Evagatlon (ev-e-gee'6jun), e. omzwerving. Evanescen ce tev-e-nes'aens±, a. verdwiiniug. —t, a. verdwijnend. Evangel to (i-ven-dzjel'ik), a. evangeliseh. 14.1vangel lam (1.ven'dzje-lizm), a. evangelieleer (-verkondiging!. —1st, a. evangelist; evangelicpredtker. —ize (-lajz), v. a. het evangelic prediken. Evauld (e-ven'id), a. tinny, kwijnend. Evapora te (e-vev'ur-eet), v. a. verdampen; v. e. vervilegen. —tton (-ea'ajun), a. verdamping, ultwaseming. Eves' on (e-vee'zjun), a. ontduiking; uitvlueht; loopje. —ve. a. ---ee/y, ad. (-vee'siv-J, ontduikend, ontwijkend. Eve (fen), a. avond; avond voor een facet. Christ. kerst•avond. on the —, op het punt. Even (le'vn), s. avond, heilig-avond. —song, avondzang. —tide, avondstond. Even (le'vn), a. —ly, ad. effen, gelijk; kalm. odd, even of oneven. —handed, onparttjdig. —. ad. eveneens; zelfs. — as, even ale. not —,zelfa niet. — now, thane. — though, aelfa al. —, v. a. gelijk (effen) oaken; vereffenen. —ness. s. gelijkheld, effenheid; hedaardheid, onpartijdigheid. Evening (ie'vn.ing), a. avond. —star, avondster. Event (e-vent'), a. voorval, gebeurtenis; uitslag. at all —n, in alien gevalle. —fut, a. rijk aan gebeurtenissen; avontnurlijk. —cal, a. —natty, ad. ( tjoe-el-)., gebeuritjk, toevallig, vOrkomend. Eventerate (e-ven'tur.eet), v. a. den bulk opensntlen. Eventlin te (e-veu'ti-leet), v. a. wannen, plitizen. —lion (-lee'sjun), a. tilting; uitplutzing. Ever (ev'ur), ad. ooit, leaner; steeds; altijd; oak. for —, your eeuwig. — after, — since, hinds dieu tijd. — and anon, tel kens, geduria. — so, cog zoo. — green, a. alt.°e groen; a. maagdenpalm. —lasting, a. —lastingly, ad. eeuwigdurend. —lasting, a. eenwigheld; everlast. —lastingness, a. eeuwigdurendheid. —more (-moor'), ad. eeuwig. Ever sion (e-vur'sjun), a. verwoesting. —t, v. a. verwoesten. Every (ev'e-rih), 'a. leder, elk. —body, —one, ledereen. —day, alledaagsch. now and then, telkens, gedurig. — other day, om den anderendag.—where, overal. Evict (e-vikti, v. a. gereehteltjk tilt het beet stetlen; overtaigen. —ion (-vik'sjun), e. gerechtelijke ontzetting (uit een bezlt); bests. overtulginx. Eviden ce(evl-dena), a.getuigenig; bewtir,klaarv. a. bewljzen, auntoonen. —t, bigkelijkheid. ad. blijkbaar, klaar. —tial (-den'sjel), a. a. bewtjtend. Evil (ie'vl), a. kwaad, boos, alecht; verkeerd. the — eye, het booze oog. the — one. de Booze. —, e. kwaad, boosheld; onheil; ziekte. — affected, slecht gezind, ongenegen. —door, kwaaddoener. —eyed, afgunetig; boosaardig uitziende. —favored, mistieeld,mlmmaakt. —favorednessimismaaktheid. —minded, boosaardig, snood. —apeakiag,lastariug. —washing, kwaadwenseh end. —worker, kwaaddoener. —nese, a. eleektheid. Evinc e(e-vina'), v. a. bewtjzen; aantoonen. —able a. bevrt shear. —ive, a. bewtzend; aantoonend. Eviscerate!, (e-viesur•eet), v. a. van het ingewand ontdosn.

nummer 2 cryptogeld


B. Ilia, tw. poh i pooh ! pshaw red wine. --hal, Heal, v. bay; baize; (roode) magazine of baize. —ranges, to skate nimbly. —ranger, Greenland- rnan;nlinble skater. —tureen, baite.weaver. —rout, bay-silt, —en, bv. (of) baize. —tje, o. tailor "sj %eke; op P.). — ',Oen, to be drubbed. firsftlerd, rn. chaos Beak, v. beacon, buoy. —, geld, bsaconage. Baal, r„ hale, hag. — dark, pack- cloth. Ileum, v. (smooth) path, beaten road, path-way; track, orb) t; rope-walk; breadth. op de lange — achuiven, to delay, to procrastinate. op de — brengen, to raise, to start, to bring upon the carpet. rules — snakes, to make room, to disperse the crowd, to clear the passage. de — Meter neaten, to prepare things beforehand, to break the ice. —geld, path-money. —hoer, common strumpet. —spinner, rope-maker. —veger,scavenger.sweeper. —der, m. rope-maker. —derhser, m. baron,knight, banneret. —der( , v. rope-yard. —tie, o. lucrative place, sinecure. Bear, y. bier, litter; billow, wave; ingot; bar. —,
s. wan- Farther (faarlisur), a. ttr ail. veruer. Fartriest (faar'thest), a. & ad. verrt. Her; wain. (faar'khieng), a. penning, oortje, een Fanatic (fe-net'ik), --al, a. —ally, ad. dwees- Varna geen dolt waard. s. dweller, gee.stdrijver. j vierde penny. not worth a ziek, gecstdrijveni. greetFftrthingale (faar'thin-Keel), s. hoepelrok. —vine., —ism (-i-sizm), s. dweepzuclit. Fasces (fes'slez), a. bijbelbundel. drljverii. venster (la:en eene dem). —ner
Amability (em-e-bil'it.tih), a. lieftalligheid. Amadou (em'e-doe), a. zwam. Antaiganta te (e-mellge-meet), v. a. vermengen. —lion (-mee'sjunl, a. vermenging. Amanuensis (e-men-joe-en'sia), a. afschrijver. Amaranth (enee-renth), a, duizendechoon. —ins (-ren'thin), a. amarantben; onverwelkelitjk. Amass (e-maas') V. a. ophoopen. Amatory (em'eAur.rin), a. de liefde betreffend. —potion, minnedrank. Anna. a (e•meez'), v. a. verbazen. —ement, a. verbazing. —ing, a. —injiy, ad, verbazend; § ontzettend. Antezon (em'e-zon), a. amazon.. Ambages (em-bee'dzjiz), a. wijdloopigheid. Ambass ador (em-bea'ae-dur), a. gezant, —y lem'bes-aihl, a. gezantschap. Amber iem"bur), a. amber; a. van amber. yellow—, barnsteen. —prig, ambergrija. Ambidez ter (em-bi-deks'tur), a. iemand, die rechts en links te gelijk is; dubbelhartig mensch. —trous, a. rechts en links zijnde; dubbelhartig. Ambient (em'bi-ent), a. omring-end. Ambiguity (em-bi-gjoe'it-tih), s. dubbelzinnighetd. Ambiguous (em-big'joe us), a. —ly, ad. dubbelzinnig. —nees, a. dubbelzinnigheid. Ambit (emlbit), 8. omtrek. Anabiti on (eitt-bis'ajun), a. eerzucht; I, haat, wrok. § —on, v, a. jagen naar sets. —ous, a. (of), — ouslv, ad. eerzuchtig. Anibi a (em'b1), s. telgang. —e, v. n, den telgang giian. —er, s. telganger. —ingly, ad. in den telgang. Ambrosi a (em-bro'zji-e), a. 'ambrozijn. —al, —an, a. van ambrozijn; kostelijk. Ambry (ein'brih), a. provisiekast. Ambs ace (eenaz'ees), o, dubbel aft.. Ambui ante (ein'bjoe-lens), a. draagbaar hospitaal. —ant, a. rondtrekkend. —ation (-lee'sjun), a. rondtrekking; wandeling. —atory a. wandeleed. Ambuscade (em-bus-keed'),Ambusitlem'boesil, s. hinderlaag. —, v. a. in hinderlaag stellen v. n. iii hinderlaag ligeen. Amber at Ion ( em-bue'tjun), s.branding, schroeiing. Antellorat a (e-miello-reet), v. a. verbeteren. —ion (-ree'sjun), a. verbetering. Atnen tee'men), ad. amen; zoo zij het. Amenability (e-mi-ne-bil'it-tili), a. aartsprakelijkbeid; gezeggeitikheid. A litts'irsable (e-naPnibi), a. aanaprakelijk; gezeggelijk. —neon, u. Zie Amenability. Amend (e-mend'), v. a. verbeteren; v. n. beter worden. —able, a. verbeterkjk. —er, a. verbeterear. —went, a. verbetering; wijziging. —8, a. vergoeding. Amenity (e.men'it-tiix), a. bekoorltjkheid. Amerce (e-mars'), v. a. beboeten. —ascot, s.boete. —r, a. beboeter. ,%.tneihyst (ern'e-:hint), a. amethist. —ins (em-ethistlin), a. amethistkieurig. Amiability (ee-mi-e-bil'it-tih), a. beminnelijkheid.

Hoeveel waren Bitcoins in 2009


lane. -now, ad. root dezen; voorheen. —while, ad. eenigen tijd goleden. Erect (e-reltt'), R. yeebtopRtaand; fler,onverschrokken, pal. —, v. a. oprichten, bouwen; opheffen; bemoedigen; v. n. zich oprichten —ion (-rek' sjun), a. oprichting. bouwing; opheftIng; bemoediging. —ire, a. oprichtend; opbeurend. —netts, a. rechtopstaande bonding; koenheid. —or, s. oprichter; oprichtende spier; hereoediger. Eretult a (er'e-majt.), s. kluizenaar. —ice (-mit ikl), a. kluizenaars Ereption (e-rep'sjun), a. wegrukking. Erlogo (e.ring'go), a. braakdistel, blauwe zeewort el. Erigtic (e-rietik), —al, a weerleggend. Ermine (nr'min), a. hermelte; hermelijn-bont. —d (-mind), a. in hermelijn gedost. Ero de (e-rood'), v. a. wegknagen, wegvreten. —sion (-ro'zjun), a. wegvreting. Erotic (e-roVik), —at, a. verliefd, wellustlg; erotiach. —, a. minnedicht. Err tar), v. n. dolen, dwalen; atwijken; zich var. gtssen. Errand (er'rend), a. boodschap. —boy, loopjongen. —man, boodschappen-looper. to run --s,boodschappee doen. Errant (er'rent), a. —ly, ad. ronddolend, ewervend. knight —, dolende ridder. —ry, a. randzwervine; dolende riddertehap. Erratic (er-ret'ik), —al, a. —ally, ad. dolend. dwalend; ongeregeld. Erratum (er-reetunn), a. drukfout. Errhine (er'rajn), s. snuifmiddel. Erroneous (er-ro'ni-us), a. —ly, ad. dwaleud; verkeerd, oniniet. —nem, a. dwaling; onjuistheid. Error (er'rur), a, dwaiirg; misslag, abuis. Erst (wet), ed. eeret; voorheen, weleer. Er“bescen ce (er-joe-bes'sens), a. roodwording; blos. —t, a. roodachtig; blozend. Eructa te (e-ruk'teet), v. a. oprispen. —lion (erak-tee'sjun), s. oprisping. Erudi te (er'joe-daft, —dit), a. geleerd, belezen. lion (-disruu), a. geleerdheid, belezenheld. Erugitsous (e-roe'dzji-nus), a. koperachtie. Ersap lion (e-rup'ajuu), a. uitbarating; uitslag; uitval. —live, a. uitbarstend; uitelag hebbend. Erysipelas (er-i-sip'e-les), a. room. Escalade (ee -ke-leed'), s. beklimming met stormladders. Escapade (es-ke-peed'), a. zijeprong; misstep; uitspattiug. Escape (es-keep'), a. ontkoming; uitvlucht; vergigging; misetap; uitstapje. —goat, zondenbok. --, v. a. & n. ontgaan; ontsnappcn; vermtden. —ment, a. gang (in eon uurwerk). Escarp (es-lrearp'), v. R. glooiendmaken. —ment, a. stole honing. Esckar (es' ker), a. karat (tenor wood). —otie (-kerot'ik), a. sehroelend; a. brandmiddel. Escheat (es-tsiiet'), a. vervallen leen. —, v. n. ran den leenheer vervallen. Eschew (es-tsjoe'), v. a. schnwen, vlieden. (es-kort'), v. a. Escort (es'kort), a. geleide. Inge) eiden. Escuage (es'Icjoe idzj), a. leenplicht tot krijgsetenst.
BEE.— DEI. zinnig. —nab, s. diepte, grondigheid; scherpzturtigheid. Deer (dier), a. roodwild; ree. fallow —,damhert. red —, hert. —stalking, a. hertenjacbt. Deface (de-fees'), v. a. vernietigen; ultwieschen, misvormen. —meat, s. vernietiging; misvorming. vernietiger; misvormer. De falca te (de-fel'keet), v. a. afsnijdenoseoeleh; at knrten. —tion (def-el-kee'sjun), a, afanijding; vermindering; korting. Delano melon (def-e-mee'sjun), a, lastering, boon, eerrooving. —atory (de-femee tur-rib), a. lasterend, eerroovend. —e (de-form . ), v. a. hoonen; lasteren; te sehande waken. —er, (defeem'ur), a. lastertong; eerroover. Default (de-faolt.'), s. verzuim; nalntigheid; ge• brek; ontstentents. —, v. n. in gebreke blijven; niet verschijnen. —er, s. woordbreker; nlet-versc ► ijner. Defeo,. :once (de-fiez'ente, a. vernietiging (eener overeenkomst.); nederlaag. —ible, a. vernietigbaar. Defeat (de-flea'), a. nederlaag; verijdeling. — v. a. verstaan; te nlet doen; verijdelen. Defect. te (de'fe-set), a. gezuiverd. —te (-beet), v. a. zuiveren. —lion (-kee-sjun), s. zuivering. Defect (de-fekt"), a,gebrek, onvolkomenhei d.—ible, a. gebrekkig; onvolkomen. —on, (.fek'sjun), a. gebrek; ontbreking; atvalligheid; opstand. —ire, a. —ireiy, ad. gebrekkig; onvolledig. —iveneas, a. gebrekkigheid. Defence (de-fens"), a. bescherming; verwerving; wederstand; rechtvaardiging; verbod. —less, a. weerloos. Defend (de-fend"), v. a. verdedigen; (from) be. sehutten tegen; verweren; verbieden. —fate, a, verdedigbaar, —ant, a. verweerder. —er, a. verdediger; advokaat. Defens alive (de-fens'e-tiv), a. verdedigend; a, behoedmiddel; verband, —ible. a. verdedigbaar. —ire, a. —ire/y, ad. verdedigend, verwerend. —ire, s. verweermtddel; verdedigende houding. on the —ire, verdedigenderwijze. Defer (de-far'), v. a. uttetellen; verschuiven; overtaten; v, n. dralen, talmen; (to) Mei houden aan, etch voegen near. —race (derur•ene), a. inschikkelijkheid; oaderwerping; eerbied (for). out of —ence to, uit boogaehting voor. —ent (derur-ent), a. leidend, voerend; a. geleider; vochthuis. —ential (def-ur-en'sjel), a. eerbiedig. —meat, a. nitatel. —rer, s. nitateller. Defiance (de-ferens), a. uitdaging; tarting; weigering. to bid — to, trotseeren. in— of, ten seijt yen. Deficience (de•fla'sjene). —cy, a. gebrekkigheid; ontoereikendheid. —t, a. —tly, ad, ontoereikend; onvolkomen; geb.ekkig. Defier, (de-farur), a. nitdnger, tarter. Defile, (de-fail'), a, rage pas. —, v, a. bezoedelen; onteeren; bederven; v. n. deflleeren. a. bezoedeling; onteering; bederving. —r, a, be. zoedelaar; onteerder; bederver. DOfin able (de.fajn'ibl), a. hepaalbaar. —e, v. a. bepalen; verklaren, omachrijven. —er, e. bepaler; verklaarder.: Defini to (def'i-ntt), a. —tely, ad. bepaald; vast. geeteld. —te, a. juist bepaald begrip. — fences.
sEm.—TER S ean (setn), an. Sem. Semiramis (se-mir'e•mis), w. Semiramis. S ane ca (sen'e-ke), m. Seneca. —pa/ (•gaol), g. the —, de Senegal. —Dinah& (4rent'bi-e), g. Ssnegambiii. seewia (eueri-e), g. Serb16. —is, a. Servisch; 1. Servier. Setia(seth),m. Seth. Severn (sev'urn), g. the de Severn. Seymour (see'mur), an. Seymour. Shaftesbury (sjaAftt'bir-zh), m. Shaftesbury. Shakespeare (sjeek'spicr), m. Shakespeare. Shanghai (sjeng'haj), g. Shanghai. Shelley (ejellib m. Sheridan. Sham (sjeui), m. Sam. Shetland (sjet'lend), g. Hitland. — /s/ands, (de) Hitlandsehe eilanden. Shy lock (ejarlok). m. Shylock. Sleaze (usrem), g. Slam. —ese (-c-mien'), a. Slit. meeseb; i. Sterne., (de) Stameeten.. Sib (nib), f. voor Sebastian 1Yt Sibyl. Siberia g Siberte. —n, a. Slberisch. Sibyl (sib'il), w Myna. SteEl Ian (si-eil'i-en). a. Siciliaanach; i. Sternest*. —y if. Sicilie. Sigismund (sid'sjts-mund), m. Sigismund. MI leaks (.11. ► 01.e), g. Sainte. S2ns (aim'), f. voor Simeon & Simon. —eon (-Min), m. Simeon. —on (ear raon)sid. Simon. Sinai (ssrnee, -nee-aj), g. Sinai. Sinde (Mild). S. Sinde. Singapore (sing-zee-poor'), g. Singapore. Si on (.arun),g. Sion. —rack (-rek), m. Shush. Shins isirn-us), g. Sirius, de hondanter. Sic Isis'), ;f. your Cecily. —yphus (-1-fus). my. Sisyphus. Slavonic g. Slavoutt. --tt, a. Siavoonach; i. Slavontdr. S ieswick (ales' wik), g. Smollet ‘smolltt),m. Smyrna (emur'ne), g. Smyrna. Socrates (sok're-ties), an. Soeratee, Sodom (soenin). g. Sodom. Sot (son, f. Solomon. —orison (-um-un), Saloon°. —on (sontin), m. Solon, Suph (sorj, t. voor Sophia. —ia (so-fare), w. Sophia —odes m. Sophooles. —y, f. your Sophia. Sound (seaund), g. the —, de Sond. Southampton (sauth•em'tn), g. Southampton.
v. R. blad-dun siaan; verfoelien. —ation (-Oa ) sjun), s. (bet) bled-dun pletten; bladschieting; verzameling der bladen in den bloefnkelk. —ature. (•e-tjoer), a. bladdunheid. —er, s. bladgoud; —ferous (-lir' ur-us), a. bladeren voortbrengend, Folio (foli-o), a. folio-formaat; foliant, bledzijde. Folk (took'), —s, a, de menachen, de lieden. —lore, volkssprookje; voiksoverleveringen.—mote,volks vergadering. Follic le (fol'likl), a. zaadhuisje; Iuchtblaaaje; kVer. —Woos 1-lik'joe-ltial, a. met zoadhuisjes. F0111101 (fol'Ii-foel), a. vol dwaasheid. Follow (folio), v. a. volgen; opvolgen, navoletn. (up); beoefenen. (on. out) doorzetten. —, v. a. volgen; (from) voortvloden nit. —er, VNalger. volgeling. Fly (flaj) {flew (fine), flown Moon)), v. a. vileden, Folly (foi'lih), a. dwaasheid. vermijden; ((een vliegen. — a kite, een' vlieger Fonsent (fo-ment) v. a. koesteren; "doyen; aanopiate!, —, v. n. vliegen, bersten. in the face, meedigen, aanhitsen. —alien (-tee'sjun), a. sto , beleedigen, tarten. — into a passion, toornig ving; aanhitsing. —er, a. aanmoediger; aanetoker. attn. (at) wolden. (abroad) ruchtbear worden. Food (fond'), a, —ly, ad. dwaas; overdreven vliegen; aanvallen op, (off) wegviiegen; arvallig teeder; (of) verzot op. —, v. n. verzot aijn (on), worden. (out) nitvaren; uitspatten. (out into) Fond, e (fon di), v. a. liefkoozen, nertruetelen. loghersten in; zieh overgeven nen. —er, S. vertroeteiaar. —tag, a. troetelkind, (flayieng) ,s. (bet) vilegen. —, a. vliegend; hevelin r. —fish,vliegende voteh . zwever —b r i g hoefhlad. —, I Fondue.. (fond'ness), a. dwaze teederheid, verFool (fool), a. veuien. ---bit, —foot, zotheld. v. a. & n. werpen (vculeoa), Foos!. (foam'), s. scheim. —, V. a. (out) woe- Font (font), a. doopvont; stel drukletters. eene bran betreffend, aerie( uiten. —. v. n, schuimen; razen, tieren, Fontat (fort'el), a, Fontanel (fon'te-nel), a. fontanel. —a, a. achuimig. Fob (fob). s. horlogezakje; Week. —, v. a. be- Food (food'), s. voedeel. —fat, a, voedzaam. —leas, a. onvoedzaam, onvruchtbaar. —y, a. eetbaar. dotter, (off) afschepen. Fool (fool'), a. Ogees, zot; potsenmaker. to make Voeng-e (fo'kidzj), a. haardgeld. all—s-day, aerate a — of, voor den gek houden. Focal (fo'kel), a. van het brandpant. dog van April. — haP.PY,dom gelukkig.—hardiness, Foelle (fo'sil), s. armpfjp; scheenbeen. roekeloos. —'s.cap, rots—hardy; roekeloosheid. Foeaia (fo'kes), a. brandpunt. kap; kleiu-folio papier. —'s-errand, gekken. Fodder (foti'dur), a. stalvoeder. --, v. a. voede- boodechap. —trap, strik voor gekken. !Tn. —er, a. voederaar. Fool 'tool'), v. a. voor den gek houden; mislelFoe (fol., a. vijand. —man, vijand den. (away) verbeuzelen. (out of) bedriegelijk beFe)g (fog - 1, a. mist, novel; csgroen. —bank, 'level- -rooven van. —, v. n. beuzelen, gekheid rnaken. —gy bank• --giness (•gi-ness), a. mistigheld. —ery, s. dwaasheid, zotheid. —ish, a. —Wily, (-gill, a. mistig. ad. zot, dwaas. —iehness, a. dwaasheid. Foil (We), int. ha ! foci! Foot (foot'), a. voet; ondereind; voetvolk. on — Foible (fOrbi), R. zwak, zwakke zijde, to voet. to set on —, aan den gang (op de been) r o ll (foil';, , mielekking, verijdeling, neep; foe- under —, onder then wt. — by —, liesel; dun Llaadje tnetaal; floret. — v. a. ver- breng.sn. langzamerhand._ —bail, voetbal (spel). —band, ijdelen; uit bet veld SLUM; in het nauw brenvoetvoilt. —board, trede, voetplank. —boy. gen; versiaan; stomp maken. to be —el, bet troep klellue lakes. —breadth, voetbreedte. onderspit delver. —er, a. overwionaar. —ing, l lonejongen, —bridge, vlonder. —cloth, voetkleed; pattedendelc. s. spoor van een hart. —fight, gevecht to voet. struikeling. —fall, Foin (fojn), s. stoat. —, a, n. stooten. lijfwacht to voet. —hold, ruimte vo or Foist (fojst'), v. a. onderachuiven, bedriegelijk I —guards, —hook, etc. Zie Fottock. — ticker. inlagschen. —er, a, vervalscher. den voet. boeven. lage vleier. —lock, haarlok boven de—mantle, old' h , vouw; schaepskooi; kndde; grens.—man, Fold (fo looper, huisknecht; infanteriet. —, V. a. ieeluiten; vouweo, (up; toesluiten. a. zekere vrouwenmantel.—maleh,wedloop. —pace, —age, 8. perkrecht. —er, half-portael —, v. n. toesiaan. atapvosts-tred; voewbeen. (op een' trap). —pad, —path, voetpad. `—post, voetbode. Foolding (foold'ieng), s. (het) vouwen; (het( per. etruikroover. afdruk van den voet. —race. wedi001). ken van schapen, —,a. toes)aand. —bed, veldbed. —print, peard. onderlijk. —rot, zeltere achapen—rope, —chair, vouwstoel. —doors, vieugeldeuren.—knife, ziekte. —soldier, infanterist. —stalk, bloated. --stick, vonwbeen. —screen, kamerschut. —table, —stall, vrouwenstilgleeugel.—step, voetstap;trede. klaptafel. —stool, voetbankje —store, —warmer, stoof, voeFollheeoun (fo-l)e,'sjus), a. bladerig. buikdenning. Foil age (fo'll.plz3), a. gebiaderte, °rumor, tenwarmer. —waling, (Poet'), v. a. betreden; schoppen; vestige!; Foot —ate looNvevic; - v. a. met loofwerk vereieren. wegvioeiing. clion (-ce'sjun), a. ( l-bil'it tih), —ility (int s. smeltbaarheid, scheidbaarheid. —ible, a. smelthaar; onbestendig. —ion (-jun), s. vloeiing, smelting; nicking; ditTerentieal-rekenine. —tone/ (-jun-el), —ionary (-jun-e•rih), a. van de differentiaal-re• itening. —ire (-iv), vloeibaar. —ore (-Japer), s. vloeiing; vioeistof. Fly (flap), s. vlieg; onruat; windwijzer; kompasroos, snorwagen, —bane, vliegengif. door vliegen bevoild. a. vliegenei (deck); a, a. viiegen')eren leggen; bederven (vleeecit). —boat, vlieboot, fleitschip. —catcher, vliegenvanger. - fish, V. n. met vliegen via'cben. —f lap, vlie:geneFtp. —leaf, schutbiad. —wort, vliegen-

Aehtergebanw, o. back-house, out-house: Aehtergevel, m. back , iront. Aehtergraeht, tr. back-canal, back-moat. Achtergrond, m. back-brounde deepening (in eene achilderi)); Bat scene (van het tooneell. Aehterbal sell, ov. w. to overtake, to reach, to Come op with; to discover, to catch; to overreach. —er,, m. overtaken —ing, v. overtaking; catching. Aehterls ale. tn. nape of the neck . Aehterkand, v. back of the bend; hind-quarters (van een petard); yonngeet hand (it, let kaartspel). Aebtarboeds, v, rear. Aehterboofd, o. occIput. Aehterboud en, ov. w. to keep back, to lay aside; to withhold; to conceal; to spare. —end, be. reserved, close. —endheid, v. reserve, resery. y. withholding, concealment. edne4e. Achterhuls,o. beck-house, out-house. iikehtorbut, a. stern•cabin. Aehtertjaer, o hind-elioe. Achterto,bw. behind. Aehterkabel., en. stern•cable. Achtorkasisor. a. back-room. Achterkasteell, o. stern, poop; bum.


STA.—STE. voortduur; stand; friends of an old —, oude vrien- dadiger. —monger, staatkundige tinnegieter. den. —ish, e. schrijfdoos —room, pronkkamer; kajuit. —, v. a. vaststel.Stang (gteng!, stang, staaf, boon; ratetroede. len, bepalen; opgeven, vermelden, —d, a. dly, Stank (,:teat k), s. last , dijk• ad. vastgasteld, bepaald; geregeld; opgegeven. St auras icy (sten'ne•rihl, 8. tininij n. grootheid; deftighal, sta• — liness (•Ii•ness), Stanza tisten'zel, 8. couplet, vere. tigheid; luister; trotscbheid. —ty, a. & ad. defStaple (stee'pl), A, bepitald, vaatgesteld, taco, tig, etatig; prachtig; trotsch. — rent, naamst. —,a.stapel; stapelplaats, -artikel; kram. s. °poet, stsat; berieba, veralag. — commodities, — goods, etapelaetikelen. — right, States (steets'), 5. pl. staten; adel, aanzlerilijken. stapeirecht. tons, van hasten hennep. — general, steten•gacieraal. — man, etailtsrnan. town, stapelpiaats. — trade, stapelkandel. — r, — manship, v, staatsleleid. s. handelsitr, koopman. Stwagc snde.'ikl, — al, a. week-, gewiehts, —a, 8. ck,(itet Star (staar'(, s. stele; gesternte; sterretje, flying — .shooting ---, versc,10,tende ster. — of Bethlehem, Station tsteti'sjun), B. stand; plants; stilstand; --flower, sterrebloem, aster, halt' blind. standplaats; post; ambt; rang: pleisterplaats; chamber, sterrekanter voormalig gerechtshof). station. — keeper, — master, stavionehef. —, v. a. — crossed, ocgolugl:i:;. —fish , zeester, — fort, star- plaatsert, stellen. — al, a. vitn erne standplaats react ors. — gazer, sterrenkijaer. —gaztng, stem- ',en' post. — ary, a stilstaand, vast, btijvend.—er, rerikk)ketij. — hawk, sterrevaik, --light, ,terres• s. boekverkooper; verkooper van schrijfbehoefbefit, a. door aterreu verlicht. —7nonger,eterren- ten. — era, scbrijfilehoefcan. vOcheiaar. —paved, -spangled, met starlets be- Statistic (ate-tis'tik), —at, a. statistiek. —ian zmaid . — read, , terrerikundig. —shoot,ster,schot. stet is - tiaren), 0. kenner der statistiek. —a, s., - slinitsel. — stonemterreste , 11. — icert,sterrenkruid. statistiek. Starboard (staaeboorit, t. stuurhoord. Stetuary (stet'joe•e-rib), s. beeldbouwkunst;

Wat is de beste cryptogeld om te investeren in


GEM —GElt. Genes:offal, o. muffling, juggling. Genaok„ o. pouting, Bulking. Geneonepel, o. mumbling, muttering, rumor. senor, o. murmuring, grumbling. Gemara, o. epattering, dirtying, mess. (Aetna, o. chemoie, wild go,tt. —bok, buck of the chamois. Geenutt, o, riot, revolt, rebellion. el amount, be. coined. het — hebben op, to aim at, to mean. Geueurneci, o. inur, mar, purling. G greenest, be. wearing a rap. geed —, in a good humor, disposed, Inclined, willing. kwaliik —, in a bad humor. Gemze leer, o, shammy. —njacht, chamoishunting. —flower, chamois-hunter. Gesael, o. sewing. Genstakbsar, by. accessible. —held, v. accessibility. ansaned, be. named, called. G ensile, v. grace, mercy, favor. op —en ongenade at discretion. door Gods by the grace of God. op — laten drixeen, to leave to the merry of wind and waves. —brief, pardon, reprieve. —brood, charity. —leer, doctrine of grace. —sing, finishing stroke. Genadig. by. & bw. merciful (-ly), gracious (.ly). G en taken, on. w. to approach, to draw near. (lane, vow. yonder, that, the other, the former. doze en —, the one and the other. dezen en —n, come people, many people. teencbse, be. beaked. G eneeren (rich), t. w. to gain one 'a livelihood, (wet) to make shift with; to constrain (to inconveigencei one 'a self. geneer u niet, make youruelf at home. Genesee Weer, be. —Wk, by. curable. —drank, draught, potion. —beer, —hundige, p'eysician, doctor. —kracht, sanative virtue. —tirachtig, medicinal. —kieids„ —kunst, medical art, physic, therapeutics. —kundig, medical. —middel, medicine, physic. —peeler, medicine/. powder. —wijse, method oi cure. Genegen by. inclined, dieposed, favorable, Isvorably disposed. —held, v. inclination , affection. Geneigd, be. Inclined, addicted, attached. —htid, v. inclination, propensity. Genersel, general. —, by. general. de Staten —, the States Genera!. —sehap, o. generalship. Geneirailteltolanden. o. 111.7 . territories longing to the United Provinces in general. Genet, o. genet. Genetagte, v. pleasure, delight. Genoa en, oy, & on a. to cure, to }teal, to recover. —in2,Y, cure, curing, healing, recovery. Genie, o. genius. —, y. engineering. —korpo, corps (body) of engineers. —officier, engineer. —school, military academy (for engineering. Gentep, o. its het —, in secret. —ep, be. hypocritical, sly. —igAeid, v. malice, bypocrisy, slyness. Genies, o. sneezing. Genlet en ov. w. to enjoy, to take. —or, m. anjoyer. —Jag, v. enjoyment, pleasure. Genoeg, bw. enough, sufficiently. —darning,

Kan Bitcoin betalingen worden getraceerd


Macadamize (mek-ed'am-ajz), v. a. macadamieen tijdachrift. aeeren (wegen). Maggot (meg'gut), a. made; kuur, gril. —inns (-i-ness), s. madigheid; grilligheid. —y, a. vol Macar out (mek-e-ro'nib), a. macaroni; menmaden; grillig. gelmoes; fat, kwast. —0Lie (-ron'ik), a. gemength a. mengelmoes, poeepas. —son (-roen'), Magi (mee'dtjaj), p1. Viljten nit het °oaten; tc..)-
131 gclukkig; tevredeP; ver- I Harmon 1st (hattemun.nist), a. toonzetter, muheld. —ily, ad. y zikant. —ixe 1-najz), v. a. doenovereenstemmen; heugd. v. n. overeenatemmen. —y, a. welluidendheid, Harangue (he-reng"). s. aanspraak. —, v. a. eene harmonic; overeenatemming. aanspraak houden tot. —r, a. redenaar. (httar'ness), a. harnaa; paardetuig. —, Harness Harass (har'ess), e. afmatting; verwoesting. —, v. a. hIrnaseen; beschutten;loptulgen. v. a. afmatten; kwellen; verwoeeten. —er, a. mondharHarp (burp') s. harp; liar. jew's kweller; verwoester. monlea. —player, harpapeler. —string, harpHarbinger (haar'bin-dzjur), a. voorlooper, voorsneer. —, v. n. op de harp apelen; (at) zinspebode; kwartiermaker. sttletaan bij; telkens terug(on. upon) op; len Harbor (haar'bur), a. haven; toevluchtsoord, komen op, malen over. —er, a. harpepeler. —ing, schuilplaats. —master, havenmeester. —pilot, a. harpspel; boeghout; (upon.) geranik over. binnen.loo da —, v. a. huisvesten; beveiligen; —ing-iron, harpoon. —ings, p1. breedte aan den helen; v. n. intrek semen; sclmilen. —age, a. boeg. —ist, a. harpspeler. herberging; achuilplaata. --er, a. huisvester; he- Harpoon (her-poem'), a. harpoon. —, v. a. barlee. —less, a. muter huisvesting. poenen. —er, a. harpoenler. Hard (hoard'), a. & ad. hard; vast; ruw; atreng; Harp sicbord (haarp'si-kord), a. klavier. —y, hardvoehtig; aterk; dringend; karig; alecht; a. harptj; knevelaar, uitzulger. moeilijk. — (by), dicht bij. --baked, veratopt a. oude stet. (van houden). —beam, hagebeuk. —bound, hard- Harridan (heeri-den),hazewind. a. lijvig. —breathing, hijgend. § —cash, —money, Harrier (her'rhur), —, v. a. eggen ; klinkende —earned,zuur verdiend.—favored, Harro w (her'ro), a. eggs; valdeur. uitplunderen; verontrusten; (up) openseheuren; —featured, met grove trekken, leelijk. —favorptjnigen.. —er, egger; soort van valk. edness, leelijkheld. § —fisted, pootig; glerig. Harry (heerih), v. a. kwellen; plunderen. —fought, hevig beatreden. —handed, hardhandig; Harsh ;haaraj'), a. —ly, ad. ruw; hard; barsch, streng. —hearted, hardvochtig. —heartedness, norseh; strong; wrang; wreed. —ness, s. ruw heid; hardvochtigheid. —mouthed, hard in den bek; ruw in den mond. —resin, vioolhars. --coed, barachheitt; strengheld; norachheid. a. Zie Haslet. kuitig. —ware, ijzerwaren. —wareman, ijzerkoo- Harelet (haars'lit), Hart (heart' ► , a. pert. —evil, mondklem, —royal, per. —witted, dom,:onbevattelijk. kruisdoren. hartshoorn. —'s-root, beer'Harden (haar'dn), v. a. harden; verharden; v. 13. —wort, hertekruid. hertatong. wortel. 's-tongue, hard worden. —er, R. harder. a. wild, Hand Mood (Itaard'i-hoed). s. stoutheid, koen- Ilarum n searum (heceum•skeer'um), onbezonnen. held; unbeschaamdheid. —ily, ad. stoutmoedig, Harvest (haaevist), a. oogat; oogsttijd. —fly, koen; streng. —incss, a. stoutheid, koenheid; —lord oogatttjd;-feest; -lied. —home, boomkrekel. driestheid; sterkte. —ly, ad. strong; met moeite; voormaaier. —man, maaier. —queen, herfstkonauwelijks, —ness, s. hardheich ruwheid; strongningin (beeld van Ceree). —woman, bindeter. —., held; umeiltjkheid. —s, pl. hede, werk (ran v. a. oogeter.. —er, a. oogeter, maaier. visa). — skip, s. vermoeienis; ongemak; druk, s. gehakt (vleesch). —, v. a. hlein iegenspoed. —y, a. stout, koen; driest; ate,l, Hash (hear), hakken. forach, gehard. (hes'lit), a. varkensomloop. Hare (heel'), a. ha.. —bell, engelache hyacinth. Haslet (haasp), a. beugel (van een hangelot). brained, onbesuisd. --foot, hazevoet (plant.). Hasp v. a. met eau' beugel sluiten. —hearted, lafhartig. —hound, windhond, jacht. Hassock a. knielmat. hond. —hunting, hazenjacht.--/ip,hazenliP.—mint, Unstated (hes'suk), (heeteet-id), a. speervormig. hazammat, arum. —pipe, hazennet. —ragout, haze. Bast e (heest'), a, haast, apoed. —e, —en (hee'en), peper. —'s-ear, hazenoor (plant). —wool, haven. v. a. haasten; bespoedigen• v. a. deb, haaaten. Mar. —wort, kaaajeskruid, maluwe. apoeden. —ly, ad. haastig. —inns, a. haastigHarem (hee'rem, ha'rem), a. harem. heid; voortvarendheid; liehtgeraaktheid. in x, Haricot (her'i-ko), a. snijboon; hutapot. a. vroege vruchlen; erwten. —y, a. haastig; Hairier (her'i-ur), a. Zie Harrier. liehtgeraakt; —pudding, meelbrij. voortvarend; Hark (haark), int. boor! lnister I Hat (het') a. hoed. —band, hoedeband. —box, Hari (haarl'), a- vezel; iota vezelachtigs. —case, hoededoos, —maker, boedennsaker. —mo. Harlequin (baarle-kin , , a. hanaworat. ney, bedelgeld; kaplaken. Harlock (haar'iuk), a. wilde mcsterd. Hatch (lister), s. broedeel; uttkomen (nit het el); Harlot (haarlut). a. gemeen; dartel.—, a. hoerol et. ontwikkeling; ontdekking; onderdeur; luik.—way, Harm (baarm'), a. Teed, letsel; achade. —, v. a. luikgat. —, v. a. uitbroeien; beramen; krutswijs kwaad doen, benadeelen. —ful, a. —fully, ad. helijnen. leedigend, schadelijk. —fulness, s. schadelijk(hetsril), a, v/ashekel. —. v. a. hekelen. Hatebel onschuldig, zonder held. —less. a. —lessly, ad. --/er, a. hekelaar. erg; onschadelijk; onbeschadigd. —lesaness, Hatchet (hetsrit), s. ht11, 'mimes. —face, leelijk ennoozelheid, argelooaheid. gezieht. —faced, Harmon lc (her-mon'ik), —iced, —ious. Iher-mo' liltdclinaent a. wapenschild. nl-us). a. —ically, —iously, ad. welluidend; sa- Hate (heel'),(hetsfment), s. hs1at. —, v. a. paten. —ful, a. menstemmend. —ica s. harmonica. —ics, —fully, ad, hatelijk; afachuwelijk. —fulness, a. pl. leer der harmonic. —iousness, a. well uidend hateltjltheid. —r, a. hater. held; ovcreensteraming.
Stook (sleek), s. sehaof; v. R. in schooven binden. Stool (steel'). a. stoeltje, bankje; loot, uitopruitstoeleang. --halt, eteelbel (mt,e1z), pl. moederplanten; voetirig der galerti, runt noon de pardoens. Stoop isteep'), s. (bet) bukken; neerschieten; nederbuhe;en; stoop; Stoep, hordes. —., v. a. buigen; onderwerpen; v. n. htikken; bulge's; op zijcle helm nederstriiken (upon); (to) etch verlagen, — nederbnigen, — onderwerpen, bukken noon, toege".. a. —in/Y/Y, ad. bnkkend.

Hoe wordt cryptogeld geregeld


HER —REM. 250 Rehears ri (ri-hurs'el), a. °pegging, repetitie. veralapping; ontspenning. —alive (-e•tiv), a. & a. verslappend. ontepannend (middel). —e, v. a. opzegeen, repeeteren. Relay (re-lee'), a. wis4elpaarden. Height (ri'gl), a. gieur, sponning. Reign (roes), a. reteering; rijk; gezag. —, v. n. Release (re.lies'), a. loslating; ontheffiug, ontslag; kwitantie; overdracht. —, v. a. loelaten; regeeren, heersehen (over). bevrij• foggin Reimburs able (ri-im-burs'ibl), a, terug te outheffec; opgeven, --sent, a. g; betalen. v. a. terugbetalen, vergoeden, ding. r. s. loslater; bevrijder. a. terugbetaling, vergoeding, Relega te (rel'e-geet), v. a. verbannen. — lion dekken. (-gea'ajun), s. verbanning. dekking —er, a. terugbetaler. Brien pression (rt-im-presfun). a, herdruk. Relent (re-lent'), v. a week (vochtig) worden. —less, a. onvermurwbaar, onmeedoogend. —print ( print'), v. a. herdrukken. Rein (reen"), a. teugel. to give the —e, den vrijen Relevan cy (rel'e-ven-sih), a. toapatutelijkheid; teugel laten. —, v. a beteugelen —deer, readier. gewicht. —t, a. toepaseeltjk; gewichtig. Reinforce (ri-in.foors'), v. a. ZIG to Been. Reif able (re-laribl), a. te vertrouwen. —ability (-e-bil'it-tih), —ableness, a. vertrouwbaarheid. force. Reintratlate (ri-in- greegeji-eet), v. a. weder ante, a. y ertrouwen. Relic (r.1, 110„ a. overblUfsel; reliek. —8, pl. stofin gunst brengen. felijk overschot. a. wedttwe. Reins (reenz). pl. nieren; lendenen. nti.sLoutheffing; onder• Reinsert (ri-ln-aurej, v. a. weder i -nlasschen, Relief (re-lief'). s. verlie stand; ontzet; atioesing; verhe 1"..--Aieetd,w_er it; invoegen of pleats.. Reinspire (ri-in-spajr"), v. a. wader bale- verbevenheid• Roller (re•laj'ur), a. vertrouwer. leice ints. stall (ri-in-stoall'1, v. a. weder aanstellen; Henley able (re•liev'ibl), a. vane verlichting (hulp, onderstand) vatbaar. —e, v. a. verliehten, he•aellen (in een ambt), —cent, e. wederaan ontheifen; onderateunen, bidataan; ontzetten, stalling, herstelling. Reinstate (ri-in-steet'), v. a, weder in bezit aftemen, doen uitkomen. —er, a. verlichter; a. relief. heifer; ondersteuner; Omer. atollen. lielnsur once (ri-in•ejoeeens), a. herverzeke- Relight (xi lajt'), v. a. weder aaneteken; weder verlichten. ring. —e, v. a. herverzekeren. Reintegrate (ri-in'te-greet), v. a. herstellen; Rene on (re-lid'zjun), a. godadlenat. —ontern, a. godsdienstzin. —onist, s. femelaar, dweper. in den vroegeren toestand brengen. —ous, a. —Quail/.ad. ongodsdienstig;nauwgeret, iu-vest'), v. a. weder bekleeden. Reinvest Reiter. to (ri-it'ur-eet), v. A. dikwkjleherhalen. atipt. —ousness, a. godadienstigheid. Relinquish (re-liug'kwisj), v. a. verlaten; op. —tion (-ee'sjun), a• herhaiing. Reject (re- dzjekt') v. a. verwerpen; verstooten. geven. —er, a. verlater, opgever. —cent, a. —able., a. verwerpelijk. —ion (-dzjek'sjun), a. verlating, opgeving. Reliquary (rel'i-kwe-rih), a. religolenkas. verwerpieg. proefje; ffiej01. e (re-dzjoje). v. a• verheugen; v. n. Relish (rale)), s. meek; Fokkere beet, zich verhaugen (at. in). —er, a. verheugen. —ing, genoegen; neiging (for. of). —, v, g. smakelijk a. vreugdebedrijf. —ingly, ad. met vreugde. waken; smack (genoegen) vinden in; v, n. goed behagen, be(with; srnaken near; (of) Rejoin (ri-dzojn'), v. a. weder vereenigen; smokes; weder ontmoeten. (re-dzjoin'), v. n. weder vallen, —able, a. r- emakelijk. eutwoorden. —der (re-dejoju'dur;, a. wederant- Reinvent (re-Ijoe'sent), a. bllnkend, doorechijwoord. —t, v. a. weder samenvoegen; in het new'. Reluctant ce (re•Ink'tens), a. tegentin. —t, a. lid zetten; voegen (met kalk). Rejudge (ri dzjudze,, v. a. op nieuw beoor- afkeerig, weeratrevend. —tly, ad. met tegenziu, achoorvoeteud. onderzuekrn. deelen, 11,einven ate (re-dzjoe've-neet), v. a. verjon- Relume (re•ljoem"), v. a. wader aansteken; — verlichten. gen. —escence (-nes'aens), a. verjonging. Rely (re-laj'). v. n. (on. uponj rich verlaten, Rekindle (ri-kin'd1), v. a. weder aaneteken. il1e2and (ri-lend'i, v- a. v,.eder aan land bresgen vertrouwen op. Remain (re-meen'), v. a. Wien; overblijven. v. n. weder Widen. —der (-dur), a. overoehet. —8 (-rneenz'), pl. Relapse (re•leps'), a. teru,vallIng; instortIng; overblijfselen; stoffelijk overechot. terugkeer. —, v. n. weder instorten; weder ver Rensuke (ri-meek'; [M.], v. a. op nieuw mavallen (into, tot), kea. Rent e Ire•leet'), v. a. vezhalen; v. n. (to) be- trekking hehben; verwant zijn. —ed. a. verwant, Remand (re-maand'), v. a. terugzendeu; termroepen. verruaagschapt. —er, s. verhaler. —ion (-lee'ajun), v. a. s. verhaal; betrekking; verwantachap; bloedeer- Remark (re-maark'), a. asnmerking. want; by —, van booren zeggen; —ship, a. ver- aanmerken; opmerken. —able, a. —ably, ad. wantschap. —ive, a. --suety, ad. (rel'a-tie.), be-, merkwaardig; opnoerkelijk. —ablenese, a. merka. aanmerker; opmerker. trekkelijk. — ire (rel'e tiv-)., a, bloedverwant.1 waardigheid. —er, i Remarry (ri-meerlh), v. n. hertrouwen. —ivenese (rel'e a. betrekkelijkheid. herstelbsar. —ill, Relsu (re-leks'), v. a. veralappcn; los makers; Reined labia a. verhelpend, heilzaam. —gess (rem'e-di.), a. venacbten; ontspannen; v. n. slap worden; onherstelbaar. —y (rem'e-dih), a. genees-, hulp(rel-eks-ee'sjun;, s. zich ontspannen. —ation

Heeft XRP gebruiken Blockchain


Beal on, ov. w. to knock, to strike; to tirtow; to tease, to rex; on. w. to foil, to tumble. wet bruit het rail ? what is that to me ? final dean, begone ! —er, In. teaser, vexer. —erij, v. vexation, trouble. Brulk boor, bv. fit for use, serviceable. —beariteid, v. usefulness, serviceableness. —er, no. teo. loan. nant; farm. Bruitutt, v. _wedding, -feast. gond,* —; fiftieth anniversary of a marriage. silveren t wentyflfth anniversary of a marriage. —adag, weddingday. —sdiekt, nuptial poem. tch, —metal, wedding-meal. -OM, wedding-feast. —toast, wedding-guest. —shed, nuptial song, epithalamium. Bruin, by. brown; bay; sunburnt. —gee!, filernot. —kleurig, brown- colored. —Imo!, brown coal. —weir,. brown-eyed —rood, brown red, Indian red. —steam, manganese.—vieckporpoise.—acbtig, by. brownish. Brulneer der, en. burnisher. —en, ov. w, to burnish. —ijser, burnishing-iron —steal, burnishing-steel.—tand, tooth for burnishing,w oil'stooth'. —se?, o. burnishing-stuff. —ing, v. burnishing. Bruin en, ov. & on. w. to make (to grow) brown. —et, Y. brunette, brown girl. —held, v. brownnese. —hi, be. brownish. —igheid, v. brownishness. —tje, o. bay horse. Bruits, v. foam, froth. —en, on. w. to foam ;van, with); to low; to sail. *greaten, on w. to roar, to bellow. by. & bw. brusque, abrupt (-1y), blunt (-1y)„ gruff (-41, sudden (-1y). Brute's', by. & law. Zie Oubesehoft. Brutes, be. gross. Buffe ► ., tn. buffalo, buffie; boor, churl. —hoe, female buffalo. —.Amid, —aryl. buffalo-hide, buffskin. —steer. buff. —achtig, by. & bw. rude (-1y), churlish (.1y). —achtigheid, v. rudeness, churlfellness. Bulret, o. buffet; bar. —jvivrouto, bar-maid. —keeje, buffet. Elul, v. shower; At; freak, humor, cue. /ogee —, flying cloud. 66 —en, by fits. —achtig, be. Zie sg. Buldel, m. bag, scrip, pouch, parse. —rat, opossuin. Buten, on. w. to be unsettled weather, to rain, to storm. Bulg boar, b v. pliant, flexible; declinable.— boar. held, v. pliantness, flexibility. —en, ov. w. to bend, to bow; to decline; on. w. to bend; to yield, to submit, to stoop. plier. —spier, Rector. —tang, pliers. —er, m. bower. stonpar. —ing, v. bending; bow, courtesy; declination. sales, be. pliant, supple; docile. tractable, submiseive. saansheid, v. pliantness, suppleness; docility, traatableness, submissiveness. lilallg, by. showery, squally, unsettled. Bulk. m. belly, paunch, nave; bunt (ran ten sell); bulging (van ten muur). —band* —gordel, bellyband. —break, gastrocele. —dienaar, glutton. —doorboring —opening, patracentesis. —gerdinge, broils. —holte, abdominal cavity. —loop, flux, diarrhoea, loorenese.—loopig,loose.—tosing,eva c n&Owl. —raced, gastroraphy. —Ain, belly-ache.

Hoe kan ik investeren in Bitcoin UK


Pervestiga te (pur-veeti-geet, v. a. nasporen. Petulan ce (pet'joe-lens), —cy, a. dartelheid, (gee'sjun, s. nasporing. uitgelatenheid; onbeschaamdheid. —t, a. —tly, --tion Pervicacl ous (pur-vi•kee'sjusi, a. —ously, ad. ad. liana, uitgelaten, brooddroziken, baldadig; halse,tarrig. —ty (-kes'it-tth), s. halastarrigheid. onbesehaamd. 8. kerkbank; uier. —fellow, kerkPcrwtou. (Pueri-11,), a. doordringbtar, toegan- Pew (pjoe"), buurtnan. —keeper, bezitter eener vaste plasts. kelijk (to). —ness, a. doordringbearheid. bankers —opener, bankontsluiter. —, v. a.a.van Pesade (pa zaad"), a. steigering. stovenzet1Pessintis in (pes'si•mizm), a. pessimiAnus. —t of kerkstoelen voorzien. —woman, ater. (-misV, a. pessimist. (pi'wit), a. kievit, hop. pewet P Pest (pest"), a. pest. —h ouse, pesthuis. Pewter (pjoe'tur), a. tin, spiauter; tinuen hubsPester (pes'tur), v. a. verontrusten, verwarren; re ad. —er, s. tinnegteer. kwellen. —er, s. kweller, plaaggeest. -out, a. alt nop (op taken). P euity hinderlijk, lastig.  

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Bitcoin


Max en, ov. w. to finedraw. —er, m. iinedrawer. Medallist, v. medal. Riede, y. mead, hydromel; madder. Mode, bw. also, likewise. —, v.. with. Itiledearbeld en, an. w. to cooperate. —er, m. fellow-laborer. cooperator, helper. Ritedebesehuldigde, m, & v. ,ne aczused of the MILMO uffen ,,e. Medebexttter, m. joint-owner, -proprietor. rn. rival. Ntedeborg, m, tallow-ball, -guarantee. Medebrengen, or. w. to bring (to carry along) with; to import, to roduce, to require. edebroed er, m. brother, com panion, colleague, fellow-member. —sehap, v. confraternity. >ell edeburger, m. —ea, v. fellow-citizen, town 'amen; town 'a-woman. —schap, o. fellow-critieenship.
breet), (• hicet-td), a. Irasci ble (aj- tes'sibl), a, op toopend, opvliegend. Invertebrate ongew erveld. —bility ( si-bil'it-tih), —bleneaa, 8. oploopendheid. Invest (in-vest' ► . v. a. kleeden, tooien; bevesti- Ire (ajr'), s. thorn, gramachap. fat , a. —fully, gen; bekleeden (with); berennen; beleggen(geld). ad. toornig, verbolgen. Iris (aj'ris). a. regenboog; zwaardlelie; ring om (-i-gib!), a. naspeurlijk. den oogappel. v. a. namporen, onderzoeken. —igation(-i-gee'sjun), s. nasporing; onderzoek. —igatire ( i-gee-tiv), Irk(iiirk"),v.a.ergeren,verdrieten.—some,a.-8,mtlY. a. nasporend, onderzoekend. —igator:(-i-gee-tur), ergerlijk, hlnderlijk. —sameness, s. ergerlijkheld, binderlijkheid. navorecher, onderzoeker. --tture (-i-tjoer), s. staafin-bezit-3telling, belecning. —ice, a. omringend, Iron (aj'urn), s. ijzer; strijkijzer. ijzer. cast —, giotijzer. smoothing —, plettjzer. insluitend. —meat, s. bleeding; bokleeding; be- sheet—, plaatijzer. white —, bilk, wrought —, renning; belegging; panel. gealagen user. —bar, ijzeren staaf. —bound, met Invetera cy ;in-vet'ur-e-sih), —teness (-et-I, a. ingeworteldheid. —te (-et), a. verouderd, inge• ijzeren banden. —chest, ijzeren geldkist. —clad, worteld. —tion (-ee'sjun), a. inworteling. met ijzer beslagen. —crow, breekijzer. —dross, —ly, ad. nijdig, slakken, ijzerechutm. —foundery, ijzergieterij. of Iavidiou5 (in-vidl-us), a. gunstig; ni,jd- (haat-) vtrwekkend. —nos, s. ha- —gape, draadmitat. —glimmer, ijzerglimmer• telkjisheid. — glue, ateenlijm. —grey, ijzerk1eurig. —hearted, Invigliance (in-vid'zji-lens), n. onwaakzaamheid. hardvochtig. —liquor, opgelost Uzerroest. —mill, Invignra te (in-vig'ureet), v. a, sterken, ver- ijzerhut. —monger, ijzerkooper. —mould, ijzersmet. —ore, ijzererts. —pin, spleetveer. —plate, (-ree'sjun), s. versterking. sterben. InvLnci ble (in-vin'aibl), a. —bly, ad. onover- plaattjzer, blik. —rod, rondijzer. —safe, brandbast. —sick, met verroest ijzerwerk. —stave, staaf—bleness, s. winnelijk. —bility onoverwinnelijkheid. ijzer. —ware, ijzerwaren. —wire, ijzerdraad. Invilola tile. (in-va•o.libl), a. --bly, ad. onschend- —work, ijzerwerk. —works, ijzergieterij. —wort, bane. —bility ( —bleness, s. on- ijzer-, glidkruid. —, a. ijzeren. v. a. strijken; boelen; met ijzer beslaan. —8, pl. boeiea. —y, schandbalrheid. —te (-let), a. ongeschouden. a. ijzerachtig; ijzeren. Invious (in'vi-us), a. ongehaand. —ness, s. onge- Iron teal (aj-ron'ikl), a. —ically, ad. ironisch, baandheid. niet lijm bestrijken. spottend. —y (arrun-ih), a. horde, spottermj. Invlscate (in-vis'sur-eet), v. a. voeden. Irradin nee (ir-ree'di-ens), —ncy,s.uitstraling; Inviscerate glans. —te (-et). a. bestraald, prijkend (with). Invimi bin (in-vig'ibl), a. —b/y, ad. ouzichtbaar. —te (-set), v. a. bestraien; versieren; v. n. stra—WW2/ (-i-bil'it tih), s. onzichtbaarheid. len. —tion (-ee'sjun), s. straling; b„estraling; verInvitation (in-vi-tee'sjun), n. uitnoodiging. lichting. Invit story (in-varte-tur-rih), a. uitnoodigend; s. ochtendzang. --e (-vajt'). v. a. & n. uitnoo- Irrational (ir-resrun-el), a. —ly, ad. otireielijk, digen (to); verlokkeu. —er, s. uitnoodigen• —in , onverstandig. —ity (-el'it-tih), s. onredelijkheid, onverstand. a. --jag/y, ad. uitnoodigend; (fig.) aanlokkehj• . Invoca te (in'vo-beet), v, a. in-, aanroepen. —tion Irreclaitna ble (ir-re-klrem'ib1), a. —bly, ad. onherroepelijk, onherstelbaar. (-kee'sjun), x. aanroeping; arneekbedo. Invoice (in'vojs), s, factuur, inkooprekening.Irreconcil able (ir-rek-un-sajl'ibl), a. —ably, —book, factuur-boek. —, v. a. factureeron, in I ad. onverzoenlijk; onvereenigbaar (to. with). —ableness s. onverzoenlkjkheid, onvereenigbaarfactuur brengen. held. —eel-saild), a. onverzoend. —iation Invoke (in-nook'), v. a. Rau-, inroepen. (-sii-i-ee'sjun), s. niet-verzoening. Involuutar y (in-vol'un-te-rili), a, —ily, ad. (•i-neas), a. Irrecovera ble (iY-re-kuv'ur-ibl), a. —bly, ad. ouvrijwillig, onwillekeurig. niet te herkrkjgen; onberstelbaar- —bleness, s. onvrij n ill igheid, onwillekeurigheid. Involu ted (in' vo-ljoe-tid), n. spiraalvormig naar onherstelbaarheid. binnen gerold. —tion (1joe-sjun), s. in•ikkeling; Irrecusablear-re-kjoe'zibil, a. ontegenzeggelijk. ombleedsel; verwikkeling; maehtsverheffing. Irvedeensable (tr-re-diem'ibl), a. —bly, ad. onInvolve (in-volv'), v. a. inwikkelen; in zich ahosbaar; niet vrij te koopen. irreducible (er-redjoe'sibl), a. onherleidbaar, sluiten; verwlkkelen. Invulnera ble (in-vurne-•ibl)," a. onkwPtabaar. onherstelbaar. —bility (-re-bil'it-tib), --bleness, s.oukwetsbaar- irrefraga bin Or-rei•re-gibl), a. —bly, ad. on-
Lie F. LIN 522 drub) a. o. to — peen, to ley violent hands upon. LUspoisd, o. lie-pound. weinio am het — hebben. to be of little (no) conse- LAW, v. list, roll; frame; border, edge. —balk, quence. —arts, physician La ordinary. —band, breast-I, eam.—Itinen,studding- satleknittlee, ropebands. —work, frame-work, fillets, 'Welts. —en, each, girdle. —deuntje, —stultja, Ca% °rite song. ov. w. to frame, to put into a frame. —alpine' bond-slave. —eigenschap, i.ondage. --geLUster, v. thrush. —bee, service. — keg, —strik, reeht, single combat. jonker, page. entire for thrushes. —net, thrush-net. —strati corporal punishment. —blear, Besh-color, incarnate. — knecht, footman, lackey. —knit, LUvig, by. full-hodied, big, corpulent; thick; favorite dish --invader, womb. —oefening, bodily large, bulky, voluminous. —haul, v. bigness, corexercise. —rente, life-rent, aunuity. —rob, priest's pulency; thiekriesi, bulkiness, voluminotieneas. gow ► . —etraffetijk • criminal, vessel.— tocht, um, L:Jewskierts, bw. Rewards. fru,t. —tocatetidr, usufructuary. —lochten, se w Ltinig, bv doltish, dull, b:ockish. . to glue the usufruct. —lockienear, —tochtenerett, Lbk,in. lick. usufruttua•y.—trawant,life-guard.•ueteht,gnard, Likdoorn, Likdooro, m. corn. —inijder, —trekker, corn-cutter. life-guard; ttepaard) horse-guards —wapen, corelet. —.zaak, criminal matter. —ia.vteiijk, criminal. ILIkeur, v. liquor; strong-water. --abehoud,—sbergeng, self-preservation. —silwang. Lila ken, ov. w. to lick, to lap; to sleek; to cheat, to trick. —hout, smoothing-stick. —steen, bodily constraint; arrest. —screen, issue, natural sleek-stove, —kebaard, — kebroer, lick-lip, lickheir,. —sgenade, mercy, pardon, quarter. —agedish; toper, —kebnarden, to lick one's lips. —Icestate, stature, shape. —veneer. danger of life electuary, lambative. —ker, m. —star, v. pot, Lijfeitik, be. —held, v. Lie ILielansexe)tik. licker. —king, v. licking, lapping; sleeking. —held. Ltd, o. jelly, gelatine. —achttg, by. gelatinous,. EliFjo, a. bodice, Jacket; stays. Llij k, o. dead body, corpse ; bolt-rope. —begraving. Lill en, on. w. to shake, to quiver, to chives.. —ebesnen, on. w. to wag (to shake) the legs. burial. —bezorger.. —bidder, undertaker. —bee, —ing, v. shaking, quivering, shivering. urn. —dieht, elegy, dirge. —dienet, obsequies. —draper, bearer et a funeral. —garen, bolt-rope- Linaolan, o. lemon. —bones, lemon-tree. —drank, lemonade. —braid, winter-green. —sap, lemonyarn. —printer, —klacht. funeral moan, — wail. —bleed, —taken, pall, ehroud. —wagen, juice, lemonade. —schlt, lemon-peel. —water, lemonade. hearse. —kosten, funeral expenses. —lucht,—reek, cadaverous smell.. —neald, bolt-rope needle; obe- Linde, v. lime (-tree), linden (-tree). —boat, Halt. —offer, funeral sacrifice, —orening., opening linden-bark. —bled, linden-leaf. —bloesein„linden -blossom. —boom, ale Linde. —nhout, (dissection) of a deed body. —plechtigheden, ob. wood, linden wood.—ractan,alley of linden-trees. sequiee, funeral ceremonies. —plicht, last duty, — —ntoof. linden-leaves. —n, be. linden. office. —predikatie, funeral sermon. —cede, fu1Lininal, v. ruler. neral oretion. --schouwer, coroner. —schotiwing, inspection of a dead body, aetopey. —ghosts., Linty, v. line; equator. —schip, skip of the line. —trJepen, troops or the, line. —stoet, funeral pomp; — procession. —toorta, funeral torch. —trot, leech-rope. —roar, funeral Linieer der, tn. ruler, drawer of lines. —en, ov. w. to rule, to draw lines (on). —Jthriek,rulingfire. —rang, f ineral snag, dirge. —.open, bowmanufactory. —pen, rating-pen. —were, ruling. ltne-cringtee. —aeetig, by. cadaverous. Letkers, ov. w. to level; to leech; on. w. to re- 1Lieets, v. mark, etripe; rent. semble, to be like; to have a li.teeneea t o; to seem, Linker, (in tam ), left. to loot like; to suit, to serve one 'a turn. het Linkerd, m. sly dog, sharp, blade. Links, bw. at (to) the left. —af, —am, bw. to (',17/rt es clef near, notbieg like it. the left. I.Ussa, v. glue; lime. —ketel, glue-kettle. —koker, glue I;oiler . —kokerij, glue-manufactory. —kwaet. Iteltsiartch, be. left-handed; awkward. —held, Y. left-handedness; awkwardness. glue-brash. —7,ot, glue-pan. —roede,—stang, limetwig. —water, pile-water. —acidly, be. gluey. Litman, o & by. linen. —goed, linen. —kande!, linen-trade. —learner, closet for linen. —katelinenglutinous. —achtigheid, v. glueyness, glutinous. neat. --en, uv. w. to glue, to pante; on, V'. to press. —kooper, linen-draper. —meld, laundress —naaien, o. needle-work, seamstress's trade. Whine, to drawl. —er, rr., Bluer; whiner. —erig, —naaiscAool, sewing-school. —naaieter, seam be. ropy. —erigheid, Y. ropiness. —ip, be. gluey, stress. —waver, linen-weaver. —wryer( linenglutinous; whlnieg, drawling. —ing. v. gluing; weaver's trade; linen-manufactory. —wicket, whining,drawlieg. —stir, v. Zie Lijsrver. linen-draper's shop. Elia, v. line; flax. —, o. I ineeed. krone.. curva. Lint, o. ribbon, tape. —fabriek, ribbon-man—bean. rape-yard. —drealen, o. rope-making. ufactory. —tome, ribbon-cord. worker, —waver, —draaier, —stager, rope maker. —koek, linseedribbon-weaver. —teeterij, ribbon-weaver's trade; cake. —meet, linseed-meal. —olio, linseed-oil. —pen, ruling-pen, drawing-pen. —recht, by. & ribbon-manufactory. wankel, ribbon-shop. —worse, tape-worm bw. straight, straightforward; perpendicular (-ly), vertical (-Iy), diametrical (-1y). —woad, linen. Linze, v. lentil. —boon:, tree (shrub) with lenticular fruits, common laburnum. .—nakker, read, linseed. —en, ov. w. to rule, to line. —t), tilfleld. —nmeet, —times, lentil-porn. line; in het — loopen, to be the laughingridge. —nsoep, lentil-broth. —nrormig, lentiform stock. lenticular. m, & v. dolt, dunce, b eohy.
liteasi ce (rai'Mz), pl, mithelen; gortegheid. —y . Medilerraneau (med-i-ter•ree'ni-en), a. mida. middetlandsche zee. deliandsch. (-z1111), a. Zie Measles!. s. middel; midden; middelMeaPura ble (mezj'oee-ibl, -11r-1, a. mcetbaar; Medium matig. —bleness, s. meetbaarheid; matigheid. stoat, -term. —paper, mediaanpapier. —price, middelprijs. —bip, ad. matig. Measure (mezroen, -ur, e. meat; maatregel. Medlar (meeler), a. mispel; mispelboom. —, v. a. meten; of-, toemeten; v. n. melee, in- Medley (med'lth), a. vermengd, vera ard. —, a. Camden. —less, a. onmetelijk. —meet, a, meting; rnengelmoes. Medull nr (me-duPler), —ary, a. mergachtig. tonnemaat. —r, a. meter. —ine (-lin), a. zonnebloempit. —a, s. merg. Meat (miet'), a. vleeseb; spije, kest. --ehopper, Meed (mied), a. belooning, fooi. —hasteners, p1. kastrollen. apijsoffer. —pie. vlee,chpastei. —screen, etene- Meek (miek), a. —1y, ad..zachtzinnig; nederig. —en (mie'lcii), v. a. verteederen; gedwee maken. bast. —y, a. vleezig. zachtmoedigheid. /reels/snit, (are-ken'ik), s. handwe:Icsman. —al, a. —ally, ad. werktuigelijk; van (volgens) Meet (mitt), a. —ly, ad. gesehikt, dienst1g, pansend. —news, a. gesehiktheid, gepastheid. da weActuigkunde. —alness, a. werktuigelijkheid; overeenstemrning met de wetten der werktuig- Meet (miet') [met]. v.. a. ontmoeten; to gemoet Comen; v. n. been komen; (with) aantreffen, kunde. —tan (mek-e-flislen), a. werktuigkundige. vinden; ondervinden. ondergaan; voorkomen; let —s, pl. werktuigkunde. Meebanis u s (meleen•izrn), s, werktuigelijk sa- hoofd bieden RAU. —er, s. ontmoeter. —ing, s. menetel; bewerrauiging. —t, n, wuktuigmaker; ontmoeting; bijeenkomat, vergadering. —inghouse vergaderhuis; /tack. werktuigkundige. Megrim (rai'grim), s. schele hoofdpijn; gr11. Mechlin (meklin), s. meehelsche kant. Met:hostel... (me•ko'e-ken), s. wine rhaharber. hleluy (mi'nihl„ 8. gevolg, stoet. Melosts (mi - o's1s), s. hyperbolische verkleining. (me-Ixo'nt-urn), s. maankop-, papaMeconiuns Molanapode (merem.pood) s. zwart nieskruid„ versap; aerate afg,ang van kinderen. , —y, a. zwaarMelsne/sol is (mel'en-kolik) gedonkpenning. Medal (med'el), s. (me-derik), a. van =listen oY gedeukpenningen. moedig, droefgeestig. —ic, a. zwaarmoedige, droefeestige.—iness (-i-nest), a. aanleg tot await, —lion (meederjun), a. medallion, legpenning. moedigheid, —y. a. zwaarmoedigheid, droefgees—list, a. penningkundige. Meddle (med'd1), v. u. rich beinoeien, — inlaten tigheid. (with)) nick mengen (in). —r. a. bemoeial. —some, Melange (me-laanzj'), s. mengsel. a. bemoeiziek, overgedienstig. —someness, a. Melasses (me-les'siz), pl. melasse, stroop. Melleerous (me-lis'ur-us), a. eene honigachtige bemoeizucht, overgedienstigheld, s. etof bevattend. Meddling (medidlieng), a. bemoeiziek. Mellleat Imel'i-lot), s. honigklaver. bemoetzucht, inrnenging. Meliorate Inaierjo-reed, v, a. verbeteren. —ation Mediceval (med-i - ie'vel), a. middeleeuwseh. (-ree'sjun), a. verbetering. —ity . .(-jor'it-tih), a. Medi al (mOdi-e1), a. middelbaar,gemiddeld. --ant beterheid, voortrefrelijkheid. (-ent), miadeltoon. —.tine (•est'in), tt. middel- ref. —ate, a. —ate?;', ad. (-et), veim,Ideld; mid- Mellif trees (niel-ilf'ur-na), a. honig voortbrengend. —ication (-i-kee'sjun), a. honigbereictellijk. —ate (-eat), v. a. nsiddelea, hij!eggen; s. honigvioeitng. —luent, ding, —luence v. tuuachenbeide komen. — ation. ( es..'sjun . a. —luaus (-floe-I, a. van honig vloeiend, honigzoet. bemiddeling. —ator (-ee•tur), a. bamiddelaar. —atorial (e-to'ri•e1), a. bemiddeleu•i. —atrix Ielolllt e (tnerlajt(, a. honigsteers. —ic (-lit'sk), a. van den honigsteen; uit honig verkregeu; (-ee'triks), a. bensuldelitarster. — acid, honigzuar. Medic trned'ik), a. elakkenklaver. Media able (med'i - kibl) a. geneesbaar. —al, a. Mellow (merlo), a. zacht, raurw, malsch, rijp; —ally, ad. geneeskundig. —ament (-ke-ment), a. drunken. —, v. a. & n. zacht, inure, malsch geneesmiddel. —amental (-ke-men'tel). a. ge- of rijp maken (worden). —ness, a. zachtheid; murwhelti ; rijpheid. —y, a. zacht, murw ; zalneeskrachtig, heilzaan, —aster (-ketetur), s. vend. kwakzalver. —ate (-keet), v. a. met arteenij ver- mengen. —ation (-kee'sjun), e. bereiding gebruik) Meloeoton (mel.o-ko-toen'), a. kweeperzik. ad. welluidend. Melodious Ime. lo'di-usl, a. van geneemiddelen; genezing. Meslicin able inie,ditel-nibl), a. geneeskrachtig. —ness, a. welluideadheid. —al, a. —ally, ad. van (volgens) de geneeskunde; Meted ize (mel'o dajz;, v. a. welluidend maken. --y, a. weliuidendheid; zangwijk. s. geneesmichtel, geneeskrachtig. —e Ttielodrause (mel'o-dreem), 8, melodrama. artrsenij; geneeskunde. Medlety (me-darit-tib), a. middelstand; midden; Melon (mei'un), R. meloen. —ground, meloenbed. —thistle, meloendiste/. —tree, meloenboom. helft. Medlocr e (mi'di-o•Lur), a. middelmatig. —iat, Melt (melt'), v. a. emeiten; (down) versmelten, oplosaen; diep roeren; verkwisten. —, v. n. amels. middeimatig melted, --ity (-ok'rit-tih), a. ten; (away) wegsmelten; verdwijnen; (down) vermiddelmatigheid. a. smelter. —tag, a.smslMcdlta to (med'i-teet), v. a. overpeinzen, over- vloeten; vergaan. wegen, beramen; v. n. peinzen. —lion (tee'sjun), tend; zielroerend; weekhartig; a, melting; verzachting. —ingness, s. weekhartigheid. n, overpeinzing, overweging. —tier, R, overpein- Meiwel (mel'wel). n. klipvisch. zend overdenliend.
sterkte; vesting. zonderlingheid, we.nderlijkheid, grilligheid. FesWasy(fen't , -sih),s.inbeelding;vesbeelding,gril. Fastidious (fes-tid'i-us), a. -'ly, ad. minach. tend; trotsch; kieskeurig; waigelijk. —ness, a. ad. ver. afaelegen; aanmerkelijk, Far (fear'', a. veel. by —, op verre na. — and near, naar alle minachting, trotachheid; kieskeurigheid. hasten. — and wide, wijd en zijd. —about, ad. Fastiginted (fes-ti-dzji-eet'id), a. spits, puntig. tangs ee,' osnweg; a. omweg; wijdloopigheid. Fastnous (fest'joe-us). a. trotseh; hoovaardig. —fetch, kunstgreep. —fetched, vergezocht. — in Fat (fee), s. vet: vleezig; dik, vruehtbaar. —brained. years, op j men. — off, ver-af. —most, a. verst. —witted, dom. —, v. a. vetmesten; v. u. vet wordon. a. vat, Itaip. -neon, a. verte, afgelegenheid. Fare c (Nara), s. klueht; kluchtspel; v. a. op- Fatal (tee'tel), a. —ly, ad. onvermijdelijh; nooda. lottig. —sisters; schikgodinnen. vullen, stoppen. —ical, a. —ically, ad, (-ikla), leer des noodlots. —lot, a. voorstander dier leer. kiaehtig, grappig. —y, s. paardenschurft. --itY (fe-terit-tils), —ness, a. noodlottigheid, Vard (faard), v. a. hl :nketten. onvermijdelijkheid. Fordell (faar'dil), a. bundeltje, pakje. Fare (feer), s. vraebt. voerloon; spija, host. bill Fate (feet'), a. noodlot; verderf, dood. —s, a. (de) echikgodinnen. —d, (-id), a. voorbesebikt. spijsdijst. —, v. n. varen, gran, reizen; of schoonva. Father (fallour), a. vader. etas, zich voeden; gebenren; zich bevisiden. vaderland. der. —hood, s. vaderachap. VoweaveGI (feer'well). s. afscheid, vaarwel. —lather, zaeschorpioen. —less, a. vaderloosto bid —, afscheid siemens. —, irt. vaarwel! Farinaceous (fer-inee'sjus), a. meelachtig. —lineas. a. vaderlijkheid. —ly, a. & ad. vader—, v. a. als kind aannemen, (on upon) toeFesimm (fawns"), a. beerderij; pao,hthoeve. —dog, boerensvoning —, v. a. schrijven ann. boerenhoad. verpsahten, pachten; bebouwen. —able. R. pacht- Fathom (feth'um), s. vadem; berelk; begrip. —, pochter. —ery, a. hoer- v. L. omvademen; pellen; doorgronden. —able, )car, bouwhaar. —er, a. peilbaar; doorgrondelijk. —er, s. pellet. —less, Jeri). •-ing, s. landbouw, akkerbouw. a.. grondeloos. VarratCh80;114 (fesared'zji-nus), a. gemergd. Fatielleal (fe-tid'ikl), a. voorzeggend, voorspelFarrago (fer-reeigo), a. nsengelmoes. Farrier, (fer'ri-ur), s. haefsmid; paardenarts. lend. s.beroep van hoef,sid; paardenart,seniikunst. Fattferous (fe•tit'ur-us), a. doodelijk. Fars wav (fer*ro), s. jeng varken; worp bigger. Fatigable (fet'i-gib!), a. vermoeibaar. Fatigue (fe•tieg'), a. vermoeidheid; moeite ;arn. higgan, —, v. a. held. —, v. a. vermocien, afmatten. Fart (fnart), o. wind. -, v. n. arinden laten.
829 Unseasun able (un-st'zn-ibl), a. —ably, ad. onttjdig, ongelegen. —ablenese, e. ontijdigheitt, ongeschittheid. —ed (-Wm!), a. ongekruld, ongezouten; niet geweud. Unseat tun-stet), v. a. van zijue zitplaats (nit den zadel) werpen, —eel, a. ongeseten. Unseaworth Incas (an-al'wurth-l.neas), a. onzeswaardlgheld. --y, a. onzeewaardig. Uuseconded (un-sek'und-id), a. ntet widersteund. Unsaduced (un-se-djoest'), a. onverleld. Unseetni these (un-sieneli-nesa), a. onbetameItjkheid. —y, a. & ad. onbetatnelijk, Unseen (un-sien'), a. ODESZien; onziehtbaar. Unselsed (un-rtezd'). a. niet in bezit genomen. Unselfish (un-seit'isj), a. —4/, ad. onoaatzucbtig. —nese, a. onbaatzuchtigheid. Unsent (un-sent'), a. niet gezonden. — for, ntet ontboden. Unsep emitted (un-sep'e-ree-tid), a. ongeschelden. —ulckered (-al- kurd), a. onbegraven. Unsery a (un-suiv'), v. a. ontkleeden (een touw). —ed, a. nlet gedlend; onbediend. —iceable, g. —ieeablY, ad. (-114•b1-), ondienstig. —iceablenese (-is-ibl-), s. ondienstigheld. —tte (-if), a. niet slantseh, Unmet (uti-set'), a. ongezet; ongeplant; ongeregeld; niet ondergegaan. Unsettle (un-set'tI), v. a. van gine pleats brangen; omverwerpen; in de war brengeu; down wankelen, onzeker rnaken; v. n. in de war (van One plants) geraken; wankelen. —d, a. ongeregeld, ongevestigd; onbestendlg, weitelend; onvereffend. —dness,e. ongeregeldheid; onzekerheid, onbestendigheld. Unsevered (un-sev'ttrd), a. niet geseheiden. Unsew (un•tto'), v. a. lostornen. Unsex (un- seks'), v. a. van geslacht veranderen. Unshackle (an-sjerkl), v. a. ontkluisteren. Unsha dad (un-ejee'dtd). —do:oed (-ejed'ood), a. onbesehaattwd, onverdnisterd. —kable (-klb1), a. ouwrikbaar. —hen (-ajee'kn), a. ongesehokt; onwrikbaar. —med(-sjetenad'), a. Wet baechanmal. Unehatnefaccd (urt-sjeem'feest), a. onbeschaarad, sehaamteloos, —nets, 5. onbesehaamd. held, sehaamteloosheld. Unshaven (un-ejee'pn), a. Plievermd. Unshaved (un-ejeerd'), a. ongedeeld. Unshaven (ua-sjee'vn), a. ongeschoren. Unsheathe (an-ejleth'), a. a. nit de atheede trekken. Unshed (un•ated'), a. ongestort. Unsheltered (un-sjer,nrd), a. enbesehut. Unshielded (un-aj ield'id), a. onbeachermd. Unship (un-ajip'), v. a. ontschapen, uitsahieten; flatten. Unshod (un.ejod'), a. ongeselioeid; enbealagen. 1J Hello e (un-sjoe') [(cr.], v. a. ontechoeten. Unshorn (utt-sjoorn'), a. ongesehoren. Unshot (un-sjot'), a. niet afgesehoten; niet getroffen. Unshrinking (unqdrinkleng), a. niet terugdeinsend, onvereaagd. Unshut (nn-ajut'), a. ongesioten. Unslfted (an•eift'id), a. ongeztft; niet anderzoeht.

GES.—UES• 461 Gesnik, o.sobbing. Gesnipper, o. clipping, snipping. Geffinoef,o. boasting, bragging, boast. Gesnoel, o. lopping, pruning, clipping. Genie's, o. snooping, junketing. Gssnor, o. buzzing, whizzing. • Gesnork, o. snoring; boasting, bragging. G esnotter, o, snivelling. Gesnulfell, o. sniffing, snuffing, rummage. Gesorteord, a. assorted. G esp, m. buckle. —enmaker, buckle-maker. Gespalk, o.splinting. Gespan, o. team, net, span; beams and rafters of a roof; mate. G•spartel,o. struggling, sprawling. Geapeel, o. playing, dalliance. Geapeld, be. pinned. Gespelen, ri1. me. play-fellows. Gespen, o v. w. to buckle. Gesplerd, be. muscular, vigorous. —Acid, v. muscularity, strength. GespIkkeld, bv. spotted, speckled. hoopla, o. spinning; spun yarn. Gespook„ o. haunting; noise, ado. Gespoord, be, spurred. getaarad en —, booted and spurred. Gespost, bv. mockery. scoffing, railing. Geopr ► k, o. conversation, disc .urns. ern — aanknoopen, to enter into conversation. Act — eibreken, to drop the conversation. Geoprenkei, o. sprinkling. Geoprokkell, o gathering, picking up. Gespssis, o. bustle; rabble, scum. Gespuxw, o. spitting. Gest, v. yeast. Gostaaird, be. confirmed. Gestaaid, be. steeled. Goetftehlts,bv. yeasty. Gestadig, - 13v. & bw. steady (-ily), continual (-1y), constant ( ly), settled. —heid, v. steadiness, continuance, constancy, settleduess. Geste:He, —nts, v. figure, shape, form, size; stature. Gestamel, o. stammering. Gestensp, o. braying, stampii g. Genternpvoet, o stamping, trampling. G estrus d, bw. — doers, — OlOven, to keep. hesteen,o. groaning, moaning. Gesteente, o. precious stones, jewels; monument, tomb-stone. (iestel, o. structure, construction; triune, constitution. Geeteld, be. established; set, situated. — zijs op. to be fond of, to be bent on. —, vw. supposed.. —heid, v. situation, state, condition, nature. Gesteltesalis, v. Zie Gesteldheld. Gcsteand, bv. disposed. Zie Gestenipeld, be. stamped. Geste.), on. w. to ferment, to rise, to work. Gesternd, bv. etary, Gesternte, o. state, star, constellation. gelnisAig —, kind eonstellation, propitious star. hastens:, o. groaning, moaning Gest tette, o. edifice, building; establishnielit, institution; hospital, asylum. Gnat ig, be. yeasty. —ing, v. fermentation.

types cryptogeld


- 433 belly, paunch-belly, gorbellied person. —bastig, —kuidig, —vellig, thick-skinned, thick coated. thick-shelled. —bek, chub•faced person. —bekkly, —koonig,—wangig, eh ub.cheaked,ohn b-fac ed. —bladerig, thick-leave& —bloedig,thick-blooded.—kop„ jolt-head , numskull , thick-skull, blockhead. —koppig, thick-headed, thick-skulled, chubby. —lijvig, thick-bodied, thick-set, corpulent. —lippig, blubber-lipped. —nekkig , thick-necked . —neuzig, thick-nosed. —acidly, be. rather thick. —Arid. v. thickness; deepness. —ken, or. & on. w. to thicken; to grow thick; to curdle, to clot, —herd, m. fat (plump) fellow, —te, v. thickness, bigness. Dikniaals, Dlkwerl, bw. often, often times, frequently. Dille, v. dill. 'thing, o. thing. MUnheer. -.11, Mr. Thingum. Ding on, on. w. to bargain, to cheapen; to aspire (tot, to strive (for). —er, m. —stir, v. bargainer; st river. Diostaal, v. solid arguments. by spreekt —, he speaks to the purpose. Diusdag, m. Tuesday. Diplom a, o. diploma. —aat, m. diplomatist. Dircant, in. descant, treble. Mach, .n. table. —yenoot, fellow-boarder, messmate; guest, Discosee seven, or. w. to discount. —o, o. discount. Diesel, m. thin, beam; adze, aldice. —b000r,thill, beam. —paard, thill-horse, wheeler. Distal, m. thistle. —bloom, thistle-flower. —rink, thistle-finch. —ig,by chietly. Distill ateur, m. distiller. —mile, v. distillation. —germ ov. w. to distill. —eerglas, —kolf, retort, still. Dit, yaw. Ohio. DU°, bw. dtto. Dobbs', tn. game at dice. een pities — hebben, to hove a lucky throw at dice. —biker, —hares, —hroes, dice-box. —epel, dice-playing; gams at dice. —steen, die; square; cube. —ziek, given to dicing (gambling). —suet, fondness of dicing (gambling). —aar, dice-player, gambler. —mil., v. dicing, dice-playing, gambling. —en, on. w. to play at dice, to gamble; tepee twaal f ooges —, to play a desperate game, to be in a hopeiesa state. Dubber, m. float, quill, cork; small boat; buoy; bunch of bulrushes. —on, on. w. to float; to fluctuate, to waver. —ing, v. fluctuation. Duch, vw. but, yet, however. Doehter, v. daughter; girl. jonge —, girl. trodden. spinste.i. —skied, grauct - child.—aman, son in-law, Doctor, m. doctor. — in de letteren. doctor of letters. —eat, o. doctorate, doctorahip. —eerie, on. w. to be admitted a doctor. Dodderig, be. drowsy. —held, v. drowsiness. Dodo!, o. foul egg. Dodoor, m, & v. humdrum, drone. Doedninak, tn. bag-pipe. —speler, bag-piper. Dock. in. eloat, towel; swaddling-band; shawl. —, o. cloth, linen, cane ase. —maker, cloth-maker. —veld, brooch. —acheerder, cloth-shesdier. -en, ay. w. to cozeu, to take in, to impose upon; to
A NA .—ANS . —ogy (-ud-zjih), a. gelijkvormigheid, overeenkommt. —psis (-I-zia), a. ontleding. Analy tic (en-e-lit'ik), —tical, a. analytisch. —ties, a. leer der ontleding. --re (en'e-lajz), v. a. ontleden. Ananas (e-nee'nes), a. ananas. Anarch teal (e• naar'kiki), a. regeeringloos. —ism (en'er-kizm), a. verwarde toestand. —y (en'erkih), a. regeeringloosheid. Anathema (e-neth'i-me), a. banvloek. —tire (-tajz), v. a. in den ban doen. Anatomical (en - e - tomlic1), a. ontleed.kundig. Anatom ist (e-net'o-mist), a. ontleedkundige. —ice (-majz), v. a. ontleden. —y, a. ontleedkunde; geraamte. Anceat or (en'ses-tur), a. voorzaat. —rat (-trel), a. voorvaderlijk. —ry (-trih), a. geslacht, yourvaderen. Anchor (eng'kur), a. anker; ateun. to cast or drop het anker uitwerpen. to ride at —, voor anker liggen. to weigh —, het anker lichten. the —drives, het anker is v lot. to shoen an een anker bewoelen. — v. a. & n. ankeren. —age, s. ankergeld; ankerplaats. —ground, —hold, ankergrond. Anchovy (en-tsjo'vit), a. anajovis. Ancient ,ee ►t'ajent), a. oud. —, a- de groote vlag. the —a, de ruder, —ly, ad. oudtijds. —ry, a. held van geslacht. And (end), conj. en. --iron (end'aj-run), a. yourbok. Androgyn cal (en-drod'zji-net), —ous, a. tweealachtig. Android (en'dro-id), a. draadpop. Anecdote len'ek-doot), a. anekdote. Anemo graphy (en-e-mog're-fIh), a. windbeechrijving. —meter (-mom'i-turf, a, windmeter. Anemone (e-nem'o•ni), s. anemoon, klaproos. Anend (en-end"), ad. loodrecht. Aneurism (en'jou-rizm), a. slagadergezwel. Anew (e-njoe'), ad. op nieuw. Antrac tuous (en-frekljoe us), a. bochtig, kronkelig. —ture ( tjoer), a. bocht. Angel leen'dzjell, a. engel. —shot, kettingkogels. —ology (-ol'ad-rjih), e. leer der engelen. Angelic (en-dzjel'ik), —al, a. engelachtig. —a, a. engelwortel. Anger (eng'gur), a. gramschap; pijn. —, v. a. vertoornen. —ly, ad. gramstorIg. Anglo graphy (en•dzji-og're-fih), a. beschrijving der bloedvaten. —logy (-ol'ud-zjih), a. leer der bloedvaten. Angle (enegl), s. hoek; henge•. —, v. n. hengelen. —r, s. hengelaar. Angli clam (-eng'git-sizm), a. engelache spreekwijze. —cite (-sap), v. a. engelech maken. Angling (eng'glieng), a. het hengelen. —line, hengellijn. —rod, hengelroede. Angor leng'gur)., a. hevige pijn. Angrily (-eng'gri-lih), ad. gramstorig. Angry (eng'grih), a. gramatorig, bawl (at. with); smartelijk. Anguish (eng'gwisj), a. angst, faltering. —eel, a. beangat, gefolterd. Anvil ar (eng'gjoe.ler), —ous, a. hoekig. —arity (-leett-tih), —arness, a. hoekigheid. —ated, a. gehoekt.

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. Litecoin features faster transaction confirmation times and improved storage efficiency than the leading math-based currency. With substantial industry support, trade volume and liquidity, Litecoin is a proven medium of commerce complementary to Bitcoin.
505 o. (slipping% , cuttings. —err, v. Zie Kodde, a. —rijtje, o. drollery, fan. K.driebeter, rn. game-keeper. Snippet.. Kotleig. b7. & bw. droll (-hotly), odd (-13), Knitteren, on. W. Zits Knetteren. funny oily). —held, v. drollery, oddness, oddity, Knobbel, tn. knob, knot ; tubercle. —achtig, comicalneee. —ig, by. knobby, knotty. —igheid, y. knotti• *rase, v. cow ; bad sailor. —Leest, cow. —brag, nest. orlop-deck. —dief, cow-etealer, ebactor. —date, Kuod, Knodde, v. knob. —destok, club, cudgel. wild camomile. —dokter, cow-leech. —drek. Knoet en, ov. & on. w. to bungle ; to intrigue. —mist, cow-dung, cow-quakes. —deljver, cuw• —work, bungling, clumsy work, —er, m. bungler, paltry workman. —erv, v. bungling, clamsy held. —hoar, cow-hair. — boom, cow 'o horn. cow-bide, cow 'a skin. —kanap, —weide, work intrigue. —ster, v. bungler. pasture-ground, meadow. - -melk, cow 'a milk. m. boot, knob. —gezwel, ecirrhosity. —milker, cow-milker. —pokken, cow-pox. —pokby . knotty, knobby. —erig—acktig, —erig, inenting, vaccination. —pokstof, vaccine matter. held, —igheid, v. knottiness, knobbiness. stoart, COW 'a tail. —Oaf, cow-house. —Oleg, Knoat, m. boor, clown ; knout. —achlig, —ig, os-fly. —voet, (iron) crow, lever, liand-epike. bv. boorish, clownish. —debars. cow-cheese. —iekop, cow 4 s head. -ivKnotroten, ov. w. Zits Knuffelen, braid, cow-weed. —ievieesck, cow-beef, --ienuter., lino:took, o. gaalick. cow 'a udder. Kook, re. bone. Knokkel, tn. knuckle; clown. —olie, —sop. drub- Ktrek, m. cake. —, v. gingerbread. --1.akkey, gingerbread-baker. pastrycook, confect loner. bing, stirrup oil. —aelitig, by. clownish; clumsy. —bakkerij. trade (horse) of a pastry-cook. —deeg.. Knol, m. turnip; hack., jade. —akker, —laud , dough for cakes, gingerbread-prate, —kraani, turnip-field. —rabi, cole-ropa. —radj;s, turnipgingerbread-stall. —kromey, gingerbread-seller, radish. —rend, spheroidical. —seldersj, celo ►tac. —embakker, zie Koekbekkor. —enpan, frying—.gad, rape-seed. —achtig, be. like turnips, pan, tuberous. Kvackeilosoress, on. w. to stare, to peep, to ogle; Knook, in. bone. to loiter., to idle. Knoop. in, knot, knob; *nail; node; button; tie. —doekje, small neck-handkerchief. --eras, dog 'e- Ilicrekock, szo. eockoo ; sky-light ; cuckold. —ecockoo•tlower. —.brood, wild sorrel. gress, outton-weed. —koord,flettifilt-string.—Lorm ;,loens button mould —nude, twisted silk. —endraoler, —stook, hare-foot. —.ono, cuckoo's note. —eowaoker, button-maker. —enfabriek, button- Kole I, be. & bw. cool (-1y), cold (-ly). —6lotdig, by. manufactory. —spat, button-hole. — en, or. w. to cold, lodiffarent; bw. in told blood. —6Ioedigheid. cold (cool) blood. —soristrg, be. & bw. cool (-1y), net, to knit ; to knot, to tie ; to button. —er, composed (-1y). — zineogkeid, coolneert, comm. netter; knotter. —ig, be. knotty. —ing, v. netting; knotting, tying ; buttoning. —titer', a. posure. Koel en, ov. w. to cool; to satisfy, to gratify; on. Zie Knooper. w. to cool. —6ak, miner, —ketet, —kitip, —eat, Knots, in. knob, head, stud; button; pommel, cooler, cooling-vat, —drank, julep, rerrigeraet. cascabel, truck ; bud. --speld, large pin, —achtly, be. knotty ; full of buds. --pen, on. w . to bud. —kelder, cooling-cellar. —oven„ cooling oven. Knor, m. knot, knob; gristle, cartilage. —vleesch, —zeit, wind-sail. —held, v. coolness, coldnese. gristle meat. —ing, v. cooling. --be, v. coolnekor, freehneato Knurl, in. knot. breeze. --gale. —tjes, bw. coolly, coldly. Knor ren, on. w. to growl, to grumble, to snarl; loan, by. & bw. bold (-1), daring (-1y). —held, v. boldnees, daringnees. (op) to scold. —haan, gurnet, francolin; —repot, grumbler, snarler. —rig, be. grumbling, 114.trepe t, m. dome, cupola; enminer-house. —dab, arched roof, dome, cupola. —beck, dome-church. peevish, surly. —righeid, v. peevishness, au dines.. Knot, v. tuft, bunch, knot; need cod. g, dome-shaped. Knioto, v. club, cudgel. Knees, m. vv.-order of a tower (steeple). Knot ten, ov. w. to tie into `knots (bunches); —toren, watch-tower. to lop, to prune; to quell, to repress. Knerrn, o n. w. to ,00. pollard-willow. —ter, m. lopper, pruner ; (melt- Koerter, m. courier. honden, — er, represser. —tang, v. lopping, pruning; quelling, Koerai, m. course; currency; rate. repression. sett., to steer, to proceed. —en, or. & on. w. KnutTellen s on. w. to handle roughly, to rube, to steer. --ing, v. steering. Koester nor, m. cherisher. —en, ov. av, to to fumble, to pucker. cherish, to cocker, to pumper; to oultivate; to Knntst, m. fist, clutch. paw. t. w. to Knot, m. fellow, ninny-hammer, dunce. favor, to protect; to entertftin; nick bask, to nurse one's 'self up. —Ong, v. cherishKnuppel, m. cudgel, club. —en, ov. W. to cudgel. Koutscl oar, m. —aars/er, v. one that makes ing, pampering; cultivation; protection. all manner of trifles. --ar(j, v. (making of) trifles. Koet, v. moor-ben, coot. —en. or. & on. w. to make (to contrive) by Koeter seer, m. —aura/er, v. jabberer, person that talks gibberish. —en, on. w. to jabber, to way of pastime. —lag, v. making of Utiles. talk gibberish, to gibberish. —want, sic KosKnuttel. v. knittle. laniottorijo be. pleasant, amusing. teener. —waaleo/,, by. & o. gibberish. —wafers, Kobelt, o. cobalt. tie Koetarem,

cryptogeld xyo


crumble) down; to rush in upon; to relapse, I esvlecht en, ov. w. to interlace, to intertwine. Invliegen, on. w. to fly in, — into. —ing, v. crumbling down; downfall; relapse. lnWilatten, on. w. to flow in, — into. Instonwen, ov. w. to stow to, — into. 'natalMen, or. w. to stroke in, — into; on. w. InvlUen, ov. w. to arrange in. Invioed,m. influence; credit, interest. to sneak into. Insilco,' em, on. w. to flow in, — into; Wes —, Iostrnolon, ov. w. to strew in. to mention, to insert. —ing, v. flowing in, influx. Inetroomen, on. w. to stream in. Invluebten, on. w. to flee in, — into. Instructle, v. instruction, direction. Instrument, o. instrument, tool, engine; writ, Invoego, vw. so that. Invoeg en, ov. w. to add, to insert, to interwriting, deed. —maker, instrument-maker. calate. —leg, v. insertion, intercalation. —eel, Instulven, on. w. to rush (to fly, to bounce) in, o. addition, insertion; clause. — into. linvozr, m. importation, import. —kande!, imInsturen, on„ & on. w. to steer in, — into, port-trade. —recht, import-dury. —der, m. imInettswen, on. w, Zielnstemween. porter; introducer. —en, ov. w. to; import; to Insullen, on. v. to side in.— into. introduce. —ing, v. importation; introduction. Intend en, ov. & on. w. to indent: to catch, Invoig en, ov. w. to follow, to comply with, to tooth (in), —ing, v. indentation; catching. to gratify. —log, v compliance, indulgence. Intappen, or. w, to draw (to pour) in. Inteeken mar, m. —minter, v. subscriber. —en, Invorder ear, m. claimer, dunner. —Dna, by. on. w. to subscribe (op, to). — IVO, list of sub- due, claimable. — en, or. w. to demand, to claim; to gather, to collect. v. demanding. scription. —prije, price of subscription. —ing. a. subscription. Incv laoirnuiw nganco, lolevc. twio.% fold in — inward. Integendoel, vw. on the contrary . Interen, on. w. to spend, to love; on. w. to fret, luvret en. on w. to corrode, to fret, to eat in. — log, v. corrosion. to waste away, to be consumed, to diminish; to Invuli en, or. w. to fill up ; to insert, —tag, v. be in a declining; way in one 's affairs. Interest, m. interest. op — eetten, to put out at filling up ; insertion ; —slap, intercalary day. Inwaaien, ov. & on. w. to blow In, — into. interest. — op—, interest upon interest. Inwsturts, bw. inward, inwardly. —eh, hr. Intougel en , ov. w. die Nato omen. Inward. IntUds,bw. in (due) titre, timely. Inursteha en, ov. w. to welt for, to expect. Intillen, ov. w. to lift in, — into. —ing, v. waiting (for), expectation. Into/Alit, m. entrance, entry. Intoom an. on. w. to bridle, curb, to restrain. Inwarm, bv. very warm. Inwes3en, on. w. to grow in. —leg, v. bridling, curbing-, restraining Iv:waiter en, on. w. to be penetrated by water. Intotweren, or. w. to get in by witchcraft. to soak (to leak) through. --fog, v. soaking Intrappen, or. w. to break by treading (tram(leaking) through. pling) upon, Hatred a, v. entrance, entry; beginning. —en, Inweelksi, o. woof ; parenthesis. ov. w. to break by treading upon; on. w. to lnweeken, ov„ w. to soak. In wendlg, by. & bw. interior (-1y)„ internal (-Iy), enter; to begin. 'nitres', v. die Intrede. —Oiljef,—kaartje, ticket. inward (-Iy). —e, o, interior. Inswentei en, ov. w. to roll in, into, to involve. —prOs, entrance-money. lntrek, m. muching in; lodging. zijn semen, —ing, v. rolling in, involution. to put up (at). —ken, ov. w. to draw (to pun) InweTK en, on. w. to get (to work) in, — into. —lag, v. working in ; influence. in, — into; to involve (in); to Imbibe; to contract, to narrow; to revoke, to retract, to Inwerp en, or. w. to throw (to cast) in. — into; to break by throwing against ; to object. —kg, repeal, on. w. to march in, — Into, to enter; v. throwing in;• breaking; objection. —eel, 0. to shrink. —king, v. pulling in; imbibition; revwhat is thrown in; objection. ocation, retractation. Invitee, en, ov. w. to weave in, to interweave; Intulsorelen, on. w. to tumble in, — into. to insert. —ing, v. interweaving ; insertion. Intuesehen, hv. meanwhile. Inwkid en, ov. w. to inaugurate, to consecrate; Inveart, v. entrance. Invel. in. falling in, fall; irruption, inroad, to initiate. —ing. v. inauguration, consecration; Initiation ; —srede, inaugural epineh. invasion; thought, sally of wit, fancy, conceit. —fen, on. w. to fat! in; to rush in, to invade, Inwkik, v. inlet, creek, hithe, bay. —en, on, w. to bend inward ; to take shelter in. —lag, V. to make an inroad; to crumble down; to join; bending inward; retreating inwards. to fade, to rink, to occur to one 'a mind. Inveren, ov. w. to overtake; on. w. to sail in, Inwikkel en, on. w. to wrap up ; to involve; to entangle. --ing. v. wrapping up ; Involution, — into, to enter. involving ; entangling. Invaten, on. w. die Inkutpon, Inwfillig en, ov. w. to consent to, to acquiesce Invetten, on. w. to set, to enthuse. is ; to indulge with ; to grant. —ing, v. consent, Invegen, ov. w. to sweep in, — into. acquiescence, indulgence. Inventerls, m. inventory, list. —eeren, or. & Inwind en or. w. to wind (to wrap) up, to on. w. to inventory; to take an inventory. envelop. —leg, v. winding (wrapping) np, envelInvijlen, on. w. to file iu. opment. —eel, o. cover, envelope. Inviammen, ov. w. to damask, to damaskeen.

Hoeveel cryptogeld uitwisselingen zijn er


following a period represents the repetition of the English word or of the part of it chat stands before the blank. — following a comma ors semicolon represents the repetitions of the preceding word. is prefixed to words occurring chiefly in America. includes the irregular tenses of the simple verbs, i. e. the Imperfect Tense and the Past Participle. • after suck a word signifies that it is sometimes irregularly formed. Those of the compound Verbs are designated by [iu]. ineludee explanations in Homan letters and prepositions used before nouns and pronouns. The English preposition is in italics and the corresponding Dutch one roman. When a preposition is placed before the Dutch words it is always used in connection with the verb. The various meanings of words are separated by a semicolon, thus forming groups of words. Explanations and preposition', preeeded by a comma, apply to all the words of such a group ; when following it word immediately they are applicable to that word only.

Is cryptogeld legaal in Turkije


Lip (lip'), s. lip; tail; rand. to make a —, de lip laten haugen. —glue, monelijm. —labor, —wisdom, praatjes. lippenpomade. —, v. a. kussen. —ped (lipt), a. gelipt. Lipothym oats (11-poth'i-scut), a. bezwkjmend. —y, s. bezwijming, flauwte. Lippitude (lip'pi-tjoed), a. leepoogigheid. "Aqua ble (lik'wibl), a. arneltbaar. —limy (-webil'it-tih), —bleneas, ameltbaarheld. Liquefaction Ilik we-fek'sjun), a. smelting. Liquef labia (lik-weefaj-lb1), a. sn,ltbaar. (-faj), v. a. & n. smelten. Ciquescen cy (laj-kwea'seu•sih), a. uneltbaarheld. —t, a. ameltend. a. Liquid (lik'wid), a. vloeiend, vloeibaar. vloeistof; vloeiende letter. —ate (-net), v. a. vereffenen. —cation (-ee'sjun), a. vereffeuing. —ity 1-wid'it-tih), —nest, s. vloeibaarheid. Liquor (Brut.), s. vocht;geestrijk vocht,likeur. v. a. bevochtigen; inin —, beschonken. smeren. —ice (-is), a. Zie Licorice. Liriconfancy (lit-i-kun-fen'aih), a. lelie der dales, rneibloempje.
Motto (saot'to), a. motto zinspreuk. Mortar (moeter), a. mortier,vijzel, mortel. Mortgage (mor'gidzj) - a, kusting, verbena, by- Mould (troold'), a. slot; aseale; schimmel; vorm, mei. —candle, gegoten kaara. —warp, mot. —, potheek. —, v. a. verpanden. —e (-ge-dzjie'), P. v. a. vormen, mallen; v. n. bescbimmelen. —able, hypotheelc-honder. —r, s, verpanden, hypotheeka. vormbaar. —er, a. vormer. —er, v. a. vernemer. Mortis' crone mur-tif'ur-us), a. docdelijk, Ter- brokkelen; v. n. vermolmen. —iness (-i-ness), a. beschirnmeldheid. —ing, a. hollijst; —plane, derfelijk. —ication (mor-tif-i-kee'sjun), a. dooding; greet-, kraalschaaf. —y, a. beschimmeid. kastijd7ing; grievende vernedering; hartzeer ; Moult/let (mool'i-net), a. kruisrad, draadkruis; koudvuar. draaiboom. Moral led (morli-faj-id), a. vernederd, gekweld. Moult (moolt"(. a. ruling. —, v. ruien; verharen. —ier, a. die zijne hartstochten doodt. —y (-faj), v. a. dooden, kastijden; vernederen; krenken; —er, a. ruiende vogel; verharend dier. v. n. murw worden; het koud vane krijgen; Mounch (aaaauntaj), v. a. opachranaen. Mound (maaund), a. wal, dam, verschansing zich kaatijden. v. a. verschansen. Mortise (moritis), P. gat, tapgat. v. a. een Mount (maaunt), a. berg; aardhoogte. —, v. a. gat (tapgat) Timken in; invcegen. bestljgen, heklimmen; versieren, monteeren. Niort main (mort'nueen), a. doode hand, once, — guard, op wacht trekken. she —8 twenty guns, vleemdbear goed. —pry (-pee), a. achteratallige bet achip voert twintig stukten. —, v. u. stij• betaling. gen, klimmen. —able, a. beklimbaar. Mortress (mor'tress), a. ragout, hoendersoep; Mountain (maaun'tin), a. berg. —antelope, blippoespas. Mortuary (mor'tjoe-e-rih), a. lijk-, begrafenis-, grit. —ash, sorbenboom. —arena, bergaujelier. —balm, bergmunt. —bleu, bergblauw. —cat , —, a. begraafplaata; legaat tot een vroom duel. loath, lynx. —cock, berghaan. —cork, (soort van) Mosaic (mo-zee'lk). a. mozaIk, ingelegd werk. ateeovlaa. —crystal, bergkristal. —damson, (snort —, —al, a. ingelegd; mozaIsch. van) bitterhouthoom. —egg, ber g ei. —green, bergMoslem (rnoe'lim), a. muzelmansch. s. Muroen. —heath, steenbreker. —laser-wort, bergzelrnan. omijn. —linnet, gemeene vlaavink. —man, bergMosque (monk), a. naoskee. man. —paper, zie —cork. —pass, bergpas. —pine, Mosquito linus-ki'co), a. mushiet. bergden. —rose, alpenroos.—soap, bergzeep.—wine, Moss (MOSS', a. mos; rnneras. —campion, madebereost. —eer (-ier'), a. bergbewoner; atruikMalaga-wijn. —clad, —grown, tiefje, rearia-roosje. roover. —owl, a. bergaehtig. —ousness, a. bergach—rose, mosroos. —rush, moerasbies. —trooper, struikroover. —, v. a. met mos bedekken. —rims tigheid. (-si-news), a. bemoatheid. —y, a. bemost, moasig. Mountebank (maaun'te-benk), a. kwakzalver. —, v. a. bedotten, bedriegen. Moat (moos0, a. incest. —, ad. meest, men —, s. meest, hoogst. at the —, ten hoogate. for the Mount eel (maaant'id), a. opgeateicen;uitgerust, gewapend; gemonteerd. —er, a. bestijger; bank— part, meesteneleels. —ly, ad. meestat, meetheader. —ing, a. opstijging; uitrusting; het montendeels. teeren. (mos'tilr), a. Zie Mauistlek. Mourn (mcorn'), v. a. betreuran; v. n. treuren; Mote ;moot), a. stofje, ziertje; splinter, •ouwen, (at. for. orer).—er,a. treurder; rouwdraMotet (mo-tet"), a. motet. Moth (moth'), s. mot. —eaten, door de mot ver- ger. —ful, a. —fully, ad. treurig, droevip,—jaitness, teerd. mottenkruid. —wort, St. Jan's a. treurigheid. Mourning (moorn'ieng), a. rouw; rouwgewaad. kruid, irfjvoet. —y, a. vol motten. Mother (muth'ur), a. moeder; moat-, drab. — of first (deep) —, aware rouw. second (half)—, Hate pearl, parelmeer. — of thyme, wilds thym. —. A. rouw. —crape,rouwftoers. —suit, rouwkleeding. (inaua'),eamnis.—bat,vledermuis.—buttock, mot—church, Mouse moeder-, moederlijk; natuurlijk. staartatuk. —color, grijs. —dung, muizenkeutela. derkerk. —clove, motrnagcl. —country, moederland. —fits, mosderkwaal. —in-law, schoon-, —ear, muizenoor. —hawk,muievalk. --hole, muizengat. —hint, muizenjacht; -anger. —tail, mutstiefmoeder. —lobster, groete zeekreeft. —spot, woedervlek. —tongue, meedertaal. —wit, gezond , zenetaart. —trap, muizenval. Mouse (maux'). v. a. verseheuren; sjorren; v. n. verstand. moederkruid. muizen; slim zijn. — r, P. meizenvanger, muiskat. Mother (muth'ur), v. a. ala kind aantemen ; v. n. bezinken; stremmen. —hood, a. murder- Mouth (mouth'), a, mond, mail, bek; monding; Ingang. by word of —, monaeling.from bast/to—, sehap. —less, A. rnoederloos. —like, a. moedervan de hand in de tan d. de=an in the —, neerslachaehtig. —ly, a, & ad. moederlijk. —y, a. drabbig, tig. to make — s, een scheef geziebt trekken. —extroebel. penses, host-, tafelgeld. —friend, sabijnvriend, Mothy (moth'ih), a. vol motten. -vriendin. —ful, a. mondvol. —glue, mondlijm. Motion (mo'sjun), a. beweging; voorstel, matte. —honor, geveinsd eerbetonn. —made, a. met den —, v. a. & n. voorstellen. —er, s. voorsteller mond. —picae, mondotuk; woordvoerder. —less, a. onbewrgelijk. Mouth (n2auth'), v. a. met den mond vatten; haubewegend. —e, a. hew ea. A. Moth' a Inao'tiv), 1 wen; uitbulken; uitacheltlen; v. n. schreauwen, reden. —ity (-tiv"it-tih), s. beweegkracht. laid mpreken. —ed,a.veqz can' mond voorzien. —er, Moti.ay (mot'lib), a. boat, gesehakeerd. s. eehreeuwer. Motor (nto'tur), a, beweger; drgfrad. —y, a. beMot' able (moerlb1), A. beweegbaar. —ableness, wegend, aandrijvand,
Coinbase has lost my money twice now. Once was due to an old account that, thanks to a bug in their verification process, I cannot re-authenticate. I bought 1 bitcoin back when they were only about $50 each with Coinbase. That money is gone forever now. And I acknowledge that it’s my fault that I did not set up a forwarding email with Coinbase, their support just refused to help. The second time was a month ago. I made a trade on Coinbase, and for some reason, the app glitched to think I have 5x more money than I actually… Read more »

Heeft Coinbase gebruiken Blockchain


Ketting, m. chain; warp. —break, continued fraction. —brag, chain-bridge, suspension-bridge. —draad, warp. —garen, warp-yarn. —hand, bandog, mastiff. —hovel, chain-shot, langrel-shot. —repel. chain-rule. —aped, fusee. —stack, chainstitch. Kett, v. cue, billiard-cue. Keuken, v. kitchen. aehrale poor table. —buck, cookery-hook. —gereedschap, kitshen furniture, -utensils. —.fringe*, —kneeht, kitchen-boy, scullion, turn-spit —kae, —kast, pantry, lorder. —ktottwe.., cotquean. —lamp, kitchen-lamp. —ha-ttin, dog 's latin. —menhir, chief cook. —meid, kitchen-maid, cook-maid. —Ines, cook 'a knife. —stsiker, brown sugar. —work, kitchen-work. —tout, coarse salt. Kettle, v. savory. teeter, v. choice, selection ; etendard, stamp, mark ; statute, ordinance. —bende, legion...elect body. —boon, ba Got. —leer, elector, chooser. ---buts, elector house. —tamer, assay-office. —meester, a4eayer ; dean (of a guild); censor. —nterk, —atempel, —treken, assay stamp, -mark ; standard. -.prim:, electoral prince. —steen, touchstone. —gegen, electoral voice, vote. —tin, standard- pewter. —roret, elector. —vorstekik, electoral. —rorstendom. electorate. —voratin, electress. IKeur der, m, examiner; assayer ; censor. —en, ov. W. to examine, to try ; to assay; to etamp ; to think, to deem, to judge. —ig, be. & bw. choice (-1y) ; exquisite (1y) ; nice, penicillin., difficult. —igheid, v. choiceness; nicsty. —ing, v. examination, trying, assaying, stamping. —ltle, by. & bw. choice (-1y), select (-edly), excellent (-ly). —lijkheid, v. choiceness, electness. —lingen, m. mv. select troops. Kene's, v. (pair of) stays, corset; bodice, etomacher. iKetio, v. Zie Ken., Keutel, v. turd, dung. —a, my. crotels, treadles. Keuvel,v. cowl. Keuvel sans, m. chatter. —a-ureter, v. chattering gossip. —arij, v. chattering, chitchat. —en, on. w. to chat. Ket11..., V. choice; selection; election. Kevet, m. gums. —kin; long chin, —en, on. w . Zie Keuveien. Keever, ra. beetle, chafer. may-bug. —Lek, blub• ber-lip; blubber-lipped rayon. Kev le, v. cage. Kibbe" mine, m. —aasrater, v. quarreler, wrangler. v. quarrel. wrangling. —en, on, w to quarrel, to rayil, to wrangle. —kunst, chicane. —ziek,—ig, by. quarrelsome, chicaning . , eaptione. rid, v.quarreleomeneio,capticuinaces. Kibbeting, v. outside parts of soiled fish. Kid, Kldde, v. nag, cob, tit, poney. Klekeboe, tsw. —spOen, to play at bopoep. Kieken, o. chicken. —dtef, kite. —pastel, chicken-pie. Kiel, in. blouse, smock-Frock; wedge. Kiel, v. keeliehip. —gang,garboard-streak.—katen, to keelhaul, to keeihoie. —water, wake, track. —en, ov, w. to careen. Kiem, v. germ. —en, on. w. to germinate. —Nth
sjeni.), a. schil, dop; leiaarda. Shalt 'glair) [shuidd NO2d.], V. n. zullen; moe- Shave (sjeevi [shaved, shaven.], v. a, eatteren; achanen; dun enijden; nitmergelen. —grass, ten, behooren. schaafstroo. —ling„ a. geschorene; monntk. —r, Shall000 (ajelloen 1 ), a. soot. (-lot'), P.SP110t.. „ a. scheerder; uitzufger; hedneger. slue!). Shall op (sjel-lup), Shallow (sjel'lnl, s. °neap; oppervlakkig, zip- Shaving (ejee'vteng), a. het seheren. — basin,
onvermidcluk. a. —ately, (214..8 o. omerzadelukheid. --ety Insaturabie (in - sei.'joe - ribl), a. onverzadeliik, Inscribe (in - skrajb'), v. a. in-, opschrijven (in. on. with); opdragen Ito). loseript ion (in - skrip'sjun), s. opsehrift; titel; opdracht. —ire, a. met ten opschrift. Inscroll (in-skrool'), v. a. op eene rot zetten. Inscruta ble an - skroe'tibl), a. — bly, ad. ondoorgrondelijk —bility —bleness, a. ondoorgroiadelijkheid. Insculp (in - skulp'), v. a. insnijden, graveeren. —ture (-tjoer), a. ingesneden schrift, anijwerk. Inseam (in-aiem"1„ v. a. merken (mot een' naad of lltteeken). Insect (in'sekt), s. insect. —ile (-sek'till, a. inaectachtig. —ion •sek'sjun), a. insnljding. —ivoroue (-iv'ur-us), a. lnsectenetend. lnsecur a (in - se - kjoer'), a. --ely, ad, ouzeker, onveilig. —ity, s. onzekerheid, onveiligheid. Insemina te (in-semi-neet), v. a. bezaaien. (-nee'sjun), a. bezaaiing. Insensate (in-sen'set), a. zinnekpa, stomp. lessens& ble (in-sen'sibl), a. —bly. ad. oagevoelig, gevottioos (of. to). —bility —bleness, a. ongevoeligheid, gevoelloosheid. Insentient (in - sen'sjent), a. gevoelloos. Insepara ble (in-aep'e-ribl), a. —bly, ad. onseheidbaar. —6itiiy —bleneu, onscheidbaarheid. Insert (in-curt' ► , v. a. inplaatsen, inlasschen. —ion (-sur'sjun), a. invoeging, inlassching; invoegsel. Inshnded (in - sjeed'id), a. geschaduwd. Insheil (in-sjell"), v. a, in eene achaal of schelp sluiten. InNhei:er (in- sjel'tur), v. a. beschutten. Insh•ine (in - sjraln' ►, v, a. Lie to Enshrine. s.binInside (in'esajel!, a. inwendig, binnen-. nenzijde. luridi ate (in - sid'i - eet), v. a. belagen, beloereu. ously. ad . arglisa. — a. belager. —ona, —ator, tig, belageud. —ousness, s. arglistigheid, verraderlijkheid. Insight (in'sajt), a. insicht. Insigssit. (in-sig'ui-e), pl. eere-, onderscheidingsteekenen. Insignifica nee (in-Sig - niPi - keno), — ey, a. onbeduidendheid. —t, a. —tly, ad. onbeduidend, nietig. Insincer e (in-ein-sier'), a. —ely, ad. onoprecht. a. oprechtheid. —ity Int;inew (in-sin'(oe), v. a. 7ersterken. Insinua nt (in-sin'joe-ent), a. indringend. — le 1-net), v. a. in-, opdringen, ingang verschaffen, (into); te verstaan geven; v. n. rich indringen; CCU' weak geven —'ion (-ee'sjun), a. bud-ringing; overreding; wenk. —tire (-e tiv), a. indringend; overhalend. Iublpld (in-cip'id), a. — ly, ad. smakeloos. laf. s. smakeloosheid. —ity (-si-pid'it-tih), lafheid. Insipl•nce (in-sip't-ens), s. yerstandeloosheid. Insist tin-sist'), v. a. aanhouden, aandringen, ataan op. (on. upon). — ent. a. our into rustend. —urn (-joer), a. standvaatigheid.
n gooseshooter.—ajoeht, goose-Shooting. —merkf, market. —.pools goose-pond, —nroer, fowlingpiece. —noel, game of goose. ti turneries., an. silver-weed, wild tansy. Gap en on. w. to gape, to yawn, —er,m. gaper, yawner. —ins, y. gaping, yawning; gap; blank. Gard, y. twig., wicker; rod. Garde, v. guard, life-guard; tie Gard. Gardlann,m.gu4rdian,superior. Gnireel, a traces, harness, team; conjugal tie. Garen, o. yarn, thread. getto(ind —, twine. teatlen —, worsted. —bleeker, yarn-bleacher. —fabri elk, thread-manufactory. —hasp et, —winder, reel, yarn-windle. —Stopper, mallet to beat thread with. —Mos, bobbin. —spinner, yarn-spinner. —ttc(inder, yarn-twister. —teinkel, thread-shop. Garen.oy. to gather, to collect; to save. Geri*, v. sheaf. Garment, v. shrimp, prawn. Gar/Anion markt, v. shrime-market. —vanget, shrimp-fishery. —trouts, shrimp-woman. Garnizoen, O. garrison. —.Floats, garrison. Garnituur, o. set; trimming; furniture. Garottg, by. rancid, rusty; misty, rank. —held, rancidnees; nastiness. Gerven, en. w. to sheaf, to make sheaves. Gest, o. gas. —bck, burner. —beretding, gas-burning. —fabriek, gas-works. --light, gals-light. —megas-pipe. —verter, gas-holder, gaeometer. tic/thug, gars-lighting. —vorming, gainflestion. blast, m. guest, visitor; stranger; customer; jourjolly fellow, boon neyman; nag. vrooliake companion. slecht to — goon, to meet with as bad reception. —Seer, host. —holder, inn-keeper, landlord. —hula, hospital; —knecht, hospitalattendant; —meester, —ceder, director (governor) of an hospital; —moeder, matron (directress) of an hospital. —meal, banquet. —recht, right of hospitality. —rol, part performed by a stranger, starring-part. —rotten green, to star it. —mi.. by. & bw. hospitable (-bly) —vrijheid, hospitality. —crusts, hostess. —ereeren, —reeren, on. w. to feast, to banquet. —erij, v. feast banquet. Gat, o. hole, opening, gap, wound; den, burrow; month; !prison: bum, back side, buttocks. ken, to coax. —likker, coaxer. —tikkerii, coming. ov. w. to —enpetiel, —enplateel, colander. Tierce. Gausw, by. & bw. quick (-Iy), swift (-1y), speedy (-1 1 Y) , nimble (-biy); dexterous (-1y). —lief, rogue, rascal, knave, blade; thief, pick-pocket. —dievertj, (roguery, knavery; theft. --end, tn. dexterous Verson, juggler. —Acid, —igheid, v. quickness, iver furless, 'speediness; address, knack, trick, dexterity. Gave, v. 'lie Genf, v. Gazel, v. gazel. Gegen, by. gauze, gauzy. sle1 renter et, by. natured. —held, v. disposItion, nature. Gearnsd, by. & bw. in arm. Gebaar,o. gesture; action; noise, clamor. G aebelard, bv. bearded. Gebabbel., o. babbling, tattle, prattle. GeNti, o. barking, yelping. GI ebtek, o. pastry, sweet-meats.

Wat werd Bitcoins startprijs


Chloth (Isjajtn), s. kiln (van een vat). Choke (tsjook), a. vezelachtig deel eeher ,rti , jok. Chime (tsitt)111 ► ., a. ktokkenspel; hsrmonie, —, Choke (twiook'), v. a. verstikken (with); veibinv. a. in hsrinonie doen klinken; v. n, in bar- deren, onderdrukken; § (of) inlet asn het woord laten komen. —, v, n. stikken; (at) zich beleedigd money klinken, spelen; overeeukomen, stem- gevoeten over. — damp, stikdamp. —full, propvol. men. —r, s. klokkenspeler. Chimer at (ki-mie'rel, s. hersenechirn . — ical, — pear, wrange peer; horde pit. — vetch, — weed, klein ksttenkruid. —r, a. verstikker; stijve das. a. — ically, ad. (kt-mer'ik(-), hersensehimmig, in Choky (rf:jo'kih), a. verstikkend. gebeeld. Chimney Itsjim'nihl, a. srhoorsteen. — corner, Choler (kol'ur', , a. gal; toorn. —a, a. cholera. —ic, R. ga.lachtig; oploopend. — ieness, 5. lichthoekje van den hsard. — money, haardstedegeld. geraaktheid. -piece, sehoorsteenmantel. — pot, schoorsteen- § Chomp (tsjomp), v. ii. smakken (bij het eten). kap. —sweeper, schoorsteenveger. Choose (tsj on') [chose (talons). chosen (tsjoozn)], Chin (tsjin), s. kin. China (tslaj'ne), a. porselein. —ink, oost-indische v. a. & n. kiezen, verkiezen. — r, a. verkiezer. inlet. —man, porseleinverknoper, — root, kina. Chop (tsiop'), a. suede, stuk; ebtelet; spinet. —, — shop, porseleinwinkel. — ware, porselein. v. a. houwen, klooven; verwieselen. to — logic Chinch (tsjintsj,, a. wandluts. with one, met iemand redetwisten. (off) arhakChincough (tejin'kof), a. kinkhoest. ken. (up) ophappen. —, v. n. snappen, happen; Chine (tejajn), a. ruggegraat; ruggestuk. —, v. a. zich haasten. t about) omspringen. (at) grijpen in stukken hakken (den rug). nave. (away) er op sta.. (into) stuiven tn. (upon) Chink (tsjink'), o. re,...t, apiece; splint. —, v. a. overvsilen. — church, roiling van predikantsolaatsen. —house, gaarkeuken. — per, a. kloover, doen klinken; v. n. klinken, rammelen. —y, a. vol spleten of nodes. nakmes. — ping, a. dik, geziind, flint. —ping - block. hakblok. — pang board, hakbord. — ping - knife; Chintz (tsjintz), s. sits. hskmes. —py, a, vol spleten, Chip (tsjip'), s. spaander, stukje, snipper. —, v. a. aan snippers snijden; v, n. afbrokkelen, af- Chops (tsjopst, s. brk, mutt. eplinteren. — axe, kanthouwersbiji. — box, spa n en choral (ko'rel), a. tot het koor behoorend; koraal. door. —hat, spanen hoed. — ping, a. spasnder; Chord , bard), a. snaar; necoord; koorde. —, v. s. besnsren. afsplintering. —ping-knife, hakmes. Cliiragra (kaj-ree'gre , a. handjicht. § Chore (tsjoor), a. huishoudelijk week. Chirography (kaj-rog're-iiht, a. echrig kunst; Chorist (ko'rist), —er (kor'is-tar!, a. koorzanger. handschrift. Chorograph er (ko-rokere-fur), s. plsatsbeChlrology (kaj-rol'ild-zjih), s. vingerspraak. schrijver. — ic, — ical bur o-gref'ikl), a. pleatsChlrouse ►sey (kaPro-men-siii), s. handwaar- heschrijvend. —y, a. plaatsbesehrijving. zeggerij. Chorus (ko' rus), a. koor. Chirp (tsjurp'), a. gekweel, getjilp. —, v. a. ver- Chomigh (tsjuf),.s. k.w, steenkraai. vroolijken; v. n. kweelen, tjilpen. —ing, s. ge- CI.1e (ts3.1), s. krop (.n teen' vogel). kweel, getjilp. Choose (t ,:jaus), a. bedrog; sul. —, v. a. beChirrup (tsjierup), v. a. aansporen; v. n. pie- driegen (of. out of). pen, kweelen. Chrism (krizm), a. zalfalie. Chirurgle (kaj-reedzjik), —al, a. heelkundig. Christ (krsj,,t), s. Christus. Chisel (tsjiz'il), a. beitel. —, v. a. beitelen; Christen (kris'n), v It, doopen, noemen. —ing, § bedriegen. s doop. — dam ( dam), s. ehristeudom. Chit (tsjit), a. spruitje; jong kind; zomersproet. Christian (krtmtlen), s. christen. —, a. — ly, ad. — , v. n. uitspruiten. christelijk. — name, doopnaam. —iam ( - i7.111) ., a. Chitchat (Vila', jet), a. gehabbel. christelijke godsdienet. — ity (kris-tji-en'it-tlii); § Chitlins (tsjit'linzi, s. rtukjes, brokjes. a. christenheid; christelijke godsdienet. —ize Chitterlings (tsjit'tur-liengz), s. ingewanden (-ajz), v. a. tot christen maken. van eetbare dieren. Christmas (kris'mes), a. kerstmis; kersttijd. Chitty (tsjit'tiW., a. kinderachtig. — box, spasrnot; kerstgesebenk. — carol, kerstChlvalr ous (tsjiv'el-rus), g, ridderlijk. — y, lied. — day, eerstdag. —rose, nieekruid. s. riddersehap; rinderlijklieid. Chromat c (kro'met.), s. chromaatzuur. —ic Chive (tsjajv), a. biestook. —a (tsjajvz), a. meel - (kro•met'lk), a. e.hromattech; tot kleur hehoorend. deaden. ies (kro-met'iks), a. wetenachap der kleuren. Chior ate (klo'ret), 0. ehloorzuur. --irk (-rid), Chronic (kron'ik), — al, R. langdurig, elepend. a. chloorverbindinz. —ine (-rin), a. chloor. —osis Chronicle (krou'ik1), a. jaarboek, kroniek. —a, (kiwro'sis), s. bleekzeeht. e. (de) Kronieken. —, v, a. in de jaarboeken opChock (Wok), a. kalf (stub hoot). — of a redder, teekenon. —r, s. kroniekechrijver. bilk van een roar. — of the bowsprit, sluitklom Clironolog er (kro-nol'ud-zjur), — ist, a. tipaan den boegspriet. — of a boat, bootsklamp. rekonkundige. —ic (kron-o-lod'zjik), — ical, a. § — , v. a. tegenhouden. — irony, ad. tijdrekenkundig.—y,s.tijarekenkunde. Chocolate (tsjok'o-let), a. choeolade. Chronometer (kro-nom'i-tar), s. ttjtimeter. Choice (tsjojs'), a, keus; bear, bloem. —, a. —ly, Chrysalis (kris'e-lis), s. popje (van insecten), ad. uitgelezen, keurig. — less. R. Kedwongen. chrysoIlte (kris'o•lajt), s. ehryanItet. —ness, s. keurigheid. Chub (tsj(tb'), a. rivierbsars; chkkop —faced, a. Choir (kwajr), s. hour. dikwangig.
ralerlijk. —ousness, a. verraderlijkbeid, —y, a. verraad. Treacle (trie'kI), s. *troop , boerenatroop. —mustard, boerentnosterd. Trotad (tred'), a. tred, achrede; trade, hanetred. tredmolen. Tread (tred') [trout, trodden], v. a. betreden; vet, treden; treden; (out) uittrappen; v. n. treden; paren; (en, upon) met voeten treden. —er, a. trader. Treadle (tredl), s. trede; pedaal; hanetred. Treason (trle'zn), a. verraad. high boogverread. —monger, verrader. --able, a. —ably, ad. v erraderlijk. Treasur a (tretroer,-ur), a. Rebid; —house, *chatkamer; —trove, gevonden adult. —e, v. t. opgaren, opzemelen (up); bewaren. —er. a. ethatmeester; penningmeester; —ship, e. schetmeeeterechap. —y, s.sehatkamer, sehatklat; —bill, —note, achatkistbiljet. v. a. behandelen; Treat (Well, a. onthaal. onthalen (with); v. n. onderhandelen; (of) hart deien aver. —able, a. handelbear, gedwee. (-to), a. verhans. onthaler; bebandelaar. deling. —ment, a. behandeling; onthaal. —y, a. onderhandeling; traktaat. 'frebl e (trebl'), a. —y, ad. drievoudig. —e, a. bovenstem; achel geluid; faint f Russel t, kupstem. —e, a. a. & n. (tick) verdrievoudieen. —ends*, a. drievoudigheid; hoogte. Tree Wien, t. boom. — of consanguinity, stemboon, —beetle, meikever. —box, boksboom. —creeper, boomkrnipertje. —culture, boomkweekerij. —peg, groene ktkvorse.h. —ivy, klIntop. —louse, bladlula. —moss, boommoe. —nail, houten seheepanagel. —sorrel, euriegboom. , Trefoil (tri'foj1), s. klaver. sweet —, zevengeti,jdekrutd. shrub—, kamperfoelle. Trellis (treigle), a. tralle-, latwerk. — ed a. getralied, tulle-. Trot:obi o (trem'Ol). v. n. haven, rillen (at. for. with). —er, a. bever, sidderaar. —lag, a. het haven, sidderen. —ing, a. —ingly, ad. bevend, aidderend. Tremendous (tre-rnen'dua), a. —1y, ad. Yumagedneht. —nee., a. vreeselijkheid. Tremor (tri-ixtur), a. siddering1 Tremulous (trem'joe Ins), a. —ly, ad. bevend, sidderend, trillend. —ness, a. (het) sidderen, trillen. Tren (tren), N. harpoen. Trench (treider), a. ps , nede; gracht; loopgraaf. —plough, greppelploeg. —, v. a. suijden, graven; versehaneen; v. n. (upon) inbreuk maken op. —ant, a. snijdend, schen.. —er. a. milder; houten bord of nap; tafel, dlech; eniOplank ; —friend, —mate, —squire, tafelschnimer, klaplooper. 'Freed (trend), a. riehting, nelging. —, v. a. scutveren (wol); v. n. zlch ultatrekken; stureti, koera zatten Treadle (tren'd1), a. rot, spil. Trennel (tren'n11), a. Zie Taco auwll. Trental (trent'el), a. dertig eielmtasen. Trepan (tre.penl, a. athedelboor. —, v. a. ire paneeren. —ner, a. 041pm:order.
BYE—CAL. wer. —street, achteratraat. —view, bijoogmerk. opjager lin eene veiling.). —dist, tusschengereeht. —way, geheime weg. —wipe, steek onder water. —end, bijo3gmesk. —gains, buitenkaneje; vernal. —word, spreekwijze. —gone, verleden. tear. —name, bijnaam. —path, bijpad. —place, eenzame pleats. —road, Bye ibaj), good —, gaeden dog; vaarwel. (Oorspronkel.: good of Gcd be with ye.) btweg. —room, aciaterkamer. —stander, toeschou-

—dul,60, by. treble, threefold; bw. trebly. —dubDragant, v. tragatauth. Drag en, ov. w to bear, to carry; to wear; to &thug, triplication. —eenheld,trinity.—teniy, triune. —hoe k, triangle. —hoektg, triangular.—hoekasupport, to suffer, to endure; on. W. to wear: to suppurate; to bear; to support; to carry, to reach; meting, trigonometry. —hoordig, three-headed. —jartg, trlennial,three years old.--karat,—kantig, to be with young. —er, no, bearer; porter, carrier. trilateral, three-edged;three cornered,cockettean Dragon, v. tarragon. een hoed). —Vara, triphthong. —Maur, tricolor. Dragosstier, in. dragoon. —kieurieetrIcolored.—koninyen,epiphany,twelfthDraken !Aced, o. dragon's blood. —boom, drag-day. —lettergrepig, trisyllabical; —t000rd,trisylon-tree. —kruid,dragoo-wort. —e/any., ceraetee. lable. —ssaal, —serf, three times, thrice. —moanDrat en, on. w. to hesitate, to loiter, to linger. delOks, —maandelitkech, quarterly. —man, Plum—ere m. loiterer. —rep, v. hesitation; loitering, vie. —mannig, —e plant, Wender. —tnanschap, slowness. Drama, o. drama, —titch, by. & bw. dramatic, triumvirate. —mast, —master, three-master. —ponder, three-pounder, —puntig, thie e-pointed. dremotical (-1y). —regelig, of three lines; —vera, tieraet. —slog, sic Drang, in. crowd, throng; pressure, urgency; a v.bling pace. —span, spike-team. —spiefig, trtAandrang. —reden, forcible (pressing) argulid. —sprang, crass-way where three roads meet. ment. —stal, joint-stool. tripod. —steamily, for three Drank, in. drink, beverage, liquor. sterke —en, voices. —tai, number of three. —hind, trident. spirits, apirituoue liquors. aan den — olin, to be —tandig, with three prongs, tridentate. —voet, given to drinking. —hoofd, tippler. toper. —huts, tavern. —offer, libation, drink-offering. —toinket, tripod; trivet. —voetig„ three-legged, tripedal. *--voud, threefold. —voudig, by. threefold, triple, gin ehop o. potion, draught. treble; bw. Dress, by. merehy, miry, fenny, boggy, swampy. —, v. mead', mire, fen. —grand, —land, marshy —e plant, trigyn. *Wig three-aided, trilateral. land. —sip, by. Pie Drea. —sigheid, v. marshi- —erhande, —erlei, by, of three sort.. — ling, in. & v. three-twin child; tierce. ness, wiriness. Drav en, on. tr. to trot; to run very fast, —er, Drieg dread, in. basting-thread. —en, or. W. to baste, to tack. in. trotter, trottir g-horae. Driest, by. & bw. rash (-1y), bold (Ay), daring Dreivlk, v. cockle, brome-grass. (-1y). —4eid, v. raahness, boldness, dariuge est. Dreef, v. lane, alley, mead, meadow; flock, drove; box on the ear. op tVite .(in, to be going; to be Drift, v. drove, herd, Sock; course., current, flight; passion, anger; eagerness, haste; instinct. in spirits, to be at one's ease. —kop, hot head. —recat, commonage. —sand, tie Dreef, v. turd. DrUfzend. —ip, by. & bw. afloat, adrifttpasDreg, v. hedger, grapnel. —net, draw-net. —tow, sionate (1y), in a passion, eager (-Iy), hasty (-ily); rope of a kedger, inverter. — warden, etch — makes, to fly into a passion. Dreig cement, co. menace. —en, ov. & on. W. to —ietertd, v. passionatenees, ;eagerness, hastiness. threaten, to menace, to impend over: to waver. —er, en. —ster, v. threatener. —kg, v. threatening; Driii belief, in. chisel. —bout, starting-bolt. —homer, mallet. —hout,fioating-wood,drift-wood; threat, menace. driver. —(je, drift-ice. —Ozer, driving-bolt, Drek, m. excrements, feces ; dirt, muck. —gat, driver. —jacht, track, battue. —land, tooting.. slough. —goof, eink s ee•er.—hoop,aung-hill.—trar, land. —rad, pinion. driving-wheel. —stem, pudun„-cart, tumbrel. —kip, by. dirty, tl thy; nasty. mice atone. --tot, whipping top, whirligig. —toe, Deetupel, m. threahoid, sill. —bewtsarder, —bebuoy. —veer, motive; spring. —.and, drift-sand, tcaarater. —wackier, porter. quick-sand. Drenk staling, en. & v. drowned pecans, — animal. —en, or. w. to water; to drench. —bak, —frog, Deliten, or. & on. w. to chits; to ease the belly. watering-trough. —plaats,—Iced, watering-place, Drtiv en, ov. w. to drive, to push; to emboss, to chase; to maintain, to pretend; handel —, to horse• pond. Drentel tsar, m. —aarster, v. loiterer, lounger. carry en trade, to trade (in); op de tquelit —, to —achtig, by, loitering, lounging. —en, on. w. to put to flight; het is ver —, to go too far; den spot — met, to ridicule, to make a game of. —en, loiter, to lounge, to trifle. on. w. to float, to swim, to drive; to hover lean Dreuns, na. —el, m. thrum. vogels); op ...Inc enters —, to dreg . the anchor; Dreu men, in. shrimp, hop-o , my-thumb. op eigene seieken —, to shift for one e self, —er, Drenn, m. shake; vibration. —en, on. w. to shake, no. driver; embosser, chaser; obstinate fellow. to quake, to tremble. —tiny, v. shaking, quaking, Drib, m. drill; slap. —, v. jelly. —boog. drill-bow. trembling. —boor, drill, wimble. --pat, hole made by a drill. Drente!, m. turd; shrimp. —aar,m. loiterer. —en, —meester, drill-sergeant. —p/oats.diilling-place. on. w. to loiter. —len, ov. & on. w. to whirl round, to wield, to Drove!, tn. driver. brandish; to drill; to train, to form to arms; to Dribbet par, in. —aarster, v. —get, in. & v. run hither and thither, to gad about. tripper. —en, on. w. to trip. Drie, tw. three. —, v. three; trey. in —en, in three Dring en, or. & on. w. to crowd, to throng; to push, to press, to urge, to compel. —end, by. parts, in three times. —Mad, trefoil. —bladerig. & bw. pressing (-iy), urgent (-1y). —or, m. —ster, tripetalous. three-leaved, trifoliate. . pusher, presser. —deelig, tripartite. —decker, three-decker; virago. —dik, threefold. —draadscit, of three threads. Drink bear, by. drinkable, potable. —en, ov. &
kruis of must. hand over —, onbedaehtelijk. —ache, hoofdpijn. —band, hoofdband, strijklint. —board, hoofdplank. —borough, sehout. —chases, jagere. § —cheese, hoofdkatia, ztkl.t. —cringles, no2Aleuvers. —dress, k.apsel. —gargle, zekere veeziekte. —gear, hoefdtooisel. —land, voorgebergte, kaap. —landlord, opperleenheer. —lines, rabanden. —long, a. steil; onbezonnen; ad. oribesuisd; eensklaps; halt over kop. —man, hot:Inman, lei • der. —money, hoofde'eld. —piece,bodem (van een vat; kopriem; titelplaat; helm, stormhoed; veratand, kop. —quarters, hoofdkwartier. —roll, valhoed; hoofdwrong. —rope, ra-, bovenlijk. voorzeilen. —sea, stampzee.—sman,seherprechter. —stall, hoofdetel. —stone, hoeksteen. —strong. 1,0 1) 1, 4. —way, vaart, gang. —wind, tegenwind —workman voorman. Head (heti:), v. a. voorgaan, aanvoeren leiden ; bodemen; punten; met een' kop voorzien, kappen, toppen ; onthoofden. —er, a. hoeksteen ; speldeknopmaker. —ily, ad. driftig, onbezonnen; koppig. —mess, a. onbezonnenheid, halsstarrig. held. —less, a. hoofdelous; onberaden; ongegrond. •—most, a. voorate. —ship, a. eerste plaats; aanales. —y, a. snel. ohstuimig; hoofdig, koppig. Heal (hiel'), v. a. & n. heeler), genezen (up).—able, a. heelbear. —er, a. heeler. —ing, a. eenezend; verzaehtend, lenigend. Health (helth') s. gezondheid, welstanal. —ful, 11, —fully, ad. gezond; heilzaam. —fulness, —inees, a. gezondheid. —less, a. ongezond. —y, a. gezond. Ream (hiem), s. nageboorte. Heap (hiep'), a. hoop, stapel. —, v. a. ophoopen, opstapelen (up). —er, a. ophooper. —y, a. vol hoopen; bij hogpen. Hear (hieel [heard (hard ► ], v. a. & n. hooren, luisteren; verhooren. —er, a. hoarder. —ing, gehoor; verhoor; dull (hard) of —, hardhoorend. Hearken (haar'kn), v. a, & n. aanhooren; luisteren. —er, a. hoorder, luiateraar. Hearsay (hier'see). a. hooren-zeggen. Hearse (hurls), a. lijkkoets, doodbaar. —, v. a. in de liikkoets plaataen. Heart (haartl, a. hart, gemoed; zin; moed; binnenste, kern; kracht; etagblok. by —. van buiten. for my seer gaarne. out of —, moedeloos, to take—, mired ackeppen. —ache, hartzeer.—blood, hartebloed, (het) levee. —break , zielesmart. —breaking, a. hr.rtverseheurend. —broken, a. met een gebroken hart. —burn, maagzuur. —burned, a. van liefde blakend. —burning, maagzuur; wrevel, wreck. —dear, hartelijk geliefd. —ease, gemoedsrust. —easing, a. geruetstellend. —felt, diep gevoeld, innig. —grief. harteleed. —hardened, verstokt. —rending, a. hartverseheurend. driekleurig viooltje. —sick, zielakrank. —sore, hartzeer. —string, bartzenuw. —struck, ontsteld; getroffen. —whole, nog niet verlf.efd; onverzwakt. Heart en (haar'tn), v. a. bemoedigen, opwekken; bemeaten. —ening, a. versterkend, —ity, ad. har—iness, s. bartelijkheid; opreehtheid. —less, t a. lafhartig; gevoellooa. —leanest, a. lafhartigheld; orgevoeligheid. —y, a. hartelijk; oprecht1 gezond; hartig; duurzaam. dent (hiet'), a. hitte; drift, vnur; loop, ren.
Dibble (dib'bi). a. spade; pootstok. —, '_v. a. epijavertering. poten (met eeu pootijzer). Digg er (dig'gur), a. graver, delver. 4 —jags, a. Hibstone !dib'stoon), a. werpsteentje. Dice (data'), s. dobbelsteenen. —, v. n. dobbe- opgravingen; goudveiden; verblijf. len. —box, dobbelbeker. —player, dobbelaar. Dight (dajt), v. a. ultdossen; tooien. Digit (did%jit), a. drie vierden van een' doim; -2', a. do)itelaar. een twaalfde van de middellIjn van son of Dickens (diVenz), int. drommels! maan); getalmerk, cijfer. —al, a. de vingera beDicker (dik'ur), a. tiental (by. huiden). —, v. a. treffend. —eted, a. gevingerd. § ruilen, verruilen.

Oregon (or'e.gan),g. Oregon. Orl gen (or'i-dzjen), m. Origenes. --11000 to-rlno'kok g. Orinoco. —on (o-rsynn), my. Orion. Orkneys (ork'n1z), g. the —, de Orkadieche elLinden. Orleans (or'11-euz), g Orleans. Orpheus (orljoes), my. Orpheus. Osiris (o-sania), my. Osiris. Ousian (001-en), nn. Ovalan. Ostrogoth (osstro-loth), i Oust Goth. Otaheite (o-te•hajt' •hajt'i), g. Otaheite. Otho(o'tho), tn. Otto. Otide (oed), g. Oude. Ovid (ov'id), tn. Ovidius. Owen (Win), m. Owen. Oxford (3zslurd), g. Oxford.
/Eneas (1-ni'es), m. Eneas. bolas (i-o-lus), my. Eolits. /11 ,,schylate (eekilus), m. Eschylus„ ./1",sop (i'zap), mu. Esopus.. g. Eth °pie. /Ethiopia Africa (etri-ke), g. Afrika. —a, a. Afrikaanseh; 1. Afrikaner. Agatha (eg'e-the), w. Agatha. Agincourt (ed'ziin-koort), g. Agincourt. Agnes (eg'niez), w . Agnes. Aixsia-Chapetile (eeks-le-sje-pen, g. Aken. g. AlbaAlban In (el-bee'ni-e), —y nia. —ian, a. albanisch;1, Albanier. Albert (el burt), tn. Albert, Albrecht. Albigenses (el-bi-dzjen'elez), r. Albigenzen. Aiblon (el'bi-un), g. Albion. Alcibiades (8141-bare-diet),m. Alcibiades. Alexan der (el-egz•en'dur), in. Alexander. —dria (dri-e), g. Alexandria. Alfred (el'fred),m. Allred. Algarva (el-gatar've), g. Algarvie.
to besmear, to rub; to command, to sweep, to flank. -tag, v. spreading over, rulibiug; commanding. BestrIkken, ov. 'w. to adorn with knots. Beetroot en, or. w. to bestrew, to strew over, to sprinkle, to powder, to flour. -ing, v. bestrewing, strewing, powdering. B retudeeren, or, w. to study, to practise. Bestutv en, ov. w. to beduet, to cover with duet. Westulpen, on, w. to cover (with a curfew, with a lids. Beater en, on. w. to steer, to direct, to conduct to guide to manage, to go vern, to rule. -kg, v. steering, ordinance, guidance, management. Bestunr, o. direction, adminietration; management; government. --der, in. director, a4minietrator; manager; governor. -Ver b v. direct eaa., governess. Bethel bear, by. payable. -dag,pay-dray, quarter day. ---,neuter, pay matter, treasurer. utTddel, (legal) tende r. -tod, te ma for payment. Betaeld, by paid. iemand iets zetten, to requite a thing to a. o.; to give a. o. as good as he brought, to serve a . o. the same. Betel .rt, on. W. to pay; niet kunnen ---, to be insolvent; het gelag -, to suffer (to pay dear) for it. -er, Tn. payer; pay veaster. -ing, v. payment. Beton' ell", on. & bw. becoming (-1y), seemly, decant (-1y). -elijkheid, v. becominenees, seemlinens, decency. -en, on. w, to become,, to beseem, to befit, to be seemly. Detest en, ov. w, to touch, to feel, to handle. Y. handling. Bete, v. Zr i Beet. Beteeken en, on. w. to signify, to betoken, to mean; to serve (on). -ilia. v, legal notice. v. signification, meaning, sense. Betensus via, on. w. to tame, to break; to bridle, to check. -ing, v. taming; checking. Betor, by. & bw. better. - sunken, to improve; to care. worden. to grow better, to improve, to recover. - z(in,to be recov ered,to be quite well Beteren, on. w. ,o tar. Hater en, on. & no. w. to grow (to make) better. to improve, to recover; zich -, to amend, to reform. -eland, v. sax de - rkin, to get better, to be convalescent. -ing, v. - adrop, v. amend meat, improvement; recovery. -*chap beloven, to promise to amend. -er/tap wenachen, to wish the better. -Totten, o. tegen (me, agaioet one's conscience. Beteugel en, ov. w. to bridle, to curb; to restrain, to check. -iota, v. bridling, cart); check, restraint. Illetenter el, by. confused, abashed, out of countenance, perplexed. --dheid, v. contusiou, perplexity. -en, ev. w. to confound, to perplex. Belicht est, on. w. to impeach, of, to tax with. -er, rn. --ater, v. taipeacher. -ing, v. impeachment. Betties, ov. w. later. -, to let alone, to let have one's vatnd_ Betttnimeer en, ov. w. to build upon; to make of wood lemanda light -, to shut up once light;

518 self. —looper, idler. —makes, to empty. —en, or. Leeraren, or. & on. w. to teach; to preach. Leer en, ov. to reach, to instruet; to learn. to w. to empty. —le, Y. emptiness. study. —tag, v. instraction, lesson; doctrine. Leek, m. layman, secular. —ebrooder, lay-brother. Leafing, m. & v. disciple, pupil; apprentice. —ereehter, secular judge. —esuster, lay-sister. LeoMk, be. ugly, deformed; had,naety, wicked; 1Leerzaant, by, docile; instructive. —held, v. docility; instructiveneas. angry, cross. —, bw. 1i. , nastily, wickedly, angrily_ crossly. —held, v. ueltness, deformity; Leesbner, be. & bw. readable, legible (-bly). —held, v. readableness, legibility. nestineee, viickednees, croariness. Lenses, o. clay, loam. —hail, loam pit. —achtsg. Lees begirt, v. turn to read. —bibiiotheek. —sntickling, reading-rooms ; circulating-library. by. clayey, loamy. —tack, reading-book. —geselschap, reading-soLeenerin, m. layman, mannikin. clety. —kabinet, —homer, —coal, reading-room. Lteernen, be. loamy. —, or w. to loam. —leseenaar, reading-desk. —teat, desire of readLetrote, v. defect; chum, gap. of ing. —school, resisting-school. —teelcsn, Le en, v. te (ter) — given, to lend. to (let) —era. punctuation. —tud, reading-time. —uur, readgen, to barrow. o fee, fief„ feudal tenure. ing-hour. —wile, —wijze, reading, lection. —besit ter. feoffre, feodary. —boek, fendal register. biii of feoffment. .—dienrt. vassalage, Least, v. last; statute; shape, form. —entnaker, last-maker. escuaae, feudal aerviee. —geld, relief; quit-rent; lion. —enbek, lion 'a-mouth. —enkavt, borrowed money. —goed, fee, lief; vrij —, free- Leoues, lions 'a heart, lion-heart. —enhuid, lion 'Is skin. hold. --beer, liege. —hof, —kanter, feudal conrt. —enhol, —enkuil, lion 'a den. —enemas*, lion 'a —header, —man, feoffee, voteiti. —mangehap, vaaealage. —plicht, fealty- —recht, feudal right, manes. —enmoed, courage of a lion, Intrepidity; law.--roarig,fenda , ,fendal.—roerioheid,feudel- met — besield, lion-hearted, lion •mettled. • —en—envoet, lion ' 8 Ity. —sehatting, feudal. tax. —spreuk, metaphor. land, lion 'is tooth, dandelion. foot, — paw, padelion. —enwelp, lion 's cub, —spreukip, instep horic al . --steleel, feudal system. —verh,liag, renewal of a feat, —erou,o, feoffer, young lion. —oehtia, by. lionlike. cage. —snest, 11.oeuasterik, rn, lark. --skooi,lark's lady uf the manor. lark 's nest. —ssatag, warbling of a lark. Lean en, ov. w. (can) to lend (to); (vox) to bar• .w (from); de hand —, to lend a (helping) hand, Leetrevere, m. me. Zie Louvers. Learev In, Y. lioness. —fje, o. lion 's whelp; lender; borrower. —tr i m. to assist. small dog. ILeekting, v. loan. eene sfaiten, to contract loan. tank vas lombard, loan-office, pawn- Leg, m. laying (eggs). —, v. oaary ; lay. o. legacy. Legsssat, m. legate. braking' establishment. w. to beLeep, he. blear; sly, cunning. —, 1 , w. cunningly; Legal earls, in. legatary. —wen, eq•tuting7y; with contempt. & v. blear- queath.. eyed person. —.gig, blear eyed. —oogigheid, ILegende, Y. legend. ':.,:marednesPs. —erd, in. knowing one, sly blade, Leger, o. bed, couch, litter; den, lair; haunt (ran een wolf); form, seat (ran een hems); camp; army, cunning dog. —held. v. slyness, cunningness. host. —afdeeling, corps.—berieht, —Ng, —ighcid, v. blearedness. battle-axe. —brood, munition-bread. —hoofd, geLeer, v. Zia Leader. trekken, to draw neral. —hut, —tent, tent. —jongen, sie l eer o. Zie Leder. van one ''s word, ..../ooien, o. tanning. —looter, tan- Troeboef, —koorts —siekte, camp-fever. —host, me, tsanery; tanner 'a trade. provizions, soldier 's fare. —kunst, art of enLeer, v. le,son; doctrine; apprentice:411p. in de carniwient. —macht, army, forces. —meter, mill- deen (zija) c(j, to bind (to be bou,d) &pore', tary surveyor, quarter-master. —meting. art of tice to, —hegeerte., —gierigheid s —sucht,studiona- mearuring a camp. caetramttation. —pleats, camp. —scharen, army, host. —stele, bed, bednet., application. —begrip, dovn, principle. —hoek, compendium. —dieht, didactic mere. side, conch. --focht, expedition. —tros, baggage. —gast, —jongen, —meisje, apprentice. —gang, —raven, haggage-waggon. —teacht, cemp-guard. t. w, to encamp. —bp, ov. & on. w. sick course of letters. --grid, apprentice's fee; zebu.), v. mesas meat fog, prem i um; — gecen, to buy wit. —gierig, — praag, desirods to learn. studious. —Jaren, Leg gen, ov. NV. to lay, to place 9 to put. —Gerd, hoard on which the wet paper is laid. —item, —lid, (tittle of) apprenticekhip; school-days. —holaying hen, layer. —hoed, setter. —perarvig, mer, echooi loom. —meseter, master, teacher, pre• counter, medal. —werk, inlaid work, marquetry, ce?!or. —ineesteres, nifstresk teacher. ---,neaterveneering; figures. —ger, tn. guard; sheet on the sehap, office of a teacher, preceptorahip. tympan; nethermost m.01-atone; lighter; board. nino, etudy. —rede, sermon. —regel, maxim, aphorism. instructive. —school. school. —ging, v. laying. spnt,n,e, otaxto,, apophthegm. — erel - Leglurms, o legion. /4g, dogmatical. — sinning, drfrm, dogma. — aid - Ifatcsel, o. Zie 1Legaverk. pelpit, chair. —tank. theo- Leal, v. & o. slate. —dekko*, slater. —gray. slateael, eystera. ;ern dogm, tenet; uncle; precept. —cur, lesson. quarry. —kleurig, slate-eo!ored. —steen, chits.
347 WWI' (wink), v. n. kwispeletaarton. Wicket (wish'it), e.mand, korf. Wtolie (wisp'), n. 'velech; bundel. Well- o'the L , —, dwaalliebtja. —, v. a. vegen, afborsteten, Wistful (wlet'foel). a. —ly, ad. ernstig; oplettend. ncdenkend, peineend. Wit (wit'), e. vernnit, geest, verstand, geeetige set, •.- ireval; geestig niensch, man van vernuft. to learn —, door aehcde en echande wija worden. I am at my wit's end, ik turn ten einde road. —cracker, —snapper, apotvogel,grappenmaker. v... weten. to—, to weten, nameitj k. WHO, (wits,•), s. heke, tooverkol.—eraft,tooverij; tooverkratht. --elm, breedbl&derige oltnboom. —ridden, betooverd. v. a. betooveren. --cry, s. beicserij; betoovering. 'ith (with), prp. met; bij; van; door. angry —, boos op. one — another, to zamen. child, zwanger. —al (-eon, a4. made; tecens; Withdraw (with-drao't [irr.], v. e. terugtrekken; onttrekken, aftrekken; lntrekken, herroepen; v. n. doh onttrekken; sich verwijdsre , heengean. —at, —went, s. terugtrekkine; net trekking, intrekking; verwijdering. —ing-room, zie Drawing-roam. Withe (with), s. wilgentakje, teenen band. Wither (with'ur), v. a. & n. (doen) verwelken, kwijnen, verdorrea, verechrompelen. a. verwelktheid, verdordheid. (with'urz), a. pl. choft, schnudergeWither wrieht. —band, betting aan den zadelboog.—wrung, aan 46 achoit gekwetat. Withhold (with'hoold) tier.], v. a. teruabouden; onthouden; verhinderen; weigeren. —er, s. ontbouder; Wetter. Within (with-in'), ad. ;binnen, van binnen; in hubs. prp in, binnen. —doors, ad. binnen'a. huts. side.nd. van binnen, inwendig. Without ( wit h.aut'), ad. buiten, van button; nit. prp.button; zonder. —• doors, ad. batten'. hula. — side, ad. van batten ultwendig. Withstand (with-atend') [Irr.], v. a. weeretaan, weeratreven. —er, s. tegenetander, weerstrever. %lathy (wItlelet), a. van wilgentakken of teenen. - e. wilg, teen wile. Wit less (wit'lesa), a. —lessly, ad. onveretandig; zonder overleg. —laciness, a. onverstandigheid; onbedachtzaamhold. —ling, a. jachtmzker op oard igheden • waanw Whitneee '(wit'nees), a. getuigenia; getuige. in — thereof, in kenulese daarvan. —, v. a. betutgen; getuige zijn van; v. n.getulgen. Witt lelena (wit'tt-etzml, a. kwinkalag. —ity, ad. —y, a. geestig, vernuftig; hekelend, hijtend. —Owes (41-nees), a. geeetigheid. —ingly, ad. vuorbodaehtelljk, opzetteltik. Wit tol (wit'tul), 8. gewillige horendrager. —welt (-waol), a. bonteapeoht, wtelew sal. 'Wive (wajv), v. a. da n. tot vronw nemen; acne vrouw nemen; trouwen. Wiver (warvur),e. vliegende hagedle. Wizard (wiz'ord), a. netooverend. —, a. Wovenear. —ry, toeverld, tooverepel. Wizen (wiz'n), a. s. Zie to Wither.
B. Ilia, tw. poh i pooh ! pshaw red wine. --hal, Heal, v. bay; baize; (roode) magazine of baize. —ranges, to skate nimbly. —ranger, Greenland- rnan;nlinble skater. —tureen, baite.weaver. —rout, bay-silt, —en, bv. (of) baize. —tje, o. tailor "sj %eke; op P.). — ',Oen, to be drubbed. firsftlerd, rn. chaos Beak, v. beacon, buoy. —, geld, bsaconage. Baal, r„ hale, hag. — dark, pack- cloth. Ileum, v. (smooth) path, beaten road, path-way; track, orb) t; rope-walk; breadth. op de lange — achuiven, to delay, to procrastinate. op de — brengen, to raise, to start, to bring upon the carpet. rules — snakes, to make room, to disperse the crowd, to clear the passage. de — Meter neaten, to prepare things beforehand, to break the ice. —geld, path-money. —hoer, common strumpet. —spinner, rope-maker. —veger,scavenger.sweeper. —der, m. rope-maker. —derhser, m. baron,knight, banneret. —der( , v. rope-yard. —tie, o. lucrative place, sinecure. Bear, y. bier, litter; billow, wave; ingot; bar. —,

Jesus (dzji'sus). m Jens. Jewry (dzjoe'r1h), (r. (hut) Joodsche land. Jezabel (dzjez'e-bel), w. Jrzabsl. Jin ((Win"), - ny, f. voor Jane. Joan (dzjoon), v.. Johanna. Job (dzjoob)., m. Job. Joceiln (Jzjoslin),m. Justus, Joost. Joe idujo). f. voor Joseph. John Onion'), m. Jobannec, Jan. —ny, f. tour John; Jamie. —son (-en), m. Johnson. —.ton (• sin), m. Johnston. Jan all (dzka'ne), —as, m. Jona. Jones. Joraathau (dzjon",then), m. J onathan. Jordan (dzIor'drn), g. Jordaan. Joseph (dzjo'zif), m. Joust. Joshua (dzjotroa-e), in. Josua. Jove (dzjoos), my. Jupiter, Juititin. Jud a (dzjoe'del, —ah, m. Juda. ( lz ;.), r. Jodendom. —as, on. Judas. —ea (- di'e), 5. Judea. —ith (-nth). w. Judith. Jug (dzj ugh f. toot Joan; Jans. Jail a (dzjoe'll e), v. Julia. —an, no Julianus. ook —era (-ee'ne), w. Juliana. —era (• g. Gulik. —et (-et), w, Julia, Juliet. m.
PAR.—PAS. 213 fine —, ik Len er mnoi aan toe. —book, klanParterre (paar-teer'), a. bloemperk; parterre. tenboek. —key, hoofdsleutel, looper. —parole, Partial (paar'ejel), a. —1y, ad. gedeeltelijk; een—word, wachtwoord. —rose. anemoon. zijdig, partijdig (to). to be — to, voorliefde heb• ben voor. —ity (-sji-el'it-tih), s. eenzijdigheid, Pass (peas), v. a. gaan (door, over); doorbrengen; doorlatIn; overzenden, te "uoven komen; overpartt digheid. treffen; boeken. — to account, in rekening bren Parti batty (paar-ti-bil'it-tih), a. deel-, echeidgen. — a ball, ten' bal maken. — a bill, cent baarheid. —ble (paart'ibl), a. deelbaar, Beheldbill aannemen. — a business, eene zaak uitmabear. ken. — a draft upon, een' wince! afgeven op. Participa ft (per-tiel-pent), a. deelnemend; — a jeer upon, bespotten. — a muster, gemon• deeihebben.i; a. deelnemer, deelhebber, aterd warden. — a sentence (judgment) on, vonv. a. & n. deelachtig zijn. deel hebben, deelnenis vellen over. — a Revere test, een etreng ondermen !in. of). —lion (-pee'sjun), a. deelneming, zoek cloorstaan. — a trick upon, eene poets apelen. deelachtigheid, verdeeling. —tor (-pee-tur), s, — one's verdict, sijn gevoelen zeggen. — one's Lie Participant. word, zijn wooed geven, instaan (for). (away) Partici plat (paar-ti-sip'i-e1), a. —piably, ad. doorbrengen. (by) over 't hoofd gen; overelaan. deelwoordelijk. —pie (paar'ti-sipl), s. deelwoord. (over) overleveren; ovarzetten; overelaan, over Particle (paar'tikl), a. deeltje; greintje; onver't hoofd (door de vingers) den; voorbijgaan. —, anderlijk rededeel. Particuiar (per-tikloc-ler), a. bijzonder; nauwv. n. gaan, voorbij-, overgaan; verloopen; er het oog loo. to make — in made door kunnen; pleats grijgen; ultiallen; keurig; zonderling. a. bijzonderheid; btzender perpaesen. to come to —, voorvallen, gebeuren. to — pend maken. into law, tot wet worden. (away) overgaan. (by) soon. in —, in 't bijzonder. —ity (-ler'it-tih), a. Mizouderhaid; nauwkeurigheid; zonderlingheid. voorbijgaan. (for) doorgaan voor. on voortgaan; vervolgen. (over) voorbij-, overgaan, overepringen. —are (-ajz), v. a. in al de Vzonderheden verbalen of opgeven; v. n. in bijzonderheden treden. Passa ble (paas'sibl), A. —bly, ad. begaanbaar, toegankelijk ; gangbaar • tamelijk , dragelijk, —1y, ad. in 't bijzonder, voornamelijk. Parting (paart'ieng), a. verdeeling; scheiding; —bleness, a. dragelijkheid. het driftig worden. —, a. afscheids-; ten einde Passado (pes-see'do), s. uitval, atoot. loopend. —breath, laato'e ademtocht. —cup, af- Passage (pes'sidzj), a. doorgang, goat; doorrein; veergeld: voorval; pleats (nit een boek). scheidsdronk. —kite, afscheidskus. —money, kletn bird of —, trekvogel. —boat, veerschuit. —money, geld. passagters-vracht. Partisan (paar'ti-zen), s. aanhanger; partijgan. ger; bardezaan; bevelhebber; commando-staf. Passant (pes'eent), a. gaand, etappend. Passftree (pes-se-rie'), a. hullentouw. Partite (paar'tajt), a. verdeeld. Partition (per-tierun), s. deeling, verdeeling; Passenger peesen-dzjur), a. passagier., reiziger. —hawk, zwerfvalk. —room, wachtkamer. —train, scheiding, beechot; vak; partituur. —wati,scheidspassagiers-train. muur. —, v. a. verdeelen; afechutten. Passer (paas'eur), a. voorbij ganger, reiziger, —hy,, Partitive (paar'ti-tiv), a. —1y, ad. deelend. a. voorbUganger. Part let (paart'lit), e. halskraag. —ly, ad. gePasserine (pee'se-rin), a. van de mueschen. deeltelijk. Partner (paart'nur), a. mairker, meat; deelge- Paint lie ipea'aibl), a. ltjdbaar, gevoelig. —bility (-si-bil'it-tih!, —bleness, a. lijdbaarheid, gevoe moot, vennoot; mededanser; viseching. —ship, a. maatschap; vennootschap; maatschappij. ligheid. Partridge (partetridzj', a. petits. —call, voge- Passing (paas'sieng), a. voortreffelijk. —, ad. uitermate, neer. in —, in het vooriagaen. laaretleitje. —shell, veder-, patrtp,horen. doodklok. —note, overgangsnoot. —place, nitPartite ent (per-tjoe'ri-ent), a. barend. —lion wkikplaate. (paar-tjoe-risrun), s. baring. Party (paar'tih), 8. partii; gezelechap; deelnemer. Paasion (pearuft), a. drift, haetstocht; lijden. to (fly) into a —, zich driftig maken. —flower, fall deal hebben. deelnemen aan to be a — in (to). passiebloem. —week, lijdensweek. —ary, s. book betrokken zijn bij. — in contempt, in gebreke der martelaren. —ate, a. —ately, ad. (-et-), blijvende parti,j. —colored, bout. —jury, gemengde hartstochtelijk; opvliegend. —less. a. ozgevoelig, jury. —man, parttiman. —rape, partawoede. be acrd, kalm. —spirit, partijgeest. —wall, tueschenmuur. Peony a (peesiv), a. —ely, ad. lijdelijk, lijdend. Parvis (paaevis), a. voorhof, kerkportaal. —cam, —ity a. lijdelijkheid; geduld; Pas (pa), a. pas, schrede; voorrang. 11jdende toestand. Paschal, (pee'kel), a. paasch-, van het paunchPassover (paas'o-vur), s. paaschfeest;paasohlam. feest. — lamb, paaachlam. Past (peep, a. hoofd; slag, etoot. —, v. a. stoo- Passport (paas'poort), s. pas, paspoort. Past (pewit"), a. verleden; geleden; voorbij. a. ten, kneuzen. (bet) veeleden. prp. over, buiZen, meet dan. Pasha. Pashaw (pe-sjao'), a. Lie Pacha. Pasque-flower (peak'fianw-ur), a. paaschbloem, a quarter — seven, iwart over seven. — a child, geen kiati meer. — cure, — recovery, onkerstelanemoon. bear. — dispute, on•etwistbear. — doubt. zonder Pasquinade (peeki-neect, a. schotschrift, pastwijfe. — hope, hopeloos. — marrying, te cud v. a. hekelen, doorhalen. kwil. om te huwen. — shame, sehaamteloos. Pass (peas'), a. pan, engte, toegang, doorgang; pas, paspoort; etoot; etaat, toestand. 1 am at a Paste (peest'), a. deeg, pap, beelag; valsche edel-

Lel au(egr al (in'te.g..'1), a. —ally, ad. geheel, volledig. —ant, a. aanvullend, tot het geheel behoorend. —ate (-greet), v. a. g.eheel maken. —ation (-gree'sjun), a. volledig-, geheelmaking. —ity (-tee'rit-tih), a. volledigheid, gehealheid; rechtochapenheid; zuiverheid; echtheid. Integument (:n-teg'joe-ment), s.bekleedsel, huleel; vlies, }raid. intellect (in-til-lekt'), a. veratand; verstandelijk vermogen. —ion (-lek'sjun), a. (het) verstaen. —ive, a. verstandelijk. —ual, a. —ually, ad. (-joe-el.), verstandelijk, denkbeeldig. —uals (-joe-etz), pl. verstandelijk vermogen. Intellig dice a. verstand, Inzicht; berieht, naricht; verstandhouding; —office, adreakantoor. —eneer, a. berichtgever; nieawsbled. —ant, a. —catty, ad. verstandig, ervaren. —ential (-zjen'sjel), a. ventandelijk, geestelijk. —zbility (-zji-bil'it-tih). —ibleness, s. verstaanbaarheid. —ible, a. —ibly„ ad. verstaanbaar. Intemper aliment ( in-tem'pur-e-ment), s. ongesteldheid. —ante, s. onmatigheid. —ate, a. —ately, ad. (-et- onmatig, overmatig (oak van het wader). —ateness (-et-), —ature (-e-tjoer), a. onmatigheid; overmatigheid (ook van het weder). Intenable (in-ten'ibl), a. onnoudbaar. Intend (in-tend'), v. a. beoogen, bedoelen, voorhebben: bestemmen (far). —, v. n. van plan zijn. —ant, a. opzichter. —edly, ad. voorbedachtelijk. —meat, a, voornemen, oogmerk. Intenera te (in-ten'ar-eet), v. a. verzichten; verteederea. —lion (-ee'sjuu), s, verzachting; verteedering. Intens a (in-tens'), a. —Ply, ad. gespannen, aterk, }wig; ingespannen. —eness, —ity, a. hevigheid; inspanning. —ion (-sjun), a. innerlijke kracht; spanning; hooge greed. —ive, a. —ively, ed. gespannen, werkzaam; ingespannen; versterkend. Intent (in-tent'), a. bedacht, geepannen, gretig. (on. upon). —, a. oogmerk, voornemen; to all —a and purposes, in alien deele. —ion ( -ten'sjun), a. bedoeling, oogmerk; inspanning- --ional, a, —ionally, ad. (-ten'sjun-el.), opzettelijk. —ive, a. —ivaly, ad. aandachtig, oplettend. —ness, s. icagespannenheid. Inter (in-tur'), v. a. begraven. inter. (in'tur) [in eamenst.j, tusschen. Waar, in de volgende sarnenstellingen, de uitepraak niet is aangewezen, daar heeft in den kleintoon. Interact, a. tusschenbedrijf. Intercala r (in-tur'ke-ler), —ry, a. ingelaacht. —te (-leet), v. a. inlasschen. —lion (-lee'sjun), s. inlasaching. Intercede (-sled'), v. n. tuaachenbeide komen, ‘oorspreken ((with for). •—nt, a. bemiddelend. —r, a. berniddelaar. Intercept (wept'), v. a. onderscheppen, afenijden. —ion (-sep'sjun , , a. onderachepping, afsnijding. Intereess lust (-seslun)', s. tusschenkomst, bemiddeling. —or (-sesisure. s. bemiddelaar, voorspraak. —ory (-mes'sur-rih), a. bemiddelend. Interchain (-tejeen'). v, a. aaneen schakelen. Interchange, s. ver-, afwieseling; railing; ruilhandel; verkeer,
NIC•—NOG. 196 derd en tachtig. —teen (-tien),Lnegentien,—teenth Nickel (nil-f1), a. nikkel (zeker metasl). (- tienth), a. negentiende. —tieth (-ti-ith), a. neNick er (nik'ur), e. gauwdief; knikkerkuiltje. -ing, a. het angliseeren (van paardestaarten). gentigste. —ty, a. negentig. a. Ninny (nin'nih), e. —hammer (-hera-mur), a. stof—nack (-nek), a. snutatertj, beuzeling. fel, bloed, cut. spotnaam; v. a. een' spottraam geven. Nicotian (ni-ko'ejen), a. van den tabak, tabaks-; Ninth (najnth'), a. negende. —4, ad. tennegende. Nlp (nip'), a. neep, kneep; beet; steek, schimpa. tabak. a. %let ate (nik'teet), v. n. knipoogen. —ation (-tee'- scheut; verschrompeling (van vruchten). kntjpen, klemmen; bijten; sntjden; een' steak Olin), a. (het) knipoogen. —state (-ti-teet), v. n. ; bederven (door onder water geven; . knipoogen. kende); opseizen, beknjpen. —per, a. nijper; your-, Nide (najd), a. neat, broeisel. melktand (van een paard). —perkin (-pur-kin), Nidget (nid'ejit), a. lafaard; bloed, sul. !Udine& to (nid'if-i-keet), v. n. neaten bouwen, a. kroeeje, wippertje. —pers (-pure), pl. niiptangetje; haartang; seizingen van de kabellaring. nestelen.—tion(-kee'sjun),s. (het)neaten bouwen. —ptngly (pieng.), ad. bljtend, seherp, schamper. nesteling. Nidor (naydur), s. reek; braadlucht. —ous, a. Nipple (niVp1),s.tepel. —sben,napschelp.—tcort, naar gebrand vet emakend (riekend).tepelkruid. NIdula nt (uidloe-lent), a. in dons (wol) liggend. I Nit (nit), s. nest. Nitency (narten-eth), a. glans; poging. —tion (-lee'sjun), a. nest-, broeitijd. Nitid (nit'id), a. bllnkend; levendig. Niece (utes), s. nicht, oomzegster. Nlggnrd (nig'gurd), s. vrek. —, a. —ly, ad. vrek- Nitter (nit'tur), a. bored. inhaiig. —liners (-li-ness), —nese, s. vrek- Nltr ate (naftret), s. salpeterzuor. —e (-tur), a. salpeter; —works, s3lpetergroef. —ic (-trik). a. kigheid, inhaigheid. salpeterzttur. —ify (-triNiggle (nig' l), v. a. voor den gek houden; v. n. salpeterachtig; faj;, v. a. in salpeter veranderen. —ite (-trajt), treuzelen, beuzelen. Nigh (nar), a. ad. & prp. na, naverwant; nabij, a. salpeterzuur tout. —ogen (-tro dzjen), a. etikdtchtbij. well —, btjkans. —4, ad. lAjna. —ness, stof. —ous, —y, a. salpeterachtig. Nitty (nitlih), a. vol neten. a. nabijheid. Night (nait'), s. nacht; avond. at —, in den nacht. Niveous (niv'i-us), a. eneeuwachtig; aneeuwwit. to —, heden avond. last —, gisteren avond. Nixy (nikellt), s. spook. —angling, a. peuren, poeren. —bell, nachtbel. Ntzy (narzih), a. stoffel, stumpert. —bird, nachtvogel. —born, in den nacht gebo- No (no), a. geen. —, ad. neen; niet. ren. —brawl, nachtgerucht. —brawler, nachtloo- Nob (nob), a. hoofd, bol, knikker. —by, a kraper. —butterfly nachtvlinder. —cap, slaapmuts. nig, moot. —cart, drekkar. —crow, nachtraaf, —dew, nacht- Nobili ary (no-bil'i , e-rth), a. adelboek. —tate dauw. —dog, nachthond. —.dress, nachtgewaad. (-teat), v. a. adelen. —tation (.tee'sjun), a. ade-fall, het vallen van den avond. —faring, a. bij ling. —ty (-it-tih), a. adel. adeldom. nacht reirend; s. nachtreis- —fire, nachtvuur, Noble (no'b1), a. Nobly, ad. adellijk; edelAvera. edelman; nobal. —man, edelman. dwaallicht. —fly, mot. —foundered, in den nacht heven. verdwaald. —gown, slaapjapon. —hag, nachtheks. woman, adellidke dame. —nese, a. edelheid. —hawk, groote nscbtuil. —irons, baarrollers. Nobody (no'bu.d-ih), a. niemand. —man, eekreetruimer. —mare, nachtmerrie, Nocent (no'sent), a. schadeltjk; schuldig. —piece, nachtatuk. —raven, nachtraaf. —rest, Noctanabulation (nok-tem-bjoe-lee'ejun), a. (-tem'bjoe.list), a. (het) slaapwand'elen. nachtrust. —revel, nachtvermaak. —reveller, rin- nachtelij k geraas. —shede,nacht- alaapwandelaar. keirooler. schade. —stand, nachttafeltje. —tripping, des Nocti dial (nok-tid'i-e1), a. een etmaal durend. nachts rondwarend. —walker, nachtlooper. —ferous (-tirur-us), a. nachtbrengend. —lucous —wanderer, nachtzwerver. —ward, a. tegen den (•tirjoe-kus), a. des nachts sehtnend. —vagant nacht. —snatch, nachtwacht. —ed, a. donker,.duis- (-tiv-e-gent), a. dee nachts rondswervend; a. ter. —ly, a. nachtelijk; ad. des nachts; elken nacht. nachtloeper. —vagation (-ti-ve-gee'sjun), a. rondNightingale (najt'in-geel), a. nachte,gaal. zwerving bij nacht. N igr encent (naj-gres)sent), a. zwart wordend. Noctu ary (nonjoe-e-rih), a. nacht-rapport. —le • (-tjoel), a. groote vleermuis. —ification (nig-rit-i-kee'sjun), s. zwartmaking. NUM 1sm (naybil-izm), —ity (-hil'it-tih),s. (het) Nocturn (nok'turn), a. naehtdienst. —al ( r , niet; nietigheid. nel), a. nachtsltik; a. nachtkijker, astrola ium. %ill (nill), B. (het) vonken epatten. —, v. n. niet Nod (nod'), s. knik, weak. —, v. n. & n. kni ken, wenken; knikkebollen. —der, v. knikker; bulkwillen. will he, nill he, of bij wil of niet. keboller. Nilometer (naj-lom'i-tur), a. nidlmeter. Nimble (nit 'hi), a. Nimbly, ad. vlug, vaardig. - Nod die (nod'd1), a. kop, bal. — dy (-dih), a. dom. —footed, snel ter been. —witted, vlug van geest; oor, stoffel; witkop (vogel). Node (nood), a. knobbel, lmest. voorbonig. —ness, s. vlugheid. Nodos e; - (no-doos'), a. knebbelig, hnoestig, —sty Nimbus (nim'bus), s. straalkrans. Nincompoop (nin'kum-poep), s. bloed, sukkel, (-doe'it•tih), s. knobbeligheld, knoestigheid. Nodul ar (nocUjoe-ler), a, knoestig. —e (-joel), zotskap. Nine (najn'), a. negen. —fold, a. negenvoudig; a. a. knobbeltje, klompje. negenvoud. —pins, pl. Itegelspel. —score, a. hon- Nog (nee), a• houten drinkkan; bier; :schndstok,

Doet Coinbase verslag aan IRS Reddit

×