Mutual (mjoa'tjoc el), a. —ly, ad. wederkeerlg; onderling. —sty s. wederkeerigheld. Muzzle (muz'zl), a. snoet, snuit, bek; muilband; trompatuk; opening, mond. —, v. a, muilbanden; v. n. ruiken. anuffelen. —r,s. slag op de bovenlip (in het boksen). Muzzy (muz'zils ► , a. beneveld, verstrootd. My (map, pr. mijn, mijne, mijnen. Mynheer (min-Kier'), s. Hollander. Myo graphy (maj-og're.fib), s. spierbeschrAlving. —logy (-ol'ud•zjih) s. leer der spieren. Myop e (maj'oop), —8 (-ups), e. bijziende. —y (-up-pih), a. bijziendheid. Myriad (rair'i-ed), a. tienduizendtal; groote menigte. Myrmidon (mur'sni- don), a. ruwe vlegel; dwerg. Myropolist (m!-rop'o-list), a, koopman in reukwaren. Myrrh (mur), a. mirre. • Myrtiform (mueti-form), a. mirtvormig. Myrtle (mur'tl), a. mirt. —tree, mirtestruik,

Weal (wiel), a. welzijn. welvaitrt; striern, atreep. I nvre-it'h''')!Inat.erVkbdeil; welvaart. —ily. ad. Wealth o acltro —y, a. rift, vermogend. —mess (-1-neal), a, Welgesteldbeid. Wean (mien'), C. a. spenen; afwennen. —el (-id), —nag, a. geepeend kind; — dier. Weapon (wep'n), a. wapen. —ed (-and), a. gewalkend. —less, a. ongewepend, weerl000. Wear (weer), a. (bet) dragen, dracht; alk)tinX, (wier), dam, bade, waterkeering; elljtaadje. vischfaik. — and tear, het verelijten; rampen an wederwaardighoden. Wear (weer') [wore, worn, (woorn)]. v. a. dragen, aanhebben; afdragen, afalljten; verteren; efenattan; gewennen. (away) veislijten. (of. out) atellkjten, afdragan. (out) uttputten: ten elide brengen. —, v. n. zleh houden (In het dragen ► , duren. (away. off) verslijten; vervallen (on) verstrijken. (out) afelijten; &firemen. —aide, a_ dranbehr. —er, as. drager; verelijter. —ing, s. bet dragen! —app, b(w leteedArde17 .11. vermoeid. —!new(.1-11e.S), reraineldhatd; verveling. —isms, a. —isomely, ad. (-1-sum.), vermosiend; lastig ; vervelend. —isomeness (-i.aurn-)„ a. lautlglield; verveling. --y, ave. rvpasol-la. (of) ; (of) nat. —y, v. a. venmoelan; Wectaand (wle'ind), a. luehtpkip. Wencel (wi'zl). a. wezel. —fared, sthrad van aslaat. —gutted, mager. Weathe., (wetteur), a. wader. stress of swain. wear. —beaten, door etormen getetaterd ; errweerd; bevaren. —bit, slag van het alikertonw om den boy van het braadapil. —board, loefzii de; waterbord. —bound, door het wader opgehouden. —braces, pl. loefbrassen. —rock, wearitaau. - coal, v. a. onder het bij!eggen over ern' anderen boeg wenden. —driven, door den storm gedresen. —gage, wterwilzer ; loot —pieces , wearglee. —headed, ongeatadig, wirpelturtg. —leech, lostlijk, —line. windsteek. —moot, dtcht wader den wind liggend. —proof, legen het wader beatand. —quarter, windviering op de loafzijde. —sail, geteerd reit, presenning. —sheet, loefachoot. —shore, loef-, opperwal. —shrouds, pl. loetw ant . —side, loefzij de. —spy, wetrprofeet. —tack, loefhalo webrkundig. Weather (weth'ur), v. a. eau de lucht bloat stellen. luchtee; te loevert (te borer ► ) zetlen; met moeite omzetlen; uttetaan, detonation, te boven komen (out). —1y, a. te )never; eh1P, eehip, dot gord hij den wind zellt.


( 4)8.0, 8. toch; e, uitstapje. —, v. n. brook, matrooe. —a-dandy, fat, kwaot. —a-tantern,' Jaunt uttstap'es waken, rondzwerven. dwaalhcht e. —a-teat, mikpop; stumpert. —anall-trades, Jantje van Javel ( zjev'il), a. landlocper. —, v. a. bemorsen, apes, asp; fat, kwast. bespatten; bezoedelen. alles. —in-a• box, ledepop, springpop. Javelin (dzjev'lin), s. •erpspies. noodhulp, brooddief. Jaw (dzjao"), s. kakebeen, kaak. —bone, kinne6ak. Jackal (dzeraol), s. jakhals. —fallen, neerslachtig. —tooth, kies. 1—teork, kauJacket (dzjek'itl, s. buis, wambuis, wing. —, v. a. schelden, beschimpen. van Jacob (dzjee'kobl. s. —'s-staff, pelgrims,taf; hat kakebeen. degenstok; Kraadboog. Jay (dzjee), s. mcerkol. Jacobin Iduek'o-bin), s. jacobijner monnik; Ja- JD'. el (dzjee'zil s. jazel (hemeisblauwe edelsteen). cobijn; kapptatje (duff). —ic 1-bin'tk), a. ja(dzjel'us), a. —ly, ad. jaloorach, nai,jvecobijnsch. —tarn, s. leer (stelsel) der Jacabijnen. Jealous rig, achtardochtie• (of ). —nest, —y, a. jalaerschJacobite (azjek'o-bajt), s. Jacobiet. heid, naijver; achterdocht. Jaoonet (dzjek'un-nete, s. (snort van) neteldoek. Jeer (dzjier'), a. spotternij, beschir ;ping; kardeel. Jactitation (dzjek-ti-teoNjun), e. woeling, on—, v. a. bespotten, echimpen op; v. 11. spotten, rust; gesnoef; oirrechtmatige aanspraak (op een schimpen (atl. —er, s. 8potteronhimi.r. —tngly, huwelijk). ad. spotachtig. Jacula to (dzjek'joe-leet), v. a. werpen, schieten. —Goa s. (het) werpen of achie- Jehovah (dzje-ho've), s. Jehovah. (dzje-dzjoen'), a. — ly, ad. nuchter; mager, ten. —tory (-1e-tur'rih), a. werpend, elingerentl; Jejune schraal, droog. —nest, s. nuchterheid; achraal—prayer, schietgebedheld, dorheid. Jisd a (dzjeed'), s. knot (paard); slot; niersteen. Jell fell (dzjellid), a. gestu,i, geleiachtig. — y, —e, v. a. afjakkeren, afmatten; v. n. inoedeloos a. gelei. —broth, gestold vlee,..ehnat. warden. --ery, s. slechte strelsen; onkuischheid. Jemmy (djzem'nith), a. net, ktedelijk. —ish, a. slecht, onkuisch. lien. t. —ing,t. snort Jar; Idzjeg"), 8 , tend, keep. —, v. a. uittanden, Jeesnet (dzjen'nit), a. Zie vau vrooge appel. inkepen. --ganees, 8. getaudheid. —gy, a. ye- Jenny (dzjen'nih), s. spiumachin, karteld, getand. s. vergiesing (in rechten). Jaguar (dzjeg'oe-aar), s. amerikaansche panter. Jeofaill(dzjefel), (dzjep'urd), —ire (-am.), v. a. op het spel Jail (dzieen, a. gevangents. —bird. tuchthuieboef. Jeopard zetten. — nun, a. gewaagd, gevaarlij — y, s. waag—fever, gevanger,:skoorte. —, v. a. kerkeren. s tub, gevaar. —er, s. doter. Jerk (dzjurle), s. slag, rub, stoat, 'work), steels. Jakes (dzjeeks), a. sekreet. at one —, in eene. by —8, mat rukken. —, v. a. Jalap dzel'up), s. jalap (plant). slaan, aretten, rukken, stooten; v. n. toe,,rinJam (dzjem), a. consort; steenlaag,; kinderjurkje. gen; (out) uitslaan (van paarden). —ed , a. in sehij—, v. a. klemmen, person Nen gesneden en gedroogd. —er, s. atuoter, werJamb (dzjem), a. post, etijl. per; tolbeambte. Jangle (dzjensegl), s. geklbbel; gekrijsch. —,, v. P. Jer kin (dzjur'kin), s. jab; wambuie; vaik. --deY valsch doen klinken; v, n. kibbelen; krijschen. (-zih), s. fljne saaiet. —r, s. kibbelaar. (dzjess), a. werpriem (aan de poot..it der Jess Janitor 1,1E4'1'i-tut). a. decrwachter, pottier. valken). Janizary (dzjen'i-ze-rih), s. Janitsaar. Jessamine (dzjes'se-min), s. Jeouttock (dzjen-nuk), a. haverbrood. (dzjes'se), a. kerkkroon. Jaut (dzjaant), zie Jaunt. —ineas, H. luchtig- Jesse boert, gray, klucht. in held, dartelheid, zwierigheid. —y, a. lochtig, Jest (dzjest'), a. acherte, (for) —, schertsend. to break a --, schertsen. to Bartel, zwiarig. at — upon, voor den gek houden. to take a —, January (dzjen'joe-e-rih), s. mealier', Wow - put scherts kunnen verdragen. —, v. n. echertsen, maand. kortswijlen (at. on). —cr, s. spotvogel; hofnar. lakwerk. —, Japan (dzje-pen'), a. verlakt. —ing, s. (het) schertsen. —ingly, ad. schertsend, v. a. verlakken, peeteen. —nor, a. verlakker; voor de gray. (eehoen-) poetser. (dzjez'oe-10 5 a. Jezu'it. —ic,—ical, a. Jape (dzjeep), v. a. foppen, bedotten; v. n. schert- Jesuit ad. (.1eik-), jeztatiech; Hotly, slow. —lam, s. leer sen, kortswtjlen. (rnanier) der Jezuiten. —'s-bark, kinabast. Jar (dzjaar), s. geklapper, gekuare, getik; dcccli, v, n. (dzjet), s. git; waterstraal; vloeiing. kruik; oneenigheid, a-jar, op een' kier. v. e• Jet uitschieten; uttsteken; eene bongo bona zetten echudden; doen klapperen, — knareen; v. n. (upon) inbreuk makes op. klapperen, knareen, tikkeen krakeelen; (with) (-ti-sun), —tison Jet sum (dzjet'sem), —son etreiden met. s. (het) over board werpen; strandvond. —tee (-ti), Jardes (dzjaardz), pl. horde knobhels ;aan de —ty, a. uitstek; havendam. —ty, a. van git, als aehterpooten van paarden). —ty-head, haveohoofd. git. Jargon (dzjaar'gun), a. brabbeltaal. Jew (dtjoe'), s. jood. —'s-ear,judasoor. —'-a frankJasbawk (dzjee'haok), s. jonge volt. incense, jodenwierook, (plant). — 'a - harp, mondJasmine (dzjes'min), 5. jasmijn. trammel. jodenmaluw. —'8-pitekjoJasper (dzjes'pur), a. jasple. dealtim, -pek. —'s-stone, jodensteen. a. icet Jaundice (d1j8811 7 di8), s. geelzucht. FS. juweel, kleinood. —box, ju. Jewel de geelzucht behebt; 1,vooroardoeld.

Fabian (tee'bi-en), m. Fabtaan. Falkland (faok'lend), g. Falkland.. L'alusouth (fermuth), R. Falmouth. Folstaff(faol'sten, tn. Faiststf. f. voor Frances; Fanny. Fan (fen'), Faroe (fa'ro) Islauds g. Faroer-ellanden. Fawkes (tacks), m, Fawkes. Felix (fl'ilke), m. Ferdinand (fuedi-nend), in. Ferdinand. Fer guseon (Nevi a-un), in. Ferguson. —managh (-ina'ne), g. Fermanagh. —rartt (-ra're), g. Ferrara. Fielding (field'ieng). tn. Fielding. Fingal (fing'ge1),m• F Finland Ifinileud), g. Finland. —er, i. Finlanier. Flendars Illean'durz), g. Vlaftuderen. Flavian (flee'vi en), in. nevi.. VIeemsch, 'Nem Ism ( flem'ieng), Flor a my. Flora. —ence g. Florence; m. Florentius, w. Floren tie. —entine (flarten-Wm), a. Florentijnieh; I. Florentijner. —ida (MITT de). g. Finishing (finsrieng), g. vlissingen. Folkestone (fook'ston), g. Folkestene.

(-in'si dent), R. satrienloopend,overeenstemmend. CoHoeft to (kollo-keet), v, R. plaatsen, rangCoir (cojr), s. kokosnootvezels. schikken. —ton (-kee spin), a. pleasing, rangColstell (kojs'tril), s. melkmuil, lafbek. schikking. Colt (kojt), s. werpschijf. Collo') (kol'lup), a, lapje vleesch; kind, scotch Coition (ko.is'sjun), s. samenkomst; bijslaap, —s. kalfslapjes. paring. Colloquial (kol-lo'kwl el), a. —ly. ad. eene CoJoin (ko - dzjojn), v. n. zich verbinden. samenspraak betreffend. —ism, s. gemeenzarne Cojuror (ko - dzjoe'rur), a. die de geloofwaardig- wijze van spreken. I Colloquy (kol'Io kwih), s. samenspraak. heid van een ander bezweert. Coke (kook), s. coke; ontzwavelde steenkool. Collude (kol - ljoed), v. n.. samenapannen; bet Colander (kul'en-dur), s. sect, vergiettest; I eerie zijn. zijgdoek. Collo sion (kol-ljoe'zjun), a. verstandhouding. Colat Ion (ko - lee'sjon), s. doorzijging.., —sive, —sory, a. schelmochtig beraamd. —siveness, Colcothar (kol ko-ther), s. doodekop. I s. schelmsche samenspanning. Cold (koold'1, a. koude; verkoudheid. to catch —, Cony (korlih), a. kolenroet. —, v. a. met roet kou vatten. —, a. —ly, ad. koud, koel. in — I bemorsen; zwart maken. blood, in koelen bloede. —hearted, ongevoelig. !Colon (ko'lun), s. dub ► el punt; groote dorm. —short, broos. —ish, a. koel, koudachtig. —ness,! Colonel (kur'nil), a. kolonel. —cy, —ship, a. a. koelheid, onverschilligheitt. 1 kolonelschap. Cole (kool'), s. kool. —seed, , koolzaad. —wort, Colonial (ko-lo'ni-el), a. koloniaal. — produce, sproitkool. koloniale waren. Colic (kol'ik), a. darmjieht, koliek. Colon let (kol'un-nisi), a. volkplanter, kolonist. —izati9n (-ni zee'sjun), a. vestiging cener yolkCollaps e (kol-leps'), v. n. instorten, ineen- planting. —ize ( najz), v. a. tot eene kolonie krimpen. —ion ( lep'sjum), a. instorting. Collar (kol'ler), s. halsband, kraag; holster; vormen. —y, e. volkplantine, kolonie. rollade. —, v. a. bij den kraag vatten; een' Colonnade (kol-un need), a. zuilenrij. halaband omdoen; rollade maken. —beans, Colophony (to lorun-nth), s. spiegelhora. d•arshalk. —bone, sleutelbeen: —day, galadag. Color (kul'ur), s. klertr, serf; glimp; voorwendCollate (kol'leet), v, a. vergelijken (with); na- ; sel. —s, a. vaandel. —, v. a. kleuren, verven; lezen; aanstelten (to); begeven. 1 bewimpelen; v. n. blozen. —able, a. —ably, ad. schunhaar, achoonschijnend. —ation ( ee'sjun), Collateral (kol-let'ur-el), a. —ly, - ad. evenwij- dig, zijdelingsch, zijdelings. s. verving, kleuring. —i/c (kol ur ink), a. kleurend. —ing, a. koloriet; schoone schijn. —jot, Collet Clan (kol leesjun), s. vergelijking; ker- kelijke. aanatelling; tusschenmaal. —tor, s. a. kleurenmenger, meester in het koloriet. vergelijker, begover van een kerkelijk ambt. —less, a. klenrloos. Colleague (kol'lieg), s. ambtgenoot. — (kol- Coloss al (ko los'sel), —eon (kol-oa si'en), a. lieg'), v. a. vergezellen; vereenigen (with). reusachtig. —us, a. reuzengestatte. ColstalT (kol'staaf), a. draagstok. Collect (kollekt), a. inzameling; gebed. Collect (kol-lekt'), v. a. verzamelen; opzamelen; Colt (koolt'), s. veulen; onervarene, —, v. a. fopincasseeren; afleiden, besluiten. — one's self, zich pen; v. n. huppeleu. —'s-foot, hoeiblad. --'a-tooth, melktand. —er, a. kouter. —ish, a. dartel, uitherstellen. —aneous (tee'ni-us). a. vergaard, bijeengebracht. —ed, a. —edly, ad. aamengevat, gelaten. bedaard, —edness, a. bedaardheid. —ion (kol-lek' Colubrine (kol'joe Orals), a. slangachtig; argsjun), s. verzameling; gevolgtrekking. —ive, a. listig. —ive/y, ad. verzomelend, gezamento,—ine noun, Coition Wiry (kol'um be rih), a. duiveutil. —bine, verzamelwoord. —or, s. verzamelaar, guarder. (-bajn), a. duivenkleurig. —bide, s. liehte violetkleur; akelei. Collegatary (kol-leg'e-to-rih), s. mede-erfge- Column (kol'um), a. mil , kolom; kolonne. noon, College (kollidzj), a. collegie, kweeksehool. —ar (ko lum'ner), a. zuilvormig. Collegi al (kol-li'dzji el), a. van een collegie. Colures (ko-ljoerz'), 8. kruiskringen. —an, —ate, 8. lid VR11 eras collegie; student. —ate, Conan (ko'me), s. staapziekte. Comate (ko-meet'), a. kameraad. R. een collegie hebbend; church, stiftskerk. Contrite (kom'et), a. harig, haarachtig. Collet (korlit,), a. ringdas. Collide (kol lajd'), v. a. tegen elkander 8IRRII. Coanatous (kom'eAus), a. slaapziek. collier (kolljur), a. kolenwerker, handelaar; Comb (koom'), a. tram; vollei; honigraat, carry —, -schlp. —y, to. kolengroeve; kolenhandel. roskam. flax —, heket. —brush, kamborstel.,fish, Colligation (kol-li gee'sjun), a. samenbinding. kammossel. —, v. a. kammen, hekelen. —er, a. kamnaer, hekelaar. —ing-cloth, poeiermentel. Collimation (kol-li mee'sjun), to. (het) mikken, (het) aanleggen. Combat (kum'bet), s. gevecht. single —, tweegeCollIngual (kol-ling'gwel), R, dezelfde teal belt- vecht, —, v. a. bevechten; v. n. atrijden. —ant, s. strijder. —ant, a. strijdend. bend, Colliqua Clam (kol-li kwee's(un), s. smelting. Conshln able (ktim-bornibl), e. vereenigboar. —ation (kom-bi-nee'sjun), R. vereeniging, ver—tire (-lik'we tiv), a. ameltend. binding,. —e, v. a. bijeenvoegen; v. n, zich Colliquefaction (kol-li-kwe fek'sjun), R. at mensmelting. verbinden. Con► l► ost lisle (kum•bus'tibl), a. verbrandhaar Collision (kollfzjun), a bot,in:;. .
444 legitimate (-ly). —e /ingot, an. & v. me. Zie telleden. —eloos, be illegitimate; unmarried, single; — kind, bastard ; leven, celibacy, single life, —en, ov. W. to legitimate. Eichler, vw. however, yet, nevertheless. Eclat held, v. genulneneos, pureness; legitimacy; authenticity; —ing, v. legitimation. Edel, be. & bw. noble (-bly), generous. (-1Yi; precious; excellent (-ly). exquisite (-1y). —aardig, be. & bw. generous (-1y), noble-mInded. —aardigheid. generosity. —achtbaar, honorable. —achtbaarkeid, honorableness. —geboren, of s noble family, noble, most honorable. —yesteente, ;melons taone, jewel. —knaap, page —man, nobleman, noble. —nwedig, be. & bw. generous (-1y), liberal (-ly). —moedigheid, generosity,liberality. —rnogend, noble and mighty. —vrouts, noblewoman. —en, m. me. de —, the nobility. —heid, v. nobleness; excellency, honor; Uwe —, your honor, you. Edits.. tn. vinegar. Edoeb, vw. Zie Mooch. doen (ojieggen), to take an Eed, m• oath. een oath. een afneaaen, to swear, to administer an oath to. onder —e, upon oath. —afiegeing, taking an oath, swearing. —afrieming, swearing. —breekIt er, —breker, perjurer. —break, perjury. —genoct. —verwant, confederate; conspirator. —getiootschap, —verwantschap , confederacy. —gesPas conspiracy. Eege, Eegade, in. & v. consort, spouse, better half. Eek, m. Zie Edik; oak. —, v. bark (of th, oak); tan. —hakker, bark-cutter. — handel, bark-trade. —Koren, squirrel. —schwa*, bark-shed. Eel, m. ale. Eelt. o. crillosity, callus. —oeeer, callous ulcer. —achtig, —ig, he. callous. —achtigheid,•v. callosity. Eon, I. a au. —, tw. one. het levant op — sit, it comes to the same thing. — your —, one by one. —, v. one, unit, ace. twee —en, deuce ace. Eend. v. —vcgel, duck. —ebout, leg (wine) of a duck, dusk. —enei,dvck egg. —engroen, —enkroos, duck-weed. —enjacht, duck-shooting. —enkooi, decoy far dunks, duck-yard. —eamossel, barnacle. —wisest, duck's neat. —enroer, duck-gun, fo wlingpiece. Eeisdracht, v. concord, harmony, union. —ig, be. 8r. by. unanimous ( ly), in harmony. —igheid, v. unanimity, concord. Eenetansale (te), bw. wholly, completely. to• tally, utterly. Earner handy, --lel, be. of the alma sort, the same, indifferent. Eeagreplic, be. Lie Eeniettergeopig. EenhandIg, be. ore-handed. Eenheo,rech monarc,,,--inet,v.monareby. Eenheld, v. uni ,.y, unit; unanimity; harmony. Eenhoentg, be. solinedons. Eenhooffdlg, be. monocephaiouv; monarchical. —e Teetering. monarchy. Eenlasiren, Steno m. unicorn. EenIg„ be. only; sore, single; solitary, lonely. —, tw. none, any. te —en doge, some day or other. - bw only, solely, merely. —erhande, —cries,
Roan. Roan. (noon, ro'en), g. &masa. Rob (rob'), f. sear Robert; —err (-urt), m. Robert. —inron rn. Robinson. Roch dale (rotsrdeel), g. Rochdale. —ester (-istar), g. Racheoter. Roger (rod'zjur), In. Roger. —s (-zjurz), tn. Rogers. Roland (ro'lend), m. Roeland. Roman (ro'nften), a. Romeluoch, Roornsch; Romein. —ia (mes'ni-e), Romanis. Rome (room) g. Rome' (rom'joe-la*), m. Romulus. Ronan (ro'neu), g Ronan. Ron nos (ros'ko), in. Roscoe. —common (bona% muni, m. Roscommon. Rove (root), n. Roza, Rocade. stotherbithe (rothinr-ith), g. Ratherhithe, Rotterdans (roetur-darn), g Rotterdam. Rouen (roe'en, -an'), g. Rouaan. Roeland. Rowland (rolend), Rut Inca (roe-Watts), m. lt ,, finas. —us, in. Rtifua. g Rumelie. Rowena Rumen! (run'.!!), tn. Russel. Russia (rusj-e), g. Rutland. —n, a. Ruesisch; Rua. Ruth (roeth), w. Ruth.
—er, m. workman, laborer. —star, v. work-woman. —.am, by. dz bw. laborious (-1y), industrious (-1Y).—saantheid, v. laboriousness. Archlef, o. repository of public records; archives. Architect, m. architect, Artialwarin3, in. archivist. Ardnin, sus. o. free-stone. Arend, m. eagle. —ablik, eagle's eye. —Alai., pounce of an eagle. —anus, aquiline nose. —sateen eagle-stone. —avlucht,an eagle's swiftness. A rgdenkserld, by. suspicious. Argoloos, by. & bw, innocent (Ay), harmless (-ly), inoffensive (-ly). —Ilea, v. harmlessness, inoffensiveness. Argilut, a. malice, craft, artifice. ba, & hat. crafty (-1y), artful (-ly), cunning (-ly). v. craftiness, cunning. Alm wenn. m. ertapicion, umbrage; — ',cedes, to suspect. —wanen, ov. w. to suspect. —wsnend, —wanly, h't. 'suspicious. Aria, v. air. Ark,, v. ark, de — dee verbonde, the ark of the covenant. Arm, m. arm; branch, LAndle; power. —.oder, bracltial vein. —band, bracelet; bandage. —baker, sconce, branched candle-stick. —kussen elbowio n. arm bone, facile. —ring, bracelet. ch us,thir. —scheen, armlet. —enact, bracelet. —doe!, armAran, by. & bw. poor (-1y), indigent (-1y). he --err, the poor. —beetusir, college of overseers of the poor, board of charity. —bus, alms-basket.poor'sbox. —hartig, tie A rsumnlig. —huts, alms-house. asylum for the poor. — , Iciajongen, charity-boy. —kind, c herb y-child. —nteester,—ocreorger, almoner, deacon, guardian. —tuezen, system of the poor-laws. —salty, by. & bw. pitiful (-1y) sorry (-ily). —enapotheek, dispense: y.—entelasting.—engeld, poor-rate, tax for the poor. —enka., fund for the poor. —ensch oot, charity-school. —enwet, poor-law. Arznalijk, bw. poorly, pitifully. Armload a, a, poverty, want, need. —ig, by. & a. poverty, et dhy(l-ii little o—ighhars. ei'1' (-je,)'on.le) tlty).one r — p bowOr pn oe sos. Arszlogin, o. aersenet. Arran, on. w. to sleigh-ride. Arrest, o. arrest; seizure; decision. in — nensen, to take into custody. —ant, m. prisoner. —eeren., ov. w. to arrest, to seize, to take into custody; to rassolve. Ares-nand, o. arsenal. Artikell, o. srtiele, head, clause; line. —brief, instructions, 'statutes. Artillar le, V. artillery, ordnance; lichte —, tying artillery; rijdesde horse-artillery; -.kunst, gunnery; —wester, master of the ordnance; —.park, park of artillery. —tat, m, artillery-man. Artisjok, v. artichoke. —stoat, bottom of an artichoke. nois y m. physician, doctor. Arteenki, v. physic, medicine. —bereider, apothecary. —bereiding, pharmacy. —bereidingskunst, pharmaceutics. —drank, potion, —leinke/, spathecary'a shop.

—er, no person thirty years of age. —jarig,-bv. of thirty years. —mast, bw. thirty times. —ste, bra. thirtieth. —tat, o. (number ot) thirty. Derven, ov. w. to miss, to lack, to be (to do) without. —er, m... deprived, bicker. —ing, v. want, lack, privation. Derwatretn, bw, thither. Dee, 1. of the. —, bw. — to meer, so much the more, the more so. Desirevesolgd, by. competent. Deelbevernot, ho. informed (aware) of it. Desert eaten, on. w. to detect, to run away. —ear, 111- deserter, run•.awsy. Derevelliks, bw. likewise. Desktiodiet, be. expert. —e, m. export.—en,rn. mv. jury of artists. Detenl-st tesgenstaande, —tenth), bw. neverthelees, potwithstsnding, for all that. Desnantln,bw• if need be. Destelant, be. desolate, insolvent; sir Rooth+ knnior. Deepoot., m. despot, tyrant. Ilestecrt, o. dessert bw. at that time. Deevs.ege, bor. therefore, on account of that. Detr iget, v, virtue; good riaskity; good. —liteend, loving virtue., virtuous. —rijk, etch in virtue. virtuous. by. & bw. virtuous (sly); valid I-1y), real (-1y), true, Cdy. —elijkhsid, v. virtuoneness; validity, retOity. —seam, be. virtuous, honamt; good, substantial; bw. virtuously honestly. —en tnihet,i, v. virtuousness, honesty; virtue, good quality. Dents sin, on. w. to be worth, to be good (for) niet —, to be good for nothing, not to do for. — niet, re. rascal, knave, rogue, good-for-nothing fellow. Lesoris, v. dent, bruise. —en, ov. w. to dent, to bruise. Unseat, m. tune, sone. tie, & bw. niggard ( - 1y), stingy ( - IY); close, by, near. —en, on. W. toeing. — h,i(t. v. id • gardline., stinginess. — tje, o. air, tune; het nude —, the on clo - y. bw. nigDaus-, v. doer, Rote. met de — in 't huts to blunder cut. met geenten —en, (in) private. root. de — staan, to be et band, to draw near. —hengsei, hinge. — ketting, door-chain. door-cssc. —klink. latch. —klopper, knocker. --knot', door.handle. —((jot, —roam, do:Jr-frame. —post, —stiff, deor•post, —slot, look of a door. — vleugel, fold. — waarder, usher, shcriff's officer, tits - .staff, bailiff. —wat.tter, porter. door-keeper. Desteekater, in. Chrostmafecake. de —, the deuce! DOUN fie:, tn. bung, spigot. — en, ov. w. to tap, to bung, to drew off. evties• o. device, motto, legend. Deavelke, vnw. who, IV hich, that. vw. bet'auoe, as, since. Daze, vnw. this ; me. these. Dezelfdte, vnw. the same, the very. ['laconic, v. poor's (undo; body of deacons. van vie trekken, to be upon the purl's', —kind, parish. child. Dindeent, m. diadem, tiara.

Hoe werkt Bitcoin waarde hebben


REM. —REP. middel; herstel; verhaal (in rethten); v. a. genem; herstellen, verhelpen. Remem ber (re-;nem'bur)., v. a. (ztch) herinneren; gedenken, in herinnering brengen. —trance (-brena), a. herieneriag; aandenken, gedachtenis. —brancer (-bren-aur), a. herinneraar. Remigra te (renal greet),v. ti. terugkeeren. tion (-gree'ajun), a. terugkeer. Remind (re-majnd'), v. a. herinneren, indachtig maken (of, aan). Reminiscen ce (rern-i• nis'aens), a. berinttering. —trial (--een'ejel), a. herinnevend. Remise (re-majz'), v. a. ongeven, laten raven. Remiss (re-miss'), a. —ly, ad. slap, traag; nalatig. —ible, a. vergefelijk. —ion (-misrun), a. verstepPing, verflauwing; kw" tschelding, vergiffesis. —ire, R. kwtjtechelden , vergevend. —nets, a. t1auwheid; nalatigheld. Remit (re-mit'), v. a. kwijtschelden, vergeven; doen verslappen; ongeven; terug-, toezenden, overmaken, remittesren, overgeven; v.n. verelappen; !linemen. —ment, a. gijzeling op nieuw; kwijtseheldimr. —tanre. s. overmeking, -_mdse. —tent, a. tusechenpoozend. —ter, a. kwijtschelder; overzender, -maker, remittent. Remnant (rem'nent), a. overig. —, a. overscbot, rentje; lap. Remodel (rt-mod 1 11), v. a. vervormen, omwerken. Remonatr ance (re-mon'strr, , , S. vertoog, bezwaar; aenmaning. —ant, a. bezwaren (vertoogen) indienend; a. remonstrant. —ate (-street), v. n. bezwaren opperen, vertoogen doe!, —ation (rem-un-stree'sjun), s. vertoog, annreanirg. Remora (rem'o-re), a. beletsal; zuigvisch. Remorse (re-morn'), a. wroeging, nerouw. —j'nl, a. berouwvol (for); vol medelijden (of) —less, a. veratokt; hardvochtig. e. onbarmharttgheid, wreediteid. Remote (re-moot'), a. —ly, ad. afgelegen, verwijderd, ver; vreemd, afgetrokken, (from). —ness., a. verte, afgelegenheid. Remount (ri-maaunt'), V. R. weder beetijgen; v. n. weder opetkjgen. Remov able (re-moev'kb1), R. verplaatabaar; te verwijderen. —al, a. verwijdering; afzetting; verplaataing; verhuizing. —e, a. verwijdering; afzetting; verplaatstng; trap, grand; zet; kleine afeland; afgenomen 8chotel. —e, v. a. verwijderen; wegruimen; afzetten; varplaateen; — the cloth, de tafel afnemen. —e v. n. itch verwijderen; verhutzen. —ed (-neoevd'), a. verwijderdi ere.legen. —ednese (-id-nese), a. verwridering, afgelegenheid. —er, a. die verwijdert; wegrutmer, verplaatmer. Remonera tie (re-m)oe'nur-ih?e),a.beloonbeer. —te ( eet), v. 0. beloonen. —tion (-ee'sjun), a. belooning. —tire (-e-tiv), —tory (-e-turieh), a. beloonsnd. Remurmur (rl-mremnr), v. a. — n. murmelend weerkaataen. — weergalmen. Renal (ri'nell a. van de nieren; nier-. Renard (ree'urd), a. reintje, you. Ilenesc once (re nea'seus), --carp, s. wedergebnorte, bernteuwde groei; herleving. —ent, a. vrederopkomend; herlevend. —ible, a. vernieuwbear; geechtkt om te herleren.

Is er een alternatief voor Coinbase


Tod (tod') s. struikgewas; yea; stem (gewleht). (tod'd1), v. n. waggelen, strompelen. —dy, s. paimdrank; (snort van) punch. Toe (to), s. teen; voorhoef. Toffy (tern h), s. boretp/aae, suikergoed. Toft (tort), s. erf, loads, homebje. Tog sated (to'gee-tid), —ed (-gid), a. getabberd, in de toga Together (toe-geth'ur), ad. te zamen; aohterern. — with, benavens met. Toggle (toeg)), a. korvijnagel, knevel. Toil (toll') a. mare arbeld; tobberij; net, web. v. a. bewerken; afmatten; v. n. zwoegen. sloven. — and moil, ploeteren. —er, a. zwoegee, glover. Toilet (toj'llt), s. kaptafel, toilet. Toilsome (tojl'eum), a. —ly, ad. moelelidk, vet, moeielijkheid. tnoetend. Token (to'kn), e. teekeu, aandenken. —, v. a. teekenen; bekend oaken, annduiden. Tole (tool), v. a. trekken; lokken. Toledo (to-IPdo), s. spakneche king. Toler able (tol'ur-ibl), e. —ably, ad. drage)ijk, tamelijk. —ablenese, s. dragelijkheld, mtddehn. Hebei& —once, —ation (-re'sjen), a. (het) dulden, verdragen; toelatiag; verdraagzseraheid. —ant, a. verdrangeaant (to. towards). —ate (-eel), v. a. verdragen, toelaten, dulden. Toll (tool ► ), a. tol; aceljus, gelut. —bar, tolhek,, —collector. el agb oom. —booth, tolhuis; gevan —gatherer, —man, toloarder. —corn, sehepkoren (oh maalloon). —dish, —hop, aehepinaat. —free, tolvrli. —gate, tolhek. —house, tolhuis. —money, tolgeld. —, v. a. heffen; lulden, kleppen; lokken, verleiden; ophelYen, vernietigen; v. n. chetting) betalen of heften. lulden; tol(e To I qtation (tol-joe-tee'ejue), e. telgang. Tom (tom"), s. krankzinnige. —boy, wildzang; Wilde (eleahte) meld; Kerosene kerel. —eat. hater. —foot (-foel'), zotekap. —foolery (-foel'ur-lb), zotternij. —poker (-po'kur), bulls balk. —rig, sell d.ctug, wilde rr aid. —thumb, dwerg. --tit (-tit'), 

Is cryptogeld beschouwd geld


Macao (me-kW°, me-kau'), Macao. Meigeera (me-dsji're), my. Mager*. Macaulay (mek.ao'llb), m. Macaulay. Melbourne (mel'hurn), g. Mel bourne. Maccabees (mek'ke-btez), h. Maccabeen. Melchisedoc (mel-k(ea-dek), in. Melchisedek. Macedon (mes'e-duo), -ia (.du'ni-e), g. Mace- Melpomene (me!-poll'e-nil, my. Melpomene. donie. -ion (-do'ni-en), a. MAcetioniach; i. Ma- Menelaas (reen-e-lee'us), an. Menelaus. eedonier. Meat. (msnte), g. Maintx. Madeira (me.dee're), g. Madam. Mercury (inur'kjoe • rill), my. Mercurius. Madg • (medzr),-y, f. voor Margaret; thiet. Mersey (mur'xih), g. the -, de Mersey. Madras (me-dre , ), g. Madras. Illeaopotantia (flea-c-po-tee'int-e), g. M.teopo• Macs. (meet), g. the-, de MAP.. tannic Magdalen (meg'de-lin),w. Magdalena. Messina (fne,-si'ne),g• M. 851 . 8 Magellan (me.dzjelnen, reed-zjillen'), m. Ma- Methuselah (me-thjoe'se•lal, m. ,Methesalem. gellaan. Meuse (rojou). g.the -, do Maas. Mahouts.' (mee'hnra et), in. Mahomet. Maul can (r..ks'i-ken), a. mexicaausch; 1. Meal. Malta r-, (ineen), g. Maine. coon. -co, g. Mexico. Malay (me-lee')., g. Malacca; a Malekch. Mich (auk). f. voor Michael. - eel (unarkel), in. Maldives (merdajvs), g. the -, de Maledivischa Michael, Michel. etlanden. Michigan (mieri-Ken), g. Michigan. Malines (ma-lien'), g. Mechelen. Milan (mil'en), g Milian. Malkin (mao'klu). f. voor Maria; Mieke. Millilade3 init. tere-diez)„ m. Miltiades. Malt as (tnaol'te), g. Malta. -ese (-tie. ), i. Mid- Milton (hartn), ni. Milton. these, Milwaukie (mil-wao'ki), g. Milwaukie. Manchester (men'tajte.tur),g Manchester. Minerva (tni-nur've), my. Minerva. Mantels ran (men ik-i'en), a. Manichessch. -ee Minos (rnaynus), my. Mince. ( .is'). r. Msnicheer. Misnia imia'ni-el,g. Meissen. Marg aret (maar'ge•ret), w. Margaretha. -cry Miss IssIppi (fnis-iis-51p'pi), g. Mississippi. -oari (.dzlur-tb), -et (-dzilt), f. soot Margaret; Mar (-soe'ri),g. Midsouri. grist, Grietje. Mnensosyne (ne-mos'Ln-ih), my. Mnemosyne. Marl a (me-rare), w. Marla. -us (mee'ri-iiej, m. Mobile (mo-biel'),g, the --,Mobile. Marius. Modena (mo'elt-ne),g. Modena. Mark (maark), m. Marcus. Mohawk (nan'haok), I. Mohicaan. Marlborough (maarl'hur•o). g. Marlborough. Moll (moll,- ly, f. voor Mary; Mtetje, Me. Maron item (mer'un-ajte), r. MAroniten. itioldevia (Haut-dee'vi-e), g. Mold•vie. -n, o. Marquesas (maser-hee'sez), g. the -, de Markle- Mo i di v isch ; t. m cgd av i6 r . sen-etlanden. Moluccas (mo luk'kez), g. the -, de Molukken Mars (moors), my, Mars. (Specerij-eilanden) Marseilles (mast-stele). g. Marseille. Mongol la (mun.go'li-e),g. Mongolic.-s (-gole), Martha (maar'th9), w. Martha. I. Mongol en. Martial (maar'sjl-ell, m • Marti.R.• Monmouth (man'muth), g. Monmouth. Martin (maar'tin), m. Martijn, Maarten. Mon slmons), g. Bergen. Mary (mee'rih), w. Mario, Marie. Montague (mont'e-ajoe), g. Montague. Massachusetts (men se•tsjoesets), g. Massa- Moore (moor), m. Moore. chusetts. Moravia (mo-ree'vi-e), g. Moravie. -n, a. MoreMae (met), f soar Matilda, Matthew 4, Matthias; viech; r. Hernhutter. Matje; Thtle. -ilda linetil'de), w. Mathilde. Moron (.0-rl'e), r. the -, het echierelland Morse. -thew (meth'joe), in. Mattheas. -thias (.thare.), Morocco (mo- , ok'ko), g. Morocco. an. Matthias. Morpheus (mor'fjoes), my Morpheno. Maud (mood'), f. voor Matilda; Matje. -lin (-lin), Mortinser (mor'n-mer), m. Mortimer. f. voor Magdalen; Leentie- Mose ovite (moe'kev-ajt), i. Moscoviet. -ovy, . Maori ce (moo'ris), sr,. Maurits. -ties (-rieri- Meecovie -ow (-ko). g. Moseau. us), g. the -, Mauritius. Moses (mo'ala), an, Moses. Maximilian ;rneks -I -mill-en), m. Mazimilinay. Moan (men), I. soar Edmund. Mechltu (mek'lin), g. Mechelen. Illunicis (injoenik), g. Munchen. Med ea (me-dt's), my. Medea. -et (miedz), i. Murray (mer'ree), in. Murray. the -, de Medea. -ia (nti'di-e), g. Medic. --inn Muscov lire (mus'kuv-ajt), -y, g. Zie MoscOV.• (.di'ne, darnel, g. Medina. Its. Madusit(me-cijoe'se), my. Medusa. Muses (rajoe'zie), my. the -, he Mum. • Margaret; Gristle. Mel (meg), f. scar

(brenk), 8. boekweit. ." v. :i alii. 41 3n b:i°14:' 7; B (bresj), a. bracts, breekbaar. oondwer( dhrauukl ie au.; vb. unig. i z7c;h }b'ueigg'en— geel koper; onbeBowel (baaul), v. a. ontweien. —less, a. Greed,; Brass (braes), s. mesalag, sciaaamdheid. —band, orkeat van koperen instru-8, s. ingewanden; medelijden. v. n. menten. —color, koperkleur. —ore, kalamijnBoyeer (bau'ur), 8. prieel; boeganker. kopergieterij. —works, koperdraad. stem. —wire, won.. —y, a. belommerd. koperachtig. § Bowie - knife (bol-najf), a. long, breed mes. —ine88, s. koperachtigheid. —y, a. Brat (bret), s. kind, wtcht, nest. Bowl tbool), a. born, beker; bal. to play at balspelen.v. a. & n. werpen,kegelen, , Bravado (bre-vee'do), a. anoeverb. dapper. —, v. . -green, s. grasperk voor 'Brave (breev), a. —ly, ad. braaf; —jag, a. balspel ; a. trotseeren;' uitdagen; v. n. pochen. —ry, a. het balspel. Box (bobs), s. duos, kilt; loge; hoisje; koetabok;, moed, dapperheid; proukerij. oorveeg. —en, a. van bokaboomen- of paltnhout. Brawl (braowl), a. rumoer, getier. —, v. a. verdrijven; v. n. schreeuwen; kijven; tieren. boutijzer. —tree, boksboona; palm. —and in eerie duos slaiten; Brawn (braown), s. vleesch van een wild zwijn; needle, ktfruPas. a. gespierdheid. —y, a. vuistslagen geven; v. n. boksen. —cr. s.bokser. ; spierkracht. Boy (boj), s. knaap, joegen. —hood, jongensleef-1 gesifierdV. a. tijd. —ish, —like, a. jongensaChtig. —Wale. 8 Bray Ihree), 8. gebalk, geschreeuw. —,—er, 8. • filjnwrijven; v. n. balken, schreeuwen. k mderachtigheid. balker; stamper. lirabbie (breb'b1), s. gekibbel, krakeel. —, v. a. (breezy. v. a. soldeeren; oubeschaamd Braze krakeeien. —r, a. krakeeler. a. metalen; onbeschaamd. —afaced, Brace (brees), s. paar, koepel; haak ; band; make.. a. onbeschaamd. —nness, s. koperachtigheid; houvast. — 8, a. koeteveeren; bretels; haakjes; onbeschaamdbeid. —n, v. n. onbesehaamtt zijn. brassen. —, v. a. binden, rekken; opbrassen. (bree'zjur), s. koperslager; kolenpan, Brazier Bracelet (brees"lit), s. armband. komfoor. Brtsch (brek), K. beak. Braziel-hout. Brach), gragsher (bre•kiere.fur), s, snelschrij- Brazil (bre-ziel'), s. breuk; brem;inbreuk; onmiu. ver. —grophy, m. snelschrijven. —logy (-kil'ud- Breach (brietsj), s. Bread (bred), s. brood. to get one's —,Ajn brood s. kertheid in ultdrukkimr- verdienen. —chipder, bakkerskuecht. —basket, Brack (brek), s. barst, break, scheur; (bet) zilte. broodboom. —tree, —et, s. klarup; knie- of krornhout. —ets, s. broodmand. haakjes. —ish, a. brak, ziltig. —ishness, 8. Breadth (bredth), a, breedte; basin. Break (breek), 8. break; afbreking; rem. — of brakheid, ziitheid. day, krieken van den day. Brad (bred', s. spijker zonder kop. Brag (breg), s. geseoef, blefferi). — gadocio (0 - Break (breek), {broke, broken], v. a. breken; fnuisnnever, pocher. ken; oven.; voorsnijden; dresseeren, temmen; do'sji-o), —gart, (breegert , -, a. overtreden. (down) afbreken. (from, of) ontwen—gart, 8. —ging ly, ad, snoevend, pochend. nen, afbrengen van. (off afbreken, stake.. (up) v. n. pochen, anoeven. afdauken. —, v. n. aanbreken; bankroet gaan. Braid (breed), a. viecht; veterband; knoop. (away) verdwijnen. (forth) to vourschijn korneu. v. a. vlechten. (front) met geweld scheiden van. (in upon) losBrall (breel), v. a. geien. —8 (breelz), s. geitouwen. gaan op; mtoren. (into) overgaau tot. (out) nitBrain (bre.en), a. brein, bermenen; verstand. breken. (through) heenslaan door. (up) opbreken. ., a. de hersenen inslaan; verijdelen. --less, a, (with) breken met; veroan van. —able, a. breakherseupan. —sick, ijlhoofdig. hermenlooe. —er, ilrait (breet), s. ruwe diamant. baar. —age, a. breking; korting daarvoor. —.man, Brak e (breeki, a. varenkruid; braantbosebje; s. broker; breekijzer; branding; golf. vlablaraak; neuspranger; kneedtrog; rem. —e, temmer. Breakfast (brekIest), a. ontbijt. — . v. n. ontv. a. braken (hennep). —y, a. doornig, raw. bijten (upon, met). Bramble (brenehl), s. braanastruik. Breasts (briem). a. brasem. Brasilia (bra'min), s. indische priester. a. borst, bor,em. —, v. a. het Bran (bren), s. zernelen, gruis. —ny, a. zemelig. Breast (brest),—backslap, zijpardoen. —beam, hoofd Wed.. Branch (braant , j , 8. talc; armkandelaar. lijstbalk. —bone, borstbeen. —high, tot aan de v. a. in takken verdee!en; v. n. getakt zijn, burst. —hook, boegstuk. —knot , borststrik. uitloopen. —ed. a. getakt. —er, a. stamvader; —plough, boratharnas. —pin, borstspeld. takschieter; takkeling. —less, a. solider takken. turfschop. —rate, buikseising. —work, borst—y, a. getakt, vol takken. Brand (breed), s. brandhout; brandkjz er; wernag. v. Breath (broth), a. adem; windje. to take —, schaudvlek, brandinerk, zwaard; toorts. a. bra.ndruerken. —er, s. brandmerken. —goose, adem halen. —less, a.v.ademloos. a. inademen, uitademen; wilde ganm. —iron, brandijzer. —new, splinter- Breath e (brieth), —one's last, den geest geven; v. n. ademeu, meow. zuchten; (after) hakeu naar. —able, a. dat v. a. zwaaien, Brassdish (laren'disj)., s. zvvaai. s. ademhaling. ingeademd ban tiretndling (brendliengl, s. spoelworm. —any hole, luehtgat. Brandy (bree'dilik s. brandevvijn. Branyle (bren'g1). s. twist, krakeel. —, v. n. Bred (bred), part. well —, all —, wel, slecht opgevoed. krakeeleu. —r, s, krakeeler.


RET—RHE. 255 Retrench (re-trentan, v. a. afsntjcien; beanoelen, dee% ommekeer; keerzijde. —e, v. a. omkeereti; vernietigen. —ed, a. —edly, ad. omgekeerd, ave. beperken; verecheneen, v. n. sick bekrimose. rcchts. —eless, a. onomstooteltjk. —ely, ad. om. —meat, a. bcsnoeing, beperking; bekrimpinin gckeerd. —ible, a vernietigbear. —ion (-ajun), verschansing. Retribute (re-trib'joet), v. a. terugbetalen; vers. omkeering; terugvalling, (recht van) opvolging, ionary (-8„ina-e-rih), a. terugkeerend. gelden. —tins (ret-rc-bj e'sju n), a. terugbetaling; vergelding. —tory, a. terugbetalend; ver- Revert (re-vurt'), a. herhaling. —, v. a. veran• deren; omkeeren; terugkaatsen; v. as terugkeeren, geldend. terugvallen. —ible, a. terugvallend, weder over Iletriev able (re-trievlb1), a herstelbaar. —e. te gaan. —lee, a. veranderend, omkeerend. v. a. herstellen; terngbekomen; terugbrengen. Iletroaet (ri'tro-ekt), v. n. terugwerken. —inn Revery (re'vur-rih), a. Zie Reverie. (-ek'sjuu), a. terugwerking. —ive (-ekt'tv), a. te- Revert (re-vest'; , v. a. weder bekleeden. —iary A-e.rthi, a. kieedkamer, aacriatij. rugwerkend. Retrocession (rl-tro-sesrun), a. terugwijking. Reviction (re-vik'sjun), a. herieving. Retrograd alien (ret-ro-gre-dee'sjun). a. tereg - Revictual (ri-vit'1), v. n. wader van levenamiddeleu voorzien. gang, terugwijking —e (reero.greed), a. achterReview (re-vjoel, a. herziening, overzicht; ultgaand; v. n. terugtreden, achterult gaan. wapenschouwing, monstering; beoordeeling, re Retrogression (ret-ro-gresj'un), a. teruggang, cenaie. —, v. a herzien, overzien; in oogenachouw terugwijking. nenen, mouderen; beoordecien. —al, a. recensie. Retrospect (ret'ru-spekt). a. tetugblik. —ion —er., a. onderzoeker; recensent. (-spek'sjor), a. (het) tetugzien. —ive (-spelit'iv), Revile (re-vajle), v. a. amaden, beschimpen.—ment, a. terugziend. a. beschimping. —r, a. schimper, beachimper. Retrude (re-treed'), v. a. terugstooten. Reefs al (ra-vajz'el), a. herziening. —e, a. her. Retund (re-tund'), v. a. stomp waken. ziening; revisie. —e, v. a. herzien; revideeren, Return (re-turn'). a. terugkeer, -komst; terug—er, a. herziener; corrector. —ion (.vizyun), a, geve, zending; overmaking, remise; vergeiding; herziening; revisie. —it (-vieit), v. a. weder be• voordeel; verwiaseling, opvolging; ouzel; terugzoeken. , ailing, instorting; bericht, vets) ag; retourvracht. by — of mail, per ommegaande. in —, daartegen. Rev's, al (re-vajv'el), a. herieving. —e, v. a doen herieeen, verlevendigen; opwekicen; ver. —, v. a. teruegeven, -zenden; beantwoorden; nteuwen; weder in heriunering brengen; v. n. gelden; berichten; — thadcs, dank betuigen. v. n. herlevern tot de vorige gednante terngkeeren. terugkeeren, -komen; ant', .rden. —able, a. —er, a. verlevendiger; opwekker; opwekking. terug te geven, te zenden. —er, a. terugzenRevlsff icate (r•viv'if-i-keet), —y (-raj), v. a. der; oeermaker. doen herleven; verleve•digen. —ication (-kee'Reunion (ri-joeniun), s hereeuiging. ejun), a. wederopwekking. Reunite (ri-joe-najt' e v. a. hereenigen; verzoeRevora ble (rev'o-k1b1), a. herroepelijk. —tienen; v. n, weder bteen komen. nes*, a. herroepeltjk. —te (-keeti, v. a. herrnepen. Reveal (re-viel'), y r a. epenbaren; ontdekken. lion (-kee'sjun), a. herroeping. —er, a. openbaarder, ontdekker. Revel (reel!), a. luidruchtig vermeak. —rout, Revoke (re•voor), v. a herroepen; intrekken, oprozrige hoop; luidruct.tigverneaak (re-vel'), opheffen; afzweren; beteugelen; v. n. verzaken (in 't kaertspel). v. a. terugtrekken. —, v. n. rinkeirooier, bragger, —ler, a. rinkeirooier. —ry, s. luidruchtig Revolt (re-vot ), a steal, opstand, plichtverzuim. —, v. a. in opstand brengen; op de vlucht varmaak; brasserij. slaan; v. n. in opstand komen; afvallen (from). Revelation (rev-e-lee'sjun), a. openbaring. Revenge (re-vender). a. wreak, vergelding —er, a. opatandeling; afvallige. —iag, a,. stuiv. a. wren en (of. on. upon). —ful, a. —fully, ad. tend (to). wraakgietig. —fulness, a. wraakzuctlit, —a, a. llevotation (rev-o ljoe'ejun, s. omdraaling, =loop; omweuteling. —ary, a. omwentelingawreker. Revenue (rev'e-njoe), a, inkomatea. — cutter, gezinci. —lot, a. omwentelingageainde. —ire (-ajz), ee a. omverwerpen; eene omwenteling bewer• a. wachtacbip. Reverberant (re-vueburent), a. weerkaatsend. ken in. —te (-eat), v. a. terugkaatsen; v. n. weerkast- Revoiv e (re-volv'), v. a. &n. omwente1en, omdraMen; overienken; terugvallen, — ency, a. ge. sen; weergalmen. —tion (-ee'sjun), n. terugkaet. durige omwenteling. —er, a. revolver-pistool. sing. —tory (-e-tur-rth), a. terugkaatsend; a. I ilevoinit (ri-vom'it), v. R. weder ultbraken. reverbereeroven. Retails ion (re vul'sjun), a. afvoering, efleiding Revere (re-vier''). v. a. eeren, vereeren. (der rochten). —ive, a. afvoerend, afdrtjvend. Reve•en cc (rev'ur-ens), a. eerbied; eerbetoon; bulging; eerwaardigheid. —ce, v. a. eerbiedigen. Reward (re-waord''), s, belooning. vergeldiug. —, v. a. beloonen, vergelden. —able, a. beloon—car, a. vereerder. —d, a. eerwaardig. —t, a. bear. —er, a. belooner. —fly, ad. —fiat, a. —tially, ad. (-en'ajel-.), earReword (ri-wurd'), v. a. woordelijk herhalen. Hever er (re-vier'ur), s. vereerder. —ie (rev-ur- klibachltis (re-kartiz), a. engelache alekte. lRhapsod Ica' (rep-eod'ikl), a' onsamenhangend, ie'), a. mij ► nerIng, droomerij. saarngeraapt. —y (rep-eo-dih), a. eamenraapael. Revers al (re-vurisel), a. veranderend; vernietlgend; a. veraudering; vernietIging. —e, a. tegen- Rheniab (rien'isj), a. rijirsch. —. a. rijnerijn,
I3 7.M. —HI 1 4; 13 , 1 illens2ock (hernlok), s. dolls kernel. Hermaphodrite (her-merro.dajt), s. manwi.jf, kwee, hermaphrodiet. llemor rhaFe (hem'ur-ridzj), s. bloedstorting. Hermetic (her-met'ik), —al, a. —ally, ad. lucht—rhoids (-rojdz), p1. aambeien. dicht, hermetisch. Hemp (hemp'). a. hennep. —beater, hennepklop—dreoser, hennepbehennephekel. Hermit Ihuenalt), s. kluizenaar. —age, s. per. —comb, —cos, s. kluizenares. reider. —plot, hennepveld. —stalk, hennepstok. —seed, hennepzaad. —en (hem'pn), a. von hennep. Herni a (hueni-e), s. break. —at, a. eene break betreffend. —ous, a. met eene break. Alen (hen'), s. hen, hoen; wijfje. —hone, bilzenbraid. --coop, hoenderkorf; kippenhok. —driver. Hero khi'ro , , s. held. —ic, —ical, a. —ically, ad. heldhaftig. heroic poem, heldendicht. —harrier, hoendervalk, kiekendief. —hearted, lat. —in, —pecked, onder den kippenhok. (her-o'in), s. heldin. —ism (her'o-izm), s. Lartig. —house, heldhaftigheid. pantoffel. —roost, hoenderrek, -meat. Hence (hens'), ad. van hier; van nu af; hieruit. Heron (her'un), s. reiger. —ry, —Maw, s. reigernest, reigerboseh. —forth, —forwa,d, ad. voortaan. Herm,► boy (hentsj'boj), —man, s. wapendrager, Ilorp es(huepiez),a.huiduitslag.—efic(her-pet'ik), a. vurig, uitslagachtig. page; volgeling. Ifferring (heerieng)., a. haring. fresh ilendecagon (hen-dek'e-gon); s. elfheek. panharing. pick-led —, pekelharing. red bokking. limp (hap), s. rozebottel. —base, haringbuis. —gutted, langlijvig. —hang, Ileppen (hep'pn), a. net , geschikt. bokkinghang,. —season, haringtijd. —smack, halleptree (hep'trie), s. eglantier. ringjager. Hepatic (he-pet'ik), —al, a. van de lever. Clepta chord (hople-kord). s. zevensnarig speel- Hers (hare), pr. de (het) hare. de heron. tuig; stelae! der grandtonen. —go;; (-con), s. Cleric (hare), a. lijkkoets; valpoort. zevenhoek. —gonal (•teg‘on-nel), a. zevenhoekig. Herself ihur-sell';, p.m- zij (zich, Naar) hlsnit ancy (hez'i-ten-alh), s. aarzeling, beslui—rchy (-taar-kih). a. zevenhoofdige revering. Her (hur), pr. hear, hare, haren. teloosheid. ;—ate, v. n. aarzelen; haperen. —ation, Herald (her'eld), a. heraut; wapenkoning; voor(-tee'sjim), a. aarzeling, hapering. looper,bode. —,v.a.aankondigen. —ic(he-rei'dik), lileaperlan (hespi'ri-en), a. westeltik, westersch. a. do wapenkunde betreffend. —ry, a. heraldiek, Hest (hest), s. bevel.. Hetero elite (het'e-ro-klajt), a. & a. onregelwapenkunde. matig (woord). —elitic, a. herb (urb'), a. braid. —of grece, wijnruit. —8, onregelmatig. —dux, a. onrechtzinnig. —dozy, s. a. p1. groenten. sweet —8, welriekende kruiden. onrechtzinnigheid. —yeneal, —geneous, (dzji'ni-); —market, groenmarkt. —porridge, warmoee,greena. ongelijksoortig. —geneity, (-dzje-nrit-tih), a. tesoep. —woman, groenvrouw. Herbaceous (her-bee'sjus), a. kruiden betrefongelijksoortigheid. Clew (joe') [hewed, hewn'], v. a. hakken, houwen; fen d; kruideneterid. Herb age (hurb:idzj), a. kruiden; groente; weide- vellen. —er, s. hakker, houwer. recht. —al, s. kruiden betreffend; s. kruidboek. Hexagon (hekee-gon), a. zeshoek. —alist, —arist, e. kruidkundige. —arium, (her- il exes goual (hegz-eg'un.nel),a.zeahoekig. —meter (•ern'i-tur), e. zesvoetig vers. —regular (-engloebee'rium), e. verzarneling van gedroogde planler), a. zeshoekig. ten. —ary, a. kruidtuin. —escent (her•bes'aent), a. als kruid groeiend, plantasrdig. —tvorous Hey (heel, int. ei! ha! he? —day, int. heisa! e. vroolijkheld; nchsone tgd. (ber-biv'ur-us), a. kruidenetend. —oe'ization (-uri-zee'sjun), s. plantenafdruksel in steenen. —orize Hiatus (haj-ee'tus), s. gaping, lecmte, hiatus. (-or-azj), v. n. kruiden zoeken. --one, —y (urblhl, Hiberna I (h&j-buena), a. wintersch. —tion, (-ber-nee'sjun), s. overwintering. ruttier]; kruidaehtig. a, vol 1iv. n. hIkken. Hiccoagh (hik'kof), a. hik. herculean (her'kjoe'li-en), a. hereulisch. herd (hued'), a. kudde (van groat nee), troel); Hickup (hik'kup), s. Zie Hiccough. herder. —sman, veehoeder. —, v. R. tot eene Hide (hajd'), s, huid, vel. —bound, a. atrak, vastzitter. I; gierig. kudde verzarnelen; v. n. in kudden weiden. Here (hier'), ad. hier. —about. —abouts, ad. bier- Hide (hajd') [hid, hid, hidden], v. a. verborgen (in de voigende met here samen. ornstreeks. f, one, year); § afranselen; v. n. verborgen run. —and-seek, schuilevinkje. —r, a. verberger. gestelde bijwoorden heeft het voorzetsel den klenatoon). —after, ad. & s. hierna; hiernamaala. Hideous (hid'i-ui,), a. —ly, ad. afschuwelijk, a fziehteljjk. —nese, a. afschuwelijkheid. hierop. —by. hierdoar. —ice, —into. Merin. —of, hiervan. --an, --upon, hierop. —out. hieruit. Hiding (hajd'ieng). s. (bet) verbergen; pak alaag. —place, schuilplaats. —to, —unto, hiertoc. —tolore, voorheen, eertijds. Hie (hap, v. n. zich haasten, nick reppen. —ter t h, hierrnede. :11,,,retlita Isle (he-red'i-tibl), a. erfelijk. —meat, Hierarch (haj'e-raark), a. geestelijk opperhoofd. —ical ( rattekikl), a. de priesterheerschappt be(her-e-dit'e-went). s. erfeals. ad —ry, a. treffend. —y, s. priesterregeering. erfelijk. Hier° glyph (haye-ro-glif). —gly/phic liereslarelt (he-ri'zji-aark), s. aartsketter. s. ketterij. —tie, s. better. s. beeldschrift. --glyphic, —glyphical, Mere sy a. beeldaprakig, zinneheeldig. —graphy (-rog're—t;eat, a. —tically, ad. (lie•rerikl•), kettersch. flh), a. heilig schrift. —pliant (-fent), a. priester, Claret able (heel-CIA), a. erfbaar, —age, (-tidzj), a. erfd,e1, erfenis.

Is Blockchain legaal in India


grumous. —en, on. w. to clot —ighoid, v. clottines*, grumousness. Kiont Ig, by. cloddy, lumpy. —le, o. lump. Kioof, v. cleft, gap, chasm, crevice; chink. — by1, cleaving-axe, —hamar. mallet, wedge. —heat, wood to be cleft. —kin, dimpled chin. —meg, cleaver. je,o. dimple; as Kiocaf. Klooster, o. monastery, cloister, convent, nunnery. —breeder, monk, friar, lay-brother. —ca., cell. —piing, cloister-alley. —garen, nun's thread. —pelof le, monastic vow. —geschtedenie, monastic history. —pewaad, monastic dress; veil. —geed, estate (goods) belonging to a monastery. — yuffor, nun. —kerk, monastery-church, cloister. chapel. —lattin, monk latin. —loves, monastic life. —meeder, —voogdee, prioress. abbess. —orde, monastic order. —repel, monastic rule. —twist, monastic discipline. —coder, —voopd, prior, abbot. —roogd(j, priorship. —wet monastic law. —ouster. nun, lay-sister. —aehtig, be. nionaetle, cloisteral. —en, ov. w. to cloister (up). —ing, v. cloistering (tip). —1(ilc, by. cloisteral, monaetie, conventual. —tiny, m. monk; v. nun. Kloot, na. ball; globe, sphere; testicle; truck. —hoop, cross-bow. —rend, —vormig, globular, spherical. —xak, scrotum. —aektig by. spherical-ye., o. little ball, —globe; —svolk,rabble, mob. —itch, by. spherical. m. Kloov con, or, w. to cleave, to split. cleaver, splitter. —ing, v. cleaving, splitting. Mop, on. knock, stroke, rap; stamp. — krijgen, to be beaten soundly, to be drubbed. —geest, rapping spirit. —geeatertj, spirit-rapping — homer, mallet. —henget, stallion. —hoot, beetle; planer. —jacht, track, hattue. —sckeen, etoorked shin; smoothing-stick; kit, small violin. —steam, stone to beat upon. —see, head-sea. Klop, v. —je, o. begulu. Klopp en, ov. & on. w. to knock, to tap ; to beat; to palpitate ; to fight ; to drub, to trash. m. knocker. —lap, v. knocking, tapping; palpitation, pulsation. Moe, m. bobbin, spindle ; log; chock ; bowl. —baan. bowling-green. —beitel, bat, club. --bengel, —poort, —ring, iron ring, — hoop. —koord, looplase —ten, ov. w . to twist with (to wind upon) bobbins; on. w. to make bobbins ; to play at howls. Klots en, on. w. to beat, to stamp, to dash, — log, v. dashing. Kincht, v. farce, joke. —maker, buffoon, merryAndrew. —epel, farce; —dichter, author of a farce. — epee, comic actor. —ig, by. & bw. comical ( - ty), droll (-inglyi, farcical (-1y), odd (-1yi. — iyheid, v. comicalness, drollery, oddness, oddit y. Klein, v. crevice, chink ; ward, perish. —hear, warden. —predikant, parson of a parish. —work, mast of several pieces. Muir, m. Zoe Mottle. —, v. claw, clutch, talon, pounce; gossip. —fok, fore-sprit-sail. —heist, jibboom. — je, o. bone to pick. —star, • . picker. Kloit, v. hermitage, cell ; vault; hawser. —got, hawse-hole. —bout, hawse-piece. —prop, hawseping. Moister, v. fetter, shackle. —en, ov. w. to fet • ter, to shackle.
—0U8hCSti, a. cngte, gebrek ahU ritimte. —late laaaalla finny (ku-di-re bii'it•tihl, n. na v (-pea'i-teat), v. a. onbekwaam lijkheid. —ble a. onvriendelijk, atug, krachteloos maken, (for, to). —ty ongezeilig. a. onbekwaamheid. Itualrectntion (in-ef-fek-tee'sjun), s. ongekun- steldheid, ongedwongenheid. incarcera te (in-kaar'sur-eet), v. a. gevangen inallena his (in-eerjen-ibl), a. --bly, ad. onver- zetten. —lion (-ee'sjun), a. gevaugeuzetting. vreemdbaar. —bleness, a. onvervreemdbaarheid. Incarn (in-kaarn'), v. a. met vleesch bedekken; v. n. vleesch zetten. —adine (-e-din), a. vleeschInaliceental (in-el-t-men'tei), a. niet voedzaam. kleurig. —ate (-ct), a. met vleesch nekleed, vleesch lnamissible (in-e-mis'aibl), a. onverliesbaar. geworden.. —ate (-eat), a. a. met vleesch bekleeinamorata (in-em ur-ree'to), a. minnaar. den. —ation (-ker-nee'ejun), a. vleeschzetting; s.ledige ruimte. inane (in-een'), a. ledig, ijl. Inanl wale (in-en'i•met), a. levenloos, onbe- vleesch-, menschwording; vlieschkleur. —alive (-e-tiv), a. vleeschmakend. zield. —lion (-c-nisj'un), s. ledigheid; krachte- Incase (in-kees'), v. a. in een' koker aluiten; looeheid. —ty, a. ledigheid; ijdetheid. inappeten ce (in-ep'pe-tens), —cy, a. gebrek bedekken, inwikkelen. Incastell ated (in-kes'til-leet•id), a. (als) in aan eetlust. inapplica hie( in-ap'pli-kibl), a. ontoepaaae- een kasteel opgesloten. —ed, a. ingemetseld; onbruikbaar. —bility (-ke-bil'ittitt), a. ontoe- hoevig (van paarden). paerelWtheid. —lion (•kee'sjun), s. nalatigheid, Incatenaticn (in-ket-e-nee'sjun), a.aaneenschabelong. teraagheid. Inapposite (in-ep'pozit), a. ongepast, onvoeg- Incautious (en-kao'sjus), a. —ly, ad. onvoorziebtig (of). —now, h. onvoorziehugheid. VIIIIII, ondienstig. Inappreciable (in-ep-pri'sj-ibl), a. onachatbaar. IncnaratIou (in-ke-vee'sjun), a. uitholling. Inapprehens lisle (in-ep-pri-hen'sibl), a. on Incendiary (in-sen'di-e-rih), a. brandstichtend; opruiend; oproerig. verstaanbaar. —ire, a. onoplettend (of). s. brandstichter; stokeInappropriate (in-ep-pro'pri-et), a. ongepast. brand. Inaptitude (in-ep'ti-Hoed), a. ongeschiktheid. Incense (inisens), a, wierook. v. a. beInarable (in-er'ibl), a. onbepAoegbaar. wierooken. Inarch (in-aartsj'), v. a. at,igen, enter. Incens e (in-sent'), v. a. warren, verbitteren. —orient, a. toorn, woede, verbitteriUg. --ion Inarticula te (in•er-tik'joe-let), a. onduidelijk. a. aanateking; ontbranding. —ive, a. onveretaanbaar. —tote., —lion (-lee'sjuu),s. en- sarrend; opruiend. —or, a. stokel'rand. —asp, a. duidelij kheid. wierookvat. Inartllicial tin-anr.ti•tb,j'el), a. .—ly, ad. kun- Incentive (in-sen'tiv), a. aonaporend, aanvustelooe, ongekunsteld. rend (to). —, a. prikkel, spoorslag; drtjtveer. Inasmuch, (Zia Insomuch.) Inattention (in-et-ten'ajun), a. onopletteadheid. incept ion (in-sep'sjun), a. aanvang, begin. —ive, a. —ively, ad. onoplettend. —ive, R. beginnend. —or. a. beginner, Inaudi ble (in-aow'dibt), a. —tly, ad. onhoor- InceratIon (in-se-ree'sje.n), a. bedekking met was; weekmaking. boar. Inaugura I (in-aow'gjoe-rel), —tory (-re-tur-rih), Incertitude (in-sueti-tjoed), a. onzekerheid. a. inwijdings-. —te i - reet), v. a. inwijden. —tion Incrssan cy (in-kses'een-sih), a. aanhoudendheid. —t, a. —tly, ad. onophoudelijk. (-ree'sjun), a. inwijding. lnauration (in-aow-ree'sjun), s. vergulding. Incest (in'sest), a. bloedschande. --nous, a. Inauspicious (in-aow-spispe.10, a. —ly, ad. on- —uously, ad. (-sest'joe-us.), bloedschendig. gunetig, onheilspellend. Inch (intsj), a. duim (meat); kleinigheid. at an—, a. aanhanging, onafechei- op een hear. not an —, Keen aaaje. every —, geInbeing heel en al. — by —, by —a, aura voor voet, bangdelijkheid. In born (in'born), a. aangeboren, ingeschapen zamerhaud, van lieverlede; apaarzaa-m. —meat, atuk van een' duim lang; by —, atlenga. —. v. a. (with). —breathed (briettfld'), a. ingeblazen, inNe. (out) bij duimen meted; karig toemeten. —, v. n. ademd. —bred, a. inlandsch; aangeboren. Incase (in-keedzy), v. a. in eene boot aluiten; langzaam vorderen (wijken). InchastIty (in - tsjeetit - tih), a. onkuischheid. opsluiten. —meat, a. opslulting. Ida kniculable (in-kel'kjoe-libl), a. onbereken- incised (intejd), a. duimen bevatton , i. lnchoat e (in'ko-et), a. —ely, ad. aangevangen. bear. Incaleseenee (in-ke-lea'scns), a. warinwording. —ion (-ee'sjun), a. begin, aanvang. —ice (.1to'eIncandesces' ce (in.ken-des'isens). a. gloeibitte. tiv), a. aanvaugend. Inelden ce (in'sf-dens), s. toeval; inval (van de —t, a. gloeiend. Incur-Atact Ion (in , ken-tee'sjun), s. betoovering; cane lijn op de andere). —t, a. toevallig; btikotooverspreuk, -formulier. —cry, (-lien'te-tur-rih),1 mend; elgen (to). —t, a. voorval; bijkomend Kea. betooverend. val. —tat, a. —tally, ad. (-dent'cl-), toevallig; Incanton (in-ken'tn), v. a. tot eon kantou vor-1 btjkomend. men. 'llucluera te (in-sin'ur-eet), v. a. tot ascii verHint:apt% ble (in-kee'pi!,1). a. onbekwaam (of). branden. —lion (-ee'ajun), a. verbranding tot —tleneea, a. onbekwaam- Recs. —bility heid. Incipient (in-sip'i-ent), a. beginnend. Incapacl ous (in.ke-pee'sjos), a. eng. niet ruin, incIrcumscrIptible (in•sur-kum-ekript'ibl), a,

verlen4ing, rekking. —wise, ad. in de Lettuce (let'tia), e. latuw, clause'. 'Levant (le-vent' ► , a. oostersch. lengte. —y, a. langdradig. a. Levant. er, a. oosten'wind. —ine (-in), a, levauttch a. & a. vertachtend, lenigend (middel). Levee (lev'te), s. (het) opstaan; ochtendbezoek; avondgezelschap. Lena ly (len't-faj), v. a. verzachten, lenigen.—tive, a. & s. Zie Lenient. —ty(-it-tih),s. zachtheid, Level (lev'il), a. gelijk, nick, waterpas, (with); geevenredigd (to). —, s, vlak, waterpas; paslood; zachttinnigheid. rtchtsnoer, maatstaf, pail. —, v. a. gelijk (sick, Lens (ten;), a. lens, tins, kijkglas. Lent ilent'), a. de Va,ten. —sermon, vastenpreek. waterpas) makes; gelijk stellen , (with); richten (at). —, v. n. (at) mlkken, doelen, streven. (with) —en (len'tn), a. van de Vasten. overeen k•men. —ler, a. gelijkmaker. —ling, a. Lent Icctlar(le,tik'joe-ler),—iform(len'ti-form), nivelleeriag. —mess, a. vlak-, effeaheid, gelijkheid. a. linsvormig. —iginous (-tidtri-nus I, a. tsproetig, vlekkik. —igo (-Virgo), s. levervlek,.sproet. —il Lever (li'vur), a. hefboom. (len'tislo, a. mastikboom. Leveret (lev'ur-it), a. haasje. (len'til), s. linte. Len for (len'tor). H. taaiheld, lijmerigheid; traag- 'Leviable (levq-bi), a. hefbaar. Leviathan (lo-vare-then), a. leviathan. heid. —toes, a. teat, lijmerig. Leo (li'o), a. (de) Leeaw. —nine (najn), a. leeuw- Lealga te (lev'i-Beet), v. A. glad — lenig makes; tot poeder w!ijven. —lion (-gee'sjun), a. (het) achtig. gladmaken, Leopard (lep'urd), a. luipaard. —'s-bane, get.;- zenkruid. Levitation (lev-i-tee'sjun), a. verlichting; lichtheid. Leper (lep'ur), 8. meloatsche. —ous, a. melaatsch. Levit e (levajt), s. Leviet, printer. —ice (leCelli/rine (lap'; r-raja), a. haasaehtig. s. schilferachtigheid. vit'ikl), a. levitisch, priesterljjk. —ices (le-vit'Leprosity 11.epr osy (lep'ro-sih), a. iaelaatschheid. —ous, a. 1-kus), a. Leviticus, deeds boek van Motes. nielaatsch, achurftig. —ousness, a. atelaatsch• Levity (lev'tt-tih). a. lichtheid; lichtzinuigheid, waftheld. held, schurftigheid. a. berisping, uitbrander. Levy (lev.ih), a. werving; heffing. -, v. a- lichten. Larry weevers; heffen. — a war, een' oorlog beginners, "Lesion (li'zjun). s. kwetsing, letsel. Lewd (ljoed'), a. —1y, ad. liederlijk, ontuchtig. Less (less), a. kleiner. — ad. minder. --news, ., s. liederlijkheld, ongebondenheid. 'Lessee (les-sie'). e. hutirder, pachter. Lexie al (lekeikl), a. van een woordenboek. Lessen (les'un), v. a. & n. vermindaren. —ographer (-i-kog're-fur), s. woordenboekschrijLesser (less'or), a. kleiner, minder. — Asia, var. —vgraphic (-1-ko-greflk), a. het schrijven A zit. van eon woordenboek betreffend.—ograyhy(-i-kog% Lasses (les'siz), p1. deck, meatstof. re-till), a. het sehrijven van een woordenboek. u. les; voorlezing; berisping. Lessoia —ology (-i-kol'uct-zjih), a. woordenkennis. —on v. a. criderwijten, les geven. (i-kon), s. woordenboek. Lessor (les'sur), s. verpachter, verhuurder. lLeydets.jtar Ilaai'den-dzjaar)„ a. leidscl.e finch. Lest (lest), eon). o.pdat 11'181. Lies ble (layibl), a. onderhevig, blootgesteld, Let (let), s. beletsel, verhindering. onderworpen, (to);verantwoordelijk (for), —bility L et (let) [let], v. a. bates, toelaten; verhuren, te hour. (..e•bil'it-tih), —lioness, a. onderhevigheid (to); verpachten; verleenen. to —, to be verantwoordelijkhetd, verplichting (for). — alone, laten staan; met vrede bates. — blood, aderlaten.—ja/i,strijken. —loose,loslatert ;upon), Liar (laj'ur), a. leugenaar. (down) of-, neerlaten. (in. into) binnen-, inlaten; 'Libation (laj-bee'sjun), a. pleagoffer. inlasschen. (op afschieten (at); laten gaan. (out) Libel (larbil),s, schot-, schimpschrift, aanklacht. —, v. a. in geschrifte belasteren; schriftelijk verhuren; uitTeenen; uttlaten; — to use, op irate- aanklagen. —ler, a. paskwilschrijver. —loss, a. test zetten. —, v. n. zich onthouden. lasterlijk, eerroovend. Ectels (letsj), a. loogkuip. — v. a. doorzijgen. Llbera I (1113"ur-e1), a. —11v, ad. mild (of, met); L ethal (11'thel), a. doodelkjk. vrtj, vrijzinnig; fatsoenlijk; edel, grotmoedig; Lethar gic (le-thaar'dtjik), a. slaaptuchtig. —y vrtjzinnige be—arts, vrtje kunsten. (leth'er-dzjihl, s. alaapziekte; verdooving. ginselen. —lity (-el'it-tih), a. mildhold, fatsortnLetts a (11'thi), a. Lethe (rivier); vargetelheid. lijkheid; grootmoedigheid. —te (-eet), v. a be -ean (le thi'en), a. vergetelheid veroorzakend. vrtjden. —tion(-ee'sjun),8.bevrijding.—tor(-ee-tur), -iferous (le-thit'ur-us), a. doodelijk. a. bevrijder. Letter (let'tur), s. verhuurder. letter; brief. —s, onafgehaalde Elbert In. Ilib'ur-tin), a. losbandig; vtijdenpl. letterkunde, letteren. dead kend; a. lichtmis, vrtjgeest. —iniss,, a. ongebrief. —bag, brievenzak. —balance, brievenweger. bondenheid; vrijdenkerij. —y, a. vrijheid, vrij-box, brtevenbus. —bearer, —carrier, brievenbe• dom; at —, in vrijheid, vrij. efeller. --case, brIeventasch, -doos, letterka -st. —founder, lettergieter. —learned, Loekgeleerd. Libidin 1st (li-bid'i-nist), s. wellusteltng. —ous, a. —ously, ad. wellustig, ontuchtig. —ousness, —press, letterdruk. boekgeieerdheid• s. wulpachheid, ontuchtigheld. —prt,ser, brievendekker. —sorter, brievenutt- Libra (kai'bre), a. (de) Weegschaal. —/ (-brel), a. coeker. Letter (leVtur), v. a. met letters trerken. —ed, een pond zwaar. —rian Pbree'ri-en), a. bibliothecaris. —ry, a. boekerij, bibliotheek; circulaa. ,eleiterd, goleerd. —tag, s. (het) merken met leosbibllotheek; -keeper, bibltotheekHop ongelperd. lesg A oe 1P:tor..
a. heesterachtig. —et (-ret,), a. boompje. —ist (-rist), a. boomkweeker; boomkenner. Arbuscle (ear'bus1), a. heeater, struik. Arbute (aar'bjoet), a. aardbezieboom. Arcade (er-keed'), booggaanderij. Arcanum ler-kee'num), a. geheim. Arch (aartsj), a. boog; gewelf. —, v. a. welven. , a. —ly, ad. snaaksch, achalkach. —new, a. snaakschheid; sluwheid. —er, a. boogschutter. —ery, a. (het) boogschieten. —wise, a. boogswijze. In samenstellingen voornaamste, eerate. —angel (aark ern'dzjel), aartseneel. —bishop, aertabia. eche!, —bishopric, aartsbisdom. —deacon, aartsdeken. —duchess, aartshertogin. —duchy, aartshertogdom. —duke, aartshertog. —fiend, aortavijand. —heretic, aartsketter. —priest, aartspriester. --rogue, aartegebelm. Archaism (aar'ke-izm), a. verouderde spreekwijze. Archeoliog !cal (ear-hi o-lod'zjikl), a. oudheidkunde betreltend. —y (-ol'ud-zjih), a. oudheidheidkunde. Archetype (aar'ki-tajp), 8, oorspronkelijk modal. Archiepiscopal (aar-kje-pia'ko-pel), a. aartsbisschoppelijk. Archl pelago (aar-ki-pere-go), s. archipel. —tect (aar'ki-tekt), a. bouwkundige. —tectonic (-tek-ton'ik), a. bouwkunatig. —tecture (aar'kitek-tjoer), a. bouwkunde. —trove (aar'ki-treev), a. hoofdbalk. —yea (aar'kajvz), a. archieven. —vist (aaeki-vist), a. archivarius. Arctic (aark'tik), a. noordelijk. —pole. noordpool. Arcuat e (aar'kjoe-et), a. boo gvormig. —ion (-ee'sjun), a. bulging; kromte. Arden cy (aar'den-isih), a. hitte;1 bye, —t, a. —tly, ad. gloeiend; ijverig. Arders (aar-ders), a. braakgrond. Ardor laar-dur), a. hitte; ijver. Arduous (aar'djoe-us), a. eteil; moeielijk. —nes., 8. hoogte; moeielijkheid. Area (ee'ri-e), a. vlakte, opene ruimte; vlakteinhoud , Aref action (er-i-fek'sjun), a. droging. —y (er'ifaj), v. a. drogen. Arena (er-i'ne), a. atrljd- of renperk; vlakte. Aren nceous (er-i-nee'sjua), —ous (er'i-nus). a. zandig. Argent (aar'dzjent), a. zilveren; —ation 1-tee'sjun), a. verzilvering. —ine (- tajn), a. zilverkleurig; zilverkliukend. Argil (aar'dzjil), a. potaarde. —lout, a. leemen, van potaarde. Argu e taaegjoe), v. a. bewijie,n; betwisten; v. n. redekavelen. —er, a. bewijavoerdvr, wederlegger. § —fy (-fai), v. n. gewicht hehben; ten bewijze strekken. —went, 8. bewijsgrond; onderwerp. —mental (-ment'al) , —mentative (ment'e-tiv), a. betoogend. —mentation (-tee' ajun), a. bewijsvoering; gevolgtrekking. Argutc laar-gjoet'l, a. achrander, spItseondig. Aria (a'ri-e), a. aria, lied. Arid (er'id), a. droop, dor. —ity (e-rid'it.tih), —news, s. droogte; dorheid. Aries lee'ri-iez), a. ram (in den dierenriem). Aright (e-rajt'), ad. rechtop; terecht, in orde.
445 —masa, —revel, regimen, diet. —wear, —waren, eatables, victuals, provisions. —stet., v. Zie Eter. Easily, v. century, age. —feed, jubilee. —jaar, secular year, jubilee. —wet, secular game. —rang, secular song. Etnawlg, by. & bw. eternal (-ly); perpetual (-1Y). —depend', everlasting. perpetual. —held, v. eternity; van — tot —, for ever and ever. Effeetan. o. mv . stocks, public fund.. —leers, stock •exchange. stock-market. —haute, stookjobbing.—itandaaar,stock-jobber. —houder,stockbolder. —srakelaar, stock-broker. Ellen, by. even, level, fiat, smooth; plain, concolor; grave, demure; cleared, settled. — stieje, revise grave-airs. —en, ov. w. to make even, to level, to smooth; to clear, to settle. —heid, v. evenness, smoothness; plainness; gravity,demure-ing, v. levelling; setting. Eg, v. harrow. —balk, harrow-beam. —amid, edgetool-maker. —tend, tooth of a harrow. Egel, m. hedge-beg. Egelaatler, m, eglantine, sweet-brier. —bloom, —root, eglantine, eog.rose. Egg a, v. harrow; edge. —en, ov. w. to harmw. —er, nt. harrower. Eggerlg, be. acid, sour. sharp; blunt. —held, v. acidity, sourness; bluntness. Egglg, be. set on edge. Egging, v. harrowing. Ego Isms, o. egotism, —sat, m. egotist. —istieek, be. egotistical. El, taw. ah I indeed ! prithee! pray! El, o. egg. tech! —, boiled egg, rats-egg. run --, addled egg. —even, o. rev. eggs; spawn (ran clack), —road, ter. & o, oval. --rot, choke•fte.l. —eornsig, oval, egg-shaped. —wit, white of an egg, glair. —witten, ov. w. to glair. —witetof, albumen. Elér loop, m. —sous, egg-sauce. —dop,—eekaal, egg-shell. —dople, egg-cup. —leanest, oviduct. —kook, fritter, omelet. —koker, egg-boiler, eggcotter. —trooper, egg-man. —brans, —atok, ovary. —leggend, oviparous. —lepatje, egg-spoon. —1)jat, cadger. —mind, egg- basket. —neje net to boil eggs in. praise, horse-plans. —rek, egg•rack. —stok, ovary. —ntruif, custard. —vrosw, egg-woman. Eiger', be. own, proper, (the) very same; peculiar; accustomed, natural, innate; familiar. rich maken, to make one's self conversant with. Elgenaar, m owner. proprietor. Etigesinarilgi, be. & bar_ peculiar (-1y), proper (•Iy), natural (-Iy). —e apreektotise, —heid,v. peculiarity, particulvity; idiotism. Elgenaree,y. owner, proprietress. Eisen bunt, v. selfishness, self-interest. —batig, by. self-interested. Elgenbehaagnlk, by. self-conceited. Elgenbelang, o. self interest, personal interest. —oockend, selfish. —cooker, selfish person. Elgendons, m. property, possession. —areoht, right of possession; letterkindig —, copy-right. —stelbk, by. peculiar, proper. —melülcheid, v. peculiarity, property. ElivendunkolUk, by. & bw. arbitrary (-sly). hairs, v. arbitrariness.
Bar br (baat'ne-bih), m. Barnabas. Bartholomew ( baar•thol'o.injoe), m. Barthotome., Bartel. Has el (ba'zil), g. Bazel. nn. Bacillus. Bat (bet), f. voor Bartholomew; Bart. Batavia (be-tee'vi-e), g. Batavia: —n, a. Bataafsch, Bataviach; i. Batavier. Bavaria (be-vee'ri- e), g. Beleren. —ft, a. Beiersch; i. Beiersman, Beiersche. Beatrice (iXe-iris), w. Beatrice. Beattie ( biet'ti), Beattie. Beck (hek'), —y, f, voor Rebecca. Balgi an (bel'dzji- en), a, Belgisch; I. BelgiOr.—ani, gtiee Belgrade (bel greed'),g. Belgrado. ge B6lal Bele (bell), I. voor Ar2beila hatella; Bella. Ben (ben), f. voor Benjamin. Benarea (be-na'riez), g. Benarea. Benedict (ben'e-dikt), m. Benedietus. Bengal (ben-gaol'), g. Bengal., —re (-ge-lie'), a. Bengaleeech. —ease (-ga-lien'), i. Bengalees; tie —, is Bangaieezen. Ilen§atuin (ben'dzje-mtn), in. Benjamin, Bennet (ben'nit)., f, voor Besedict. Berkshire (burk'sjier), g. Berkshire. Berlin (burgin), g. Berlijn. Barnard (bur'naard), in. Bernard, Barend. Bertha (bur'the), w Bertha. Berwick (bur'wik, ber'ik), g. Berwick. Bess (bees), Bat (bet), f. voor Elisabeth; Bet, lietje. Bethlehem (beth'ie-hem), g. llethlehere. Belay (bet'sih), —ty, f. voor Eiisateth; Betsy,Betje. Biddy (bid'dih), f. voor Bridget. Bilbao (bil-ba'o), Bilbqa (bil-ho'e), g. Bilbao. B112 (bill'), —5, 1. noon William; Wirt, Biscay (biekee), g. Biscaja. (bath-in'i-e). g. Bithynie. Blthy Blanch Iblaantsj).. w. Blanca. Blaze (bleez). m. Blasi.. Bo (bob"), —by, t voor Robert. Becotia g. Bohemia (bo-hi'mi-e), g. Bohm& —n, a, Boheemsch; I. Bohemer.
Solitaire (ril-i-i,eer'). t.s. kluizenaar; enkel geSod (rod), a. zude. —, part. gekookt. zette diamant. Soda (so'de),..soda. —water, coda-,seitzerwater. S VA ltar Al y (mori-to-ril-lib), ad. --y, a. eenzaam, Sodality (so.del'it- tihl, a. broederschap. afgezonderd. —iness t-ri masa), a, eenzaambeid; Sodden (sod'n(, part. gekookt. verlatenhetd. —y, a. kluizenaar. Soddy (bod'dih), a. met grAszoden bedekt. ,Solittode (soll-tjoedl, a. eenzaarcheid. Sodomy isod'um-mth , , a. eodomie. Solmazation (sol•rni-zee'sjuu), a. oefening iu Soever so-ev•ur,., ad. ook, slechts. hrt ztngen van den toonladder. Sofa (eo':e), a. sofa. Soflit (sortil), a. paneelzoidering; beiveegbaar Solo (so'lo), s. solo. Solstl re is:Wstis),s.zonnestand.—tia/(-stierel), aekatuk lop hat tooneel). Soft (soft'), a. & ad. —/g, ad. scent, week, a. zonnestands, inalsch; vloelend; onnoozel. —brained, dwass, Soles bie (soPjoeb1), a. ontbindbaar, oplosbaar. onnoozel. —hearted, vi et,L II ertig. —roe, horn van —bility (-hint-10),e. ontbindbaarhr-id,oplosbearheid.—te, a.;os,vrk).—tton(so-lioe'sjun),s.ontbinvisch).—, int. za,itt wet! bedaard! —en (corfn), din,, oplosring. —tire, a. ontbindend, openend. v. a. zacht (week) maker; oerzachten; verteede- ren; bevredigen; v. n. cache ,week, verteederd] Sole able (solvq1,1), a. ontbindbaar s oplosbaar; betaalbaar; in atnat ona to betalen. - ability wordeu. --ever I sorfn-uo, - ner, a. verzachter; verzachtend !fluidal. - aeon, %, zaehtheid, week - ( - e - bit'it - tib), --easy, a. vermogen um to betalen. -e, v. a, outbinden, oplosaen. - ent, a. °plusheld; verwkjtitheid; kleinnioedigheid. Soggy (eog'gth), a. vochrig, darnpig. send; in etaat ant to betalen. - eta, a. oploesend Soho (mo-ho'), int. bollal hol middel. Soll ;soy!, E. grond, land; veil, alijk, molder; Sons her (sootrebur), —brows isom'brue), a. SOM• her, docker. moiderpoel; vlek., met; merit. to take, —, to water goon. —, v. a. bemoecen, bezoedelen; s.,,,,,c , (sure'), a. & pr. een zeker; een weinig, lets; een4e, sornmige. --bogy, a, iernand. —how, meeten. —ing, a. voedering net ventelt voer. —ure I joen, z. vlek; bevierking. ad op de erne of andere wrjze. —thing, —what, 8. lets; ad. ernigazine.•tinie, voorheen eenmaal. Soj ► orn (aq'dzjurn), a. verblijf. -, v. n. vet. - bltif heuden. -er, a. gait, vreemdeling, reiziger. times ( tajn.z), ad. somttdo. - where, ad. ergens. - rnent, a. tijdeRjk oponthoui. - while, ad. een poo'je. Solace (enpes), a, troost; leniging; verkwikking. Sowereel (murn"nr-set), a: buitehprong. -- v. trooaten, lentgen; ver&wikken. St.► 1111011Dh11111/6 no (sum-nem'bjoe-lism), a. het Soiancler (no-len , dur) a. echurft (olj paarden). elaapwandelen. —t, slaspwendelaar. Solar (so'ier), a. van de ' zon, zonne-. So ► nif erous (sutra-htf'ur-us), — lc, a. sleepverwekkend. Soldan (sol'don), a. Zie Sultan. Solder (seisdur,, s. auldeersel. —„, v. a. eoldeereu; Somnolen cc (som'no-lens), —ray, s. slaperigverhinden, —er, s. solde,der. heid. —t, a. cloperig. Soldier (seol'dtjur), s. solduat. —like, —ly, a. Son lean), a. zoon. —in-law, behuwd-, sehoonkrijgshaftig. —ship, a. eoidatenetand. —y, a. stiefzoon. kri,jgsvolk; krijgsdienet. Sonata (inn-pale), a. sonata. Sole (soul'), a. zoo!: voetzool; tong (viscb). - , Sond (sand), v. a. atampen (van schepen). a. —ly, ad. eentg, alleen. —, v. R. 'emote. Song (song'), s. zang, gezvng, lied. —stet, a. Solecism (solte-eizat), s. zinstorende taalfout, cancer. —stress, a. .angeres. verkeerde woordvoeging. Sonlferouri (son'sifn ur•us), a. klinkend. Solemn ieol'em), a. —ly, ad. plechtig, ernstig, Sonnet (eon'nit), a, sonnet, klinkdieht. —eer, stattg. —ere, —ity(so-lem'nit-tih),..s.plechtigileid, ( far'), s. r')melaar. ernst. —ization (-ni-zee'ejuri), a. veering. —ize Sonometer (so-nom'i-tar), a. klankmeter. (-najz), v. a. viereu. rif'ik), a. klinkend. So norltle fat, Sonormis (so-no'rus), a. —1y, ad hslderkllnkend, Snlen (sonn), a. spalk. Soleneaa (soorness), s. net alleen Ain (8taan). welluidend. —nese, s. wellutdendbeid. Sonshi ► (eun'sjip), 8. zoonechap. Soli. (sol-ra 1 ), v, n. op notes leeren zingen. Solicit (.•lis'sit), v. a. verzoeki , n, aanzoek dean Soon (seen).. ad. spoedig, weldra; vroeg; gaarne. om, laetig vane.. —ation(-i-tee'sjuu),s. aanzoek; as — an zoodra. (het) lastig vallen; sansporing.--nr,e. verzoeker; Soot (seat' ► , a. roet, —, v. a. met roet besmezaakwaarnemer; aellicitei,r, proeurepr. -- ot.e, a ren. . - .sly, ad. begeerig; bekommerd. bezorvd (about Sooterkln (soet'ur - kin), s. misgeboorte. fork - rent, a. aanzoekster. --acre (-1-ijoed), a. Sooth (wetit'),.. waarheid; voorspelli.g. forj,n) —, voorwaar, inderdaad. —say, v. n. voorspelbekommering, bezorgdheid. Solid (a.'id), a. —ly, ad. vast, dick; heeht; ate- len, waarzeggen. —sner,s. waarzegger. —saymg. vig; gedegen, groudig; eeht, wezenlijk; kubiek. a. a . garzeggerii, voo,pelling, - , a. vast lichaam. - ify (so - lid'i - fai), v , a. Soothe isoeth), v a. vleien, atreelen; verzaeh-r, s. aleier, stiller; verdichten -if!, n f,c, lint -t.thl , -nevi a. va-s-tr d,l a pid1. , rz a r stiller; itll i;. tvred.igen. he verzachtend heciobeld; grondgebied; wezeulAjltheid. Pasts deelen. 'Sootiness (soet'i-nees),s. roetigheid.— ish, a.roetaehtig. —y, a. roctlg; zwart. Soliloquy (eo-lil'o-krih), s. alleenspraak. Sollped (sol'i ped), .. dier met ongesp:et,o hoe- %lo ► (sop'), s. nonje; verzachteud middel. —, v. VEU• a. soppen. —in-wine, plutniaujelier.

Zal Stellar ooit bereiken 1000

×