creole. corrective, relative to miedemeenors. --or, m. Crimlneel, by. & bw. criminal (-Iyi. rf;rit, caiine , v. crinoline, corrector, reviser. Correspond eeren, on.fe. to correspond. —cot, Criodo, v. crisis. m. & v. correspondent. —entie, v. correspondence. Crit sous, m. eritlte. —iek, v. erit!que; criticism. Corridor, o. corridor. --itch, bY. & bw. critical (-ly), —iaeeren, ov. w. Corrigeeren, ov. w. to correct, to revise. to criticise, to review. Cortes, m. mv. Cortes. Cabo.. m. cube. Coryphee, 02. coryphens, Cuitour,v. culture. Coaneetleik, v. co , Tnetic. Coral eels, v. guardianship; order — steals, to Cosine graphic, v. cosmography, —logie, v. have a guardian. —or, m. guardian, curator; assignee, trustee. cosmology. —pallet, m. cosmopolitan, cosmopolite. —ratite, o. cosmorema. —a, Di. COSMOS. Cornier, by. italic. —,o. italics. b w. in italles. Curios, m. course. Cost) (ft), bw. of (at) your place. Cosios, Oporter; catchword. Costumes. o. costume, dress. Cycloop,rn. Cyclops. Coteiet, Y. cutlet, chop, eteak. Csaar, tr. czar. Coterie, v. coterie, clan, set, circle. CotIllon, ra. cotillon. C earfu, v. czarina. Coollose, v. movable scene, side-scene.

Hoe kan ik aan de slag in cryptogeld


klonteGroin a (groom';, s. klonter. —ous, rig. —.mess, a. klonterigheid. r. knorren. —er, Grunt (grunt'), a. gel:nor. a. knorder; knorvisch. —ing, 8. geknor. —ling, a. jong varken. Gry Igraj), a. beuzeling, GUnial141k1 (gweele•kum), s. pokhout. Guano (gwa'no), e. guano (meststof). Guarantee (ger - en - tie), s. waarborg, borgblijv. a. instaan your, woe, vtng; gewaarborgde. borgen. Guarant or (ger'en-tur), s. borgblijver. —y, 8. &v. a. Zie Guarantee. Guard (gafird'), a. wacht; hoede; beachutting;stootOva (gen een' degen); beugel (over den trekker van geweer); conducteur; boordsel; stootkant. —s 8. Pjfwaeht. to be on —, np wacht On. to put' (throw) one off his —, ie.. and verrr.seen,(overrompelen), zorgel000 waken. —bout, —shipovachtschip. —chamber, —room. wachtkamer. --house, wachthuis. —irons, hentlijzers. Guard Igaard'), v .a. bewaken; beschutten (against. from). —, v. n. op zijne hoede ?Ain, zich burden, (against. from). —aye, a opzitht van voogdes. —ed, a. —edly, ad. behoedzaam. —edness, 8. behocdzaa;nheld. —er, a. wachter, bewaker. —less, r. Weerloos. Guardian (gear'di-en), 8. voogd; cpziener. —, a. bescbermend. —angel, beschertnengel. —ship, 0. voogdijschap. Guberna lion (gjce•bur-hee'sjun), s. bestuur. —tonal (•ne to'ri-e1), a. eenen'gonverneur betro'ffend. Gudgeon !gud'dzjun), s. grondel; loka as; epil; sul • —, v. a. bedriegen. Guerdon igeeduo), a. belooning. Guess (gess"), 8. pissing. to givr a — at, raden near. - v. a. & n. gown, raden, (at). —sr, 8. gisser. ad. op de gta. Gu est (gent'), 8. Bast; diet (aan de kaar8). —chamber, eetzaal. —rite, gastreebt. —rope, boegsrertouw. Guffaw (guf-fao"), a, told, schaterend gelach. Guggle( guegl), v. n. klokken. Guid noble (gajd'ibl), a. volgzeam. loon. —once, s. leading, bestunr. Guide (gold :), a. gids, leidsman; bestuurder.—post. wegwijzer. —less, a. zonder gtds. —, v. a. 'mien, gel eiden; besturen. —r, a. )elder, lostuurder. Guild (gild'), 8. glide. —hall, gildekamer; readhuis. —able, a. belamtbaar, —er, e. gulden. Guile ff(Ejl',, 8. arglist, bedrog, valschheid. —ful, a. —fully, ad. arglietig, bedriegelijk, valsch. fulness, a. bedriegelkjitheid. —less,a. argeloo3, zonder bedrog. —lessness, 8. oprechtheid. diuMenuot (Rifle-mot), s. waterhoen. Guillotine (gin°. tien), 8. guillotine. —, v. 0. onthoonlen (met de guillotine). Guilt (gilt'), a. sehuld; misdeed. —iness, a. schuldigheid. —less,a. —lessly, ad. schuldeloos. —less ness, s. schuldeloosheld. —y, a. —ay, ad. sc huldig; misdadig. Guimp (gimp), 8. zijden ken,. —, v. a. met zijde doorweven. parelhaan. —corn, guinje. Guln glens . —dropper, valsche mpeler. —fowl, ward-

Wat is beter Blockchain of CoinBase


T. Tabard (telt'urd), a. tabbaard; wapenrok, Tallsby (tab-bihl, a. geetreept, ge,vlamd, gewaa. gewaterd tat. tabijn. —, v. a. wateren. teed. fitti011 (teb-e-fek'sjun), a. tattering. qab'e-taj), v. n. uitteren, wegkwijnen. Tribeliion (te-berjun), s. dorpanotatis. 'Iraberoncle (teb'ur-nikl), a. tent; loothut; hostiekasje; tabernakel. —, v. u. verblijf houden. Tab.id (teb'id), a, uitgeteerd.teringachtlg. -nets, a. uittering. Tevbritvaure ‘ tebile-tjoer), s. moureahildering ; scheiding van het bckkeneel ; saadulAing der tonen door teekens. Table (tee'b1), a. tabel; diech; bled pleat; dischgezelschap; knot; tabel. register; vlakke hand. —basket, tafeimandje. —leer, tafe'bier. —book, achrijtboekie. —clock, pendule. —cloth, tafeliaken. --jaattner, schuss aan eene tafel. —land, vlak laud. —man, otuk, schicif. —money, tafslgeld. - »toying, tafeldans. —plate, tafeliliver,-saivies.

Is Blockchain een cryptogeld


W Wabble (wob'bi), v. n. waggelen. Wad (wod'), a. hoop, boeje, prop; vulhaar; watte. —hook„ krasser, aftrekker. —, v. a. opvullen; met watten voeren. —ding. a. (bet) watteeren; vnieet; watte. Waddl a (wad'd1), v. n. waggelen, etrompelen. —lag, a. —ingty, ad. waggelend, etrompelend. Wade (weed), v. a. dnorwaden; v. n. waden; (into) indrin gen, doorgronden; (through) doorworatelen. Wafer (wee'fo.r), a. ouwel; hostie, wafel. —iron, —large. p1. wafelijser. v. a. ouwelen. Waft (waaft';, a. drijvand voorwerp; wutving (els sein); noodsein. with a —, in ejouw. —, v. a. door de lucht (over het water) voeren; (doen) drijvan; toewniven, wenken; v. n. drOven. —age, a. vervoer; overvaart. —er, a. geleischip; pont; veer; veerman. —are (-joer, -jur), a. be caging; waiving. Wag (wag'), a, 'chalk, spotvogel. —halter, galgetarok. —tail, kwiketaart. —, v. a. schudden; kw'spelen; v. n. etch bewegen; One blezen pekken. Wage (weedzj), a. onderpand. —, v. a. wagen, op het spel mitten; voeren (norlog); verpanden; haven. — one's law, eene schuldvordering bij eerie ontken nen. Wager (wee'cisjuri, a. weddeneehap; aanbi•clIng. to fay a —, wedden. to stake for —, verweddeu,

518 self. —looper, idler. —makes, to empty. —en, or. Leeraren, or. & on. w. to teach; to preach. Leer en, ov. to reach, to instruet; to learn. to w. to empty. —le, Y. emptiness. study. —tag, v. instraction, lesson; doctrine. Leek, m. layman, secular. —ebrooder, lay-brother. Leafing, m. & v. disciple, pupil; apprentice. —ereehter, secular judge. —esuster, lay-sister. LeoMk, be. ugly, deformed; had,naety, wicked; 1Leerzaant, by, docile; instructive. —held, v. docility; instructiveneas. angry, cross. —, bw. 1i. , nastily, wickedly, angrily_ crossly. —held, v. ueltness, deformity; Leesbner, be. & bw. readable, legible (-bly). —held, v. readableness, legibility. nestineee, viickednees, croariness. Lenses, o. clay, loam. —hail, loam pit. —achtsg. Lees begirt, v. turn to read. —bibiiotheek. —sntickling, reading-rooms ; circulating-library. by. clayey, loamy. —tack, reading-book. —geselschap, reading-soLeenerin, m. layman, mannikin. clety. —kabinet, —homer, —coal, reading-room. Lteernen, be. loamy. —, or w. to loam. —leseenaar, reading-desk. —teat, desire of readLetrote, v. defect; chum, gap. of ing. —school, resisting-school. —teelcsn, Le en, v. te (ter) — given, to lend. to (let) —era. punctuation. —tud, reading-time. —uur, readgen, to barrow. o fee, fief„ feudal tenure. ing-hour. —wile, —wijze, reading, lection. —besit ter. feoffre, feodary. —boek, fendal register. biii of feoffment. .—dienrt. vassalage, Least, v. last; statute; shape, form. —entnaker, last-maker. escuaae, feudal aerviee. —geld, relief; quit-rent; lion. —enbek, lion 'a-mouth. —enkavt, borrowed money. —goed, fee, lief; vrij —, free- Leoues, lions 'a heart, lion-heart. —enhuid, lion 'Is skin. hold. --beer, liege. —hof, —kanter, feudal conrt. —enhol, —enkuil, lion 'a den. —enemas*, lion 'a —header, —man, feoffee, voteiti. —mangehap, vaaealage. —plicht, fealty- —recht, feudal right, manes. —enmoed, courage of a lion, Intrepidity; law.--roarig,fenda , ,fendal.—roerioheid,feudel- met — besield, lion-hearted, lion •mettled. • —en—envoet, lion ' 8 Ity. —sehatting, feudal. tax. —spreuk, metaphor. land, lion 'is tooth, dandelion. foot, — paw, padelion. —enwelp, lion 's cub, —spreukip, instep horic al . --steleel, feudal system. —verh,liag, renewal of a feat, —erou,o, feoffer, young lion. —oehtia, by. lionlike. cage. —snest, 11.oeuasterik, rn, lark. --skooi,lark's lady uf the manor. lark 's nest. —ssatag, warbling of a lark. Lean en, ov. w. (can) to lend (to); (vox) to bar• .w (from); de hand —, to lend a (helping) hand, Leetrevere, m. me. Zie Louvers. Learev In, Y. lioness. —fje, o. lion 's whelp; lender; borrower. —tr i m. to assist. small dog. ILeekting, v. loan. eene sfaiten, to contract loan. tank vas lombard, loan-office, pawn- Leg, m. laying (eggs). —, v. oaary ; lay. o. legacy. Legsssat, m. legate. braking' establishment. w. to beLeep, he. blear; sly, cunning. —, 1 , w. cunningly; Legal earls, in. legatary. —wen, eq•tuting7y; with contempt. & v. blear- queath.. eyed person. —.gig, blear eyed. —oogigheid, ILegende, Y. legend. ':.,:marednesPs. —erd, in. knowing one, sly blade, Leger, o. bed, couch, litter; den, lair; haunt (ran een wolf); form, seat (ran een hems); camp; army, cunning dog. —held. v. slyness, cunningness. host. —afdeeling, corps.—berieht, —Ng, —ighcid, v. blearedness. battle-axe. —brood, munition-bread. —hoofd, geLeer, v. Zia Leader. trekken, to draw neral. —hut, —tent, tent. —jongen, sie l eer o. Zie Leder. van one ''s word, ..../ooien, o. tanning. —looter, tan- Troeboef, —koorts —siekte, camp-fever. —host, me, tsanery; tanner 'a trade. provizions, soldier 's fare. —kunst, art of enLeer, v. le,son; doctrine; apprentice:411p. in de carniwient. —macht, army, forces. —meter, mill- deen (zija) c(j, to bind (to be bou,d) &pore', tary surveyor, quarter-master. —meting. art of tice to, —hegeerte., —gierigheid s —sucht,studiona- mearuring a camp. caetramttation. —pleats, camp. —scharen, army, host. —stele, bed, bednet., application. —begrip, dovn, principle. —hoek, compendium. —dieht, didactic mere. side, conch. --focht, expedition. —tros, baggage. —gast, —jongen, —meisje, apprentice. —gang, —raven, haggage-waggon. —teacht, cemp-guard. t. w, to encamp. —bp, ov. & on. w. sick course of letters. --grid, apprentice's fee; zebu.), v. mesas meat fog, prem i um; — gecen, to buy wit. —gierig, — praag, desirods to learn. studious. —Jaren, Leg gen, ov. NV. to lay, to place 9 to put. —Gerd, hoard on which the wet paper is laid. —item, —lid, (tittle of) apprenticekhip; school-days. —holaying hen, layer. —hoed, setter. —perarvig, mer, echooi loom. —meseter, master, teacher, pre• counter, medal. —werk, inlaid work, marquetry, ce?!or. —ineesteres, nifstresk teacher. ---,neaterveneering; figures. —ger, tn. guard; sheet on the sehap, office of a teacher, preceptorahip. tympan; nethermost m.01-atone; lighter; board. nino, etudy. —rede, sermon. —regel, maxim, aphorism. instructive. —school. school. —ging, v. laying. spnt,n,e, otaxto,, apophthegm. — erel - Leglurms, o legion. /4g, dogmatical. — sinning, drfrm, dogma. — aid - Ifatcsel, o. Zie 1Legaverk. pelpit, chair. —tank. theo- Leal, v. & o. slate. —dekko*, slater. —gray. slateael, eystera. ;ern dogm, tenet; uncle; precept. —cur, lesson. quarry. —kleurig, slate-eo!ored. —steen, chits.
Attitude (et'ti-tjoed), a. bonding. 4—inize (-tjoe' Auster a (aow-stier), a. etreng; stuursch. —cacao, di-naja), v. n. eene gemaakte bonding attune- —ity (-ster'it-tih), s. strengheid. men. Austin (mean), a. —friar, augustijner monnik. Attorney (et-tur'nih), a. pleitbezorger; procu- Austral laow'strell, a. zuidelijk. reur. letter of —, volmacht. —general, procureur- Authentic (aow-theu'tik), —al, a. —ally, ad. generaal. —ship, s. procureurschap. echt, gewaarmerkt. —ate (-ti-keet), v. a. wearAttract (et-tretit')., v. a. aantreaken; aanlokken. merken, legaliseeren. —ity, (-tis'it-tih), a. echt-ion (-trek'sjun), a. aantrekking; aantrekkings- heid, geloofwaard)gheid. kracht. —ive, a. —ively, ad. aantrekkend, aan- Author (aow'thur), a. voortbrenger; stichter; lokkelijk. —iveness s. aantrekkelijkheid. schrijver. —eat, a. stichtster, schrkjfster. —itative Attrahent (et'tre• hea t), a. aantrekkend. (aow-thor'i-to-tiv), a. gezaghebbend. —ity (aowAttrectation (et-trek tee'sjun), beduimeling. thor'it-tih), a. gezag; invioed; gezaghebbend Attribut able (et-trib'joe-tIbil, a. toe to schrij- persona; from good —, van goeder hand; of yen. —e (et'tri-bjoet), s. eigenschap. -e (et-trib' one's own —, op ziju eigen houtje. —ization, joet). v. a. toeschmtven. —ion (-tri-bjoe'ejun),s. (-i-zee'sjun), a. machtiging. —Mze (-ajz). v. a. toeschrkjving. machtigen; wettigen. —ship, a. auteurschap. Attrit e (et-trajt'), o. afgesieten. —eness, s. size- Autocra cy(aow-tok're silo, a. aileentteersching. oletenheid. —ion, (et-trio"sjun), a. afwrijving; —t (aow'to-kret), a. alleenheeracher. —tic (-kret' zondensmart. ik), a. alleenheerschend, onbeperkt. Attune (et-tjoen'), v. a. stemmen. Autograph (aow'to-gref), a. eigen handschrift. Auburn (aow'burn), a. dor kerbruin. Automatic (aow-to-menk), —at, a. aelfbeweS. gend; werktuigelijk; Auction (aovvk'sjun), a. —eer vendurneeeter. Automaton (aow-tom'e-tun), a. zelfbewegend Audacious (aow-dee'sjus), a. —ly. ad. stout- nerktuig. moedig, vermetel. —ness, a. or. Autonomy (aow-ton'o-mih), a. zelfregeering. Audacity (aow-des'it-tth), ii. stoutmoedigheid. Autopsy (aow'top-sih), s. zien met eigen oogen; Audi ble (aow'dibl), a. —bly, ad. hoorbaar, lijkschouwing. —bleness, s. hoorbaarheid. Autumn (aow'tum), a. herfst. —al, (aow-tum'nel), Audience (aow'di-ens), s. gehoor, toehoorders. a. herfatachtig. Audit (aow'dit),s. hooren, n tzlen eener rekening. Auxilla ry a. helpend; a. helper. —, v. a. hooren, nazien. —cr (-tor), s. hoarder, —ries (-riez), a. hulptroepen. toehoorder; auditeur. —ory, (-tur-rih), a. toehoor- Avail (e - veel , ), a. baat, nut. —, v. a. & n. bates.. dera, gehoorzaal. — one 's self of, zich ten nutte sunken. —able, Aegean (aow-dzji'en), a, van Angelis; zeer suil. a. geldtg, dienstig. —ability (-e-bil'it-tih), Auger (aow'gur), a. avegaar. —ableness, a. dienstigheid, geldigheid. Aught (not), a. iets. for — I blow, zoo ver ik weet. Avalanche (ev-e-lentsj'), a. sneeuwval. Augment ;aog'ment), s. verneerderen. Avant-guard (e-vent'gaard), a. voorhoede. Augment (nog-meet"), v. a. n. vermeerderen. Avarice (ev'e-ris), a. gierigheid. —ation (-tee'sjun), s. vernseerdering. —ative Avaricious (ev-e-ria'sjus), a. —ly, ad. gierig. (-e-tiv), a. vermeerderend. -.88, a. gierigheid. Augur (aow'gur), a. vogelwichelaar, waarzegger. Avast le-vaast'), int. hoe 1 stop! —, v. a. voorzeggen; v. n. waarzeggen• —ial Avannt (e-vaant), int. voort I (-gjoe'ri-ell, a. eene voorspell.ng (een voorteeken) Awe ' Mary (ee've-mee'rih), a. Ave-Maria. betreffend. —y (-gjoe-rth) a. voorspelling; voor- Avenge (e-vendzy), v. a. wreken. straffen, (of. teeken. on. upon). —meat, a. wraaknemiag. —r (-ur), a. August (aow'guot), a. Augustus; oogstmaand. wreker, straffer. August (aow-gust'), a. verheven, doorluchtig. Avenue (ev'e-njoe), a. toegang, laan. —an, a. van Augu3tus. —ins (-in), a. augustijner Aver (e-vur'(, v. a. verzekeren. —meet, a. verzemonnik. —ness, a. verhevenheid, majesteit. kering. Auk (awk), a. vetgans. Average (ev'ur-tdzj), a. middelbare berekening. Aulic (aow'lik), a. hoofsch. leendt east; avert). upon an —, gemiddeld. —price, Aunt (aant), a. tante. mtddelprijs. Aurelia (now-Wit-e), a. pop van een insekt. Avers e (e-ours'), a. —ely, ad. afkeerig. —cans, Aureola (mtow-ri'o-le), a. stralenkrans. a . afkeerigheid. —ion, (vur'ajun), a. afkeer, Auricle (aow-rikl), a. buitenste oor; hartoor. haat. Aurieula (aow-rik'joe-le), o. berenoor, —r, a. Avert (e-vurt'), v. a. ( front) afwenden, afkeerig van bet oor; geheim; —confession, oorbiecht. makes; v. n. zich afwenden. Auriferous (aow-rirurus), a. goudhoudend. Aviary (ee'vi-e-rih), a. vogeikooi. Aurist (aow'rist), a. oorarts. Avidity (e-vid'it-tih), s. begeerigheid. Aurora (aow-ro're), a. dageraad. —borealis (bo- Avocations (ev-o-kee'ejun), a. afroeping; bezigri-ee ' liv), noorderlicht. held. Auscultation laos-kul-tee'sjun), a. onderzoek Avoid (e-vojd'), v. a. vermiiden, verlaten; vet , door middel van bet gehoor. nietigen; v. n. weggaan; vacant warden. —able, Auepic e (ttow'spis), a. voorteeken. —es, a, be- a. vermijdelijk. —ante, a. vernitjding. —less, a. gunatiging. —mous iaow-spis'sjus), a. ad. onvermijdelijk. gunstig, voorspoedig. Avouch (e-vautsr), v. a, verzekeren; aanvoeren;
Misfortune (mis-for'tjoen), a. ongeluk. Niggly e (rnis-giv") [ire.], v. a. met twijfel (arg11.118.11, bezorgdheid) vervullen. —tag, 8. twijfel, bezorgdheid; roorg8voel. Misgotten (mia-got'tn), a. onrechtvaardig vie' kregen. Misgovern (mis - guv'urn), v. a. slecht besturen. —ed (-urnd), a. ruw, nnbeschaafd. —ment, a. wanbestuur; waugedrag. Misgraft (mis-graaft'1, v. a. verkeerd eaten. Mlsgrouud (rnis-graaund'), v. a. verkeerd (ten onrechte) gronden. Misguld e (mis-gajd') v. a. verkeerd leiden. —acre, s. verkeerde leiding; richting. Mishap (mishap'), s. ongeval, ongeluk. Mishear (mis-hier'), v. n. gebrekkig hooren. Itiiiohmash (misrmesj), s. mengelmoes. Misi ► prove (mis-im-proev'), v. a. misbruiken. — meat, a. verkeerd gebruik. MIsinfer (mis-in-fur`), v. a. ten onrechte afleiden. Misinform (mis-in -form'), v. a. verkeerd ten. —ation (-fur-lnee'sjun), a. °ululate inlichting; valsch beric-bt. Mistnstruct (mis-in-strukt'), v. a. verkeerd onderrichten. —ion (-struk'sjun), a. verkeerd onderricht. Misintelligence (mis-in-tel'ii-dzjens), a. mi.verstand; valsch bericht. Misinterpret Imie-in-tur'prit), v. a. verkeerd saltleggen. — ation (•ee'sjun), s. verkeerde tick legging. MIK; oin (mix -clzj oin'),v. a. verkeerd aaneen voegen. Misjudge (mts-tizjudzji, v. a. verkeerd -oeoordeelen. v. n. onjuist oordcelen. Miskin (miekin), s. kieine zakpijp. Miskindie (mis-kajn'd1), v. a. opruien. Mislay (min-lee') Lirr.], v. a. verleggen. Mislead (ants-lied') [yr.], v. a. Intaleiden; verleiden. —er, a. misleider; verleider. Mislike (mis-lajk'), a. afkeuring; efkeer. v. a. & n. atkeerig zijn van; mishagen. Misltve (mia-livi, v. n. slecht Leven. Misluck (mis-luk 1 ), s. ongeluk. Mismanage (mis-men'idzj), v. a. siecht besturen. —meat, 8. slecht bestuur. (mis-maark'), v. a. verkeerd merken. Mismatch (mis-meesj'), v. a, verkeerd pares. Ilillaymeasu (mia-mezroer, -ur), v. a. onjuist Met.. itliS1► .111MIC
klonteGroin a (groom';, s. klonter. —ous, rig. —.mess, a. klonterigheid. r. knorren. —er, Grunt (grunt'), a. gel:nor. a. knorder; knorvisch. —ing, 8. geknor. —ling, a. jong varken. Gry Igraj), a. beuzeling, GUnial141k1 (gweele•kum), s. pokhout. Guano (gwa'no), e. guano (meststof). Guarantee (ger - en - tie), s. waarborg, borgblijv. a. instaan your, woe, vtng; gewaarborgde. borgen. Guarant or (ger'en-tur), s. borgblijver. —y, 8. &v. a. Zie Guarantee. Guard (gafird'), a. wacht; hoede; beachutting;stootOva (gen een' degen); beugel (over den trekker van geweer); conducteur; boordsel; stootkant. —s 8. Pjfwaeht. to be on —, np wacht On. to put' (throw) one off his —, ie.. and verrr.seen,(overrompelen), zorgel000 waken. —bout, —shipovachtschip. —chamber, —room. wachtkamer. --house, wachthuis. —irons, hentlijzers. Guard Igaard'), v .a. bewaken; beschutten (against. from). —, v. n. op zijne hoede ?Ain, zich burden, (against. from). —aye, a opzitht van voogdes. —ed, a. —edly, ad. behoedzaam. —edness, 8. behocdzaa;nheld. —er, a. wachter, bewaker. —less, r. Weerloos. Guardian (gear'di-en), 8. voogd; cpziener. —, a. bescbermend. —angel, beschertnengel. —ship, 0. voogdijschap. Guberna lion (gjce•bur-hee'sjun), s. bestuur. —tonal (•ne to'ri-e1), a. eenen'gonverneur betro'ffend. Gudgeon !gud'dzjun), s. grondel; loka as; epil; sul • —, v. a. bedriegen. Guerdon igeeduo), a. belooning. Guess (gess"), 8. pissing. to givr a — at, raden near. - v. a. & n. gown, raden, (at). —sr, 8. gisser. ad. op de gta. Gu est (gent'), 8. Bast; diet (aan de kaar8). —chamber, eetzaal. —rite, gastreebt. —rope, boegsrertouw. Guffaw (guf-fao"), a, told, schaterend gelach. Guggle( guegl), v. n. klokken. Guid noble (gajd'ibl), a. volgzeam. loon. —once, s. leading, bestunr. Guide (gold :), a. gids, leidsman; bestuurder.—post. wegwijzer. —less, a. zonder gtds. —, v. a. 'mien, gel eiden; besturen. —r, a. )elder, lostuurder. Guild (gild'), 8. glide. —hall, gildekamer; readhuis. —able, a. belamtbaar, —er, e. gulden. Guile ff(Ejl',, 8. arglist, bedrog, valschheid. —ful, a. —fully, ad. arglietig, bedriegelijk, valsch. fulness, a. bedriegelkjitheid. —less,a. argeloo3, zonder bedrog. —lessness, 8. oprechtheid. diuMenuot (Rifle-mot), s. waterhoen. Guillotine (gin°. tien), 8. guillotine. —, v. 0. onthoonlen (met de guillotine). Guilt (gilt'), a. sehuld; misdeed. —iness, a. schuldigheid. —less,a. —lessly, ad. schuldeloos. —less ness, s. schuldeloosheld. —y, a. —ay, ad. sc huldig; misdadig. Guimp (gimp), 8. zijden ken,. —, v. a. met zijde doorweven. parelhaan. —corn, guinje. Guln glens . —dropper, valsche mpeler. —fowl, ward-

Wat is beter Blockchain of CoinBase


Pituit nry (pi - tioe'i - te nit), a. slijmleidend; — gland, slijmklier; — membrane, tdijmviie —e (pitejoe-ajt), s. slijm. —ous, a. olijmlg, alijmerig. Pity (pit'ih), a. medelijden. it is a —, het is jam.mer. for — 's sake, in 'a homely imam. —, v. a. medelijden hebbeu met; v. n; medeliidend Pivot (piv'ut,), a. spit, tap. Pix. (pike), s.lcastje, muntkiotje; hostie,altaarkas. Zie PyYt. Plzzlar (piet1), , Pezerik. Placa ble, {plee'llibl), a. verzoetilijk. —bility ( - be 1ai1'it tie). — bleness, a. verzoenlijkheid. Placard iple - kaard'), a. piakaat; verordening. — , v. a. door een plakaat bckend maker; aanplak-
Gerommall, r. rumbling. Geronk, a, snoring. Gerontnen, be. curdled, clotted. — Used. clotted blood, gore. too gswonnen coo —, Ill gotten, ill spent; lightly come, lightly gone. G tiros. a. bustle of carriages. Gerst, v. barley. —akker, barley-field. — 000f, barley harvest. —ebier, beer brewed of barley. —ebrij, burley-porridge. —ebrood, barley bread. —edrank, —enat, —ewater, barley water. —sport, barley groats. —ekoek, barley-cake. —ekorrel, barley-corn. —emeel, barley meal. —ear.), barleyetraw, Geetteht, o. report, tumor; noise; tome, reputation. tog retort, in een geed (kwaad) — staan, to have a good (bad) reputation. er 1COpt een — , It Is reported, a rumor is abroad. G *ruin', be. long, considerable. (ieretteele, o. purling, murmur, rushing, roaring Ivan een stroorn); widening (von den wind ; rustling (can bladere.); tingling ((se de sores). Geruit, be. checkered, squared, (ierust, be. & bw. quiet (-1y), cairn (-1y), tranquil (.1y), easy (-11ye secure (-1y). —stellen, to set at ease, to pacify. —stelleed„ tranquillizing. —*telling, tranquillization. —heid, v. quietness, qui• etude, caltnners, tranquillity, ease, security. Germ!, v. yarrow, miltoil. Gesanantek, o. loitering, lingering. linear, o. taunting, plovoking. Gestbattycl, be. notched. Gestitacher, o. chaffering, chaffery. Gerithakeerd, a. checkered, varigated. G racked, o, sound, shouting. Geasehapen, be created. stead — *Nan, to be in a deplorable (pitiful) condition. —held, a. state, situation, condition. G esebarre I, a. scratching, sprawling, shuffling. Gesthater, o. burst (peel) of laughter. eecliet, oorInging. esei. en,er, o. glimrrbring. twilight. Gesettenk, o. present, gift, donation. ten —e, as a pre,ent. Geatheron, o. fencing. Grasekeritautgel, n. skirmishing, skirmish. Geseherts, o. joking.jeeting. efeeschetter, re, sound, iloerieh. Gescheurct , be. torn, rent, ragged; burst, created. —heid, v. raggedness, barstennese. G eschleal b oak, o. —rol,history,records i annals. —kande, history; historical keowledg —kundig, by, histories!, well-read in history; bw. Wet°, —kundie,e, historian. —schrijver., histories, historiographee. —en, on. W. to happen, to take place, to occur, to come to pass, to befall. —eats, v. history. Gesehlkt, be. & bw. fit (-11y), proper (-1y), apt (for), suiteble (-bly),adapted (for); orderly,nsodest, well-behaved. —heid, v. fitness, aptness, suitableness; modesty, sedateness. Gooch'', o. difference, dispute. —punt, point of difference, point in question. o. scoffing, abusing, gibe. Geschlt ter, o. glittering, flashing. G aschok, e. shaking, jolting. Geschonamel,o, swinging; bustle, jumbling.

Wie gehackt Bitcoin


BIJ Y.—BIN. with; to occur (to), to come into one 's mind. —lathes, o. my. by profits, perquisites, rails. 1lUvoeg en, ov. w. to add, to join, to subjoin, to annex. —end, by. adding, annexing; subjunctive, conjunctive. —ing , v. addition. ha. additional, conjunctive; — naamwoord,a , Ijective —eel, o, annex, supplement, appendix. H&lVoet, m. mug-wort. BUwegen, m. by-coach, extra-coach. BUweg, m. by-road, by-path. BUwerk.o. by-work, by-job; orr t. Bliworpen, or. w. to throw to, to odd. HU wenen, o prevents. HU vs, kjf, o concubine. —*chap, o. concubinage. 1113w1J1en, bw. Fometinite, now end then. Illiwon en, ov. w. to cohabit (to lie) with; to be present at, to assist at, to attend. —ee. m. neighbor.. inmate; stander-by, person present. --tag, v, cohabitation; presence. & bw. adIlkiwoord, o. adverb. verbial (-1y). 111,1znak v. by -matter, secondary thing, incident. BUzet, m. stake. —geld, stake. —ten, ov. w. to place (to put) near; to stake; to inter, to _en(tile zetten tomb; to heave out, to unfurl fern —, to clap on all the vale, to enOrrd Pell; to do one's utmost, to leave no stone unturned. Illanlend, by. mope-eyed, purblind. —held, v. myopy, nurblindnees. BUzUn, o. presence. 11,J.Itt, v. concubine, mistress. —ten. on. w, to sit near, — next to. —ter, m. ,weever. —tersehap, o. aasessorship. BUzon, v. mock-sun, parheli on. BUzunder, by. & bw. separate (-1y); particular (-1y), peculiar (-1y). special (-iv); private (-(y); singular (-Iy), eminent (-1y). la het —, particularly, especially; privately. —held, v. parti. cularity. Bikkel, m. cockal, hnekle-bone. —en, on. w. to play at cockals, — at buckle bones. —spa, game at huckle-bones. Ink ken, ov. w. to pick; to eat. —homer, pick. —*teen, brick-dust, grit. nil, v. buttock; ramp. —naad, perineum. —naadsleek, puncture. —stub, round of beet. —len, v. my. buttocks, bum; door de — lappen, to spend wantonly, to squander. 1311Jert, o. eene portij —, a game of billiards. —6a,t, billiard-ball. -longer, marker. —*pet, billiard.. —stok, stiet, cue. —cab, hazard. —en, on. w. to ploy at billiards. 11111Jet, o. bill, billet, note, handbill, ticket; billet for quarter. BI1Joen,o. base coin. B11 len, ov. w. to notch, to sharpen. —homer, —fixer, pick. by. & bw, equitable (-bly), just (-Iy); reasonable (-bly). —en, ov. w. to approve, to justify. —erte4ee, bw. Zie 1131111Jk. v equity; reasonableness. —he'debatre, bw. for equity's sake. —ing, v. approbation. 111111oen,o. billion. 1111zenUruld, 0. hen-bane. Bind en, ov. w, to hind, to tie. —garen, —tome,

Waar kan ik ruilen Bitcoins voor contant geld

×